Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 17

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Інститут трудової юридичної відповідальності в системі трудового права України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2002. – Вип. 17. - С. 209-214, 2002) Венедіктов, В. С.; Venediktov, V. S.
  Запропоновано допомогти удосконаленню системи трудового законодавства, зміцненню арсеналу засобів, що забезпечують формування в трудящих сумлінного ставлення до праці, дбайливого відношення до різних форм власності, створення здорових і безпечних умов праці. Предложено помочь совершенствованию системы трудового законодательства, укреплению арсенала средств, обеспечивающих формирование у трудящихся добросовестного отношения к труду, бережного отношения к различным формам собственности, создание здоровых и безопасных условий труда. It is proposed to help improve the system of labor legislation, strengthen the arsenal of means to ensure that workers develop a conscientious attitude to work, respect for various forms of ownership, and create healthy and safe working conditions.
 • Документ
  Парламентаризм як засіб функціонування представницької демократії
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2002. – Вип. 17. - С. 65-72, 2002) Древаль, Ю. Д.; Dreval, Yu. D.
  Зазначено, що Парламент - найвищий орган влади, котрий обирається населенням, призначення якого - виражати суверенну волю народу, регулювати найважливіші суспільні відносини шляхом прийняття закону та здійснювати контроль за діяльністю органів виконавчої влади і найвищих посадових осіб. Отмечено, что Парламент - высший орган власти, который избирается населением, назначение которого - выражать суверенную волю народа, регулировать важнейшие общественные отношения путем принятия закона и осуществлять контроль за деятельностью органов исполнительной власти и высших должностных лиц. It is noted that the Parliament is the supreme authority elected by the population, the purpose of which is to express the sovereign will of the people, to regulate the most important public relations by adopting a law and to monitor the activities of executive bodies and senior officials.
 • Документ
  Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20 рр. ХХ ст.
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2002. – Вип. 17. - С. 194-198, 2002) Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614
  Проаналізовані основні зміни, що відбулися в правоохоронних органах радянської України в роки нової економічної політики, та дана загальна позитивна оцінка, але відзначено, що повного успіху реформи усе ж не мали. Загальне керівництво діяльністю міліції здійснювало Головне управління радянської робітничо-селянської міліції, що входило на правах відділу до Народного Комісаріату внутрішніх справ. Проанализированы основные изменения, произошедшие в правоохранительных органах советской Украины в годы новой экономической политики, и дана общая положительная оценка, но отмечено, что полного успеха реформы все же не было. Общее руководство деятельностью милиции осуществляло Главное управление советской рабоче-крестьянской милиции, входило на правах отдела в Народный Комиссариат внутренних дел. The main changes that occurred in the law enforcement bodies of Soviet Ukraine during the years of the new economic policy are analyzed, and a general positive assessment is given, but it is noted that there was still no complete success of the reform. General management of the activities of the police was carried out by the Main Directorate of the Soviet Workers 'and Peasants' Police, and, as a department, was part of the People’s Commissariat of Internal Affairs.
 • Документ
  Правове становище генерал-губернатора в Російській імперії у другій половині ХІХ - на початку XX ст. (на матеріалах українських губерній)
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 190-194, 2002) Москаль, Г. Г.; Moskal, H. H.
  Характеризуючи інститут генерал-губернатора в Російській Імперії в цілому, зроблено висновки, що він був вироблений протягом століття як найбільш доцільна форма управління окраїнами імперії. Це була сильна і самостійна влада з суттєвими правами адміністративної автономії, яка носила авторитарний характер. Основними її рисами було збереження неподільності військової, поліцейської та цивільної влади. Характеризуя институт генерал-губернатора в Российской Империи в целом, сделаны выводы, что он был произведен в течение века как наиболее целесообразная форма управления окраинами империи. Это была сильная и самостоятельная власть с существенными правами административной автономии, носила авторитарный характер. Основными ее чертами было сохранение неделимости военной, полицейской и гражданской власти. Describing the institution of governor-general in the Russian Empire as a whole, it is concluded that it was produced over the course of a century as the most appropriate form of managing the outskirts of the empire. It was a strong and independent power with the essential rights of administrative autonomy, it was authoritarian. Its main features were the indivisibility of the military, police and civilian authorities.
