Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 3 (50)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Обхід закону як вид зловживання правом
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 11-20, 2010) Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665
  Визначено поняття та ознаки "обходу закону" як виду поведінки у сфері дії права, репрезентовано місце поняття " обхід закону" в структурі понятійного апарату загальної теорії права. The notion and features of "law evasion" as a kind of behaviour in the sphere of law are determined. The place of the notion "law evasion" in the structure of notions in the theory of law is pointed. Определено понятие и признаки "обхода закона" как вида поведения в сфере действия права, указано на место понятия "обход закона" в структуре понятийного аппарата общей теории права.
 • Документ
  Основні напрямки модернізації державного ладу в монархіях Арабського Сходу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 29-38, 2010) Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118
  Досліджено сутність модернізації державного ладу в монархіях Арабського Сходу. Встановлено її основні прояви. The essence of political system modernization in the monarchies of Arabian East is reserched. Исследована сущность модернизации государственного строя в монархиях Арабского Востока. Установлено ее основные проявления.
 • Документ
  Щодо видів насильницьких злочинів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 86-93, 2010) Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M.
  Надано кримінологічну класифікацію насильницьких злочинів. Визначено теоретичне та практичне значення даної класифікації, яке полягає в урахуванні її при розробленні заходів запобігання цьому виду злочинності. Criminological classification of violent crimes is presented. Theoretical and practical significance of this classification is determined. This significance must be taken into consideration during elaboration of measures directed on prevention of such crimes. Представлена криминологическая классификация насильственных преступлений. Определено теоретическое и практическое значение данной классификации, которое состоит в учете ее при разработке мер предотвращения этого вида преступности.
 • Документ
  Соціальна обумовленість кримінально-правової заборони безгосподарського використання земель
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 100-108, 2010) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
  Проаналізовано загальні підстави криміналізації суспільно небезпечних діянь та сформульовано спеціальні підстави криміналазації, характерні для безгосподарського використання земель, що доводить необхідність існування такої норми в кримінальному законодавстві. General grounds for criminalization of socially dangerous acts are analyzed. Special grounds of criminalization that are typical for mismanagement of lands' usage are formulated. It points at necessity of this norm existence in criminal legislation. Осуществлен анализ общих оснований криминализации общественно опасных деяний и сформулированы специальные основания криминализации, которые характерны для бесхозяйственного использования земель, что указывает на необходимость существования данной нормы в уголовном законодательстве.
 • Документ
  Удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо охорони навколишнього природного середовища в умовах інтеграції України в Європейський Союз
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 131-138, 2010) Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749
  Розглянуто систему органів управління в сфері охорони навколишнього природного середовища, проаналізовано їх правовий стан та повноваження. Запропоновано шляхи покращення механізму адміністративно-правового регулювання діяльності органів виконавчої влади у розглядуваній сфері в умовах європейської інтеграції України. System of management agencies in the sphere of environmental protection is considered. Its legal position and autorities are analyzed. Ways of improving the mechanism of administrative and legal regulation of executive agencies in the researched sphere in conditions of European integration of Ukraine are offered. Рассмотрена система органов управления в сфере охраны окружающей природной среды, проанализованы их правовое положение и полномочия. Предложены пути улучшения механизма административно-правового регулирования деятельности органов исполнительной власти в рассматриваемой сфере в условиях европейской интеграции Украины.
 • Документ
  Суб'єкти надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 181-189, 2010) Тер-Степанян, О. В.; Ter-Stepanian, O. V.
  Доведено, що суб'єктом надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій є як органи виконавчої влади, так і державні підприємства, котрі створені для здійснення конкретного виду державної діяльності, що супроводжується виданням доволів з метою забезпечення інформаційної безпеки шляхом провадження формально визначених процедур дозвільної діяльності відповідно до компетенції та у встановленій законодавством формі.
 • Документ
  Поняття та зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 277-286, 2010) Нечитайло, О. М.; Nechytailo, O. M.
  Визначено поняття та з'ясовано зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин.
 • Документ
  Дисциплінарне провадження щодо суддів: проблеми теорії і практики
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 324-331, 2010) Кохан, Вер. П.; Kokhan, Ver. P.
