Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2014, №4 (67)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. С. М. Гусаров. - Харків: ХНУВС, 2014. - № 4 (67). - с. - ISSN 1999-5717.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Щодо розуміння охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 185-190, 2014) Шпак, А. П.; Shpak, A. P.
  Доведено, що охорона прав інтелектуальної власності у сфері освіти та захист прав інтелектуальної власності розглядаються як нерозривні поняття, кожне з яких, володіючи певною мірою незалежності, спрямовується на різнорівневе забезпечення прав суб’єктів інтелектуальної власності у сфері освіти. Встановлено, що термін «охорона» є більш широким стосовно терміна «захист», і саме з нього починається процес гарантування того або іншого права або законного інтересу.
 • Документ
  Правова природа договорів, що укладаються в системі громадського харчування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 177-184, 2014) Вусатий, Д. Ю.; Vusatyi, D. Yu.
  Розглянуто сутність низки цивільно-правових договорів, що укладаються в системі громадського харчування – їдальнях, кафе, ресторанах тощо. Акцентовано увагу на виявленні юридичних особливостей, які дозволяють установити основну мету та видову приналежність указаних договорів до певного договірного типу. Проаналізовано умови та основні елементи цих договорів. Зроблено висновок, що зазначені договори мають подвійне спрямування. Так, одні з них мають своєю метою перенесення права власності на майно. Такі договори запропоновано розглядати як різновиди договору роздрібної купівліпродажу. Інші, котрі своєю метою мають виконання підрядних робіт і передачу їх результату, повинні визнаватися різновидами договору підряду
 • Документ
  Порядок укладання договору охорони фізичних осіб
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 171-177, 2014) Басова, А. В.; Basova, A. V.
  Предметом статті є нормативно-правові акти України та практика їх застосування у сфері укладання договору охорони фізичних осіб. Мета роботи –визначення основних суперечностей у законодавстві, що регулює порядок укладання договору охорони фізичних осіб. Основною методологією дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, завдяки яким було виявлено дефекти права в механізмі договору охорони фізичних осіб. Актуальність та наукова новизна роботи полягає у встановленні різниці між сучасною науковою доктриною, станом поточного законодавства та реаліями правозастосовної практики у сфері охорони фізичних осіб. Зроблено висновки щодо удосконалення законодавства про договір охорони фізичної особи. Галузь застосування статті – цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні правовідносини. Роботу може бути використано працівниками ОВС під час укладання договору охорони фізичної особи.
 • Документ
  Деякі аспекти здійснення зовнішньоорганізаційних адміністративних процедур Державною фіскальною службою України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 148-155, 2014) Луцик, А. М.; Lutsyk, A. M.
  Проаналізовано сучасні підходи до розуміння змісту поняття «адміністративна процедура». Сформульовано поняття та здійснено класифікацію зовнішньоорганізаційних адміністративних процедур, що здійснюються Державною фіскальною службою України. Наголошено, що зовнішньоорганізаційні адміністративні процедури реалізуються Державною фіскальною службою України за участю фізичних і юридичних осіб, сприяючи реалізації їх прав, свобод та законних інтересів у сфері оподаткування.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус органів Служби безпеки України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 137-148, 2014) Карпенко, М. М.; Karpenko, M. M.
  Показано, що адміністративно-правовий статус Служби безпеки України абсолютно повно відображає усі індивідуальні властивості цього правоохоронного органу та його реальне місце у системі правоохоронних органів. З’ясовано, що визначені чинним законодавством права та обов’язки органів Служби безпеки України реалізуються ними в адміністративно-правових відносинах правоохоронної спрямованості. Наголошено, що усі складові адміністративно-правового статусу Служби безпеки України є взаємообумовленими, взаємопов’язаними між собою та взаємозалежними. Зазначені елементи характеризують адміністративноправовий статус Служби безпеки України з точки зору призначення, предметних і функціональних повноважень та особливостей здійснення заходів у сфері забезпечення національної безпеки.
