KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Засновник і видавець – Харківський національний університет внутрішніх справ. Виходить 4 рази на рік. Заснований у грудні 1995 р. Збірник включено до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 261). Електронні копії збірника розміщенно в базі даних «Наукова періодика України», яку веде Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Видання зареєстровано як міжнародне в ISSN International Centre, Paris (ISSN 1999-5717). Збірник став переможцем конкурсу на краще наукове періодичне видання в системі МВС України у 2009 р., посів ІІ місце у 2013 р., ІІІ місце – у 2008 та 2011 р. «Вісник» висвітлює широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології тощо. Статті, опубліковані у збірнику починаючи з 2015 року, розміщуються в репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ (KhNUIAIR), який має міжнародну реєстрацію. Збірник зареєстровано в таких міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, каталогах: 1) Google Scholar (Google Академія) – з 2015 року: 2) Index Copernicus International – з 2015 року: 3) Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – з 2015 року. У березні 2016 року збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» зареєстровано на порталі «Українські наукові журнали».

Новини

Сторінка видання: http://visnyk.univd.edu.ua/

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 148-155, 2017)
  Досліджено проблему визначеності правової природи апаратів господарських судів України, а також історичні умови формування їх правового статусу. Визначено етимологію поняття «апарат суду». Проведено порівняльний аналіз статусу ...
 • Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 198-205, 2017)
  На підставі дослідження правової доктрини та з урахуванням судової практики проаналізовано можливість застосування такого способу захисту цивільних прав та інтересів, як визнання договору неукладеним. Наголошено, ...
 • Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 183-186, 2017)
  Досліджено дискусійні питання щодо визначення юридичної природи волі та волевиявлення як умови дійсності правочину та їх місця в системі юридичних фактів. Проаналізовано кілька основних підходів до визначення правової ...
 • Кушнир, Н. В.; Kushnyr, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 227-236, 2017)
  Розглянуто сучасні організаційно-правові напрями вдосконалення реалізації принципу гендерної рівності в нових умовах господарювання.
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 63-73, 2017)
  Розглянуто етапи розвитку криміналістичного забезпечення протидії економічній злочинності в банківській сфері. Проаналізовано взаємозв’язок між злочинною діяльністю в цій сфері та рівнем розвитку криміналістичних знань.
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 221-227, 2017)
  Досліджено місце припинення існування об’єкта лісокористування серед правового регулювання правоприпиняючих фактів права користування лісами. Окремо акцентовано на питанні розмежування постійного та тимчасового ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 190-197, 2017)
  Досліджено правову природу корпоративних прав як складової змісту корпоративних відносин. Піддано критиці виділення в окрему самостійну групу організаційних корпоративних прав, а також доводиться некоректність ведення мови ...
 • Шорський, П. О.; Shorskyi, P. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 172-182, 2017)
  Досліджено сутність поняття «правове регулювання», його способи, типи та відмінність від правового впливу і правових основ. Визначено поняття та складові механізму правового регулювання забезпечення виборчих прав громадян ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Надьон, О. В.; Nadion, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 137-148, 2017)
  На підставі аналізу статистичних даних і законодавства України з питань, пов’язаних з управлінням проблемними активами банків, визначено сучасні проблеми забезпечення фінансової безпеки банків. Окрему увагу приділено ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 11-18, 2017)
  Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття «трудові правовідносини». Розглянуто структурні елементи трудового правовідношення, проаналізовано підстави виникнення трудових правовідносин. Досліджено особливості ...
 • Щербанюк, Д. В.; Scherbanyuk, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 95-102, 2017)
  На основі аналізу наукових джерел та нормативно-правових актів запропоновано поняття експертної ініціативи в кримінальному судочинстві. Обґрунтовано, що вона може розглядатись у вузькому (процесуально-правовому) значенні ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 245-252, 2017)
  Розглянуто процеси, пов’язані з підготовкою кадрів для органів внутрішніх справ в Україні впродовж 1930–1941 рр., проаналізовано основні форми такої підготовки, її певні досягнення та недоліки.
 • Важинський, О. С.; Vazhynskyi, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9288-2490 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 103-117, 2017)
  Охарактеризовано систему інформаційного забезпечення органів Державної фіскальної служби України та розглянуто підходи до побудови відповідних систем інших країн світу. Надано пропозиції щодо вдосконалення інформаційної системи ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 237-244, 2017)
  Розглянуто питання вдосконалення професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід організації та проведення психологічної підготовки ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 56–63, 2017)
  Досліджено питання співробітництва держав у сфері протидії злочинності шляхом укладання двосторонніх міжнародних договорів. Визначено особливості, переваги та недоліки двостороннього договірно-правового регулювання такого ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 88-95, 2017)
  Розглянуто зміст етапів доказування у кримінальному проваджені. Показано, що заключним його етапом є використання доказів, яке являє собою розумове та праксеологічне оперування доказовою або орієнтуючою інформацією з метою ...
 • Волков, В. А.; Volkov, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 117–126, 2017)
  Досліджено поняття та структуру компетенції як складової правого статусу органу державної влади. Сформульовано поняття компетенції Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, виділено ...
 • Морозова, Ю. В.; Morozova, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3218-310X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 205-212, 2017)
  Проаналізовано юридичну природу правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд. Охарактеризовано особливості, види правового регулювання та режим приватного права, який поширюється на ...
 • Петров, О. С.; Petrov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5052-2355 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 73-80, 2017)
  Проаналізовано правове регулювання застосування запобіжного заходу у вигляді застави відповідно до кримінального процесуального законодавства США, Франції, Австрії та Німеччини. Висвітлено позитивні та негативні ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 213-221, 2017)
  Розглянуто основні аспекти діяльності правоохоронних органів США щодо забезпечення екологічної безпеки держави. Проаналізовано правове регулювання цієї діяльності, досвід, який має міжнародне значення.

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds