Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 2 (61)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Відомчі інституційні гарантії права на захист честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 229-239, 2013) Сергєєв, А. А.; Serhieiev, A. A.
  На основі аналізу чинного законодавства та наукових позицій визначено інституційні гарантії права на честь, гідність та ділову репутацію працівників органів внутрішніх справ України. Досліджено види та структуру інституційних гарантій вказаних прав.
 • Документ
  Відкликання апеляційної скарги та відмова від неї в цивільному процесі України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 240-248, 2013) Батрин, О. В.; Batryn, O. V.
  Розглянуто процесуальний порядок відкликання апеляційної скарги та відмова від неї. Визначено їх правове значення для апеляційного провадження в цивільному процесі України. Сформульовано авторське визначення таких понять, як «відмова від апеляційної скарги», «відкликання апеляційної скарги».
 • Документ
  Правове регулювання припинення державної служби
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 266-272, 2013) Безкоровайний, Б. О.; Bezkorovainyi, B. O.
  Проаналізовано підстави припинення державної служби. Обґрунтовано висновок про застосування комплексного підходу до викладення підстав припинення державної служби з метою полегшення правозастосовної практики. Запропоновано власну редакцію ст. 30 Закону України «Про державну службу».
 • Документ
  Типові технології викрадень бюджетних коштів як елемент криміналістичної характеристики злочинів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 154-161, 2013) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013
  Здійснено аналіз наукових підходів щодо визначення поняття технології злочинної діяльності. Запропоновано авторське бачення сутності злочинних технологій. Наведено типові технології викрадень бюджетних коштів, характерних для сучасної злочинності в бюджетній сфері України.
 • Документ
  Проблемні аспекти формування загальнонаціональної ідеології в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 47-57, 2013) Конопелько, О. В.; Konopelko, O. V.
  Охарактеризовано світоглядні риси українського народу як самобутнього політико-національного утворення. Систематизовано негативні фактори, що гальмують процес формування загальнонаціональної ідеології в Україні, зокрема акцентовано увагу на духовно-ідеологічній кризі, наявності ідеологічних суперечностей між сходом і заходом України, нерозвиненості інституту багатопартійності, поширенні практики маніпулювання суспільною свідомістю. Зроблено висновок, що формування демократичної держави в Україні вимагає створення цілісної концепції державної ідеології України на основі науково обґрунтованої об’єднувальної національної ідеї.
 • Документ
  Правові засади участі громадян в оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 161-168, 2013) Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333
  Розглянуто правові засади участі громадян в оперативно-розшуковій діяльності, а також проблеми реалізації механізму правового регулювання цієї оперативно-розшукової функції в умовах реформування оперативно-розшукового та кримінально-процесуального законодавства.
 • Документ
  С. В. Пахман як теоретик та історик права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 6-15, 2013) Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто основні етапи наукової діяльності С. В. Пахмана, досліджено його внесок в розробку різних аспектів теорії та історії права, зокрема в теорію юридичного позитивізму, «теорію родового побуту», характеристику інститутів цивільного права, концепцію «послухів» та доказів і доказування за Руською Правдою.
 • Документ
  Повноваження органів внутрішніх справ щодо профілактики насильства над дітьми та протидії йому
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 134-139, 2013) Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617
  Статтю присвячено теоретичним аспектам визначення сутності попередження насильства в сім’ї над дітьми. Розглянуто основні напрями роботи підрозділів органів внутрішніх справ щодо попередження насильства над дітьми та протидії йому. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення роботи підрозділів органів внутрішніх справ у цій сфері.
 • Документ
  Початкова підготовка в системі професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 195-203, 2013) Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X
  Звернуто увагу на професійний розвиток персоналу органів внутрішніх справ України. Обґрунтовано позицію щодо необхідності початкової підготовки як окремого виду професійної підготовки в ОВС. Проаналізовано порядок проходження початкової підготовки. Початкову підготовку визначено як поетапне навчання працівника, прийнятого уперше на службу в органи внутрішніх справ.
 • Документ
  Особливості застосування дисциплінарних стягнень до посадових осіб митної служби України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 283-290, 2013) Сардінов, Р. Т.; Sardinov, R. T.
  Досліджено норми Закону України «Про Дисциплінарний статут митної служби України» від 6 вересня 2005 р. № 2805-IV, які встановлюють порядок застосування дисциплінарних стягнень, та сформульовано рекомендації щодо їх удосконалення. The norms of the Law of Ukraine «About Disciplinary Statute of the Customs of Ukraine» dated from September 6, 2005, # 2805-IV, which govern the order of disciplinary penalties’ implementation, are researched. It is emphasized that the norms of Art. 22 of the Disciplinary Statue consolidate acts that indicate about nonperformance or improper performance of the duties by customs’ officials. Исследованы нормы Закона Украины «О Дисциплинарном уставе таможенной службы Украины» от 6 сентября 2005 г. № 2805-IV, которые устанавливают порядок применения дисциплинарных взысканий, и даны рекомендации по их усовершенствованию.
