Форум права, 2010, № 4

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків, 2010. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 48
 • Документ
  Ведення переговорів з терористами
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 526–530, 2010) Кравчук, І. А.; Kravchuk, I. A.
  Щодо визначення основних правил проведення переговорів з терористами та визначення особистісних і професійних особливостей переговорщика надається новий альтернативний підхід щодо врегулювання протиріч, зокрема, що дозволяє врятовувати життя людей.
 • Документ
  Упорядкування напрямків реформування органів внутрішніх справ і правоохоронної системи сектору безпеки України за їх концептуальним забезпеченням
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 383–390, 2010) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Упорядковані напрямки реформування органів внутрішніх справ і правоохоронної системи сектору безпеки України за їх концептуальним забезпеченням, рекомендована пріоритетність розробки означених напрямків реформування.
 • Документ
  Участь педагога при провадженні кримінальних справ щодо неповнолітніх у суді
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 360–363, 2010) Єгупенко, В. В.; Yehupenko, V. V.
  Розглянуті процесуальні і криміналістичні проблеми залучення педагога при розгляді кримінальних справ в суді, коли учасниками процесу є неповнолітні. Вказані завдання, що вирішуються за допомогою педагога в стадії попереднього розгляду справ суддею і в процесі судового слідства.
 • Документ
  Система чинників взаємовпливу приватного і публічного права
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 340–345, 2010) Дронів, Б. М.; Droniv, B. M.
  Проведено аналіз чинників, що сприяють взаємному впливу приватного і публічного права. Запропоновано класифікацію чинників на об’єктивні та суб’єктивні, загальносоціальні та юридичні, позитивні та негативні. Акцентовано увагу на системному характері факторів, які викликають взаємне проникнення приватного і публічного права.
 • Документ
  Сутність та значення громадської безпеки в державі
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 292–296, 2010) Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.
  Досліджено поняття «громадська безпека» та співвідношення його з поняттями «громадський порядок» і «забезпечення громадської безпеки».
 • Документ
  Сутність та загальна характеристика юридичних гарантій законності в адміністративній діяльності ОВС України
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 846–852, 2010) Солдатова, В. Д.; Soldatova, V. D.
  Розкривається сутність, значення та правові характеристики юридичних гарантій законності. Виходячи з аналізу українського законодавства та узагальнення різноманітних думок науковців з приводу розуміння цього поняття, автором пропонується визначення юридичних гарантій законності в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Сутність інформаційного забезпечення діяльності судів
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 364–368, 2010) Єльцов, В. О.; Yeltsov, V. O.
  Досліджена сутність інформаційного забезпечення діяльності судів, на підставі аналізу відповідних наукових точок зору та законодавства визначені проблеми у правовому регулюванні відповідних відносин та запропоновані заходи щодо їх узгодження.
 • Документ
  Сучасний стан формування кримінально-процесуальних норм: типові недоліки
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 475–481, 2010) Коваль, А. А.; Koval, A. A.
  Аналізується чинне кримінально-процесуальне законодавство, окреслені найбільш типові недоліки, які були допущені при формуванні кримінально-процесуальних норм. Запропоновані зміни до КПК України.
 • Документ
  Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 330 Кримінального кодексу України
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 150–155, 2010) Володавська, О. С.; Volodavska, O. S.
  Розглянуто ознаки суб’єкта передачі або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави. Наведена класифікація суб’єктів вказаного злочину. Запропоновані зміни до Кримінального кодексу України.
 • Документ
  Структура та динаміка незаконного заволодіння транспортними засобами
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 439–442, 2010) Кандаурова, А. В.; Kandaurova, A. V.
  Досліджена структура та динаміка незаконного заволодіння транспортним засобом. Висвітлено питання кількісних та якісних показників, що характеризують цей злочин.
 • Документ
  Співвідношення єдності та диференціації в законодавстві про пенсійне забезпечення
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 487–492, 2010) Колєснік-Омельченко, Т. В.; Koliesnik-Omelchenko, T. V.
  Досліджуються категорії «єдність» та «диференціація», визначено їх місце та роль в праві соціального забезпечення взагалі та законодавства про пенсійне забезпечення зокрема. Проведено порівняльний аналіз між означеними поняттями, визначено їх співвідношення з поняттям «уніфікація», а також досліджено категорію «принцип».
