Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 3 (54)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2011. - № 3 (54). - _с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 36
 • Документ
  Окремі аспекти співпраці органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо запобігання, припинення й розкриття злочинів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 132-140, 2011) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Проаналізовано співпрацю органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних держав щодо запобігання й розкриття злочинів. На підставі аналізу наукової літератури та результатів практики окреслено основні напрями імплементації міжнародно-правових актів у національне законодавство, організації співпраці та апробації форм і методів поліцейської діяльності у практику роботи оперативних підрозділів ОВС.
 • Документ
  Студентство як суб'єкт правосвідомості
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 335-343, 2011) Деменко, О. І.; Demenko, O. I.
  Встановлено та проаналізовано особливості студентства як окремої соціальної групи. Зроблено висновок про те, що правосвідомість студентства обумовлена специфічними рисами цієї соціальної групи. Features of students as separate social group are defined and analyzed. It is proved that the legal consciousness of students is caused by specific signs of the given social group. Определены и проанализированы особенности студенчества как отдельной социальной группы. Сделан вывод о том, что правосознание студенчества обусловлено специфическими качествами данной социальной группы.
 • Документ
  Спори за участю органів внутрішніх справ, підвідомчі адміністративним судам
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 141-148, 2011) Брайченко, С. М.; Braichenko, S. M.
  Проаналізовано окремі види судових спорів за участю органів внутрішніх справ, що вирішуються за правилами адміністративного судочинства: оскарження рішень, дій, що порушують права, свободи та законні інтереси осіб; неправомірне притягнення до адміністративної відповідальності; визнання акта органу внутрішніх справ недійсним та ін. The separate types of judicial disputes with participation the organs of internal affairs which are being decided on the rules of administrative court are analyzed: appeal of decisions, actions, defeat rights, freedoms and legal interests of persons; illegal bringing in to administrative responsibility; confession of act of organ of internal affairs invalid and other. Проанализированы отдельные виды судебных споров с участием органов внутренних дел, которые решаются по правилам административного судопроизводства: обжалование решений, действий, нарушающих права, свободы и законные интересы лиц; неправомерное привлечение к административной ответственности; признание акта органа внутренних дел недействительным и др.
 • Документ
  Сутність, види надзвичайних ситуацій та місце в них епізоотичних ситуацій
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 171-176, 2011) Золотько, О. О.; Zolotko, O. O.
  Проведено аналіз поняття «надзвичайна ситуація», виділено та розглянуто поняття «епізоотична ситуація». На основі викладених міркувань сформульовано авторські висновки та пропозиції. The analysis of the definition «an emergency situation» is carried out, the definition « an epizootic situation» is allocated and considered. On the basis of the stated reflections author’s conclusions and offers are formulated. Проведен анализ понятия «чрезвычайная ситуация», выделено и рассмотрено понятие «эпизоотическая ситуация». На основе изложенных размышлений сформулированы авторские выводы и предложения.
 • Документ
  Тактичні операції, пов'язані з подоланням протидії розслідуванню
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 87-93, 2011) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675; Краснянський, С. М.; Krasnianskyi, S. M.
  Визначено тактичні операції, пов’язані з подоланням протидії розслідуванню. Запропоновано з метою запобігання обвинуваченню слідчого з боку підозрюваного або обвинуваченого у застосуванні «незаконних» методів ведення слідства проводити тактичну операцію «Захист слідчого (дізнавача) від звинувачення у вчиненні злочину». The tactical operations connected with overcoming of counteraction to investigation are determined. It is offered for the purpose of prevention of charge of the investigator from «illegal» methods of investigation by suspect or accused to perform tactical operation «Protection of the investigator (authorized operative investigator) from the charge in committing a crime». Определены тактические операции, связанные с преодолением противодействия расследованию. Предложено с целью предотвращения обвинения следователя со стороны подозреваемого или обвиняемого в применении «незаконных» методов ведения следствия проводить тактическую операцию «Защита следователя (дознавателя) от обвинения в совершении преступления».
