Форум права, 2014, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. В. Марцеляк. – Харків, 2014. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Структура кадрового складу органів внутрішніх справ України: проблеми класифікації
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 6–11., 2014) Андренко, С. О.; Andrenko, S. A.
  Обґрунтована необхідність структурування кадрового складу органів внутрішніх справ, визначені її основні завдання. Запропоновано авторський підхід до розуміння сутності поняття «структура кадрового складу органів внутрішніх справ». Визначено та проаналізовано структуру кадрового складу органів внутрішніх справ України. Виділені проблеми класифікації кадрового складу органів внутрішніх справ, запропоновані шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Конституційно-правові засади права власності у системі засад конституційного ладу
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 51–54., 2014) Гаєвська, Ю. С.; Gaevskaya, Ju. S.
  Містяться визначення поняття конституційних засад права власності, характеристику основних рис засад конституційного ладу України, їх роль та значення. Також досліджується місце конституційних засад права власності у системі засад конституційного ладу України.
 • Документ
  Сторони у справах, що виникають зі спорів про право власності
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 88–96., 2014) Гуліда, О. М.; Gulida, О. N.
  Розглянуто питання, пов’язані із особливостями визначення сторін у справах, що виникають зі спорів про право власності. Досліджено та проаналізовано існуючі теоретичні підходи до визначення сторін цивільного процесу. Виявлено основні істотні ознаки сторін у віндикаційному позові та позові про визнання права власності. Зроблено висновки щодо особливостей визначення сторін у справах, що виникають зі спорів про право власності, які залежать передусім від існуючих матеріальних правовідносин, відносно яких виник спір.
 • Документ
  Генеза кримінологічного вчення про жертву
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 97–101., 2014) Давиденко, В. Л.; Davydenko, V. L.
  Досліджується розвиток вчення про жертву (віктимологія), як самостійного наукового напрямку в кримінології. Показана історія виникнення віктимології. Аналізується внесок конкретних науковців у формування та розвиток кримінологічного вчення про жертву злочину.
 • Документ
  Історичний розвиток підсудності у кримінальному судочинстві України
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 116–122., 2014) Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X
  Розглянуто становлення кримінального законодавства, що регулює питання визначення підсудності кримінальних справ шляхом аналізу історичних і правових передумов її виникнення. Досліджені види підсудності відповідно до норм кримінального процесуального законодавства, яке діяло на конкретному етапі розвитку.
 • Документ
  Кількісно-якісна характеристика умисних вбивств заручника або викраденої людини в Україні
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 123– 128., 2014) Каранікола, О. П.; Karanikola, О. P.
  З огляду на обмеженість відповідних відомчих форм статистичної звітності та латентність умисних вбивств відповідний аналіз здійснено з урахуванням рівня таких злочинів, як незаконне позбавлення волі або викрадення людини та захоплення заручників.
 • Документ
  Загальна характеристика примусу як обов’язкової ознаки суспільно небезпечного діяння
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 129–134., 2014) Касьян, А. О.; Kasjan, А. О.
  З огляду на різноманітність протиправних проявів примусу встановлена загальна характеристика примусу як обов’язкової ознаки суспільно небезпечного діяння, особливості її відображення в нормах кримінального законодавства та визначено відповідне коло кримінально караних діянь.
 • Документ
  Забезпечення дисципліни праці за допомогою організаційних заходів
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 476–479., 2014) Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072
  Особлива увага приділяється аналізу основних завдань організаційних заходів забезпечення трудової дисципліни, дослідженню стадій процесу економічного та виробничого нормування праці як вираження організаційних заходів забезпечення трудової дисципліни.
 • Документ
  Правова природа поняття «народ»
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 141–149., 2014) Корчака, В. М.; Korchaka, V. M.
  Проаналізовані наукові підходи щодо розуміння категорії «народ», здійснено періодизацію формування поглядів науковців і політиків-законотворців на категорію «народ», вироблено авторське визначення поняття «народ» та «Український народ».
 • Документ
  Поняття та основний зміст сучасної субкультури засуджених у місцях позбавлення волі
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 155–159., 2014) Крикушенко, О. Г.; Krykushenko, O. H.
  Досліджено поняття і основний зміст сучасної субкультури засуджених в місцях позбавлення волі (пенітенціарної субкультури). Надається спроба системного аналізу її гносеологічних, ідеологічних і матеріальних основ.
 • Документ
  Суб’єкти загальносоціальної протидії негативному впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 172–176., 2014) Левченко, А. М.; Levchenko, А. М.
