Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 56-62., 2014)
  Досліджено норму про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту в Україні. Розглянуто проблему аборту з точки зору моралі, етики, філософії. Зроблено висновки щодо неможливості повністю заборонити проведення ...
 • Єльнікова, Н. І.; Yelnikova, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5061-8226; Ісаєва, О. В.; Isaieva, O. V. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 218-219, 2022)
  Розглянуто питання абревіації у мовленні курсантів-правоохоронців, зокрема вживанні абревіатур у професійній лексиці, мові офіційних документів і сленговому вжитку.
 • Рєзнік, І. С.; Rieznik, I. S.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 89-93, 2020)
  Розглянуто поняття авантюрності та авантюризму. Проаналізовано специфіку толерантності до невизначеності у студентів з низьким та високим рівнем авантюрності. Показано, що студенти з високим рівнем авантюрності більш ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 15 берез. 2019 р.). – Харків : НАНГУ, 2019. – С. 135-136, 2019)
  Розглядаються перспективи створення та використання системи відеодокументування переміщень об'єкта для вирішення задач правоохоронних органів з використанням системи геолокації GSM оператора та GPS навігації.
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем [: зб. матеріалів доп. та тез] (м. Київ, 11-12 квіт. 2019 р.). – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. – C. 150-152, 2019)
  Пропонується автоматизована система відеодокументування переміщень об’єкта для вирішення задач правоохоронних органів за допомогою засобів відеофіксації, при цьому відбувається порівняння.
 • Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102 (Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 берез. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 7-8, 2019)
  Тези наводять поточний стан і перспективи впровадження програмного комплексу «Система управління персоналом Національної поліції України» в діяльність Національної поліції України.
 • Можаєв, О. О.; Mozhaiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696; Researcher ID AAG-6671-2019; Scopus Author ID: 57201729490; Можаєв, М. О.; Mozhaiev, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1566-9260; Логвиненко, М. О.; Lohvynenko, M. O.; Чорний, С. В. (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 296-298, 2018)
  Впровадження системи накопичення емпіричних знань в діяльність судових експертів довело її ефективність в вирішенні питань збереження знань, зменшення рутинних задач, та, як наслідок, звільнення додаткового робочого часу ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Кротов, В. Д.; Krotov, V. D. (Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 1 (44). – С. 16-23, 2014)
  Визначено завдання та особливості дослідження автоматизації управлінських процесів у Збройних силах України. Надано практичні рекомендації щодо створення автоматизованої системи управління військами з урахуванням досвіду ...
 • Пономарьов, О. О.; Ponomarov, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 309-316, 2011)
  Розглянуто проблемні питання визначення діяльності з експлуатації автомобіля як джерела підвищеної небезпеки, проаналізовано поняття автомобіля та підвищено небезпечних властивостей його експлуатації.
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 85 - 87., 2020)
  В статті пропонуються варіанти внесення змін до Цивільного кодексу України щодо змісту категорії «джерело підвищеної небезпеки» у зв’язку з існуванням і розвитком "автономних роботів". В статье предлагаются варианты ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 черв. 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 116-120, 2015)
  В дослідженні описані суміжні з правом на освіту права дитини. Охарактеризовано позитивні риси впровадження механізму вибірковості форми та виду навчання, його змісту з урахуванням думки самої дитини.
 • Геращенко, Т. Г.; Herashchenko, T. H. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 183-185, 2016)
  Зазначено, що автономна особистість – це суб’єкт, який вважає себе вільним і незалежним членом суспільства. Він має право вибору конкретної трудової діяльності, усвідомлює свої дії, дає їм правову оцінку, виходячи з ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов ХХIY Междунар. научн. конф., 26-27 апреля 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 4 (24), ч. 1. – 211 с. – С. 88-91, 2017)
  У статті розглядається проблема автономної навчальної діяльності студентів як форма індивідуалізації навчального процесу, що дозволяє підвищити результативність навчання та розвивати такі необхідні сучасним фахівцям якості, ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 60-65, 2003)
  Проаналізовані творчі аспекти діяльності автора. Зазначено, що творчість та творчий процес як особливий вид суспільно корисної праці, в якому органічно поєднуються інтереси самого творця та суспільства, є головною ланкою ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 368 - 373, 2002)
  Досліджується проблема суб’єкта правовідносин у сфері авторського права. Исследуется проблема субъекта правоотношений в сфере авторского права. The problem of the subject of legal relations in the field of copyright is ...
 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9167-1130 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 75-76., 2019)
  Автор зазначив, що авторитарний дискурс – це особливий соціокультурнообумовлений вид мовленнєвої діяльності, мета якого полягає у демонстрації мовцем своєї влади в комунікативних ситуаціях, що передбачають дистанцію влади. ...
 • Чурпіта, Г. В.; Churpita, H. V.; Чурпита, А. В. (Харків, 2003)
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню інституту авторського права щодо одного з об’єктів його правової охорони – творів образотворчого мистецтва. У дисертаційному дослідженні простежено процес становлення та ...
 • Єпіфанова, Ю. С.; Yepifanova, Yu. S.; Епифанова, Ю. С. (Харків, 2010)
  У дисертації здійснюється детальне дослідження поняття, видів авторських прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, підстав їх виникнення та способів здійснення. Окреслені особливості здійснення ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Абрамчук, В. А.; Abramchuk, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 73-79, 2017)
  Розглянуто проблемні питання щодо сутності судової автотехнічної експертизи та її співвідношення з іншими інженерно-технічними експертизами з дослідження транспортних засобів та обставин транспортних пригод. Запропоновано ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). - Харків: ХНУВС, 2021. - С. 180-183, 2021)
  У тезах доповіді проаналізовано авіаційну безпеку як об’єкт кримінальних правопорушень. Виокремлено самостійну підсистему кримінально-правового забезпечення охорони авіаційної безпеки від актів незаконного втручання в ...