Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 4 (63)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Звичайна господарська діяльність як можливе виключення із правила про значні правочини господарського товариства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 171-179, 2013) Лантінов, Ю. Ф.; Lantinov, Yu. F.
  З’ясовано поняття звичайної господарської діяльності як можливе виключення із правила про значний правочин господарського товариства. Досліджено ознаки звичайної господарської діяльності та види правочинів, що її складають. Проведено порівняння вітчизняного та іноземного корпоративного законодавства. Зроблено висновок про те, що звичайна господарська діяльність може бути виключенням із правил про значний правочин. The main tasks of the article are: clarification of the nature of exceptions to the rule about a major transaction; clarification of the notion «common (current) economical activity »; comparison of this notion with other related content notions; establishment of appropriate criteria (including time, quantitative, etc.) to be met by this activity. Выяснено понятие обычной хозяйственной деятельности как возможное исключение из правила о крупной сделке хозяйственного общества. Исследованы признаки обычной хозяйственной деятельности и виды сделок, которые ее составляют. Проведено сравнение отечественного и иностранного законодательства. Сделан вывод о том, что обычная хозяйственная деятельность может быть исключением из правил о крупной сделке.
 • Документ
  Тоталітарні секти: поняття і ознаки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 236-243, 2013) Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-8549
  Розглянуто проблему відсутності закріплення на законодавчому рівні поняття тоталітарної секти, що останнім часом привертає до себе увагу дослідників у зв’язку з розповсюдженням на території України релігійних або псевдорелігійних організацій різноманітної направленості. На основі історичного досвіду та сучасної практики розглянуто різноманітні визначення секти як релігійного новоутворення взагалі, так і тоталітарної секти окремо, існування якої пов’язано з порушенням основних прав і свобод людини. Автором запропоновано власне поняття тоталітарної секти, а також зазначено низку ознак, притаманних більшості тоталітарних сект. Вирішення окресленої проблеми надасть можливість на законодавчому рівні більш ефективно протидіяти загрозам суспільству та державі, спричиненими діяльністю тоталітарних сект в Україні, а також надасть законні підстави для притягнення до кримінальної відповідальності осіб за пропаганду, створення та діяльність такої організації. The problem of the absence in legislation the concept of a totalitarian sect, which activity is related to the violation of fundamental rights and freedoms, is researched. Recently, this issue has attracted the attention of different researchers because there is a spread of religious or pseudo-religious organizations of different orientation on the territory of Ukraine. Рассмотрена проблема отсутствия закрепленного на законодательном уровне определения тоталитарной секты, что в последнее время привлекает к себе внимание исследователей в связи с распространением на территории Украины религиозных или псевдорелигиозных организаций различной направленности. На основании исторического опыта и современной практики рассмотрены различные определения секты и тоталитарной секты в частности, существование которой связано с нарушением основных прав и свобод человека.
 • Документ
  Соціальне забезпечення: теоретичні проблеми
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 215-222, 2013) Криворучко, В. В.; Kryvoruchko, V. V.
  Досліджено категорії «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». Зроблено висновок про їх однакове смислове навантаження з огляду на правотворчу практику. Надано авторське визначення категорії «соціальне забезпечення». The history of origin and development of population’s social guaranteeing is studied. The categories «social protection» and «social guaranteeing» are researched. Normative and legal acts and opinions of scholars regarding semantic meaning of these categories are analyzed. Исследованы категории «социальная защита» и «социальное обеспечение». Сделан вывод про их одинаковую смысловую нагрузку с учетом правотворческой практики. Представлено авторское определение категории «социальное обеспечение».
 • Документ
  Сучасні проблеми правового регулювання діяльності профспілок
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 222-229, 2013) Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I.