 • Документ
  Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють шахрайства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 109-114, 2014) Стрелюк, Я. В.; Streliuk, Ya. V.
  Подано оперативно-розшукову характеристику осіб, які вчиняють шахрайства і встановлено основні критерії, за якими можна розподілити вказаних осіб. Визначено категорії інформації, яку повинна містити в собі вказана оперативно-розшукова характеристика.
 • Документ
  Поняття та значення особливих порядків кримінального провадження
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4 (67). - С. 75-84, 2014) Новак, Р. В.; Novak, R. V.
  Розглянуто процесуальне значення особливих порядків кримінального провадження України та визначено основні способи спрощення кримінальної процесуальної форми. Запропоновано визначення поняття особливих порядків кримінального провадження та вказано основні ознаки кожного з них. Виділено дві групи ознак – суб’єктні та нормативні, котрі характеризують усі особливі порядки кримінального провадження, які містяться в Кримінальному процесуальному кодексі України.
 • Документ
  Принципи та правове регулювання діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4 (67). - С. 17-25, 2014) Бєляков, Р. Г.; Bieliakov, R. H.
  Виокремлено групи принципів діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України щодо реалізації державної політики у сфері боротьби з кіберзлочинністю, а саме: загальні, спеціальні та принципи забезпечення інформаційної безпеки. Охарактеризовано систему правового регулювання діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України щодо виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у сфері функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем.
 • Документ
  Особливості формування трудового колективу у сучасних умовах
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4 (67). – С. 198-206, 2014) Петрова, І. А.; Petrova, I. A.
  Визначено основні фактори формування трудового колективу, які дозволяють підприємству в умовах конкурентної боротьби забезпечити собі стабільне функціонування на визначеному ринку, розвиток та вдосконалення через ефективне використання людських ресурсів. Підкреслено, що управління персоналом представляє собою комплекс управлінських дій, а саме принципів, методів, засобів і форм, направлених на працівників підприємства (їх поведінку, інтереси чи діяльність), які дозволяють максимально використовувати трудовий потенціал працюючих для виконання трудових функцій. This paper is devoted to define the main factors of staff’s formation, which allow a company to ensure a stable operation on a certain market in a competitive environment, development and improvement through effective use of human resources. It is emphasized that HRM is a set of administrative actions such as principles, methods, means and forms directed on company’s employees (their behavior, interests or activities) that allow maximum use labor potential of employees to perform labor functions. Определены основные факторы формирования трудового коллектива, позволяющие предприятию в условиях конкурентной борьбы обеспечить себе стабильное функционирование на конкретном рынке, развитие и совершенствование через эффективное использование людских ресурсов. Подчёркнуто, что управление персоналом представляет собой комплекс управленческих действий, а именно принципов, методов, средств и форм, направленных на поведение работников предприятия (их поведение, интересы или деятельность), которые позволяют использовать трудовой потенциал работающих для реализации трудовых функций.
 • Документ
  Динаміка споживання наркотиків у молодіжному середовищі (за даними соціологічного моніторингу у м. Харкові)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4 (67). – С. 230-239, 2014) Рущенко, І. П.; Rushchenko, I. P.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432
  Наведено дані 20 років спостережень за динамікою молодіжного наркотизму у рамках мониторингу «Молодь та наркотики». Розглянуто проблему розповсюдження споживання наркотиків та інших психоактивних речовин серед харківської молоді з 1995 по 2014 роки. Проаналізовано закономірності епізодичного та регулярного споживання різних видів адиктивних речовин. The data of 20-year supervision within the limits of the research project Substance Use Monitoring Among Youth in Kharkiv City «Youth and Drugs» conducted by sociologists from Kharkiv National University of Internal Affairs is represented in the article. Приведены данные 20 лет наблюдений за динамикой молодёжного наркотизма в рамках мониторинга «Молодёжь и наркотики». Рассмотрена проблема распространения потребления наркотиков и других психоактивных веществ среди харьковской молодёжи с 1995 по 2014 годы. Проанализированы закономерности эпизодического и регулярного потребления различных видов аддиктивных веществ.