 • Документ
  Окремі аспекти законодавства та практики застосування негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 169-178, 2013) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Розглянуто нове кримінальне процесуальне законодавство у порівнянні з КПК України 1960 р. та особливості запровадження у правозастосовну діяльність правового інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Operational and search activity must be shifted according to provisions of new Criminal Procedure Code in connection with the use of undercover (investigation) actions. According to the scientists these provisions are interesting law rules of the new Criminal Procedure Code of Ukraine, which led to the emergence of debate among scholars and practitioners that should be supported at the national level, and the results should be highlighted at the separate scientific work. Рассмотрено новое уголовное процессуальное законодательство в сравнении с УПК 1960 года и особенности применения в правоприменительной деятельности правового института негласных следственных (розыскных) действий.
 • Документ
  Окремі аспекти використання органами внутрішніх справ сучасних інформаційних технологій при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 125-133, 2013) Максимус, Д. О.; Maksymus, D. O.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Проаналізовано можливі завдання у сфері використання працівниками органів внутрішніх справ сучасних інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розглянуто питання розвитку та доцільності використання інформаційних технологій у правоохоронній діяльності, основні напрями удосконалення та розширення переліку завдань, які доцільно вирішувати шляхом використання інформаційних технологій. Some aspects of modern informational technologies’ usage by police officers while conducting secret investigative (search) actions are analyzed. Проанализированы отдельные аспекты использования работниками органов внутренних дел современных информационных технологий при проведении негласных следственных (розыскных) действий. Рассмотрены вопросы развития и целесообразности использования информационных технологий в правоохранительной деятельности, основные направления усовершенствования и расширения перечня задач, которые целесообразно решать путем использования информационных технологий.
 • Документ
  Хакерські атаки на імплантати як один із способів протиправного використання кіберпростору: сутність та види
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 139-146, 2013) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X
  З правових позицій проаналізовано сутність кіберпростору як середовища здійснення хакерських атак, визначено об’єкти атак, сутність і види хакерських атак на імплантати. Актуальність зумовлена відсутністю будь- яких правових досліджень в Україні щодо розгляду вразливостей імплантованих медичних пристроїв та їх захисту від хакерських атак. Проблеми попередження хакерських атак потребують розробок як з боку фахівців у юриспруденції, так і з боку спеціалістів у сфері комп’ютерних технологій та захисту інформації. This paper is devoted to the analysis of cyberspace’s essence as surroundings of hacker attacks, to identification of hacker attacks’ objects, to the essence and types of hacker attacks on implants. The urgency is determined by the absence of any research in Ukraine studying the vulnerability of implanted medical devices, and their protection from hacker attacks. С правовых позиций проанализирована сущность киберпространства как среды осуществления хакерских атак, определены объекты атак, сущность и виды хакерских атак на имплантаты. Актуальность определяется отсутствием каких-либо правовых исследований в Украине по изучению уязвимостей имплантированных медицинских устройств и их защиты от хакерских атак. Проблемы предупреждения хакерских атак требуют разработки как со стороны специалистов в юриспруденции, так и со стороны специалистов в области компьютерных технологий и защиты информации.
 • Документ
  До питання про правосуб’єктність учасників правовідносин, що виникають при встановленні опіки над майном
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 256-265, 2013) Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432
  Розглянуто проблемні питання правосуб’єктності осіб, щодо майна яких встановлена опіка, що зумовлені динамічним характером цивільних відносин і необхідністю удосконалення доктринальних підходів до розуміння правосуб’єктності, визначено шляхи усунення правових колізій, що виникають при з’ясуванні питань щодо співвідношення правосуб’єктності опікунів та осіб, щодо майна яких встановлено опіку, зроблено відповідний науково-теоретичний висновок. Some issues of legal personality of people owning the property under guardianship are researched in the article. These issues are stipulated by the dynamic character of civil relations and the need to improve the doctrinal approaches in understanding legal personality as one of the main component of person’s legal status. Рассмотрены проблемные вопросы правосубъектности лиц, над имуществом которых установлена опека, обусловленные динамичным характером гражданских отношений и необходимостью усовершенствования доктринальних подходов к пониманию правосубъектности, определены пути устранения правовых коллизий, возникающих при разрешении вопросов соотношения правосубъектности опекунов и лиц, над имуществом которых установлена опека, сделан соответствующий научно-теоретический вывод.
 • Документ
  Законодавче забезпечення реалізації правоохоронної функції держави
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 22–32, 2013) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016
  З’ясовано сутність нормативно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави. Розглянуто систему нормативно-правових актів, що регламентують особливості реалізації правоохоронної функції держави. Визначено роль і місце законодавчого забезпечення реалізації правоохоронної функції держави. Запропоновано класифікацію законодавчих актів у цій сфері, проаналізовано окремі закони. Визначено шляхи удосконалення законодавчого забезпечення реалізації правоохоронної функції держави.