  Розглянуто актуальну проблему розробки Трудового кодексу України, а саме питання статусу профспілкових організацій та забезпечення ними належного захисту трудових прав своїх членів. Піддано критиці намагання законодавця у проекті Трудового кодексу України послабити позиції профспілок у трудових правовідносинах. Надано рекомендації з удосконалення відповідного законодавства. The article is devoted to the urgent problem in the modern conditions of developing the Labor Code of Ukraine, namely to the issue of trade unions’ status and providing adequate protection of its members’ labor rights. Рассмотрена актуальная проблема разработки Трудового кодекса Украины, а именно вопрос статуса профсоюзных организаций и обеспечения ими надлежащей защиты трудовых прав своих членов. Подвергнута критике попытка законодателя в проекте Трудового кодекса Украины ослабить позиции профсоюзов в трудовых правоотношениях. Даны рекомендации по совершенствованию соответствующего законодательства.
 • Документ
  Підстави обробки персональних даних за законодавством України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 138-146, 2013) Цвірюк, Д. В.; Tsviriuk, D. V.
  Проаналізовано нормативно-правове закріплення підстав обробки персональних даних відповідно до законодавства України. Приділено увагу проблемі невизначеності поняття «підстави обробки персональних даних» та висловлено пропозиції з цього приводу. Визначено ознаки підстав обробки персональних даних, що дозволило в подальшому більш детально дослідити кожну підставу і з’ясувати її правову природу. Обґрунтовано авторську позицію, що підстави обробки персональних даних по суті відображають умови та принципи здійснення вказаної процедури. Peculiarities of normative and legal regulation of the grounds for processing personal data in Ukrainian legislation are the subject of the research in this article. Проанализировано нормативно-правовое закрепление оснований обработки персональных данных в соответствии с законодательством Украины. Уделено внимание проблеме неопределенности понятия «основания обработки персональных данных» и высказаны предложения по этому поводу. Определены признаки оснований обработки персональных данных, что позволило в дальнейшем более детально исследовать каждое основание и выяснить его правовую природу. Обоснована авторская позиция, что основания обработки персональных данных по сути отображают условия и принципы осуществления данной процедуры.
 • Документ
  Організація контролю якості товарів як спосіб попередження правопорушень
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 188-198, 2013) Петрова, І. А.; Petrova, I. A.
  Розкрито питання визначення основних напрямів організації контролю якості товарів для попередження та виявлення правопорушень. Визначено, що запобігання формуванню властивостей продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів, а також випуск таких товарів на ринок можливі тільки шляхом постійної оцінки якості виробів на всіх стадіях виготовлення та їх контролю під час реалізації. The objective of the article is to determine the main directions of control organization over goods’ quality for preventing and detecting offences. Раскрыты вопросы определения основных направлений организации контроля качества товаров для предупреждения и выявления правонарушений. Установлено, что предупреждение формирования свойств продукции, которая не отвечает требованиям нормативных документов, а также выпуск таких товаров на рынок возможны только путём постоянной оценки качества изделий на всех стадиях изготовления и их контроля при реализации.
 • Документ
  Органи прокуратури України в системі державних органів та значення законності в їх діяльності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 121-130, 2013) Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L.
  Проаналізовано та узагальнено наукові підходи до визначення місця органів прокуратури в системі державних органів, досліджено сутність і значення законності їх діяльності. Зазначено, що чинна модель місця прокуратури в системі органів державної влади як самостійної державної інституції, що не відноситься до жодної з гілок влади, проте тісно взаємодіє з ними, – є виправданою та адекватною сучасним умовам розвитку країни та стандартам європейського співтовариства в досліджуваній сфері. The paper analyzed and summarized the scientific approaches to the location of organs in the system of government, the essence and meaning of the legality of their activities. It is noted that the current model of local prosecutors in the system of government as an independent state institution that does not belong to any of the branches of government, but works closely with them - is justified and appropriate to modern conditions of development and standards of the European community in the study area. Проанализированы и обобщены научные подходы к определению места органов прокуратуры в системе государственных органов, исследована сущность и значение законности их деятельности. Отмечено, что действующая модель места прокуратуры в системе органов государственной власти как самостоятельной государственной институции, которая не относится ни к одной из ветвей власти, однако тесно взаимодействует с ними, – оправдана и адекватна современным условиям развития страны и стандартам европейского сообщества в исследуемой сфере.
