Сутність адміністративних процедур в діяльності Служби безпеки України як суб’єкта забезпечення критичної інфраструктури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2021. - № 2 (16). - С. 143-156

Анотація

Визначено сутність та особливості адміністративних процедур в діяльності Служби безпеки України як суб’єкта забезпечення критичної інфраструктури. Проаналізовано наукові підходи до трактування терміну «адміністративна процедура». Розглянуто класифікації адміністративних процедур в діяльності органів публічної адміністрації в цілому та Служби безпеки України зокрема. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення вказаних адміністративних процедур.
The essence and features of administrative procedures in the activity of the Security Service of Ukraine as a subject of providing critical infrastructure are determined. Scientific approaches to the interpretation of the term "administrative procedure" are analyzed. Classifications of administrative procedures in the activity of public administration bodies in general and the Security Service of Ukraine in particular are considered. Proposals for improving these administrative procedures have been formulated.
Определены сущность и особенности административных процедур в деятельности Службы безопасности Украины как субъекта обеспечения критической инфраструктуры. Проанализированы научные подходы к трактовке термина «административная процедура». Рассмотрены классификации административных процедур деятельности органов публичной администрации в целом и Службы безопасности Украины в частности. Сформулированы предложения по усовершенствованию указанных административных процедур.

Опис

Безпалова, О. І. Сутність адміністративних процедур в діяльності Служби безпеки України як суб’єкта забезпечення критичної інфраструктури / Безпалова О. І., Осипчук І. І. // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2021. - № 2 (16). - С. 143-156. - DOI: 10.34015/2523-4552.2021.2.13.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Служба безпеки України, Служба безопасности Украины, Security Service of Ukraine, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, адміністративна процедура, административная процедура, administrative procedure, критична інфраструктура, критическая инфраструктура, critical infrastructure, адміністративно-процедурна діяльність, административно-процедурная деятельность, administrative and procedural activities, класифікація адміністративних процедур, классификация административных процедур, classification of administrative procedures, погляди науковців, взгляды ученых, views of scientists, забезпечення охорони, обеспечение охраны, providing protection

Бібліографічний опис