Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 37

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Науковий висновок щодо необхідності внесення змін до актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів МВС у зв’язку із прийняттям Закону України від 17.12.2021 № 1986-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки» від 17.12.2021 № 986-IX
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Татаров, О. Ю.; Tatarov , O. Yu.; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.
  Надано науковий висновок щодо необхідності внесення змін до актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів МВС у зв’язку із прийняттям Закону України від 17.12.2021 № 1986-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки».
 • Документ
  Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти факультету No 1 Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах війни : інформаційний довідник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 1; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; Романюк, В. В. - редактор; Romaniuk, V. V.; Рачинський, О. О.; Rachynskyi, O. O.
  В інформаційному довіднику зібрана актуальна інформація про особливості діяльності наукових гуртків кафедр факультету № 1 як осередків Наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах дії правового режиму воєнного стану на території нашої держави. Значну увагу приділено науковим працям здобувачів вищої освіти, які приймали участь у конкурсах різних рівнів та відомств з метою популяризації наукових знань та апробації результатів досліджень у сфері діяльності органів досудового розслідування, зокрема в частині документування та розслідування воєнних та пов’язних із війною злочинів.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо використання рольових ігор на заняттях з іноземної мови
  (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 501-511, 2017) Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083
  Наведено методичні рекомендації щодо використання рольових ігор на заняттях з іноземної мови.
 • Документ
  Методичні рекомендації з професіоналізації навчання засобами іноземної мови
  (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 489-500, 2017) Левашов, О. С.; Levashov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888; Дягілєва, Л. Д.; Diahilieva, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185; Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627
  Соціально-економічні відносини, що динамічно розвиваються, зумов-люють становлення комплексу нових вимог до рівня і змісту вищої освіти, стратегічним завданням якої є формування компетентного фахівця. В умовах сьогодення система освіти повинна формувати такі важливі якості випускника як ініціативність, мобільність, гнучкість, динамізм і конструктивність. Майбутній професіонал повинен мати прагнення до самоосвіти впродовж всього життя, володіти новими технологіями і розуміти можливості їх використовування, бути здатним на самостійні рішення, вирішувати про-блеми і працювати в команді, адаптуватися в соціальній і професійній сфері.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо навчання іноземної мови майбутніх правоохоронців
  (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 466-488, 2017) Левашов, О. С.; Levashov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888; Дягілєва, Л. Д.; Diahilieva, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185; Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627
  На сучасному рівні функціонування правоохоронної діяльності ефективне спілкування як рідною, так й іноземними мовами стає передумовою ефек-тивності діяльності поліцейського. Практична мета навчання іноземної мови професійного спрямування у вишах системи МВС полягає в оволодінні майбутніми фахівцями таким рівнем мовної та комунікативної компетенції, який дозволив би ним спілкуватися іноземною мовою в письмовій або усній формах, у формальній або неформальній обстановці в інтересах майбутньої професійної діяльності.
 • Документ
  Оптимізація навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських : пропозиції та рекомендації
  (Харків : ХНУВС, 2016. – 16 с., 2016) ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 2; Кафедра спеціальної фізичної підготовки; Сокуренко, В. В.; Швець, Д. В.
  Пропозиції та рекомендації присвячені питанням оптимізації навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських в сучасних умовах. Матеріали будуть корисними для науковців, правоохоронців-практиків, адь'юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Пропозиції до проекту Закону України «Про вищу освіту» (реєстраційний номер 1187-1 від 11.01.2013)
  (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 р. – Харків: НікаНова, 2014. – С. 445-449, 2013) Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Єдін, Р. В.; Yedyn, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1224-0223; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Огурцов, О. Г.; Ohurtsov, O. H.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M.; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840
  Фахівцями Харківського національного університету внутрішніх справ, схвалюючи в цілому запропонований проект Закону України «Про вищу освіту», було вироблено низку науково обгрунтованих пропозицій та зауважень до вказаного законопроекта.