 • Документ
  Сучасний стан та заходи протидії організованій злочинності в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 85-94, 2013) Омельченко, О. С.; Omelchenko, O. S.
  Розглянуто сутність, поняття та ознаки організованої злочинності і на основі аналізу статистичної звітності та наукових досліджень визначено її сучасний стан і динаміку за останні роки, а також надано пропозиції щодо удосконалення заходів протидії організованій злочинності в Україні. The essence and the concept of organized crime that is defined in the legislation as a set of crimes committed in connection with the establishment and activities of organized criminal groups are studied. Рассмотрены сущность, понятие и признаки организованной преступности и на основе анализа статистической отчетности и научных исследований определены ее современное состояние и динамика за последние годы, а также даны предложения по совершенствованию мер противодействия организованной преступности в Украине.
 • Документ
  Напрямки удосконалення законодавчих засад протидії одержанню неправомірної вигоди службовими особами у сфері земельних відносин
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 76-84, 2013) Настенко, А. В.; Nastenko, A. V.
  Наведено характеристику правових актів, які становлять нормативні засади діяльності оперативних підрозділів ОВС України щодо виявлення і розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних відносин. Виявлено нормативні прогалини, які негативно впливають на означені види діяльності, та запропоновано можливі шляхи їх усунення. A description of legal acts that constitute the normative principles of the operational units of Ukrainian police concerning detection and investigation of obtaining illegal benefit by an official in the field of land relations is presented in the article. Regulatory gaps, which negatively influence on the determined activities, are detected and possible ways to eliminate them are suggested. Приведена характеристика правовых актов, которые представляют нормативные принципы деятельности оперативных подразделений ОВС Украины относительно выявления и расследования получения неправомерной выгоды служебным лицом в сфере земельных отношений. Выявлены нормативные пробелы, которые негативно влияют на отмеченные виды деятельности, и предложены возможные пути их устранения.
 • Документ
  Сучасний стан та тенденції злочинності неповнолітніх в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 101-109, 2013) Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333
  Розглянуто сучасний стан та динаміку злочинності неповнолітніх. На основі проведеного аналізу статистичної звітності МВС України та наукових досліджень визначено її тенденції, що дозволить сформулювати обґрунтовані пропозиції з удосконалення протидії злочинності неповнолітніх. The current state and dynamics of juvenile delinquency are researched. Its tendencies are determined on the basis of completed analysis of statistical reports of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and scientific researches. Рассмотрено современное состояние и динамика преступности несовершеннолетних. На основе статистической отчетности и научных исследований определены ее тенденции, что позволит сформулировать обоснованные предложения по совершенствованию противодействия преступности несовершеннолетних.
 • Документ
  Проблемні аспекти протидії оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих груп, які готують учинення крадіжок із квартир громадян
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 58-67, 2013) Ганжа, О. О.; Hanzha, O. O.
  Наведено проблемні аспекти Кримінального процесуального кодексу України, які негативно впливають на процес протидії оперативними підрозділами ОВС України злочинам загальнокримінальної спрямованості, зокрема крадіжкам із квартир громадян. Надано пропозиції і рекомендації щодо їхнього усунення. Результатом дослідження став висновок автора про те, що чинне кримінальне процесуальне законодавство перебуває ще у стадії апробації та адаптації, а тому вчені і практики повинні активно долучатися до його удосконалення з метою підвищення ефективності процесу протидії злочинам загальнокримінальної спрямованості, зокрема крадіжкам із квартир громадян. Problem aspects of the Criminal Procedural Code of Ukraine, which negatively influence on the process of counteracting by operative police departments to crimes of general criminal orientation, namely larcenies from citizens’ apartments, are presented in the article. Offers and recommendations concerning their elimination are given. The result of the research is the author’s conclusion that the current criminal procedural legislation is still in the stage of approbation and adaptation. That’s why scholars and practitioners should participate in its improvement in order to increase the effectiveness of counteracting crimes of general criminal orientation, namely larcenies from citizens’ apartments. Приведены проблемные аспекты Уголовного процессуального кодекса Украины, негативно влияющие на процесс противодействия оперативными подразделениями ОВД Украины преступлениям общеуголовной направленности, в частности кражам из квартир граждан. Поданы предложения и рекомендации по их устранению. Результатом исследования стал вывод автора о том, что действующее уголовное процессуальное законодательство находится ещё в стадии апробации и адаптации, а потому учёные и практики должны активно приобщаться к его усовершенствованию с целью повышения эффективности процесса противодействия преступлениям общеуголовной направленности, в частности кражам из квартир.
