Форум права, 2014, № 4

Permanent URI for this collection

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. В. Марцеляк. – Харків, 2014. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Повноваження штабних підрозділів органів внутрішніх справ
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 38–42., 2014) Винник, О. В.; Vinnik, О. V.
  Розглянуто існуючі в сучасній науковій літературі підходи до визначення поняття «повноваження» через поняття «компетенція», які нерозривно між собою пов’язані. На основі аналізу існуючих нормативних актів, що регулюють діяльність штабних підрозділів ОВС, наведено поняття та перелік повноважень штабних підрозділів ОВС, окремо охарактеризовано повноваження (права та обов’язки), начальника штабу.
 • Item
  Взаємодія органів внутрішніх справ та державної виконавчої служби під час проведення масових заходів
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 84–88., 2014) Голуб, М. В.; Golub, N. V.
  Виконано аналіз тенденцій щодо посилення суспільно-політичної активності громадян; відображені роль і завдання ОВС та виконавчої служби на етапі підготовки та проведення масових заходів в умовах загострення суспільно-політичної обстановки, активізації певних груп населення. Акцентовано увагу на взаємодії всіх служб ОВС (оперативних, зовнішніх, експертних та ін.), Виконавчої служби, судових органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій як необхідної умови дотримання чинного законодавства при забезпеченні охорони громадського порядку під час даних заходів.
 • Item
  Проблеми реалізації права на свободу віросповідання в монархіях Арабського Сходу
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 93–98., 2014) Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118
  Звертається увага на особливості поєднання, проголошених конституціями цих держав, принципу свободи віросповідання та принципу ісламу як державної релігії та основи законодавства. Основну причину обмежень даного права автор вбачає у верховенстві принципу ісламу, як державної релігії по відношенню до принципу свободи віросповідання. Незважаючи на проголошення на конституційному рівні принципу свободи віросповідання чи, принаймні заборони дискримінації за релігійною ознакою та гарантією свободи здійснення релігійних обрядів, державна релігія – іслам, перебуває під особливою охороною з боку держави. Пріоритетом є саме охорона та захист ісламу, а також відповідність законів нормам шаріату. Більш того, збільшення немусульманського населення для ісламської держави є загрозою для існуючого державного ладу. На практиці влада монархій Арабського Сходу суттєво підтримує збереження та зростання кількості мусульман серед населення.
 • Item
  Підготовка кадрів для МВС України: проблеми реформування відомчої освіти за Коаліційною угодою
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 147–154, 2014) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Надані зауваження та пропозиції щодо узгодження проблемних аспектів Коаліційної угоди стосовно реформування відомчої освіти з підготовки кадрів для МВС України та окреслені шляхи їх вирішення. Серед них, наприклад, повернення державного замовлення на підготовку слідчих для органів внутрішніх справ відомчим вищим навчальним закладам від цивільних вищих навчальних закладів та вивільнення від непрофільних факультетів і спеціальностей вищих навчальних закладів, що перебувають у сфері управління МВС.
 • Item
  Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: порядок та основні елементи
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 175–180, 2014) Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X
  З’ясовано та обґрунтовано порядок та основні елементи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України. Проаналізовано наслідки недоліків профорієнтаційної діяльності органів внутрішніх справ. Надано пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу в системі професійної підготовки.
 • Item
  Правовий статус сторін за дистанційним договором купівлі-продажу
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 242–245., 2014) Патинко, Ю. О.; Patynko, Y. O.
  Розглянуто особливості правового регулювання дистанційних договорів купівлі-продажу. Проаналізовано правовий статус сторін за дистанційним договором купівлі-продажу та чинну нормативну базу щодо регулювання відносин, які виникають за даним договором. Доведено необхідність закріплення на законодавчому рівні особливих вимог до продавців.
 • Item
  Підготовка працівників оперативних підрозділів МВС України до професійної комунікативної діяльності
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 251–254., 2014) Перепелиця, М. М.; Perepelytsia, M. M.; ResearcherID: J-6767-2016; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726
  Розглянуто роль професійної комунікативної діяльності в роботі оперативних підрозділів МВС України, визначено основні шляхи розвитку професійних комунікативних якостей при підготовці оперативних працівників.
 • Item
  Особливості зміни предмету позову у цивільному судочинстві
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 286–292, 2014) Пуль, С. І.; Pul, S. I.
  Досліджено особливості зміни предмету позову у цивільному судочинстві. Автор доводить, що під зміною предмета позову розуміється зміна способу (способів) захисту права або законного інтересу, яка можлива у двох формах (різновидах): заміною одного способу захисту права (інтересу) іншим (якісна зміна предмета позову) і через уточнення способу (способів) захисту права або інтересу (кількісна зміна предмета позову).
 • Item
  Гражданско-правовая защита рентных правоотношений
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 327–331, 2014) Теремецкий, В. И.; Teremetskyi, V. I.; Теремецький, В. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167
  Показано, что договор ренты выступает самостоятельным гражданско-правовым договором, требующим отдельного рассмотрения механизмов гражданско-правовой защиты рентных правоотношений. Необходимость защиты прав и интересов сторон, вступивших в договорные рентные правоотношения, обусловлена тем, что указанное обязательство носит длительный характер. Правоотношения, имеющие длительный характер, подвержены особому риску, обусловленному объективными и субъективными факторами. Сделан вывод об особенностях гражданско-правового механизма защиты рентных правоотношений.
 • Item
  Міжнародно-правові механізми боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження у Європі
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 332–338., 2014) Тітов, Є. Б.; Titov, Ye. B.
  Розглядаються, аналізуються та систематизуються міжнародно-правові механізми боротьби з катуваннями та іншими жорстокими, нелюдськими або принижуючими гідність видами поводженням чи покаранням у Європі.
 • Item
  Організаційне та правове забезпечення функціонування поліції Латвійської Республіки
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 350–352., 2014) Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250
  Проаналізовано структуру, поняття, принципи та завдання поліції в Латвійській Республіці. Обґрунтовано доцільність використання досвіду діяльності поліції Латвійської Республіки в Україні.
 • Item
  Особливості віктимності неповнолітніх
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 353–358., 2014) Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134; Оберемко, Ю. О.; Oberemko, Y. A.
  Розглянуто особливості віктимності неповнолітніх. Зазначено, що їх підвищена віктимність визначається соціально-психологічним статусом, де визначальною детермінантою схильності до віктимної поведінки є місце підлітка в соціумі, зокрема у сім’ї. Викривлення процесу соціалізації призводить до різних порушень соціального та особистісного розвитку, крайнім варіантом якого у підлітковому віці є саме виктимність.
 • Item
  Поняття суддівського самоврядування як однієї з основних форм управління службою суддів в Україні
  (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 364–369., 2014) Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D.Ju.
  Визначено поняття та особливості суддівського самоврядування як форми управління службою суддів в Україні. Охарактеризовано систему організаційно-правових форм суддівського самоврядування. Виявлено недоліки сучасного законодавчого регулювання суддівського самоврядування та запропоновано шляхи його удосконалення.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/