KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Василенко, М. Є.; Vasulenko, M. E.; Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9167-1130 (Юридичний науковий електронний журнал.- 2020. - № 3, т. 1. - С. 196-199, 2020)
  Досліджено сучасний стан та актуальні зміни комунікаційного простору. Визначено, що формування наукової моделі сучасного комунікаційного простору виявилося справою вкрай складною для гуманітарної науки в цілому і дало новий ...
 • Галунько, В. В.; Galunko, V. V. (Форум права. - 2007. - № 2. – С.30-34, 2007)
  Розкритий реальний стан і вказані шляхи покращення вітчизняної адміністративно-правової культури у сфері охорони права власності.
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 11. - С. 222-225, 2022)
  З'ясовано особливості здійснення спадкоємцями права на прийняття спадщини в умовах воєнного стану. Охарактеризовано зміну строку для прийняття спадщини шляхом його продовження. Окрема увага приділена дії у часі норми ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2016. – № 12 (29). – С. 21-30, 2016)
  Спори про визнання заповітів недійсними становлять одну з найбільш поширених категорій справ, що розглядаються судами за правилами цивільного судочинства. Складність цієї категорії спорів пояснюється тим, що на момент ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2017. – № 5. - С. 9-18, 2017)
  Спори про усунення спадкоємця від права на спадкування є одними з найбільш поширених цивільних справ. Статтею 1224 Цивільного кодексу України визначено підстави усунення особи від права на спадкування. Важливо врахувати, ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2013. - № 1 (10). - С. 117-125, 2013)
  Статтю присвячено судовому порядку зміни черговості одержання права на спадкування. Розкриваються особливості розгляду судами справ про зміну черговості одержання права на спадкування. Аналізуються умови ухвалення судом ...
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2020. - № 2. - С. 39-42, 2020)
  Стаття присвячена визначенню поняття «цивільно-правова відповідальність у медичних правовідносинах», яка розглядається як один із видів професійної відповідальності, що настає у випадках порушення або невиконання медичною ...
 • Вакулович, Е. В.; Vakulovych, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7581-0524 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 147-151, 2021)
  Зазначено, що встановлення істотних умов договору законом спрямоване, передусім, на збереження правової природи того чи іншого договору, на забезпечення нормального цивільного обороту. Проаналізовано, що істотні умови ...
 • Таланов, Ю. Ю.; Talanov, Yu. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 360-368, 2012)
  Досліджено проблеми, що виникають в теорії та на практиці при реалізації програми сурогатного материнства, з метою з’ясування поняття, сутності та значення сурогатного материнства в сучасних умовах, особливостей договірних ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Право та інновації. – 2020. – № 2 (30). – С. 45-49, 2020)
  Проаналізовано акцепт як стадію укладення цивільно-правового договору. Визначено характерні ознаки та форми акцепту. Вказано, що відповідь про прийняття пропозиції має свідчити про її прийняття, бути повною та безумовною. ...
 • Борисова, В. І.; Borysova, V. I.; Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – Т. 27, № 3. – С. 28-47, 2020)
  Досліджено визначення особливостей аліментних зобов’язань членів сім’ї в сімейному праві України, виявлено проблеми правового регулювання та правозастосування цих зобов’язань і розроблено рекомендацій щодо їх усунення. The ...
 • Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 63-66, 2021)
  Зазначено, що з метою оцінки наявності корупційних ризиків, сторони договору про закупівлю досягають згоду через проведення процедури закупівлі, обтяженою антикорупційною перевіркою ділових партнерів.
 • Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; Шаповал, М. Д.; Shapoval, M. D. (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 260-262, 2017)
  Наголошено, що в доктрині договірного права договір дарування викликає гостру полеміку щодо його характеристики в частині оплатності або безоплатності: 1) він не вкладається в звичайну концепцію договору як домовленості; ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167; Карпенко, Д. В.; Karpenko, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 287-295, 2012)
  Охарактеризовано бази персональних даних на підставі аналізу їх об’єктивної форми, змісту і мети. Запропоновано авторське визначення бази персональних даних, її ознаки та види.
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 134-138, 2021)
  Запропоновано розробити комплекс заходів, спрямованих на реалізацію принципів цивільного судочинства у правотворчості та правозастосуванні, побудувати теоретико-прикладну модель механізму їхньої реалізації.
 • Савченко, А. С.; Savchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3650-4289 (Мала енциклопедія нотаріуса. - 2016. - № 5 (89). - С. 182-188, 2016)
  У статті досліджено спеціальний порядок набуття права власності на самочинно збудований об’єкт будівництва – судовий, та позасудовий – адміністративний. Описано пільгові умови та законодавчі обмеження для набуття права ...
 • Сідей, О. В.; Sidei, O. V. (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 327-330, 2017)
  Визначено право на здоров’я , як особисте немайнове право фізичної особи щодо обладнання та використання, як особистого немайнового блага, що виражається у системі різного роду правомочностей спрямованих на охорону, ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Наукові записки ХЕПУ. - 2005. - № 2 (3). - С. 109-116, 2005)
  В статті розглянуто особливості вжиття заходів щодо охорони спадкового майна виконавцем заповіту і нотаріусом, їх значення та порівняльний аналіз.
 • Апанасюк, М. П.; Apanasyuk, M. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1233-3980 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч.1, т. 2. - С. 9-12., 2012)
  Розглянуто проблематику правового врегулювання видів договору ренти в Цивільному кодексі України. Зроблено висновки: всі нормативні положення глави 56 (Рента) ЦК мають універсальний характер по відношенню до будь-якого ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.280-286, 2017)
  Запропоновано класифікацію житла за такими критеріями: 1) за призначенням (постійне, тимчасове проживання); 2) за планово-технічною конструкцією; 3) за рівнем комфорту та соціальної спрямованості; 4) за видами житлових фондів. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account