 • Документ
  Щодо особливостей дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 206-214, 2013) Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664
  Розкрито правові засади та особливості процесу покладання відповідальності на працівників ОВС. Досліджено сутність «стадії правозастосовного процесу». На підставі аналізу досліджень провідних науковців та нормативно- правових актів запропоновано поділити дисциплінарне провадження на певні стадії, детально розкрито їх зміст. Акцентовано увагу на необхідності внесення змін до Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України та закріплення в ньому вичерпного переліку стадій дисциплінарного провадження. Legal grounds and peculiarities of the process of laying liability on officers of internal affairs agencies are disclosed. The essence of «the stage of enforcement process» is researched. On the basis of the analysis of leading scientists’ researches and normative and legal acts the author offered to divide the disciplinary proceedings at certain stages. Their content is revealed in detail. Special attention is paid on the need to make amendments into Disciplinary Regulations of Internal Affairs Agencies of Ukraine and fixing an exhaustive list of the stages of the disciplinary proceedings in it. Раскрыты правовые основы и особенности процесса возложения ответственности на сотрудников органов внутренних дел. Исследована сущность «стадии правоприменительного процесса». На основании анализа исследований ведущих ученых и нормативно-правовых актов предложено разделить дисциплинарное производство на определенные стадии, подробно раскрыто их содержание. Акцентировано внимание на необходимости внесения изменений в Дисциплинарный устав органов внутренних дел Украины и закрепление в нем исчерпывающего перечня стадий дисциплинарного производства.
 • Документ
  Правова природа та мінімальні стандарти у сфері оплати праці
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 229-235, 2013) Шевченко, Н. Л.; Shevchenko, N. L.
  Розглянуто питання мінімальних стандартів та правової природи оплати праці. Досліджено міжнародні документи, які закріплюють гарантії права на оплату праці. Проаналізовано сучасний стан правового забезпечення мінімальних стандартів у сфері оплати праці. Визначено шляхи законодавчого та організаційного характеру, спрямовані на забезпечення права на справедливу заробітну плату. The issue of minimum standards and legal nature of compensation is researched. It is grounded that contradiction between labor and capital is mostly shown in the issue of setting wages. Thus, the wages for an employer is costs of an enterprise and he tries to minimize them; wages for an employee is an income and he wants to establish its higher level. Рассмотрены вопросы минимальных стандартов и правовой природы оплаты труда. Исследованы международные документы, которые закрепляют гарантии права на оплату труда. Проанализировано современное состояние правового обеспечения минимальных стандартов в сфере оплаты труда. Определены пути законодательного и организационного характера, направленные на обеспечение права на справедливую заработную плату.
 • Документ
  Проблеми моніторингу в екологічному праві на сучасному етапі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 199-206, 2013) Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273
  Розглянуто проблему реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації, яка нині набула критичного значення. Завдяки процесу екологічного моніторингу забезпечується регулярна оцінка і прогнозування стану навколишнього середовища, передбачаються наслідки антропогенного впливу для визначення загального стану екологічної безпеки та проведення обґрунтованих та ефективних природоохоронних заходів, забезпечується інформаційне обслуговування користувачів на всіх рівнях. Research of scientific views on the problems of current and perspective development of legal guaranteeing of environmental monitoring; development of proposals and recommendations on improving legal regulation of environmental monitoring in Ukraine. Рассматривается проблема реализации процессов экологической деятельности с помощью средств информатизации, которая сейчас приобрела критически важное значение. Благодаря процессу экологического мониторинга обеспечивается регулярная оценка и прогнозирование состояния окружающей среды.
