KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 18 of 18

Recent Submissions

Item
Сутність і особливості житлових правовідносин
(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 2. - С. 47-53, 2023) Василенко, М. Є.; Vasylenko , M. Ye.
Здійснено аналіз наукових поглядів учених щодо тлумачення понять «соціальні відносини», «правовідносини» та «житлові правовідносини», на основі чого запропоновано авторське визначення поняття «житлові правовідносини». Узагальнено, що житлові правовідносини супроводжують людину майже все її життя, адже однією з базових потреб кожної людини є житло. Саме тому важливим завданням законодавця є створення всіх необхідних правових та організаційних умов для належної реалізації житлових правовідносин.
Item
Теоретико-правова характеристика ключових інститутів муніципального права
(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 2. - С. 40-46, 2023) Колобиліна, О. О.; Kolobylina , O. O.
Спираючись на аналіз наукових поглядів учених, запропоновано авторське визначення поняття «інститут муніципального права». Виокремлено та надано характеристику ключовим інститутам муніципального права. Зауважено, що окреслені у статті інститути муніципального права не є вичерпними, проте саме вони найбільш змістовно розкривають сутність відповідної галузі права.
Item
Характеристика джерел римського приватного права
(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 2. - С. 33-39, 2023) Науменко, К. С.; Naumenko, K. S.
Спираючись на аналіз наукових поглядів учених, запропоновано авторське визначення поняття «джерела римського приватного права». Здійснено аналіз теоретичних підходів науковців щодо класифікації та переліку ключових джерел міжнародного приватного права. Запропоновано власний підхід щодо класифікації джерел римського приватного права.
Item
Доктринальні інтерпретації дигіталізації як загальноправового феномена
(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 2. - С. 24-32, 2023) Наджафлі, Е.; Nadzhafli , E.
У статті продемонстровано доктринальні інтерпретації дигіталізації як загальноправового феномена. Акцентовано увагу на тому, що аналіз змісту наукових публікацій у сфері дигіталізації суспільних відносин свідчить, що пріоритет поки що надається вузькоспеціальним питанням, які досліджуються в межах переважно галузевих правових наук, насамперед конституційного, судового, адміністративного та цивільного права. Зазначено, що у правовому вимірі поруч із традиційним правом, що стрімко цифровізується, виникає й феномен цифрового права.
Item
Історико-правовий огляд взаємодії держави й адвокатури в системі захисту прав і свобод людини
(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 2. - С. 11-23, 2023) Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S.
Розглянуто взаємодію держави й адвокатури як правозахисної організації в історико-правовому вимірі. Показано, що в усі часи інститут правозахисту, який нині сприймається як адвокатура, не діяв ізольовано, а був складовою суспільства, діяв за законами і в порядку, встановленими державою. Зауважено, що в процесі соціальної взаємодії відбуваються соціальні, передбачені законом соціально-правові дії партнерів, взаємне пристосування дій кожного з них, що зумовлює використання в процесі історико-правового огляду взаємодії держави й адвокатури різних методів дослідження.