 • Документ
  Співвідношення статусу особи як суб’єкта трудового права із її статусами як суб’єкта інших галузей права (на прикладі статусу державного службовця)
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 462–469, 2010) Клемпарський, М. М.; Klemparskyi, M. M.
  Розглянуто питання особливостей співвідношення статусу особи як суб’єкта трудового права із її статусами як суб’єкта інших галузей права. Відмічено, що це співвідношення є за сутністю взаємодією статусів особи, що проявляється в формі їх взаємного забезпечення, взаємного доповнення, введення додаткових гарантій.
 • Документ
  Щодо захисту трудових прав працівників органів внутрішніх справ України в сучасних умовах
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 641–647, 2010) Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; ResearcherID: K-2986-2016
  Досліджуються особливості реалізації трудових прав працівників органів внутрішніх справ України. Обґрунтовано необхідність проведення удосконалення правового механізму реалізації трудових прав працівників ОВС. Проаналізовано спеціальне законодавство з питань регулювання особливостей реалізації та захисту працівниками ОВС своїх трудових прав в сучасних умовах. Визначено проблеми сучасного стану реалізації та захисту трудових прав працівників ОВС. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинних та розроблення нових нормативно-правових актів з питань регулювання захисту трудових прав працівників ОВС.
 • Документ
  Щодо визначення видів бюджетних правопорушень
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 189–195, 2010) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799
  Показано, що організація контролю за дотриманням бюджетного законодавства потребує удосконалення теоретичних питань, зокрема щодо застосування поняття «бюджетне правопорушення», визначення його видів відповідно стадій бюджетного процесу і застосування заходів впливу за їх скоєння, що потребує внесення уточнень в нормативно-правові акти чинного законодавства.
 • Документ
  Щодо визначення екологічної безпеки як правової категорії
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 109–114, 2010) Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016
  Щодо дослідження правової природи екологічної безпеки охарактеризовано основні підходи та погляди вчених на поняття екологічної безпеки, її ознаки, запропоновано авторське визначення екологічної безпеки.
 • Документ
  Щодо підвищення ефективності міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональними злочинами
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 102–108, 2010) Борисова, Л. В.; Borysova, L. V.
  Розглянуто чинники, що впливають на еволюцію глобального кримінального світу. Проаналізовано причини виникнення транснаціональної злочинності та основні документи стосовно взаємодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами зарубіжних країну в процесі розслідування транснаціональних злочинів. Розкриті поняття «територіального принципу» і принципу «загальної юрисдикції». Зроблені висновки щодо причин, які ускладнюють боротьбу з транснаціональними злочинами в сучасних умовах та запропоновані основні принципи спільної діяльності правоохоронних органів усіх зацікавлених держав світу.
 • Документ
  Сфера адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України як об’єкт запровадження системи управління якістю
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 319–325, 2010) Довгань, О. І.; Dovgan, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8551-5403
  Розглянуто адміністративну діяльність органів внутрішніх справ України як об’єкт запровадження системи управління якістю шляхом підвищення її ефективності та результативності, надано аналіз надання послуг ОВС та вказано на необхідність покращення роботи з запровадження системи управління якістю в діяльність органів внутрішніх справ України.
 • Документ
  Реформування органів кримінальної юстиції – справа невідкладна
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 207–213, 2010) Головач, А. В.; Holovach, A. V.
  Обґрунтовується необхідність реформування органів кримінальної юстиції України та визначаються принципи, мета і завдання реформування.
 • Документ
  Публічний інтерес в адміністративному праві
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 178–182, 2010) Галунько, В. В.; Galunko, V. V.
  Розкрито сутність на наведено поняття публічного інтересу в адміністративному праві, зміст якого полягає в тому, що це важливі для значної кількості фізичних та юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо встановленої компетенції забезпечуються публічною адміністрацією.
 • Документ
  Принципи інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки
  (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 20–24, 2010) Артем’єва, Д. В.; Artemieva, D. V.
  Приділено увагу дослідженню принципів інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки та виділені основні принципи інформаційних підсистем, які складають основу інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/