Форум права, 2019, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2019. - № 3. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2019-n-3.html.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Особливості конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів
  (Форум права. – 2019. – № 3. – С. 39-47, 2019) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622
  Виконано аналіз теоретичних положень і правового регулювання підстав, санкцій і порядку реалізації конституційноправової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів як невід’ємної складової статусу та гарантії належної діяльності таких комітетів. Встановлено, що наразі відсутній системний підхід до врегулювання засад, підстав і форм конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, що не завжди спроможна забезпечити своєчасне та адекватне реагування на недоліки та порушення в діяльності комітетів Верховної Ради України, їх посадових осіб і членів. Конституційно-правова відповідальність комітетів Верховної Ради України проявляється у відкликанні їх посадових осіб і членів з дещо абстрактної підстави їх незадовільної роботи, а також у ліквідації самих комітетів у разі не проведення їх трьох запланованих засідань. Обґрунтовано доцільність віднесення до підстав ліквідації комітету також його неефективної роботи, що виражається не тільки у прямому порушенні правових приписів, але й у неналежному виконанні своїх повноважень. Особливістю ліквідації комітету та відкликання з посади є те, що їх застосування може не мати характер стягнення, що актуалізує чітке розмежування подібних випадків. Доведено перспективність закріплення таких санкцій як зауваження до комітету, переобрання його персонального складу, призупинення роботи комітету та, можливо, дострокове припинення повноважень народного депутата України. Обґрунтовано пріоритетні напрямки удосконалення статусу комітетів Верховної Ради України, що мають передбачати послідовне та розгорнуте закріплення на конституційному та законодавчому рівнях підстав, санкцій та порядку притягнення до конституційно-правової відповідальності комітетів, їх посадових осіб і членів. Це не лише сприятиме упорядкованості статусу та підвищенню відповідальності діяльності парламентських комітетів, а і забезпечить дотримання прав та інтересів комітетів, їх керівництва та членів при вирішенні питання застосування до них відповідних санкцій.
 • Документ
  Поліцейські послуги в законодавстві України та на практиці
  (Форум права. – 2019. – № 3. – С. 21-38, 2019) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Узагальнено законодавчий, науковий та практичний досвід з проголошеної публічно-сервісної діяльності Національної поліції України щодо надання нею поліцейських послуг. Визначено поняття послуги та її особливостей, переходу до "сервісної" поліції та правових засад надання "сервісних" платних послуг в системі МВС України, новелізації поліцейських послуг у законодавстві України, розбіжностей подання сутності поліцейської послуги при проведенні тендерних процедур та сприйняття поліцейських послуг в наукових дослідженнях і закордонний досвід для України. Встановлено, що вітчизняно-орієнтований підхід до трактування поліцейської послуги сьогодні полягає в її основі одночасно як відокремленої від поліцейської діяльності її частини, так і функціональної наддіяльності, розповсюджуваної на усю сферу поліцейської діяльності. Висловлена дискусійна авторська пропозиція щодо можливості вилучення із Закону України "Про Національну поліцію" та суміжного законодавства терміну "поліцейські послуги", обмежившись загальною вказівкою, що Національна поліція в своїй діяльності надає, в межах законодавства, в тому числі і сервісні послуги, зміст, перелік та порядок надання яких визначено законом.
 • Документ
  Переваги і недоліки політики мультикультуралізму
  (Форум права. – 2019. – № 3 (56). – С. 6-12, 2019) Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016
  Проаналізовано наукові підходи до розуміння сутності політики мультикультуралізму. Розкрито позитивні та негативні наслідки вказаної політики з урахуванням наявного закордонного досвіду. Встановлено, що критики політики мультикультуралізму звертають увагу на те, що вона руйнує єдність суспільства, обмежує права культурної більшості, породжує серед мігрантів феномен власної переваги тощо. Доведено, що політика мультикультуралізму має потужний демократичний потенціал, оскільки вона створює реальні умови неконфліктного співіснування різних культурних груп у межах території держави. Наголошено на тому, що політика мультикультуралізму є ефективним інструментом вирішення проблеми співіснування культур за умови пошуку нових форм і методів її реалізації з урахуванням національних та історичних особливостей розвитку кожного суспільства. Зроблено висновок стосовно доцільності впровадження політики мультикультуралізму в Україні.