Монографії (Monographs). УДК 159.9

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Психологічні чинники усвідомлення вини неповнолітніми злочинцями: монографія
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Греса, Н. В.; Hresa, N. V.; Марченко, О. Г.; Marchenko, O. H.
  У монографії розкрито психологічний і правовий аналіз, надано обґрунтування психологічної структури, типологію та рівні усвідомлення вини неповнолітніми злочинцями; визначено психологічні чинники, а також уточнено механізми ресоціалізації неповнолітніх злочинців з різним рівнем усвідомлення вини. Рекомендується для науково-педагогічних працівників, курсантів, студентів правових закладів вищої освіти для використання в освітній і науковій діяльності, а також для фахівців пенітенціарної системи для використання у вихованні неповнолітніх злочинців.
 • Документ
  Психологія професіогенезу керівника системи МВС України: монографія
  (Харків: ФОП Бровін О. В., 2023. - 320 с., 2023) Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Yu. Yu.
  Монографію присвячено питанням професіогенезу керівника системи МВС України у площині діалектичної єдності професіоналізму діяльності та професіоналізму особистості. Запропоновано модель та розроблено прикладні рекомендації щодо сприяння професіогенезу керівника системи МВС України. Видання покликане підвищити ефективність психологічного забезпечення професійної управлінської діяльності працівників органів та підрозділів МВС України та буде корисним тим, хто цікавиться даною проблематикою.
 • Документ
  Соціально-психологічні уявлення неповнолітніх дівчат щодо проституції : монографія
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; Бондаренко, Л. О.; Bondarenko, L. O.
  У монографії на основі аналізу вітчизняних та зарубіжних студій розкрито поняття соціально-психологічних та правових уявлень у сучасній юридичній психології, зокрема соціально-психологічних та правових уявлень щодо проституції як форми девіантної поведінки. Репрезентовано результати емпіричного вивчення соціальнопсихологічних уявлень неповнолітніх дівчат про себе, про правослухняну жінку, про особистість проститутки, а також соціально-психологічних уявлень неповнолітніх дівчат про власний життєвий шлях. Подано комплексний аналіз індивідуальноособистісних конструктів, які відбивають уявлення неповнолітніх дівчат про особистість проститутки і про проституцію взагалі. Новацією зазначеної монографії є презентована авторками тренінгова програма, яка успішно апробована практичними психологами як засіб корегування хибних соціально-психологічних та правових уявлень дівчат щодо проституції.
 • Документ
  Психолого-правові аспекти кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей : монографія
  (Харків : Факт, 2022. - 276 с., 2022) Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; Нечітайло, І. С.; Nechitailo, I. S.; Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; Греса, Н. В.; Hresa, N. V.; Твердохвалова, Ю. Л.; Tverdokhvalova, Yu. L.; Філоненко, В. М.; Filonenko, V. M.; Чепіга, Л. П.; Chepiga, L. P.; Шахова, О. Г.; Shakhova, O. H.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; Маннапова, К. Р.; Mannapova, K. R.; Шелкошвеєв, І. В.; Shelkoshveiev, I. V.