 • Документ
  Тактичні дії працівників органів внутрішніх справ у разі ускладнення оперативної обстановки під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 93-102, 2011) Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143
  Охарактеризовано тактичні дії працівників органів внутрішніх справ у разі ускладнення оперативної обстановки під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Досліджено діяльність працівників органів внутрішніх справ за напрямками: тактичні дії з локалізації і ліквідації небезпечних за змістом ситуацій; тактичні дії із застосування окремих видів заходів адміністративного примусу; тактичні дії із застосування спеціальних засобів сльозоточивої дії. The tactic actions of law enforcement officers in case of complication of operative conditions during the final of European Championship of 2012 of football in Ukraine are described. The activity of law enforcement officers is investigated in the directions: tactical actions of localization and liquidation the dangerous situations, tactical actions of using the certain types of measures of administrative compulsion, tactical actions of using the special means of teary action. Охарактеризованы тактические действия работников органов внутренних дел в случае осложнения оперативной обстановки во время проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. Исследована деятельность работников органов внутренних дел по направлениям: тактические действия по локализации и ликвидации опасных по содержанию ситуаций; тактические действия по применению отдельных видов мер административного принуждения; тактические действия по применению специальных средств слезоточивого действия.
 • Документ
  Зміст принципу гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 156-162, 2011) Гаврилюк, О. О.; Havryliuk, O. O.
  В результаті аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України визначено зміст принципу гласності та відкритості під час розгляду адміністративних спорів. Досліджено співвідношення засади гласності судового розгляду, визначеного Конституцією України, із його закріпленням адміністративним процесуальним законодавством, а також основні відмінності в розумінні права на гласність та відкритість в адміністративному судочинстві України. As a result of the analysis of norms of the Code of administrative legal proceedings of Ukraine the maintenance of a principle of the publicity and transparency during the consideration of administrative disputes is defined. The parity of a principle of publicity of the judicial consideration defined by the Constitution of Ukraine, with its fastening by the administrative-remedial legislation, and also the basic differences in understanding of the right to publicity and transparency in administrative legal proceedings of Ukraine are investigated. В результате анализа норм Кодекса административного судопроизводства Украины определено содержание принципа гласности и открытости при рассмотрении административных споров. Исследовано соотношение принципа гласности судебного рассмотрения, определенного Конституцией Украины, с его закреплением административно-процессуальным законодательством, а также основные отличия в понимании права на гласность и открытость в административном судопроизводстве Украины.
 • Документ
  Структура інституту попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 125-132, 2011) Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223
  Розглянуто загальну структуру інституту попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності. The general structure of institute of the prevention of crimes in operatively-search activity is considered. Рассмотрена общая структура института предупреждения преступлений в оперативно-розыскной деятельности.
 • Документ
  Правове регулювання участі України в миротворчих операціях ООН
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 65-74, 2011) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мещерякова, О. В.; Meshcheriakova, O. V.
  Проаналізовано нормативні засади участі України в миротворчих операціях 00Н. Наголошено на необхідності їх розгляду на міжнародному та національному рівнях. Подано класифікацію національного законодавства у сфері участі України в миротворчих операціях на загальне і спеціальне. Regulatory bases of participation of Ukraine in peacekeeping operations of the United Nations are analysed. The attention to necessities of their consideration at the international and national levels is focused. Classification of the national legislation in sphere of participation of Ukraine in peacekeeping operations in general and special is presented. Проанализированы нормативные основы участия Украины в миротворческих операциях ООН. Акцентировано внимание на необходимости их рассмотрения на международном и национальном уровнях. Представлена классификация национального законодательства в сфере участия Украины в миротворческих операциях на общее и специальное.
 • Документ
  Особливості провадження судово-товарознавчих експертиз у суді
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 102-114, 2011) Снігерьов, О. П.; Sniherov, O. P.; Петрова, І. А.; Petrova, I. A.
