Show simple item record

dc.contributor.author Лазарєв, В. В.
dc.contributor.author Lazariev, V. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497
dc.date.accessioned 2019-05-14T11:21:13Z
dc.date.available 2019-05-14T11:21:13Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5275
dc.description Лазарєв В. В. Правовий стимул та його цілі / В. В. Лазарєв // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Консультат. місія Європейського Союзу. - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 117-118. uk_UA
dc.description.abstract У роботі розкривається юридична природа правового стимулювання. Це здійснюється завдяки дослідженню поняття "правовий стимул", яке надається йому у юридичній літературі; наведено найбільш загальні ознаки реалізації правових стимулів. Перелічено цілі використання правових стимулів. Зазначається, що останнім часом дослідники все більше уваги приділяють правовим стимулам. Це проявляється як і у галузевому праві, так і у загальній теорії права. Науковці розглядають і відмічають різнопланові аспекти впливу правового стимулювання. Все це призводить до того, що не дивлячись на значну кількість наукових розробок, що присвячені цій тематиці, ми можемо стверджувати, що на сьогодні, у вітчизняній науковій думці відсутній єдиний підхід до стимулювання у праві, відсутнє єдине визначення цього явища, існують різні підходи до визначення цілей правових стимулів. uk_UA
dc.description.abstract The paper reveals the legal nature of legal incentives. This is due to the study of the concept of "legal incentive", which is given to him in legal literature; The most common signs of realization of legal incentives are given. The purposes of using legal incentives are listed. It is noted that in recent years, researchers are paying more attention to legal incentives. This is manifested both in branch law and in the general theory of law. Scientists are considering and pointing out the diverse aspects of the impact of legal incentives. All this leads to the fact that despite a large number of scientific developments devoted to this topic, we can state that today, in the national scientific thought there is no single approach to stimulation in law, there is no single definition of this phenomenon, there are different approaches to defining the objectives of legal incentives. en
dc.description.abstract В работе раскрывается юридическая природа правового стимулирования. Это осуществляется благодаря исследованию категории "правовой стимул", которое дается ему в юридической литературе; приведены наиболее общие признаки реализации правовых стимулов. Перечислены цели использования правовых стимулов. Отмечается, что в последнее время исследователи все больше внимания уделяют правовым стимулам. Это проявляется как в в отраслевом праве, так и в общей теории права. Ученые рассматривают и отмечают разноплановые аспекты влияния правового стимулирования. Все это приводит к тому, что несмотря на значительное количество научных разработок, посвященных этой тематике, мы можем утверждать, что сегодня, в отечественной юриспруденции отсутствует единый подход к стимулированию в праве, отсутствует единое определение этого явления, существуют различные подходы к определение целей правовых стимулов. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 117-118 uk_UA
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject стимул uk_UA
dc.subject правовий стимул uk_UA
dc.subject стимулювання uk_UA
dc.subject правовой стимул uk_UA
dc.subject стимулирование uk_UA
dc.subject stimulus uk_UA
dc.subject legal stimulus uk_UA
dc.subject stimulation uk_UA
dc.title Правовий стимул та його цілі uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account