Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2015, №3 (70)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. С. М. Гусаров. - Харків: ХНУВС, 2015. -№3 (70). - 264 с. - ISSN 1999-5717.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  До поняття юридичної логіки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 241-248., 2015) Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
  Розглянуто доводи «за» і «проти» визнання особливої юридичної логіки, різні тлумачення її природи. Запропоновано поняття юридичної логіки, яке враховує не тільки межі поля її значущості, а й особливі норми правильності міркувань у цьому полі. Обґрунтовано, що прийняття цінності людини і законності породжує норми юридичної правильності міркувань, відмінні від норм того логічного порядку, який є суголосним, за С. Тулміном, традиційній «математичній моделі». Їх виявлення, систематизація і застосування диктується прагматичним аспектом юридичної логіки, від якого наразі вже не можна абстрагуватися.
 • Документ
  Закономірності впливу інститутів громадянського суспільства на формування правоохоронної політики держави
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 51-60., 2015) Субота, С. І.; Subota, S. I.
  Встановлено і проаналізовано закономірності впливу інститутів громадянського суспільства на формування правоохоронної політики держави. З’ясовано, що будь-який інститут громадянського суспільства незалежно від його виду безпосередньо або опосередковано впливає на формування правоохоронної політики держави. Доведено, що факт існування закономірностей безпосереднього впливу політичних партій на формування правоохоронної політики держави випливає із їх дуалістичної природи та напрямків діяльності. Закономірності опосередкованого впливу недержавних засобів масової інформації та інших інститутів громадянського суспільства, що здійснюють моніторинг за діяльністю органів державної влади, неурядових правозахисник організацій тісно пов’язані з особливостями їх діяльності.
 • Документ
  Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 81-91., 2015) Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672
  Досліджено сутність і значення закриття кримінального провадження як форми закінчення досудового розслідування. Окремо проаналізовано поняття «кримінальне переслідування», з’ясовано його зміст визначено момент, з якого починається кримінальне переслідування, та суб’єктів, які його здійснюють. Запропоновано визначення кримінального переслідування. Проведено розмежування таких правових категорій, як «закриття кримінального провадження» та «припинення кримінального переслідування».
 • Документ
  Конституційно-правова характеристика інституту присяги народного депутата України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 44-50., 2015) Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.
  Досліджено присягу як один з елементів правового становища народного депутата України. Здійснено загальний аналіз інституту присяги крізь призму однієї із засад взаємовідносин особи, яка влаштовується на державну службу (в широкому розумінні), та власне самої держави – принципу лояльності (вірності) до суспільства і держави. Наголошено на суттєвому впливі присяги на такі елементи статусу народного депутата України, як повноваження та гарантії діяльності. Обґрунтовано висновок про необхідність більш чіткої конституційно-правової регламентації присяги народного депутата України з метою перетворення її з формального інституту на правову категорію, яка визначає зміст його діяльності, етичні та юридичні підвалини його поведінки як у парламенті, так і за його межами.
 • Документ
  Принципи побудови податкової системи України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 120-127., 2015) Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344
  Досліджено принципи побудови податкової системи України як основні твердження, що сприймаються як головні, важливі результати впровадження тих податків і зборів, які входять до податкової системи України. Запропоновано авторське розуміння принципів побудови податкової системи України. Проаналізовано принципи побудови податкової системи України, що існують у науці податкового права, та принципи, закріплені у Податковому кодексі України. Запропоновано при подальших внесеннях змін до податкової системи врахувати наведені автором принципи її побудови.
 • Документ
  Теоретичне визначення поняття умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 75-80., 2015) Нечипоренко, О. С.; Nechyporenko, O. S.
  Розглянуто актуальне питання визначення поняття злочину, передбаченого ст. 252 КК України «Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду». Зроблено висновок про те, що визначення вказаного поняття повинно ґрунтуватися на законодавчому визначенні поняття злочину, передбаченому ст. 11 КК України. Злочин, передбачений ст. 252 КК України, характеризується як вчинене відповідним суб’єктом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на відносини у сфері охорони, раціонального використання та відтворення територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду.
