Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 20

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 57
 • Документ
  Співвідношення змісту національної та відомчої освіти
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 138 -145, 2002) Гриця, Т. Г.; Gritsya, T. G.
  Аналізується нормативний компонент змісту освіти, який визначається відповідним державним стандартом освіти, а вибірковий – вищими закладами освіти. Анализируется нормативный компонент содержания образования, который определяется соответствующим государственным стандартом образования, а выборочный - высшими учебными заведениями. The normative component of the content of education is analyzed, which is determined by the relevant state standard of education, and the selective - by higher educational institutions.
 • Документ
  Правова кваліфікація насильства в сім'ї
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 133 - 138, 2002) Бойко, О. В.; Boiko, O. V.
  Досліджено правовий механізм реалізації діяльності держави по запобіганню і профілактиці насильства в сім'ї. Исследован правовой механизм реализации деятельности государства по предотвращению и профилактике насилия в семье. The legal mechanism of realization of activity of the state on prevention and prevention of domestic violence is investigated.
 • Документ
  Інформаційно-правовий аспект управління міжнародною правоохоронною діяльністю ОВС України: міжнародні стандарти
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 129 - 133, 2002) Леженіна, О. І.; Lezhenina, O. I.
  Досліджується ефективність управління міжнародною правоохоронною діяльністю органів внутрішніх справ України, зокрема, інформаційно-правовий аспект цієї проблеми. Исследуется эффективность управления международной правоохранительной деятельностью органов внутренних дел Украины, в частности, информационно-правовой аспект этой проблемы. The effectiveness of the management of international law enforcement activities of the internal affairs bodies of Ukraine, in particular, the information and legal aspect of this problem is studied.
 • Документ
  Надзвичайне законодавство в закордонних країнах
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 125 - 129, 2002) Кузніченко, С. О.; Kuznichenko, S. O.
  Досліджуються актуальні проблеми надзвичайного законодавства в зарубіжних країнах, пропонується використовувати багатий теоретичний досвід і практику його застосування при розробці надзвичайного законодавства в Україні. Исследуются актуальные проблемы чрезвычайного законодательства в зарубежных странах, предлагается использовать богатый теоретический опыт и практику его применения при разработке чрезвычайного законодательства в Украине. Current issues of emergency legislation in foreign countries are studied, it is proposed to use the rich theoretical experience and practice of its application in the development of emergency legislation in Ukraine.
 • Документ
  Поняття "Особливі умови для органів внутрішніх справ" потребує деяких уточнень
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 120 - 125, 2002) Дубко, Ю. В.; Dubko, Yu. V.
  На думку автора, зміст особливих умов складає особлива оперативна обстановка і реагування на неї, що виражається у вигляді переходу на оперативно-бойову організацію та подальші дії (операції) з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайного стану чи надзвичайної обстановки. При цьому реагування органів внутрішніх справ на надзвичайні обставини може випереджати подію. По мнению автора, содержание особых условий составляет особая оперативная обстановка и реагирования на нее, что выражается в виде перехода на оперативно-боевую организацию и дальнейшие действия (операции) по локализации и ликвидации последствий чрезвычайного положения или чрезвычайной обстановки. При этом реагирования органов внутренних дел на чрезвычайные обстоятельства может опережать события. According to the author, the content of special conditions is a special operational situation and response to it, which is expressed in the form of transition to operational combat organization and further actions (operations) to localize and eliminate the consequences of a state of emergency or emergency. In this case, the response of law enforcement agencies to emergencies may precede the event.
 • Документ
  Антилегалізаційне законодавство: світовий досвід і тенденції розвитку
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 116 - 120, 2002) Мезенцева, І. Є.; Mezenntseva, I. Ye.
  Досліджуються актуальні проблеми антилегалізаційного законодавства: світовий досвід і тенденції розвитку. Исследуются актуальные проблемы антилегализацийного законодательства: мировой опыт и тенденции развития. Current issues of anti-legalization legislation are studied: world experience and development trends.
 • Документ
  Щодо визначення місця ст. 202 КК України "Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю" в системі Особливої частини КК України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 112 - 116, 2002) Лантінов, Я. О.; Lantinov, Ya. O.