  Визначено загальні підходи щодо провадження судово-товарознавчих експертиз у цивільному та кримінальному судочинстві, які дозволять отримати якісніші висновки експертів-товарознавців та підвищити їх доказову базу. The general approaches of providing the judicial-merchandizing expertises in civil and criminal legal proceedings are defined that will allow to obtain more qualitative conclusions of the experts-commodities and will increase the evidence base. Определены общие подходы производства судебно-товароведческих экспертиз в гражданском и уголовном судопроизводстве, которые позволят получить более качественные заключения экспертов-товароведов и повысят их доказательную базу.
 • Документ
  Поняття "поліція" ("міліція") в адміністративному (поліцейському) праві сучасних держав
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 249-257, 2011) Проневич, О. С.; Pronevych, O. S.
  Здійснено компаративний аналіз сучасних підходів до визначення поняття «поліція» («міліція»), а також традицій нормативно-правового і організаційного забезпечення діяльності поліції (міліції). Особливу увагу приділено з’ясуванню соціального призначення, організаційної сутності, завдань і функцій поліції (міліції). The comparative analysis of modern approaches is carried out to determination of concept «police» («militia») and also traditions of the normatively-legal and organizational providing of activity ofpolice (militia). The special attention is spared to the exposure of the social setting, organizational essence tasks and functions of police. Осуществлен компаративный анализ современных подходов к определению понятия «полиция» («милиция»), а также традиций нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности полиции (милиции). Особое внимание уделено выявлению социального назначения, организационной сущности, задач и функций полиции (милиции).
 • Документ
  Правова природа літературного твору
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 279-286, 2011) Кріцак, Ю. О.; Kritsak, Yu. O.
  Проаналізовано правову природу літературного твору, сформульовано його поняття. Проведено порівняння літературного твору з інформацією та з цієї точки зору проаналізовано зміст літературного твору. The legal nature of a literary work is analyzed, its notion is given. The comparison of a literary work with the information is spent and from this point of view the literary work maintenance is analyzed. Проанализирована правовая природа литературного произведения, сформулировано его понятие. Проведено сравнение литературного произведения с информацией и с этой точки зрения проанализировано содержание литературного произведения.
 • Документ
  Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на працю
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 295-304, 2011) Безп’ята, В. Ф.; Bezpiata, V. F.
  Розглянуто основні принципи діяльності Європейського суду з прав людини. Відображено головні завдання Європейського суду в розрізі звернення громадян задля захисту своїх прав на працю. Зазначено, що громадяни України можуть звернутися до цього Суду тільки після того, як було вичерпано всі національні засоби правового захисту - відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права. The main principles of work of the European Court of Human Rights are examined. The main tasks of the European Court of Justice in the context of applications of citizens to protect their rights for work are covered. It is noted that the citizens of Ukraine can apply to the Court only after the exhaustion of domestic remedies - in accordance with universally recognized norms of international law. Рассмотрены основные принципы деятельности Европейского суда по правам человека. Отражены главные задачи Европейского суда в разрезе обращения граждан для защиты своих прав на труд. Отмечено, что граждане Украины могут обратиться в этот Суд только после того, как были исчерпаны все национальные средства правовой защиты - в соответствии с общепризнанными нормами международного права.
 • Документ
  "Вузькі місця" шляхів оптимізації взаємодії міліції з органами публічної влади
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 273-278, 2011) Торкайло, Ю. С.; Torkailo, Yu. S.
  Розглянуто проблемні питання оптимізації взаємодії міліції з державними органами й органами місцевого самоврядування, запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання й механізмів спільних дій. The problem questions of optimization of interaction of militia with state structures and local governments are considered, ways of improvement of law regulation and mechanisms of joint actions are offered. Рассмотрены проблемные вопросы оптимизации взаимодействия милиции с государственными органами и органами местного самоуправления, предложены пути усовершенствования правового регулирования и механизмов совместных действий.
 • Документ
  Міжнародно-правові аспекти захисту соціально-економічних прав дітей
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 44-51, 2011) Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L.