 • Документ
  Первинна профорієнтація учнівської молоді в системі кадрової політики регіону
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4 (67). – С. 239-246, 2014) Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004; Саппа, Г.-М. М.; Sappa, H.-M. M.
  Розглянуто особливості і місце первинної профорієнтації учнівської молоді в системі регіональної кадрової політики. Виділено основні завдання регіональної кадрової політики. Проведено соціологічне дослідження професійних орієнтацій школярів на різних етапах їх соціального становлення, розглянуто особливості організації профорієнтаційної роботи в ряді провідних країн. На основі цього запропоновано основні напрямки організації профорієнтаційної роботи в контексті регіональної кадрової політики, які можуть бути застосовані у практичній роботі з підготовки кадрів для регіону. The work is concerning to consideration of the characteristics and place of primary vocational guidance of student youth in the system of regional personnel policy. Рассмотрены особенности и место первичной профориентации ученической молодёжи в системе региональной кадровой политики. Выделены основные задачи региональной кадровой политики. Проведено социологическое исследование профессиональных ориентаций школьников на разных этапах их социального становления, рассмотрены особенности организации профориентационной работы в ряде ведущих стран. На основе этого предложены основные направления организации профориентационной работы в контексте региональной кадровой политики, которые могут быть применены в практической работе по подготовке кадров для региона.
 • Документ
  Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4 (67). – С. 58-65, 2014) Дворецький, О. С.; Dvoretskyi, O. S.; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955
  Розглянуто історичні аспекти розвитку доказування у кримінальному провадженні починаючи з Римської імперії та до нашого часу. Проведено аналіз змін у положеннях кримінального процесуального законодавства України після набуття чинності КПК України 2012 року, що стосуються процесуальних питань доказування. The central core of the whole process of criminal procedural activities is proving. The authors of this article studied the historical aspects of forming the institution of proving in criminal process since the Roman Empire and up to nowadays. The authors analyzed the amendments in the provisions of the Criminal Procedural Code of Ukraine that had been made after 2012. Рассмотрены исторические аспекты развития доказывания в уголовном судопроизводстве начиная со времён Римской империи и до настоящего времени. Проведен анализ изменений в положениях уголовного процессуального законодательства Украины после вступления в силу КПК Украины 2012 года, которые касаются доказывания.
 • Документ
  Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4 (67). – С. 65-75, 2014) Демедюк, С. В.; Demediuk, S. V.; Демедюк, Т. С.; Demediuk, T. S.
  Висвітлено проблемні питання, що розглядались на міжнародній науково-практичній конференції «Протидія кіберзлочинності» в Сінгапурі. Зокрема: відкриття та можливості Глобального Інноваційного комплексу; надання для тренінгів спеціалістів сфери протидії кіберзлочинності країн-учасниць Інтерполу модельних справ, розроблених Інтерполом; характеристика найбільш вразливих класичних операційних систем; створення інформаційного порталу TURN BACK CRIME. The article outlines the challenging issues that were discussed during the international research and training conference «Cybercrime Counteraction» in Singapore. The opening process and capabilities of the Global Innovative complex (its usage in criminal investigations; model training programs for training experts in cybercrime counteraction; gaining and sharing positive experience; effort coordination of the law enforcement agencies of ICPO member states carrying out international investigative activities) are described. The author emphasizes the necessity of providing cybercrime combating expert trainings with model tasks developed by Interpol as its participants are not always authorized to use their own cases due to secrecy of investigation. Most vulnerable classical operating systems are characterized. The main functions of the data portal TURN BACK CRIME created to prevent artificial latency are described. Отражены проблемные вопросы, которые рассматривались на международной научно-практической конференции «Противодействие киберпреступности» в Сингапуре. В частности: открытие и возможности Глобального Инновационного комплекса; предоставление для тренингов специалистов сферы противодействия киберпреступности стран – участниц Интерпола модельных дел, разработанных Интерполом; характеристика наиболее уязвимых классических операционных систем; создание информационного портала TURN BACK CRIME.