 • Документ
  Земське самоврядування і державна влада у Російській Імперії
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 185-190, 2002) Білоконь, М. В.; Bilokon, M. V.
  Зазначено, що реформи місцевого самоврядування, розпочаті в середині XIX ст., були спрямовані на розвиток засад ринкової економіки капіталістичного типу, формування засад часткової децентралізації управління, необхідної для успішного проведення економічних реформ. В Російській Імперії державний контроль за діяльністю земств був передбачений законодавчо. Отмечено, что реформы местного самоуправления, созданные в середине XIX в., были направлены на развитие основ рыночной экономики капиталистического типа, формирование основ частичной децентрализации управления, необходимой для успешного проведения экономических реформ. В Российской Империи государственный контроль за деятельностью земств был предусмотрен законодательно. It is noted that the reforms of local self-government, created in the middle of the 19th century, were aimed at developing the foundations of a market economy of the capitalist type, forming the foundations of a partial decentralization of governance necessary for successful economic reforms. In the Russian Empire, state control over the activities of zemstvos was provided for by law.
 • Документ
  Взаємодія ОВС із державними установами та громадськими організаціями як метод профілактики наркоманії серед неповнолітніх
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 167-170, 2002) Штанько, Д. О.; Shtanko, D. O.
  Доведено, що актуальною є проблема забезпечення координації зусиль державних, а саме правоохоронних органів і медичних установ, із господарчими органами та громадськими організаціями в боротьбі з підлітковою наркоманією. Доказано, что актуальной является проблема обеспечения координации усилий государственных, а именно правоохранительных органов и медицинских учреждений, с хозяйственными органами и общественными организациями в борьбе с подростковой наркоманией. It is proved that the urgent problem is to ensure coordination of efforts of state, namely law enforcement agencies and medical institutions, with economic bodies and public organizations in the fight against teenage drug addiction.
 • Документ
  Напрямки удосконалення та правового регулювання виховного процессу в закладах освіти МВС
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 161-167, 2002) Яровий, С. М.; Yarovyi, S. M.
  Розглянуто організаційна побудова системи навчально-виховного процесу відомчих закладів освіти, визначення цілей, завдань, функцій, принципів, методів, способів, прийомів і засобів формування особистості слухачів та курсантів у якості працівників органів внутрішніх справ. Зазначено, що все це здійснюється за допомогою відповідного правового регулювання. Рассмотрено организационное построение системы учебно-воспитательного процесса ведомственных учебных заведений, определение целей, задач, функций, принципов, методов, способов, приемов и средств формирования личности слушателей и курсантов в качестве работников органов внутренних дел. Отмечено, что все это осуществляется с помощью соответствующего правового регулирования. The organizational structure of the system of the educational process of departmental educational institutions, the definition of goals, objectives, functions, principles, methods, methods, techniques and means of forming the personality of students and cadets as employees of internal affairs bodies are considered. It is noted that all this is carried out with the help of appropriate legal regulation.
 • Документ
  Вирішення проблем професійної орієнтації в органах внутрішніх справ України: досвід та перспективні напрямки
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 158-161, 2002) Москаленко, А. П.; Moskalenko, A. P.; Кобзін, Д. О.; Kobzin, D. O.