 • Документ
  Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються під час виробництва продовольчих товарів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 44-52, 2013) Аріт, К. В.; Arit, K. V.
  Розглянуто погляди науковців на криміналістичну характеристику злочинів, а також досліджено особливості її структурних елементів, характерні для сфери виробництва продовольчих товарів. Scientists’ views on forensic characteristics of crimes considering it as a system of information about the features of this type of a crime, having forensic importance, reflecting natural relationships between them, and serving for constructing and inspection of investigative leads for solving specific tasks of the investigation, are considered. Dominant position in forensic characteristics of crimes committed in the sphere of food products’ manufacture has its modus operandi. It is considered by scientists as the modus operandi of a criminal, expressed in a certain system of operations and methods of preparation, commission and hiding a crime that is performed fully or partly, using appropriate tools and resources. Рассмотрены взгляды ученых на криминалистическую характеристику преступлений, а также исследованы особенности ее структурных элементов, характерные для сферы производства продовольственных товаров.
 • Документ
  Кримінологічний аналіз особистісних рис наркозалежних
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 67-75, 2013) Назаренко, Д. О.; Nazarenko, D. O.
  Розглянуто проблеми протидії наркотизації як фоновому для злочинності явищу. Переважна більшість наркозалежних – незайняті працею та навчанням повнолітні особи чоловічої статі з переважанням 18–35-річної вікової групи. На підставі узагальнення результатів тестування наркозалежних доведено, що серед їх морально-психологічних рис переважають егоцентризм, соціально-психологічна дезадаптація, відчуження, розлади соціально-психологічної ідентифікації особи, десоматизація, гіпоаутогнозія, пригніченість, тривожність, синдроми зміненої реактивності, психічної й фізичної залежності, знижена стійкість до емоційних навантажень, підвищена агресивність. Обґрунтовано їх криміногенне значення. The article is devoted to the problems of drug addiction’s counteraction as a background phenomenon for the delinquency. The majority of addicts are unemployed adult males of 18–35 age group. Basing on summarizing the results of testing drug users it is proved that egocentrism, social and psychological maladjustment, alienation, social and psychological disorders in identification, desomatization, hypoautognosis, depression, anxiety, altered reactivity syndromes, psychological and physical dependence, reduced resistance to emotional stress, increased aggressiveness predominate among their moral and psychological traits. Рассмотрены проблемы противодействия наркотизации как фоновому для преступности явлению. Подавляющее большинство наркозависимых – незанятые трудом и учебой совершеннолетние лица мужского пола с преобладанием 18–35-летней возрастной группы. На основании обобщения результатов тестирования наркозависимых доказано, что среди их морально- психологических черт преобладают эгоцентризм, социально-психологическая дезадаптация, отчуждение, расстройства социально-психологической идентификации личности, десоматизация, гипоаутогнозия, подавленность, тревожность, синдромы измененной реактивности, психической и физической зависимости, пониженная устойчивость к эмоциональным нагрузкам, повышенная агрессивность. Обосновано их криминогенное значение.