  Визначено поняття дисциплінарного провадження щодо суддів. Розглянуто стадії дисциплінарного провадження. Проаналізовані недоліки правового регулювання дисциплінарної процедури щодо судів. The notion of disciplinary proceeding relating to judges is determined. Stages of disciplinary proceeding are considered. Disadvantages of legal regulation of disciplinary proceeding relating to judges are analyzed.
 • Документ
  Місце моралі та права в контексті вирішення корпоративних конфліктів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 244-251, 2010) Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062
  Висвітлено співвідношення норм моралі, норм права та корпоративних норм у процесі вирішення конфліктних ситуаціях у корпоративних організаціях. Correlation of moral norms, law norms and corporative norms in the process of solving conflict situations in corporative organizations is eluciddated in this article. Освещено соотношение норм морали, норм права и корпоративных норм в процессе разрешения конфликтных ситуаций в корпоративных организациях.
 • Документ
  Загальна характеристика форм та засобів ведення інформаційних війн в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 234-243, 2010) Абакумов, В. М.; Abakumov, V. M.
  Дано характеристику основних форм та засобів ведення інформаційних війн як однієї із форм реалізації загроз інформаційній безпеці держави з метою вироблення технології захисту від таких війн. Characteristic to the main forms and means of conducting informational wars as one of the forms of realizing threatens to informational safety of the state in order to elaborate technologies of protection from such wars is made. Дана характеристика основных форм и средств ведения информационных войн как одной из форм реализации угроз информационной безопасности государства с целью выработки технологий защиты от таких войн.
 • Документ
  Сутність та особливості контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 155-161, 2010) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504
  Визначено ознаки контролю за діяльністю правоохоронних органів, сформульовано його поняття. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань.
 • Документ
  Проблеми реалізації повноважень Державного казначейства України щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 227-233, 2010) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799
  Визначено колізії чинного законодавства щодо контрольних повноважень Державного казначейства України в бюджетному процесі. Надано пропозиції з удосконалення норм Бюджетного кодексу України щодо організації бюджетного контролю. Collisions of acting legislation norms in control authorities of State Treasury of Ukraine in budget process are determined. Some offers on improving norms of Budget Code of Ukraine on organization of budget control are made. Определены коллизии норм действующего законодательства в контрольных полномочиях Государственного казначейства Украины в бюджетном процессе. Даны предложения по усовершенствованию норм Бюджетного кодекса Украины по организации бюджетного контроля.
 • Документ
  Суб'єкти адміністративно-правового регулювання паспортно-візового режиму в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 174-181, 2010) Семіног, О. О.; Seminoh, O. O.
  З'ясовано сутність адміністративно-правового статусу суб'єктів паспортно-візового режиму в Україні. Проведено класифікацію останніх на основі наданих їм загальних та спеціальних повноважень. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення адміністративного законодавства із зазначених питань. The essence of administrative and legal status of passport and visa system subjects in Ukraine is determined. Classification of the last is made on the basis of general and special authorities that are given to them. Some offers concerning improving legislation on these problems are made. Определена сущность административно-правового статуса субъектов паспортно-визового режима в Украине. Проведена классификация последних на основе предоставленных им общих и специальных полномочий. Сформулированы предложения относительно усовершенствования законодательства по данным вопросам.
 • Документ
  Локальні норми трудового права у сфері атестації працівників
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 300-308, 2010) Кохан, Вал. П.; Kokhan, Val. P.
  Розглянуто питання локального правового регулювання атестації працівників за трудовим правом. Проаналізовано зміст основного локального акта - положення про атестацію працівників на підприємстві, в установі, організації. Problems of local legal regulation of personnel evaluation according to labour law are considered. The content of the main local act - decree on personeel evaluation at the enterprises, institutions, organizations is analyzed. Рассмотрены вопросы локального правового регулирования аттестации работников по трудовому праву. Проанализировано содержание основного локального акта - положения об аттестации работников на предприятии, в учреждении, организации.
 • Документ
  Поняття та система адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 190-198, 2010) Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830
  Проаналізовано основні підходи до визначення поняття громадського порядку та громадської безпеки, показано їх співвідношення та подано власне визначення останніх. На підставі розуміння зазначених понять чого автором сформульовано поняття адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку, при цьому безпосередню увагу приділено систематизації даних правопорушень. Main approaches to defining public order and public security are analyzed. Their correlation is shown and own definition of the last is presented. The autor formulates the notion of administrative offences that infringe on public order and public security on the basis of understanding the mentioned notions. Al the same time direct attention is paid to systematization of the mentioned offences. Проанализованы основные подходы к определению общественного порядка и общественной безопасности, показано их соотношение и дано собственное определение последних. На основании понимания указанных понятий автором сформулировано понятие административных правонарушений, которые посягают на общественный порядок и общественную безопасность, при этом непосредственное внимание уделено систематизации указанных правонарушений.