  Розглянуто суб’єктний склад загальносоціального рівня протидії негативного впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі. Акцентовано увагу на необхідності удосконалення правового забезпечення діяльності відповідних суб’єктів в означеній сфері.
 • Документ
  Щодо можливості використовувати договір в процедурі примирення сторін для врегулювання конфліктів та спорів: порівняльний аналіз із законодавством країн Європейського Союзу
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 207– 212., 2014) Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944
  Досліджується процедура примирення сторін і можливість використовувати договір, зокрема мирова та медіаційна угода в даній процедурі. Проаналізовано законодавство України та законодавство деяких країн Європейського Союзу на предмет закріплення можливості використовувати договір у процедурі примирення сторін.
 • Документ
  Вплив інтерактивних технологій навчання на якість підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 228–232., 2014) Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016
  Сформульовано поняття інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України. Визначено оcновні завдання інтерактивних форм навчання. Зроблено висновок про те, що інтерактивні технології відкривають найбільш широкі перспективи та можливості у навчанні, а також формують у майбутніх правоохоронців вміння та навички діяти більш злагоджено, оперативно та зважено у різноманітних ситуаціях, дозволяють майбутнім правоохоронцям найбільш повно використовувати набуті теоретичні знання на практиці, стимулюють пізнавальну діяльність і самостійність.
 • Документ
  Процесуальна активність суду як гарантія конституційної засади змагальності сторін
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 233–239., 2014) Міліціанов, Р. В.; Militsianov, R. V.
  Аналізуються елементи змагальності, серед яких виділяються процесуальні повноваження суду в доказовій діяльності, обґрунтовується визначальна роль суду у змагальному процесі та надаються рекомендації з вдосконалення судових повноважень.
 • Документ
  Оперативно-розшукова діяльність: минуле, сьогодення, майбутнє
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 279–283., 2014) Перепелиця, М. М.; Perepelytsia, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726; ResearcherID: J-6767-2016
  З використанням ретроспективного аналізу визначено концептуальні засади розвитку системи оперативно-розшукової діяльності на сучасному етапі. Запропоновано шляхи вдосконалення такої системи. Визначено окремі проблеми, які заважають ефективному розвитку оперативно-розшукової діяльності. Запропоновано механізм їх вирішення.
 • Документ
  Фактори, що формують ділові якості жінки-керівника силових структур
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 296–299., 2014) Петрова, І. А.; Petrova, I. A.
  Враховуючи особливості діяльності жінок у силових структурах, визначено основні фактори, що формують ділові якості та властивості жінки-керівника, та виявлено умови становлення лідера у процесі професійного зростання на основі аналізу можливостей кар’єрного росту у силових структурах чоловіка і жінки.
 • Документ
  Ім’я фізичної особи та його місце в системі об’єктів цивільного права
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 352–355., 2014) Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152
  Розглядається зміст понять «ім’я фізичної особи», «матеріальні блага», «нематеріальні блага», «майнові блага», «немайнові блага» та їх співвідношення між собою. Це дає змогу автору визначити місце імені фізичної особи у системі об’єктів цивільного права та його характеризуючі складові, істотні ознаки.
 • Документ
  Особливості юридичної відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 376–382., 2014) Тихонова, Д. С.; Tihonova, D. S.
  Проаналізовано підстави юридичної (дисциплінарної, цивільної, адміністративної і кримінальної) відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг. Сформульовано поняття та виокремлено особливості юридичної відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.
 • Документ
  Система універсальних міжнародних актів по боротьбі з катуваннями та іншими формами негуманного поводження
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 383–389., 2014) Тітов, Є. Б.; Titov, Ye. B.
  Розглядаються, аналізуються та систематизуються універсальні міжнародні стандарти (обов’язкового та рекомендаційного характеру) по боротьбі з катуваннями та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючому гідність поводженням чи покаранням.
 • Документ
  Цивільна правосуб’єктність неповнолітніх: окремі проблемні аспекти
  (Форум права. – 2014. – № 3. – С. 412–416., 2014) Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760
  Звертається увага на проблемні аспекти невідповідності вимог цивільного законодавства дійсному стану, що склався у відносинах за участі малолітніх та власне неповнолітніх осіб в особистій немайновій та майновій сферах. На думку автора, обсяг цивільної дієздатності неповнолітніх осіб (в широкому значенні) підлягає розширенню щодо самостійного здійснення ними особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичних осіб та їх соціальне буття. У майновій сфері обсяг дієздатності неповнолітніх осіб може бути розширений стосовно здійснення ними прав третьої особи в зобов’язаннях з надання освітніх послуг.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/