  Автор у цій роботі обгрунтовує, що, зважаючи на неоднорідність діянь, які поєднані в ст.202 КК «Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю», є доцільним поділити її на три окремі норми. Першу з них, що встановлювала б відповідальність за здійснення без державної реєстрації, як суб’єкта підприємницької діяльності, що має ознаки підприємницької і яка підлягає ліцензуванню – розмістити в Розділі ІХ Особливої частини КК «Злочини проти суспільної безпеки». Другу, яка б встановлювала відповідальність за безліцензійне господарювання – залишити в рамках ст.202 КК, а третю – здійснення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню з порушенням умов ліцензування – декриміналізувати. Автор в этой работе обосновывает, что, несмотря на неоднородность деяний, которые объединены в ст.202 УК «Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью», целесообразно разделить ее на три отдельные нормы. Первую из них, устанавливала бы ответственность за осуществление без государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности, имеющей признаки предпринимательской и подлежащей лицензированию - разместить в разделе ІХ Особенной части УК «Преступления против общественной безопасности». Вторую, которая устанавливала ответственность за безлицензионное хозяйствования - оставить в рамках ст.202 УК, а третью - осуществление видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию с нарушением условий лицензирования - декриминализировать. The author substantiates in this work that, given the heterogeneity of acts, which are combined in Article 202 of the Criminal Code "Violation of the order of economic and banking activities", it is appropriate to divide it into three separate rules. The first of them, which would establish responsibility for carrying out without state registration, as a business entity that has the characteristics of business and which is subject to licensing - to be placed in Section IX of the Special Part of the Criminal Code "Crimes against public safety". The second, which would establish liability for unlicensed management - to leave under Article 202 of the Criminal Code, and the third - the implementation of economic activities subject to licensing in violation of licensing conditions - to decriminalize.
 • Документ
  Правове регулювання судового рішення в адміністративному судочинстві
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 94 - 97, 2002) Бородін, І. Л.; Borodin, I. L.
  Розглянуті актуальні питання про повноваження суду при винесенні рішення за результатами перевірки законності і обгрунтованості адміністративних актів. Рассмотрены актуальные вопросы о полномочиях суда при вынесении решения по результатам проверки законности и обоснованности административных актов. The topical issues about the powers of the court in making a decision based on the results of checking the legality and validity of administrative acts are considered.
 • Документ
  Окремі проблеми охорони озонового шару
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 365 - 367, 2002) Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273
  У статті висвітлені проблеми правового захисту озонового шару Землі як окремого суб’єкта атмосферного повітря. В статье освещены проблемы правовой защиты озонового слоя Земли как отдельного субъекта атмосферного воздуха. The article highlights the problems of legal protection of the ozone layer of the Earth as a separate subject of atmospheric air.
 • Документ
  Постанови і їх виконання у справах про порушення правил рибальства й охорони рибних запасів
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 361 - 365, 2002) Гожиков, С. А.; Hozhykov, S. A.
  Аналіз літератури про адміністративні правопорушення, що стосуються постанов і їх виконань у справах про порушення правил рибальства й охорони рибних запасів, свідчить про відсутність деяких регламентацій чи розпоряджень. З огляду на актуальність питання, у цій статті зроблена спроба аналізу цієї проблеми . Анализ литературы об административных правонарушениях, касающиеся постановлений и их исполнений по делам о нарушении правил рыболовства и охраны рыбных запасов, свидетельствует об отсутствии некоторых регламентаций или распоряжений. Учитывая актуальность вопроса, в настоящей статье предпринята попытка анализа этой проблемы. An analysis of the literature on administrative offenses related to regulations and their implementation in cases of violation of the rules of fisheries and protection of fish stocks shows the absence of some regulations or orders. Given the urgency of the issue, this article attempts to analyze this problem.
 • Документ
  Попереджувальна дія кримінального законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 354 - 360, 2002) Поліщук, Г. С.; Polishchuk, H. S.
  Розглядаються умови підвищення ефективності попереджувального впливу кримінального законодавства у сфері охорони довкілля. Рассматриваются условия повышения эффективности предупредительного воздействия уголовного законодательства в сфере охраны окружающей среды. The conditions for increasing the effectiveness of the preventive effect of criminal legislation in the field of environmental protection are considered.
 • Документ
  Питання розробки критеріїв ефективності практики і стажування працівників ОВС
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 350 - 354, 2002) Пєтухов, В. А.; Petukhov, V. A.
  Розглядається процес професіоналізації, на який впливають усі напрямки і форми навчально-виховної роботи, передбачені навчальними планами і програмами, у тому числі практика та стажування в практичних органах, службах і підрозділах внутрішніх справ. Рассматривается процесс профессионализации, на который влияют все направления и формы учебно-воспитательной работы, предусмотренные учебными планами и программами, в том числе практика и стажировки в практических органах, службах и подразделениях внутренних дел. The process of professionalization is considered, which is influenced by all areas and forms of educational work provided by curricula and programs, including practice and internships in practical bodies, services and departments of internal affairs.
