Форум права, 2018, № 5

Permanent URI for this collection

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2018. - № 5. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2018-n-5.html

News

Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Щодо оптимізації системи суб'єктів, що організовують взаємодію правоохоронних органів на регіональному рівні
  (Форум права. – 2018. – № 5. – С. 66-72, 2018) Русецький, А. А.; Rusetskyi, A. A.
  Констатовано, що кожен правоохоронний орган, виходячи із предмету свого відання та компетенції, самостійно визначає напрямки взаємодії та ресурси, необхідні для її реалізації. Така взаємодія має двосторонній характер і виражається здійсненні окремих спільних дій, заходів. Встановлено, що доречним є наділення функціональних підрозділів регіональних правоохоронних органів правом самостійно вирішувати питання організації взаємодії між собою для швидкого реагування на наявні зміни, ускладнення та проблеми. Показано, що має бути посилена персональна відповідальність керівників функціональних підрозділів за прийняті ними рішення. Доведено, що існуюча на сьогодні система взаємодії правоохоронних органів на регіональному рівні та координація такої взаємодії перебувають на стадії свого формування, тому наявні організаційні недоліки потребують на їх вирішення.
 • Item
  Репутація як обставина, що враховується при обранні запобіжного заходу
  (Форум права. – 2018. – № 5 (53). – С. 73–79, 2018) Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840
  Визначені сутність та особливості збору інформації про репутацію особи як обставини, що враховується при обранні запобіжного заходу. Проаналізовані питання оцінки репутації особи в кримінальному провадженні. Досліджено окремі аспекти отримання документів, що містять інформацію про репутацію підозрюваного. Виконано аналіз вимог закону щодо вивчення репутації підозрюваного та її врахування при обранні запобіжного заходу. Зроблено висновок, за яким репутація, як обставина, що характеризує особу, має оціночний характер та підлягає обов’язковому врахуванню при прийнятті низки процесуальних рішень в кримінальному судочинстві. Проведено порівняльний аналіз окремих нормативно-правових актів, де зустрічаються поняття "репутація" та "ділова репутація". Визначено, що закон не надає поняття "репутація", але в юриспруденції існують інші варіанти використання цієї дефініції. Так, у різних нормативно-правових актах вживається поняття "ділова репутація", під якою стосовно юридичної або фізичної особи, наприклад, розуміється оцінка їх підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа, як учасник суспільних відносин.
 • Item
  Щодо адміністративного оскарження порушень прав споживачів суб’єктом господарювання у сфері розподілу природного газу
  (Форум права. – 2018. – № 5 (53). – С. 80-91, 2018) Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070
  Висвітлено особливості адміністративного оскарження порушень прав споживачів суб’єктами господарювання у сфері розподілу природного газу, які займають домінуюче становище на ринку та є природною монополією (Публічні акціонерні товариства "Львівгаз", "Київгаз", "Харківгаз"). Здійснено загальний огляд законодавчих та теоретичних засад функціонування інституту адміністративного оскарження в Україні. Проаналізовано правове регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які займають домінуюче становище на ринку газу. Зроблено висновок про наявність законодавчої бази та чітких механізмів захисту прав споживачів газу від порушень з боку суб’єктів господарювання у сфері розподілу природного газу. З'ясовано типові порушення у діяльності суб’єкта господарювання у сфері розподілу природного газу. Розглянуто інструменти адміністративного оскарження у сфері розподілу природного газу та їх ефективність.
 • Item
  Основні види, напрямки діяльності та роль комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах
  (Форум права. – 2018. – № 5. – С. 38-49, 2018) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622
  Виконано аналіз конституційно-правового статусу комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах. Встановлено, що загальною рисою парламентаризму у зарубіжних країнах є формування виключно або переважно з членів парламенту комітетів (комісій) всієї палати, спільних комітетів (комісій) двох палат, а також головних, "галузевих", спеціальних та інших комітетів (комісій) палати або всього парламенту як його робочих органів, що здійснюють нормопроектні, контрольні та інші повноваження, а в деяких країнах самостійно виконують певні функції законодавчої влади. Обґрунтовано, що для України та більшості демократичних країн з розвиненим парламентаризмом найбільш оптимальною є сильна система комітетів та/або комісій. Посилення ролі парламентських комітетів в Україні має спрямовуватись на розширення конституційного регулювання їх статусу, збільшення законодавчих і контрольних повноважень, посилення взаємодії з урядом, продовження роботи ключових комітетів у міжсесійний період, активізацію комітетських слухань, деталізацію процедури роботи, посилення інформаційних прав комітетів та забезпечення прозорості їх діяльності.