 • Документ
  Початок розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 45-51, 2014) Гузєй, В. М.; Huziei, V. M.
  Встановлено особливості початку розслідування умисних убивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. На основі аналізу кримінальних проваджень обґрунтовано необхідність попередньої перевірки повідомлень про вчинення вказаних злочинів.
 • Документ
  Порядок здійснення оперативними підрозділами ОВС супроводження кримінального провадження у частині забезпечення відшкодування завданих збитків
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 91-100, 2014) Перепелиця, М. М.; Perepelytsia, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726; ResearcherID: J-6767-2016
  Визначено проблеми однакового застосування кримінального процесуального законодавства, уникнення неоднозначного тлумачення норм права під час здійснення слідчим, оперативним працівником, слідчим суддею повноважень, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», відомчими нормативноправовими актами. Запропоновано етапи оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження з метою розроблення та впровадження у практичну діяльність методичних рекомендацій щодо порядку здійснення оперативними підрозділами ОВС супроводження кримінального провадження у частині забезпечення відшкодування завданих збитків.
 • Документ
  Правове регулювання дисциплінарного провадження
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 191-198, 2014) Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016
  Дисциплінарне провадження є формою реалізації дисциплінарної відповідальності, а неврегульованість цього питання на законодавчому рівні призводить до неправильного застосування норм права в області дисциплінарної відповідальності та, як наслідок, до порушення законності та прав працівників. На основі аналізу спеціальної літератури та наявних наукових розробок автором зроблено спробу прослідкувати становлення концепції дисциплінарного провадження, дати визначення дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ, виділити стадії дисциплінарного провадження, а також обставин, що виключають провадження у справі.
 • Документ
  Принцип незалежності прокуратури: догматично-правова інтерпретація та правова регламентація
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 6-16, 2014) Проневич, О. С.; Pronevych, O. S.
  Розглянуто догматично-правову інтерпретацію принципу незалежності прокуратури з урахуванням існуючих підходів до доктринального тлумачення правової природи принципів прокурорської діяльності та з особливою акцентуацією уваги на специфіці правової регламентації означеного принципу в титульному законі про прокуратуру. Особливу увагу приділено визначенню основоположних засад теорії правових принципів та європейським стандартам концептуального осмислення і легітимізації принципу незалежності прокуратури.
 • Документ
  Принцип законності у бюджетному контролі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 130-137, 2014) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799
  Розглянуто сутність принципу законності в бюджетному контролі та визначено шляхи удосконалення правового механізму його реалізації.
 • Документ
  Сучасний стан податкової системи України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 155-161, 2014) Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344
  Визначено головні завдання реформаційних змін у податковій системі України, акцентовано увагу на проблемах функціонування існуючої системи, зроблено відповідні висновки. Проаналізовано останні кроки у сфері спрощення податкової системи, зокрема у податковому законодавстві. Зроблено висновок про те, що податкова система України характеризується складною системою адміністрування та великою кількістю самих податків. Запропоновано для спрощення системи оподаткування зменшити кількість податків. Визначено завдання податкової реформи в Україні.
 • Документ
  Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в контексті практики Європейського суду з прав людини
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 51-58, 2014) Даль, А. Л.; Dal, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2775-2523; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Досліджено окремі рішення Європейського суду з прав людини, в яких констатовано порушення умов і порядку тримання під вартою. Встановлено, що передумовами таких порушень стали недотримання чинного кримінального процесуального законодавства України, а також недосконалість або ж відсутність відповідних законодавчих положень з цього питання. Сформульовано пропозиції та рекомендації удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України.
Сайт видання: http://visnyk.univd.edu.ua/