 • Документ
  Сутність та напрямки удосконалення соціально-правового захисту працівників органів податкової міліції
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 343 - 350, 2002) Куліш, А. М.; Kulish, A. M.
  Дослідження суті основних ознак та юридичної природи соціальноправового захисту працівників органів податкової міліції України. Исследование сути основных признаков и юридической природы социальноправового защиты работников органов налоговой милиции Украины. Research of the essence of the main features and legal nature of social and legal protection of employees of the tax police of Ukraine.
 • Документ
  Правове регулювання службово-трудових відносин державних службовців: загальнотеоретичний підхід
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 340 - 343, 2002) Греков, І. П.; Hrekov, I. P.
  Аналізуються питання нормативно-правового забезпечення службово-трудових відносин державних службовців . Анализируются вопросы нормативно-правового обеспечения служебно-трудовых отношений государственных служащих. The issues of normative-legal provision of official-labor relations of civil servants are analyzed.
 • Документ
  Поняття державної службив Україні: багатоаспектний підхід
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 331 - 334, 2002) Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X
  Досліджується поняття державної служби в Україні з різних аспектів. Пропонуються свої варіанти визначень поняття державної служби в її різних аспектах. Исследуется понятие государственной службы в Украине по различным аспектам. Предлагаются свои варианты определений понятия государственной службы в ее различных аспектах. The concept of civil service in Ukraine is studied from different aspects. The variants of definitions of the concept of civil service in its various aspects are offered.
 • Документ
  Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 326 - 331, 2002) Венедиктов, В. С.; Venedyktov, S. V.
  Аналізується регулювання становища жінок в сфері зайнятості , яке є дуже актуальним для нашої країни. Україна зобов'язана мати свої концептуальні, науково обґрунтовані та послідовні підходи в проведенні гендерної політики. Але імплементація деяких норм міжнародного права, на думку автора, не повинна йти по шляху запозичення правових норм і перенесення їх у законодавство України без урахування національних особливостей і реального стану економіки. Анализируется регулирование положения женщин в сфере занятости, которое очень актуально для нашей страны. Украина должна иметь свои концептуальные, научно обоснованные и последовательные подходы в проведении гендерной политики. Но имплементация некоторых норм международного права, по мнению автора, не должна идти по пути заимствования правовых норм и их перенос в законодательство Украины без учета национальных особенностей и реального состояния экономики. The regulation of the position of women in the field of employment, which is very relevant for our country, is analyzed. Ukraine is obliged to have its own conceptual, scientifically sound and consistent approaches to gender policy. But the implementation of some norms of international law, according to the author, should not follow the path of borrowing legal norms and transposing them into the legislation of Ukraine without taking into account national characteristics and the real state of the economy.
 • Документ
  Органи місцевого самоврядування можуть і повинні захищати майнові права селян
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 378 - 380, 2002) Затолокіна, Н. В.; Zatolokina, N. V.
  Аналізуються процеси врегулювання майнових і земельних відносин у реформованих підприємствах Харківської області. Анализируются процессы урегулирования имущественных и земельных отношений в реформированных предприятиях Харьковской области. The processes of settlement of property and land relations in the reformed enterprises of Kharkiv region are analyzed.
 • Документ
  Автори авторам про авторство
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 368 - 373, 2002) Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B.
  Досліджується проблема суб’єкта правовідносин у сфері авторського права. Исследуется проблема субъекта правоотношений в сфере авторского права. The problem of the subject of legal relations in the field of copyright is investigated.
 • Документ
  Процесуальні особливості порушення кримінальної справи органами міліції
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 216 - 222, 2002) Халін, М. М.; Khalin, M. M.
  Розглянуті процесуальні особливості порушення кримінальної справи органами міліції. Рассмотрены процессуальные особенности возбуждения уголовного дела органами милиции. Procedural features of initiation of criminal case by militia bodies are considered.
 • Документ
  Проблеми владних повноважень державних органів
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 210 - 215, 2002) Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759
  Проводиться дослідження специфічних управлінських відносин, закріплення і регламентація владних повноважень у законодавстві . Проводится исследование специфических управленческих отношениий, закрепление и регламентация властных полномочий в законодательстве. A study of specific management relations, consolidation and regulation of power in the legislation.