Форум права, 2009, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків, 2009. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Загальна характеристика Державного комітету фінансового моніторингу України у системі органів виконавчої влади
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 233–236, 2009) Дюкарєв, В. П.; Diukariev, V. P.
  Розглянуто статус, нормативно-правове забезпечення, мета, завдання та місце Державного комітету фінансового моніторингу України в системі органів виконавчої влади.
 • Документ
  Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства в галузі будівництва
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 564–568, 2009) Семенко, Б. М.; Semenko, B. M.
  Розглядаються питання щодо змісту та підстав відповідальності за порушення в галузі будівництва. Зазначено, що підстави застосування адміністративних стягнень обумовлюють підстави адміністративної відповідальності.
 • Документ
  Удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу ОВС
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 574–579, 2009) Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151
  Висунуті пропозицій з удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу ОВС, зокрема, щодо передбачення відповідаль ності за опір працівнику органів внутрішніх справ, не поєднаному з насильством, і в адміністративному законодавстві.
 • Документ
  Сутність та види функцій органів місцевого самоврядування
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 8–13, 2009) Алтуніна, О. М.; Altunina, O. M.
  З’ясовуються поняття та особливості функцій органів місцевого самоврядування, проводиться їх класифікація за різними критеріями, характеризуються окремі види цих функцій.
 • Документ
  Суб’єкти реформування системи органів внутрішніх справ України: склад і повноваження
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 247–263, 2009) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Визначено перелік реальних суб’єктів реформування системи органів внутрішніх справ України та надана стисла характеристика їх участі у цьому процесі, заснована на компетенції та нормативно-правових повноваженнях.
 • Документ
  Статус суб’єктів адміністративно-правового захисту права власності суб’єктів господарювання в Україні
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 531–537, 2009) Риженко, І. М.; Ryzhenko, I. M.
  На основі аналізу методологічних засад адміністративного права, теорії адміністративно-правового статусу та адміністративно-правової охорони права власності в Україні, діючих адміністративно-правових джерел сформулювати поняття та розкрито зміст статусу суб’єктів публічного адміністрування, які здійснюють адміністративно- правовий захист права власності в Україні.
 • Документ
  Співвідношення понять «розкриття» і «розслідування» терористичних актів з позиції криміналістичної науки
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 360–364, 2009) Кравчук, І. А.; Kravchuk, I. A.
  Проаналізовано різні підходи до визначення понять «розкриття» і «розслідування». Робиться висновок, що поняття «розслідування» є ширшим і включає в себе «розкриття» злочину. Запропоновано визначення понять «розкриття» і «розслідування терористичних актів». Визначено, що для усунення протиріч в майбутньому при розслідуванні терористичних актів потрібно чітко закріпити в законодавстві поняття моменту закінчення розкриття і розслідування злочину.
 • Документ
  Щодо визначення правового статусу митного перевізника
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 485–490, 2009) Панов, І. О.; Panov, I. O.
  Аналізується правовий статус митних перевізників як професійних учасників митних відносин щодо перевезення товарів та транспортних засобів, які перебувають під митним контролем, формулюються пропозиції щодо його удосконалення.
 • Документ
  Роль норм конституційного та цивільного прав у частині реалізації права на недоторканність житлового простору
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 184–194, 2009) Горобець, Н. О.; Gorobets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682
  Досліджується роль норм ст. 30 Конституції та ст. 311 ЦК України у врегулюванні відносин, що породжуються правом на недоторканність житлового простору. Зроблено висновок, що роль права на недоторканність житла у конституційному праві полягає у встановленні, забезпеченні та гарантуванні дотримання природного права як такого, а, відповідно у цивільному праві – охороні та регулюванні особистих немайнових відносин, у які вступає носій права на недоторканність житлового простору.
 • Документ
  Реалізація конституційного права на вищу освіту і система зовнішнього незалежного оцінювання знань
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 204–209, 2009) Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824
  Досліджена правова база системи зовнішнього незалежного тестування в аспекті додержання конституційного права на освіту. Розглянуто закордонний досвід використання системи оцінювання здібностей випускників Шведським тестом оцінювання мислення.