  Розкрито основний зміст міжнародно-правових документів, прийнятих у рамках Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи щодо захисту соціально-економічних прав дітей. Проаналізовано ступінь реалізації закріплениху них положень у законодавстві України. The main content of international and legal documents concerning protection of social and economical children rights adopted in the frame of UN and EU is disclosed. The degree of stated regulations’ realization in Ukrainian legislation is analyzed. Раскрыто основное содержание международно-правовых документов, принятых в рамках Организации Объединённых Наций и Совета Европы относительно защиты социально-экономических прав детей. Проведен анализ степени реализации закрепленных в них положений в законодательстве Украины.
 • Документ
  Права та свободи людини та їх обмеження
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 8-14, 2011) Аблязов, Д. Е.; Abliazov, D. E.
  Розглянуто проблеми реалізації прав і свобод людини в Україні, а також застосування щодо них обмежень. Надано рекомендації з приводу належного забезпечення реалізації прав і свобод людини. Problems of realization of human rights and freedoms in Ukraine, and also applications of restrictions concerning them are considered. Recommendations concerning appropriate maintenance of realization of human rights and freedoms are offered. Рассмотрены проблемы реализации прав и свобод человека в Украине, а также применения относительно них ограничений. Предложены рекомендации по поводу надлежащего обеспечения реализации прав и свобод человека.
 • Документ
  Податкове планування: поняття та основні ознаки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 266-273, 2011) Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167
  Досліджено різноманітні підходи до визначення сутності податкового планування та розкрито його основні принципи. Запропоновано власне визначення поняття податкового планування та необхідність законодавчого врегулювання цього економіко-правового інституту. Various approaches to the definition of essence of tax planning are investigated and its main principles are opened. Own definition of concept of tax planning and necessity of legislative settlement of this economic-law institute is offered. Исследованы различные подходы к определению сущности налогового планирования и раскрыты его основные принципы. Предложено собственное определение понятия налогового планирования и необходимость законодательного урегулирования этого экономико-правового института.
 • Документ
  Щодо предмета експертизи телекомунікаційних систем і засобів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 75-79, 2011) Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086
  Розглянуто проблеми призначення експертизи телекомунікаційних систем і засобів при розслідуванні злочинів у сфері високих технологій. На основі аналізу технічної та криміналістичної літератури досліджено природу даної експертизи та здійснено відокремлення її предмета від предмета експертизи комп ’ютерної техніки та програмних продуктів. Problems of setting of expertise of the telecommunication systems and facilities during investigation of high-tech crimes. On the basis of analysis of technical and criminalistic literature the nature of this examination is determined and separation of its subject from the subject of expertise of computer facilities and software products is conducted. Рассмотрены проблемы назначения экспертизы телекоммуникационных систем и средств при расследовании преступлений в сфере высоких технологий. На основе анализа технической и криминалистической литературы исследована природа данной экспертизы и осуществлено отграничение её предмета от предмета экспертизы компьютерной техники и программных продуктов.
 • Документ
  Правові стимули у сфері праці
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 310-316, 2011) Пилипенко, В. М.; Pylypenko, V. M.
  Розглянуто сутність правових стимулів у сфері праці. Обґрунтовано розподіл правових стимулів праці на негативні та позитивні. Визначено ознаки правового стимулу у сфері праці. The essence of legal stimulus in work area is considered. Division of legal stimulus of work on negative and positive is proved. Signs of legal stimulus in work area are defined. Рассмотрена сущность правовых стимулов в сфере труда. Обосновано разделение правовых стимулов труда на отрицательные и положительные. Определены признаки правового стимула в сфере труда.
 • Документ
  Реалізація органами прокуратури повноважень у сфері дисциплінарної відповідальності: адміністративно-правовий аспект
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 193-202, 2011) Логоша, В. В.; Lohosha, V. V.; Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167
  Досліджено сутність та особливості реалізації повноважень прокуратури у сфері дисциплінарної відповідальності. Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавствау цій сфері. The essence and features of realization of prosecution’s powers in disciplinary responsibility area are investigated. Offers and recommendations concerning current legislation improvement in this area are formulated. Исследованы сущность и особенности реализации полномочий прокуратуры в сфере дисциплинарной ответственности. Сформулированы предложения и рекомендации относительно усовершенствования действующего законодательства в этой сфере.