 • Документ
  Стуктура оплати праці працівників органів внутрішніх справ України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 315-324, 2010) Іващенко, О. І.; Ivashchenko, O. I.
  Розглянуто структуру грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ, проаналізовано нормативно-правову базу з даного питання, вказано на недоліки існуючої системи грошового забезпечення працівників ОВС, запропоновано шляхи вирішення поставленої проблеми. The structure of police officers' financial support is considered. Normative and legal base in this sphere is analyzed. Disadvantages of existing system of police officers' financial support are pointed. Ways of solving the mentioned problem are offered. Рассмотрена структура денежного обеспеченияработников органов внутренних дел, проанализована нормативно-правовая база по данному вопросу, указаны недостатки существующей системы денежного обеспечения работников ОВД, предложены пути решения поставленной проблемы.
 • Документ
  Поняття законності в адміністративній діяльності ОВС України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 146-155, 2010) Солдатова, В. Д.; Soldatova, V. D.
  Розкрито сутність, значення та правові характеристики такого складного явища, як законність. Виходячи з аналізу українського законодавства та узагальнення різноманітних думок науковців з приводу розуміння цього поняття автором запропоновано власне визначення законності в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ. The essence, meaning and legal characteristics of such a complex phenomenon as legality are disclosed. The autor offers his own definition to legality in police administrative activity on the basis of Ukrainian legislation analysis and generalization of scientists' diffrent points of view concerning understanding of this notion. Раскрыта сущность, значение и правовые характеристики такого сложного явления, как законность. Исходя из анализа украинского законодательства и обобщения различных мнений ученых по поводу понимания этого понятия автором изложено собственное определение законности в административной деятельности органов внутренних дел.
 • Документ
  Нормативне забезпечення права громадян на зброю: сучасний стан та перспективи
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 167-173, 2010) Соколов, І. І.; Sokolov, I. I.
  Досліджено сучасний стан нормативного забезпечення права громадян на зброю . Висвітлено . досвід у цій сфері. Надано пропозиції із вдосконалення нормативного забезпечення права громадян на зброю, зокрема щодо найскорішого прийняття комплексного закону про зброю. Current state of legal ensuring human right on weapon is reserched. Forein experience in this field is elucidated. Recommendations on improvement of legal ensuring human right on weapon, in particular, concerning urgent adoption of a complex law on weapon are made. Исследовано современное состояние нормативного обеспечения права граждан на оружие. Освещен зарубежный опыт в этой сфере. Предложены рекомендации по усовершенствованию нормативного обеспечения права граждан на оружие, в частности относительно срочного принятия комплексного закона об оружии.
 • Документ
  Нормативне врегулювання адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 199-204, 2010) Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081
  Розглянуто питання нормативного врегулювання адміністративної відповідальності у сфері торговельної діяльності, надано пропозиції щодо внесення змін до законодавства, яке регулює цю відповідальність. Problems of administrative liability normative regulation in the sphere of trade activity are considered. Alterations to legislation that regulates this liability are offered. Рассмотрены вопросы нормативного регулирования административной ответственности в сфере торговой деятельности, представлены предложения относительно внесения изменений в законодательство, регулирующее данный вид ответственности.
 • Документ
  Загальнотеоретичні підходи до розуміння сфери дії трудового права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 287-292, 2010) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Досліджено напрацювання вчених щодо категорії "сфера дії трудового права". Обгрунтовано, що сфера дії трудового права передусім вказує на ту область суспільних відносин, які охоплені цією галуззю права. Scientists' achievements concerning category "sphere of labour law action" are researched. It is grounded that the sphere of labour law action points first of all at the sphere of public relations covered by this branch of law. Исследованы наработки ученых относительно категории "сфера действия трудового права". Обосновано, что сфера действия трудового права прежде всего указывает на ту область общественных отношений, которые охвачены этой отраслью права.