 • Документ
  Питання гарантованості прав і свобод громадян при забезпеченні міліцією безпеки дорожнього руху
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 554–559, 2009) Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160
  Розглянуто питання дотримання прав і свобод громадян під час забезпечення органами міліції безпеки дорожнього руху. Особу увагу приділено питанням правового регулювання застосування адміністративно-примусових заходів.
 • Документ
  Процеси конвергенції в сучасних правових системах
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 123–128, 2009) Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016
  Проведено аналіз теорії конвергенції, розглянуто чинники, що сприяли її виникненню і розвитку. Запропоновано класифікацію напрямків конвергенції правових систем світу. Акцентовано увагу на проблемах правової конвергенції в Європі.
 • Документ
  Правоохоронна функція держави та її вплив на формування функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ України
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 365–372, 2009) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269
  Виконано науково-теоретичний аналіз правоохоронної функції держави, зроблено поглиблене розкриття категорії «охорона права», проведено ретельний аналіз її складових компонентів. Досліджено співвідношення правоохоронної функції та функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ України.
 • Документ
  Права та обов’язки судді як суб’єкта трудового права
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 686–690, 2009) Штих, Т. В.; Shtykh, T. V.
  Досліджені межі реалізації суддями трудових прав і свобод, бо суддя, з одного боку є державним службовцем, завдання і функції якого виявляються у реалізації судової влади, з іншого – працівником держави. Визначені основні права і обов’язки працівника та особливості реалізації суддями права на працю та на належні, безпечні і здорові умови праці як одного з найважливіших для ефективності судової системи; досліджено принцип незмінюваності суддів як способу захисту від незаконного звільнення; з’ясовані особливості трудових обов’язків судді.
 • Документ
  Поняття значного правочину (доктринальний аспект)
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 308–316, 2009) Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A.
  З’ясовується правова природа значних правочинів на прикладі інституту значного правочину акціонерного товариства, який закріплений акціонерним законодавством України та Російської Федерації; аналізуються окремі ознаки значного правочину, та пропонується його науково обґрунтоване поняття.
 • Документ
  Поняття форми захисту та різновиди заходів захисту трудових прав працівників
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 94–99, 2009) Ваганова, І. М.; Vahanova, I. M.
  Розглянуті проблеми форм захисту трудових прав сторонами трудових правовідносин. Досліджуються поняття “форма захисту”, “спосіб захисту”, “захід захисту” у трудовому праві. Розглянуто заходи захисту, які застосовуються суб’єктами трудових правовідносин.
 • Документ
  Поняття адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 657–660, 2009) Черниш, І. А.; Chernysh, I. A.
  На основі аналізу юридичної літератури з теорії адміністративного права, вітчизняних джерел права сформовано поняття адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності, як заснованої на адміністративно-правових нормах, діяльності уповноважених державою суб’єктів публічного адміністрування, яка здійснюється адміністративними методами у визначених законодавством формах.
 • Документ
  Підстави набуття права власності політичними партіями
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 420–423, 2009) Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M.
  Визначаються основні підстави набуття права власності політичними партіями; встановлюються прогалини у національному законодавстві щодо врегулювання питань відносно принципів набуття, здійснення та захисту права власності політичними партіями.
 • Документ
  Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням права законного володіння державною власністю
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 14–18, 2009) Амеліна, О. Ю.; Amelina, O. Yu.
  Завдяки використанню спеціальних методів судової експертизи запропоновані практичні шляхи успішного розслідування злочину проти державної власності, що потребує зміни деяких норм чинного законодавства України, які не перешкоджали вчиненню цього злочину.
 • Документ
  Особлива жорстокість як кваліфікуюча ознака умисного вбивства
  (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 591–596, 2009) Смілянський, Я. Г.; Smilianskyi, Ya. H.
  Виконано аналіз існуючих у теорії кримінального права точок зору, а також положень норм кримінального законодавства України, проведеного з метою визначення ознак і змісту особливої жорстокості як кваліфікуючої ознаки умисного вбивства. Запропоноване авторське визначення поняття особливої жорстокості.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/