  Актуальним стає питання про вивчення мотивації кандидатів на службу в органи внутрішніх справ та створення системи професійної орієнтації МВС України. Окреслені важливі питання які вирішуються вченими Національного університету внутрішніх справ. Сьогодні вже розроблені методичні посібники щодо вивчення та корекції професійної мотивації працівника органів внутрішніх справ, адаптації працівника ОВС до умов праці. Розроблені та адаптовані до використання психологічні методики, які використовуються при навчанні практичних психологів в університеті та у практичних підрозділах ОВС. Актуальным становится вопрос об изучении мотивации кандидатов на службу в органы внутренних дел и создание системы профессиональной ориентации МВД Украины. Очерчены важные вопросы, которые решаются учеными Национального университета внутренних дел. Сегодня уже разработаны методические пособия по изучению и коррекции профессиональной мотивации работника органов внутренних дел, адаптации сотрудника ОВД к условиям труда. Разработаны и адаптированы к использованию психологические методики, которые используются при обучении практических психологов в университете и в практических подразделениях ОВД. The issue of studying the motivation of candidates for service in the internal affairs bodies and the creation of a vocational guidance system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine becomes relevant. Important issues that are addressed by scientists of the National University of Internal Affairs are outlined. Today, methodological manuals on the study and correction of professional motivation of an employee of the internal affairs bodies, and the adaptation of an ATS employee to working conditions have already been developed. Developed and adapted to the use of psychological techniques that are used in the training of practical psychologists at the university and in the practical units of the Department of Internal Affairs.
 • Документ
  Роль професійних спілок у вирішенні проблем соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 153-158, 2002) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Зазначено, що у сучасних умовах виникла об’єктивна необхідність утворити спеціальну організаційно-штатну структуру в системі МВС України для захисту прав і законних інтересів особового складу та суттєво підвищити роль і активність громадських формувань, які призначені для вирішення цих питань - професійних спілок (асоціацій) працівників органів внутрішніх справ. Отмечено, что в современных условиях возникла объективная необходимость создать специальную организационно-штатную структуру в системе МВД Украины для защиты прав и законных интересов личного состава и существенно повысить роль и активность общественных формирований, предназначенных для решения этих вопросов - профессиональных союзов (ассоциаций) сотрудников органов внутренних дел. It is noted that in modern conditions there is an objective need to create a special organizational and staff structure in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine to protect the rights and legitimate interests of personnel and significantly increase the role and activity of public groups designed to address these issues - trade unions (associations) of employees of internal affairs bodies.
 • Документ
  Проблеми якості професійного психологічного відбору кандидатів на посади слідчих ОВС України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 151-153, 2002) Шопіна, І .М.; Shopina, I. M.
  Надано висновок, що нормативна база професійного психологічного відбору потребує негайних змін, якими повинні стати: розробка, нормативне затвердження та включення до Інструкції про порядок прийму на курси початкової підготовки кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України науково обгрунтованих критеріїв оцінки рівня розвитку професійно важливих пізнавальних процесів та емоційно-вольових якостей, необхідних для успішного навчання і оволодіння обраним фахом; нормативна регламентація правового статусу попереднього та основного станів професійного психологічного відбору. Дано заключение, что нормативная база профессионального психологического отбора требует немедленных изменений, которыми должны стать: разработка, нормативное утверждение и включение в Инструкцию о порядке приема на курсы начальной подготовки кандидатов на службу в органы внутренних дел Украины научно обоснованных критериев оценки уровня развития профессионально важных познавательных процессов и эмоционально-волевых качеств, необходимых для успешного обучения и овладения избранной специальности; нормативная регламентация правового статуса предварительного и основного состояний профессионального психологического отбора. It is concluded that the regulatory framework for professional psychological selection requires immediate changes, which should be: development, regulatory approval and inclusion in the Instruction on the procedure for admitting science-based criteria for assessing the level of development of professionally important cognitive processes to the courses of initial training of candidates for service in the internal affairs bodies of Ukraine and emotional and volitional qualities necessary for successful training and mastery of the chosen specialty; normative regulation of the legal status of the preliminary and main states of professional psychological selection.
 • Документ
  Пошук критеріїв ефективності діяльності органів внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 147-150, 2002) Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V.
  При розгляді питання, організації боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку і забезпечення суспільної безпеки виникає проблема щодо визначення критеріїв оцінки управлінської діяльності різних служб. Вибір правильних критеріїв ефективності діяльності завжди сприяє формулюванню та досягненню цілі. При рассмотрении вопроса, организации борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности возникает проблема по определению критериев оценки управленческой деятельности различных служб. Выбор правильных критериев эффективности деятельности всегда способствует формулировке и достижению цели. When considering the issue of organizing the fight against crime, protecting public order and ensuring public safety, a problem arises in determining the criteria for evaluating the management activities of various services. Choosing the right performance criteria always contributes to the formulation and achievement of the goal.