 • Документ
  Держава як суб’єкт податкових правовідносин
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 114-120., 2015) Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287
  Розглянуто суб’єктів податкових правовідносин та їх повноваження в сучасних умовах реформування податкового законодавства. Проаналізовано особливості правового становища держави як суб’єкта податкових правовідносин.
 • Документ
  Шляхи підвищення мотивації до використання дистанційних технологій навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 234-241., 2015) Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016
  Під час висвітлення основних шляхів підвищення мотивації до використання дистанційних технологій навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України розкрито сутність поняття «мотивація» та її складових елементів та визначено основні кроки, які повинен застосувати викладач вищого навчального закладу системи МВС України для підвищення мотивації до використання дистанційних технологій навчання.
 • Документ
  Реформування національного законодавства у сфері проходження служби в органах внутрішніх справ – нагальна вимога сьогодення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 206-213., 2015) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Розглянуто проблеми, пов’язані з реформуванням національного законодавства у сфері проходження служби в органах внутрішніх справ. Проаналізовано основні нормативно-правові акти, які регламентують проходження служби в поліції. Виявлено їх слабкі місця. Надано науково обґрунтовані рекомендації з удосконалення національного законодавства у цій сфері та практики його застосування.
 • Документ
  Основні принципи підготовки фахівців у сфері протидії кіберзлочинності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 223-234., 2015) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X
  На прикладі досвіду функціонування моделі професійно-орієнтованого навчання, впровадженої на факультеті підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Харківського національного університету внутрішніх справ, охарактеризовано основні організаційні та педагогічні принципи підготовки фахівців у сфері протидії кіберзлочинності, надано рекомендації щодо її подальшого сталого розвитку та вдосконалення.
 • Документ
  Особливості унормування (конституювання) принципів територіального устрою в Республіці Польща
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 30-37., 2015) Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.
  Зазначено, що для політико-територіальної організації Республіки Польща суттєве значення мають три види територіального поділу – базовий (загальний), допоміжний і спеціальний, наявність яких лише підкреслює децентралізований характер організації території цієї європейської держави. Підкреслено, що прийняті парламентом країни закони передбачають цілий ряд гарантій унітарного характеру польської держави, таких як єдина й однорідна правова система, єдине громадянство, єдність системи державної влади тощо. Наголошено, що принцип гарантування місцевого самоврядування є однією з ключових засад територіальної організації публічної влади у Республіці Польща. Зроблено висновок про подібність систем конституційних принципів територіального устрою Республіки Польща та України, що свідчить про певну єдність у розумінні конституційно-правових засад територіального устрою серед науковців обох країн.
 • Документ
  Особливості вивчення особистості злочинця з психічними аномаліями в процесі розслідування зґвалтування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 68-74., 2015) Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331
  Розглянуто проблеми вивчення особистості злочинця з психічними аномаліями, який вчинив зґвалтування, з урахуванням їх міждисциплінарного характеру. Висвітлено способи встановлення ознак психічних розладів і найбільш розповсюджених способів їх симуляції. Спрогнозовано можливі варіанти поведінки злочинця з урахуванням наявних у нього дефектів психіки.
 • Документ
  Правові засади реєстрації обмежень та обтяжень прав на земельні ділянки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 199-206., 2015) Лебедєва, Т. М.; Lebedieva, T. M.
  Проведено аналіз норм законодавства та положень доктрини земельного права, що стосуються державної реєстрації обмежень та обтяжень прав на земельні ділянки. Уточнено зміст понять «обмеження» та «обтяження» прав на землю. Визначено види обтяження прав на земельні ділянки, що підлягають державній реєстрації.
 • Документ
  Особливості правового регулювання використання підрозділами карного розшуку розвідувального опитування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 61-68., 2015) Купенко, С. А.; Kupenko, S. A.