  В монографії «Психолого-правові аспекти кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей» репрезентовано комплексний аналіз питань запобігання педофілії в Україні. Розкрито поняття та правовий статус дитини за національним та міжнародним законодавством, проаналізовано стан законодавства про кримінально-правовий захист дитинства в Україні, репрезентовано класифікацію злочинів проти дитинства й розкрито правові наслідки кримінальних правопорушень проти дітей. У психологічних розділах монографії представлено результати проведеного науковцями кафедри соціології та психології Харківського національного університету внутрішніх справ дослідження психологічних характеристик злочинців, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, які перебувають в установах виконання кримінальних покарань Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. У психологічному дослідженні були використані проєктивні методи діагностики, які надали можливість створити експериментальні ситуації, за інтерпретацією яких психологи отримали інформацію щодо специфічної системи особистісних якостей, притаманних цим засудженим, що дало змогу визначити специфіку їх мотивів, потреб, почуттів, а відповідно й поглибити наукове розуміння причин їхніх вчинків та заходів протидії. Новацією зазначеної монографії, яка позитивно виокремлює її серед інших наукових видань, є презентовані практичними психологами матеріали тренінгів для вчителів, вихователів і батьків, розроблені з орієнтацією на дітей різного віку, щодо недопущення втягнення дітей до секстингу та профілактики статевих злочинів проти дітей. Матеріали монографії будуть корисними як для науковців, так і для курсантів, студентів і слухачів закладів вищої освіти системи МВС України, для практичних психологів поліції та працівників слідчих і оперативно-розшукових підрозділів, а також для батьків, підлітків та всіх, хто цікавиться питаннями захисту дітей від сексуальних домагань. Монографія рекомендована до використання у процесі освітньопрофесійної підготовки фахівців за спеціальностями 053 «Психологія» та 081 «Право».
 • Документ
  Злочинці-рецидивісти: психологічна характеристика : монографія
  ([Івано-Франківськ; Харків : Фоліант], 2022. – 244 с., 2022) Філоненко, В. М.; Filonenko, V. M.; Нечітайло, І. С.; Nechitailo, I. S.
  У монографії здійснено детальний теоретичний аналіз особистості злочинця у сучасній вітчизняній та зарубіжній юридичній психології та надані результати багатоаспектного емпіричного дослідження психологічних особливостей неодноразово засуджених злочинців корисливого та насильницького типів. Виявлено специфіку агресивності злочинців-рецидивістів корисливого та насильницького типів, їх акцентуацій характеру; емоційного інтелекту, інгибіції у спілкуванні, локалізації контролю, ціннісної сфери; встановлено особливості саморегуляції особистості та копінг-стратегій злочинців-рецидивістів. Презентовано результати емпіричного дослідження, проведеного авторами, на підставі яких здійснено психологічну типологізацію злочинців-рецидивістів, зокрема, за критеріями кримінальної спрямованості та відтворюваності злочину. За результатами дослідження надано психологічну характеристику рецидивістів та розроблені рекомендації для психологів пенітенціарної служби, що дозволяють більш ефективно виявляти причини вчинення злочину, більш диференційовано організовувати психокорегувальну та профілактичну роботу у виправних установах.
 • Документ
  Психологічні та правові засади формування особистості поліцейського в Україні : монографія
  (Харків: Майдан, 2018. - 518 с., 2018) Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018
  На основі комплексного дослідження правових та психологічних передумов формування професійних компетенцій майбутніх правоохоронців у монографії висвітлені питання психологічних і правових детермінант становлення особистості поліцейського у процесі професійної підготовки та професійної діяльності. Розкрито особливості та проблеми становлення особистості поліцейського в умовах кардинальних трансформаційних процесів правоохоронної галузі в Україні. Для науковців, керівників підрозділів поліції, практичних психологів поліції, викладачів, ад’юнктів, аспірантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, а також для всіх, хто цікавиться питаннями розвитку особистості в процесі професійної підготовки.
 • Документ
  Психология цвета: Теория и практика : монография
  (СПб. : Речь, 2007. - 204 с., 2007) Базыма, Б. А.; Bazyma, B. A.; Базима, Б. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Bazyma, B. O.
  В монографии освещаются различные аспекты взаимосвязи цвета и психики человека. Рассматривается история развития цветовой символики. Описывается психофизиологическое и психологическое воздействие цвета на человека. Анализируются факторы и механизмы цветовых предпочтений. Приводятся обширные данные об особенностях восприятия и отношение к цвету при шизофрении и других психических заболеваниях. Обсуждаются актуальные вопросы цветовой психодиагностики. Особое внимание уделяется цветовому тесту Люшера, как одной из наиболее распространенных методик цветовой психодиагностики.