 • Документ
  Керівник у системі управління персоналом органів внутрішніх справ: проблеми ефективності функціонування
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 143-147, 2002) Матюхіна, Н. П.; Matiukhina, N. P.; Матюхина, Н. П.
  Зазначено, що ключове значення в системі управління органами та підрозділами внутрішніх справ має їх керівний склад. Саме він несе на собі основний тягар діяльності у цій сфері та відповідальність за її результати. Отмечено, что ключевое значение в системе управления органами и подразделениями внутренних дел имеет их руководящий состав. Именно он несет на себе основную тяжесть деятельности в этой сфере и ответственность за ее результаты. It is noted that the key role in the management system of bodies and units of internal affairs is their leadership. It is he who bears the brunt of the activity in this area and the responsibility for its results.
 • Документ
  Системний підхід до удосконалення нормативного забезпечення управління в органах внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 136-143, 2002) Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052
  Головне завдання управлінської діяльності полягає в тому, щоб підібрати виконавців з необхідними трудовими навичками і кваліфікаційним розвитком, об’єднати їх на спільні узгоджені дії, визначити для них загальні цілі, для досягнення яких наділити відповідними правами і обов'язками, створити раціональну організаційну структуру і забезпечити її діяльність необхідними технічними і правовими умовами. Главная задача управленческой деятельности заключается в том, чтобы подобрать исполнителей с необходимыми трудовыми навыками и квалификационным развитием, объединить их на совместные согласованные действия, определить для них общие цели, для достижения которых наделить соответствующими правами и обязанностями, создать рациональную организационную структуру и обеспечить ее деятельность необходимыми техническими и правовыми условиями. The main task of managerial activity is to select performers with the necessary labor skills and qualification development, to combine them into joint concerted actions, to define common goals for them, to achieve which they will endow with the relevant rights and responsibilities, create a rational organizational structure and provide its activities with the necessary technical and legal conditions.
 • Документ
  Організаційно-правові основи інформаційно-методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 129-135, 2002) Фролова, О. Г.; Frolova, O. H.
  Зазначено, що основною метою нової системи інформаційно-методичного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ повинна стати всебічна і комплексна інформаційно-методична підтримка управління в органах внутрішніх справ і діяльності ОВС у боротьбі зі злочинністю на засадах комплексу організаційних, нормативно-правових, технічних, програмних, кадрових та інших заходів при професійно-грамотному їх правовому забезпеченні. Указано, что основной целью новой системы информационно-методического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел должна стать всесторонняя и комплексная информационно-методическая поддержка управления в органах внутренних дел и деятельности ОВД в борьбе с преступностью на основе комплекса организационных, нормативно-правовых, технических, программных, кадровых и других мероприятий при профессионально-грамотном их правовом обеспечении. It is indicated that the main goal of the new system of information and methodological support for the operational and official activities of the internal affairs bodies should be comprehensive and comprehensive information and methodological support to the management in the internal affairs bodies and the internal affairs bodies in the fight against crime based on a set of organizational, regulatory, technical, software, personnel and other events with professionally competent legal support.
 • Документ
  Історико-теоретичний аспект становлення свободи маніфестацій в європейській політико-правовій думці
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 82-89, 2002) Логвиненко, М. І.; Lohvynenko, M. I.; Логвиненко, М. И.
  Зазначено, що людина, захист і забезпечення її природних, невід'ємних прав і свобод с метою існування суспільства, держава — засіб забезпечення захисту цих прав людини, а закон - це демократично прийнятий механізм реалізації і захисту цих прав і свобод, що повністю відповідає інтересам усіх. Отмечено, что человек, защита и обеспечение ее естественных, неотъемлемых прав и свобод с целью существования общества, государство - средство обеспечения защиты этих прав человека, а закон - это демократично принятый механизм реализации и защиты этих прав и свобод, который полностью отвечает интересам всех. It is noted that a person, the protection and ensuring of its natural, inalienable rights and freedoms for the purpose of society, the state is a means of ensuring the protection of these human rights, and the law is a democratically adopted mechanism for the implementation and protection of these rights and freedoms, which fully meets the interests of all.