  Розглянуто нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини у сфері використання підрозділами карного розшуку розвідувального опитування, при цьому їх об’єднано в окремі групи відповідно до правової ієрархії. В результаті аналізу теорії та оперативно-розшукової практики, а також положень нормативно-правових актів, які регулюють діяльність з використання підрозділами карного розшуку розвідувального опитування, визначено прогалини у деяких актах законодавчого та підзаконного рівнів. Надано пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення правового регулювання окресленої діяльності підрозділів карного розшуку.
 • Документ
  Міжнародні стандарти як основа захисту прав дитини на національному рівні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 100-106., 2015) Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X
  Проаналізовано чинні міжнародно-правові акти, що існують у світі як гаранти забезпечення та реалізації основних прав і свобод дитини. Акцентовано увагу на тому, що національне законодавство в цій сфері є недосконалим, а тому міжнародні стандарти мають слугувати тим фундаментом, на якому будуть можливі формування та побудова вітчизняної правової системи. Наголошено на обов’язковості виконання Україною взятих на себе перед світовою спільнотою зобов’язань за реалізацію та забезпечення прав дитини.
 • Документ
  Особливості механізму забезпечення дисципліни праці
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 190-199., 2015) Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072
  Розкрито поняття механізму забезпечення дисципліни праці, визначено його основні елементи. Здійснено огляд судової практики. Зроблено висновок про необхідність удосконалення даного механізму внаслідок застарілості його засад та наявної практики численних порушень дисципліни праці.
 • Документ
  Особливості підходів до розуміння юридичної відповідальності як правової категорії
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 22-29., 2015) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  Установлено підходи до розуміння юридичної відповідальності. Доведено, що існуючі в юридичній науковій та навчальній літературі погляди щодо підходів до розуміння юридичної відповідальності є певною мірою суперечливими та логічно недосконалими. Представлено власну точку зору стосовно підходів до розуміння сутності досліджуваного правового явища.
 • Публікація
  Досвід організації роботи поліції Ізраїлю та можливості його застосування в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 11-21., 2015) Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; Сергій Гусаров
  Досліджено організацію, завдання та функції поліції Ізраїлю. Особливу увагу приділено особливостям діяльності добровільних помічників поліції Ізраїлю, їх завданням та основним напрямам роботи. На підставі проведеного аналізу запропоновано впровадження позитивного досвіду роботи добровільних помічників поліції Ізраїлю в діяльність Національної поліції України.
 • Документ
  Історична ґенеза відповідальності в органах внутрішніх справ: трудоправовий аспект
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 180-190., 2015) Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130; ResearcherID: J-7912-2016
  Наголошено, що формування органів внутрішніх справ України у післяжовтневий період відбувалося у надзвичайно складних умовах. Детально охарактеризовано і проаналізовано затверджений наприкінці 1923 року Дисциплінарний статут робітничо-селянської червоної міліції. Визначено, що на основі встановлених державою суворих правил службового етикету та атрибутики, які поширювалися не тільки на службову діяльність працівників, а і на їхню поведінку поза службою, вимоги до працівників міліції в той час були значно суворіші, ніж вимоги до трудової дисципліни, що висувалися до працівників позавідомчих організацій.
 • Документ
  Правова природа фінансових інтересів держави в бюджетному процесі в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 92-99., 2015) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799
  Досліджено фінансові інтереси держави в сучасних умовах правового регулювання бюджетного процесу в Україні. Проаналізовано сучасні наукові дослідження щодо публічності фінансових правовідносин. Доведено публічний характер державних та місцевих фінансових інтересів. Розглянуто фінансові інтереси держави, пов’язані з формуванням, розподілом та використанням бюджетних фондів і реалізуються на всіх рівнях бюджетної системи в діяльності учасників бюджетного процесу при здійсненні витрат з бюджету. Визначено правові засоби забезпечення державних фінансових інтересів, які залежать від обсягів, цілей і спрямованості бюджетного фінансування.
Сайт видання: http://visnyk.univd.edu.ua/