Форум права, 2010, № 2

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків, 2010. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Загальний метод протидії корупції в Україні
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 343–346, 2010) Онищук, О. О.; Onyshchuk, O. O.
  На основі аналізу теорії адміністративного права та антикорупційного законодавства розкрито основний метод адміністративного права у сфері протидії корупції (боротьби із корупцією), зміст якого полягає в тому, що спеціально уповноваженого суб’єкт у сфері протидії корупції наділений владною компетенцією, а суб’єкт відповідальності за корупційні діяння зобов’язаний виконувати його законні вимоги.
 • Документ
  Юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 519–523, 2010) Турута, О. В.; Turuta, O. V.
  Досліджується один з принципів правової держави – принцип реальності прав і свобод громадян. Визначається сутність вказаного принципу. Пропонується юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян. Розкриваються елементи даного механізму. Формулюється категорія «реальність прав і свобод громадян» у вузькому і широкому розумінні.
 • Документ
  Специфіка правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ на регіональному рівні
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 187–192, 2010) Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M.
  Щодо удосконалення теоретичних засад і правового регулювання правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ на регіональному рівні виконано аналіз системи управління органами внутрішніх справ, зокрема її стратегічний, оперативний та тактичний рівні; обґрунтовано ієрархічність побудови системи органів внутрішніх справ; розглянута особливість функціональної структури органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Представництво в адміністративному судочинстві України
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 115–120, 2010) Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027
  Визначається поняття процесуального представництва, його цілі, проводиться класифікація процесуального представництва на види, розкривається зміст та межі інституту процесуального представництва. Розглядаються особливості процесуально- правового становища представників та особливості окремих їх видів.
 • Документ
  Предмет сучасного адміністративного права України
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 83–88, 2010) Галунько, В. В.; Galunko, V. V.
  На основі аналізу положень Конституції України наукової думки провідних вітчизняних й зарубіжних у галузі адміністративного права сформулювати оновлений предмет сучасного адміністративного права України, як системи широких суспільних відносин між суб’єктами та об’єктами публічного управління, які виникають у сфері владно- розпорядчої діяльності, надання адміністративних сервісних послуг, з метою публічного забезпечення прав і свобод людини, нормального функціонування громадянського суспільства держави, при суворому дотриманні принципу законності із можливістю застосування до порушників адміністративно-правових норм засобів державного примусу.
 • Документ
  Правові основи забезпечення безпеки суб’єктів, що ведуть кримінальний процес
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 508–512, 2010) Третьякова, М. В.; Tretiakova, M. V.
  Розглядаються питання забезпечення безпеки суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, зокрема, які ведуть кримінальний процес. Зосереджується увага на висвітленні проблем правової регламентації забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та їх близьких родичів у кримінальному судочинстві за чинним законодавством України.
 • Документ
  Особа злочинця-терориста як елемент криміналістичної характеристики терористичного акту
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 210–216, 2010) Кравчук, І. А.; Kravchuk, I. A.
  Проаналізовано наявні підходи до визначення поняття особи-терориста. Запропоновано визначення основних особистісних особливостей терориста Робиться висновок, що дослідження особи терориста, вироблення його профілю дозволить вже на початковому етапі розслідування визначити основну типологічну характеристику терористичного угрупування.
 • Документ
  Окремі проблеми матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності ОВС України
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 435–439, 2010) Руколайніна, І. Є.; Rukolainina, I. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6010-0570
  Розкрито сутність поняття та розглянуті окремі проблеми матеріально-технічного та фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України; виконано аналіз фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України у період 2008-2010 років.
 • Документ
  Форми та методи поточного фінансового контролю у сфері здійснення готівкових розрахункових операцій
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 489–496, 2010) Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I.
  Розглядаються питання здійснення контрольних заходів за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. На підставі аналізу науково-правових підходів та позиції чинного законодавства, пропонується розділити форми та методи поточного фінансового контролю, з метою виключення підміни понять у нормативно- правових актах, що регламентують діяльність контролюючих органів у даній сфері.
 • Документ
  Оптимізація структури концепції реформування системи органів МВС України
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 160–165, 2010) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Виконано аналіз недоліків структур базової (1996 року) концепції розвитку системи Міністерства внутрішніх справ та запропонованих у 2002-2008 роках проектів концепції реформування; висунені пропозиції з їх оптимізації.
 • Документ
  Дозвільні послуги у сфері інформаційної безпеки
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 456–460, 2010) Сіверін, В. І.; Siverin, V. I.
  Виконано дослідження теоретичних і законодавчих підстав надання дозвільних послуг у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Особлива увага приділяється тим видам діяльності, яка може завдати шкоду державі, правам і свободам людини і громадянина та забезпечується шляхом надання дозвільних послуг суб’єктами публічної адміністрації.
 • Документ
  Досвід організації та діяльності поліції провідних країн Європи
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 461–466, 2010) Соболь, Є. Ю.; Sobol, Ye. Yu.; Коломойцев, С. С.; Kolomoitsev, S. S.
  Розглянуто організаційні засади поліцейських підрозділів основних країн Європи, історія їх розвитку та специфіка.
 • Документ
  Деякі наслідки ухилення обвинуваченого від слідства
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 156–159, 2010) Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X
  Наведені наслідки ухилення обвинуваченого від слідства, проаналізовано чинне кримінально-процесуальне законодавство України щодо провадження по кримінальних справах даної категорії, запропонована послідовність дій слідчого зі встановлення місця знаходження обвинуваченого.
 • Документ
  Бікамералізм: досвід Республіки Польща
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 105–110, 2010) Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824
  Щодо практики польського парламентаризму встановлено значний рівень демократичності в умовах діяльності двопалатного парламенту у зв’язку із більш тривалими та поміркованими процедурами прийняття рішень та більш адекватного представництва суспільства в органах влади.
 • Документ
  Аналіз наукової розробленості проблеми розкриття злочинів терористичної спрямованості
  (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 254–258, 2010) Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148
  Розглянуті погляди провідних вчених на питання протидії окремим видам злочинів, які відносяться до злочинів терористичної спрямованості, надано їх авторське визначення та науково обґрунтовано актуальність проведення комплексного дослідження за даною темою.
 • Документ
  Щодо шляхів гуманізації кримінального судочинства України
  (Форум права. – 2010. – № 2. - С. 99–104, 2010) Голубов, А. Є.; Holubov, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8608-4206
  Досліджуються засади правового принципу гуманізму, що здійснює вплив на кримінально-процесуальне право та визначає зміст і спрямованість діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду на пріоритетний захист конституційних прав та свобод особи в кримінальному судочинстві.
 • Документ
  Проблеми реалізації адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі фінансів
  (Форум права. – 2010. – № 2. - С. 177–186, 2010) Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466
  Аналізуються специфічні ознаки адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі фінансів, пропонується її визначення; досліджені положення нормативноправових актів, якими передбачена відповідальність за правопорушення в галузі фінансів, виявлені їх недоліки, що пов’язані з реалізацією адміністративної відповідальності та вказані на необхідність внесення конкретних змін до чинного законодавства.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/