 • Документ
  Екстрадиція злочинців відповідно до міжнародних угод Російської імперії (друга половина ХІХ– початок ХХ ст.)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 130-138, 2013) Стащак, А. Ю.; Stashchak, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2854-4520
  У результаті проведеного аналізу міжнародних нормативно-правових актів, укладених Російською імперією протягом 1861–1917 рр. з іноземними державами, розглянуто основні положення та вимоги до екстрадиції злочинців, умови їх видачі та прийому; надано перелік основних груп і складів злочинів, за які передбачалася взаємна видача злочинців. The article contains the analysis of international treaties in the sphere of the offenders’ extradition, where the Russian Empire was the party in the period of 1861–1917. The fundamentals, regulated the procedure of offenders’ extradition, are analyzed. The author also describes typical requirements for the extradition and reception of criminals. Furthermore the list of the main groups of crimes and offences and their corpus delicti, which stipulate the mutual extradition, is studied. The author also proves the necessity of further scientific studies in the field of historical footing of international extradition’s legal basis and practice. В результате проведённого анализа международных нормативно- правовых актов в сфере выдачи преступников, заключённых Российской империей на протяжении 1861–1917 гг., рассмотрены основные положения, регулировавшие порядок экстрадиции преступников, охарактеризованы типичные требования к их выдаче и приёму, предоставлен перечень основных групп и составов преступлений, за которые предусматривалась взаимная выдача преступников.
 • Документ
  Дотримання прав і свобод людини під час оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 94-101, 2013) Стащак, М. В.; Stashchak, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2517-0041; Рибак, О. Г.; Rybak, O. H.
  За допомогою аналізу теоретичного і емпіричного матеріалу зроблено спробу з’ясувати зміст дотримання прав і свобод людини в процесі оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування. Для цього предмет дослідження розкрито через призму таких елементів, як забезпечення безпеки учасників кримінального провадження і виконання доручень слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. The author attempts with the means of theoretical and empirical material to analyze and to ascertain the contents of human rights and freedoms observance during the process of operative and search guaranteeing of pre-trial investigation. In respect of this the subject of the research is disclosed through the prism of such elements as: guaranteeing security of criminal proceedings’ participants; exercising investigator’s assignments as to realizing investigative (search) and secret investigative (search) actions. С помощью анализа теоретического и эмпирического материала сделана попытка выяснить содержание соблюдения прав и свобод человека в процессе оперативно-розыскного обеспечения досудебного расследования. Для этого предмет исследования раскрыт через призму таких элементов, как обеспечение безопасности участников уголовного производства и выполнение поручений следователя по проведению следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий.
 • Документ
  Деякі питання суб’єктного складу правовідносин щодо кореспонденції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 179-188, 2013) Мігащук, М. І.; Mihashchuk, M. I.
  Проаналізовано правове положення особи, яка направила кореспонденцію, залежно від рівня її дієздатності – повністю дієздатної, частково дієздатної, неповністю дієздатної, обмежено дієздатної, недієздатної. Проведено аналіз деліктоздатності осіб зазначених категорій. A legal status of the person that sent correspondence is analyzed. It is upheld that independent execution of personal non-property and property rights of the person who has already sent correspondence depends on the level of legal capacity. Проанализировано правовое положение лица, направившего корреспонденцию, в зависимости от уровня его дееспособности – полностью дееспособного, частично дееспособного, неполностью дееспособного, ограниченно дееспособного, недееспособного. Проведён анализ деликтоспособности лиц указанных категорий.
 • Документ
  Поняття та загальна характеристика договірних відносин у сфері роздрібної купівлі-продажу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 163-170, 2013) Вусатий, Д. Ю.; Vusatyi, D. Yu.
  Розглянуто основні особливості, які характеризують роздрібний товарообіг. Викладено додаткові аргументи щодо необхідності вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює договірні відносини роздрібного товарообігу, у зв’язку з необхідністю подальшого забезпечення приватних інтересів споживачів товарів, як «слабкої» сторони договору роздрібної купівлі-продажу. The aim of the paper is to find solutions to the problems of legal regulation of contractual relations in retail purchase and sale. Рассмотрены основные особенности, характеризующие розничный товарооборот. Изложены дополнительные аргументы по поводу необходимости совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей договорные отношения розничного товарооборота, в связи с необходимостью дальнейшего обеспечения частных интересов потребителей товаров как «слабой» стороны договора розничной купли-продажи.