 • Документ
  Правове регулювання перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на території Федеративної Республіки Німеччини
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 60-65, 2002) Проневич, О. С.; Pronevych, O. S.
  Федеративна Республіка Німеччина, зважаючи на своє геополітичне положення і стабільність національної економіки, однією з перших гостро відчула потребу перегляду державної концепції здійснення в нових історичних умовах міграційної політики, визначення і правового закріплення її основних положень. Правовий статут іноземців під час перебування на території федерації визначається відповідно до норм як національного, так і міжнародного законодавства. Федеративная Республика Германия, несмотря на свое геополитическое положение и стабильность национальной экономики, одной из первых остро почувствовала необходимость пересмотра государственной концепции осуществления в новых исторических условиях миграционной политики, определения и правового закрепления ее основных положений. Правовой устав иностранцев во время пребывания на территории федерации определяется в соответствии с нормами как национального, так и международного законодательства. The Federal Republic of Germany, despite its geopolitical position and the stability of the national economy, was one of the first to acutely feel the need to revise the state concept of implementing the migration policy in the new historical conditions, to define and legalize its main provisions. The legal charter of foreigners during their stay in the territory of the federation is determined in accordance with the norms of both national and international legislation.
 • Документ
  Подготовительный этап к проведению операций по поддержанию мира с участием подразделений Гражданской полиции
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 30-34, 2002) Теличкин, А. А.; Теличкін, О. О.; Telychkin, O. O.
  Отмечено, что недостаточная эффективность многонациональных полицейских формирований, отмечаемая многими исследователями, объясняется, во многом, тем, что развертывание подразделений Гражданской полиции происходило без должной предварительной подготовки. Этими обстоятельствами и обусловливается актуальность исследований, объектом которых является подготовительный этап использования Гражданской полиции в операциях по поддержанию мира. Відзначено, що недостатня ефективність багатонаціональних поліцейських формувань, що відзначається багатьма дослідниками, пояснюється, в чому, тим, що розгортання підрозділів Цивільної поліції відбувалося без належної попередньої підготовки. цими обставинами і обумовлюється актуальність досліджень, об'єктом яких є підготовчий етап використання Громадянської поліції в операціях з підтримання миру. It is noted that the lack of effectiveness of multinational police units, noted by many researchers, is largely due to the fact that the deployment of Civil Police units took place without proper preliminary training. These circumstances and the relevance of research is determined, the object of which is the preparatory phase for the use of the Civil Police in peacekeeping operations.
 • Документ
  Частные тюрьмы: благо или обуза?
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 6-11, 2002) Трубников, В. М.; Trubnikov, V. M.
  Следует признать, что наши исправительные учреждения до последнего времени сохранили все черты тюрем, существовавших и сто лет назад. Организуемому в местах лишения свободы карательному и воспитательному процессу присущи многие противоречия. Хотя перед тюрьмами и колониями и стоят цели исправления осужденных, как правило, достичь их не удается. Отмечено, что частные тюрьмы не только не являются благом, но и могут стать обузой на пути лучшей жизни. Слід визнати, що наші виправні установи до останнього часу зберегли всі риси в'язниць, що існували і сто років тому. Організовуваному в місцях позбавлення волі каральному і виховного процесу притаманні багато протиріч. Хоча перед тюрмами і колоніями і стоять цілі виправлення засуджених, як правило, досягти їх не вдається. Відзначено, що приватні в'язниці не тільки не є благом, а й можуть стати тягарем на шляху кращого життя. It should be recognized that until recently, our correctional institutions have retained all the features of prisons that existed a hundred years ago. Punitively organized in prisons and the educational process has many contradictions. Although prisons and colonies have the goal of correcting convicted prisoners, as a rule, they cannot be reached. It is noted that private prisons are not only not a boon, but can also become a burden on the path to a better life.