Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 2 (53). Спец. вип. : Незалежній Україні – 20 років

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2011. - № 2 (53). Спец. вип. : Незалежній Україні – 20 років. - _с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  Деякі питання кримінальної відповідальності осіб, які надають публічні послуги
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 175-183, 2011) Магда, М. А.; Mahda, M. A.
  На основі аналізу нормативних джерел та досліджень вчених висвітлено особливості кримінальної відповідальності осіб, які надають публічні послуги, на сучасному етапі та у перспективі очікуваних змін до Кримінального кодексу. Peculiarities of criminal liability of people providing public services nowadays and in the perspectives of changes in Criminal Code are disclosed on the basis of legislative documents and scientists’ researches analysis. На основе анализа нормативных документов и исследований ученых освещены особенности уголовной ответственности лиц, предоставляющих С, на современном этапе и в перспективе ожидаемых изменений в Уголовном кодексе.
 • Документ
  До проблеми сфери дії трудового права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 308-315, 2011) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Розглянуто наукові підходи до визначення сфери дії трудового права. Окреслюються межі трудового права відносно інших галузей права, зокрема адміністративного та цивільного права. Визначається галузева належність відносин із проходження служби у державних органах. New scientific approaches of the of the employment law activity sphere determination are observed. The borders of the employment law concerning other branches of law are specified, specifically administrative and civil law. Special belonging of the relations concerning the origin of the service in state authority is determined. Рассмотрены научные подходы к определению сферы действия трудового права. Обозначаются границы трудового права относительно других отраслей права, в частности административного и гражданского права. Определяется отраслевая принадлежность отношений по прохождению службы в государственных органах.
 • Документ
  Громадськість як інститут громадянського суспільства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 37-43, 2011) Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470
  Дано характеристику громадськості шляхом аналізу сутності громадянського суспільства, його особливостей та співвідношення з такими категоріями, як «суспільство», «держава», перелічено інститути громадянського суспільства, серед яких виокремлюється громадськість, визначено поняття громадськості, проведено її класифікацію за кількома типами. Characteristic of the community by the way of analyzing the essence of civil society, its peculiarities and correlation with such categories as «society», «state» is presented; institutions of civil society, where we can single out the community are listed; the notion «community» is defined; its classification is realized. Дана характеристика общественности путем анализа сущности гражданского общества, его особенностей и соотношения с такими категориями, как «общество», «государство», перечислены институты гражданского общества, среди которых выделяется общественность, определено понятие общественности, проведена её классификация по нескольким типам.
 • Документ
  Роль судово-товарознавчих експертиз продовольчих товарів у формуванні демократичного суспільства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 135-143, 2011) Петрова, І. А.; Petrova, I. A.
  Розглянуто питання розвитку судово-товарознавчої експертизи продовольчих товарів, впливу результатів експертних досліджень на боротьбу з виробництвом неякісних продовольчих товарів та усуненням їх з ринку. Використання результатів експертних досліджень дозволяє правоохоронцям підвищити ефективність боротьби з економічними злочинами, а господарюючим суб’єктам працювати у правовому полі, що є характерною рисою демократичного суспільства. Issues of forensic and merchandising examination of foodstuffs, influence of examination on the struggle against sub-quality goods’ production and their removal from the market are considered. The results of examination let law enforcement officers to raise the efficiency of combating economic crimes, managing subjects to work according to the law that is a good characteristic of democratic society. Рассмотрены вопросы развития судебно-товароведческой экспертизы продовольственных товаров, влияния результатов экспертных исследований на борьбу с производством некачественных товаров и устранением их с рынка. Использование результатов экспертных исследований позволяет правоохранителям повысить эффективность борьбы с экономическими преступлениями, хозяйствующим субъектам работать в правовом поле, что является характерной чертой демократического общества.
 • Документ
  Трансформація поняття «вольності» у політико-правових традиціях Київської Русі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 88-94, 2011) Сворак, С. Д.; Svorak, S. D.
  На основі аналізу історичних джерел та публікацій українських та зарубіжних істориків через призму історико-цивілізаційного підходу розглядається проблема ґенези та розвитку «вольностей» українського народу в історичному контексті трансформації державних інститутів ІХ–ХІІ століть. The problem of genesis and development of Ukrainian people’s liberties in historical context of state institutes transformation in IX-XII centuries is researched analyzing historical sources and publications of Ukrainian and foreign historians through the prism of historical and civilization approach. На основании анализа исторических источников и публикаций украинских и зарубежных историков сквозь призму историко-цивилизационного подхода рассмотрена проблема генезиса и развития «вольностей» украинского народа в историческом контексте трансформации государственных институтов ІХ–ХІІ веков.
 • Документ
  Становлення особистих немайнових прав юридичних осіб публічного права в Україні (на прикладі органів внутрішніх справ)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 293-300, 2011) Нор, Ж. В.; Nor, Zh. V.
  Присвячена особистим немайновим правам органів внутрішніх справ як юридичним особам публічного права. В ній розглянуто становлення особистих немайнових прав юридичних осіб в Україні, а також питання щодо того, які особисті немайнові права на сьогодні можуть належати органам внутрішніх справ як юридичним особам публічного права. This article is devoted to the personal incorporeal rights of Internal Affairs Agencies as legal entities of public law. It considers the formation of personal incorporeal rights of legal entities in Ukraine and the issues about what personal incorporeal rights nowadays may belong to Internal Affairs Agencies as legal entities of public law. Посвященна личным неимущественным правам органов внутренних дел как юридическим лицам публичного права. В ней рассмотрено становление личных неимущественных прав юридических лиц в Украине, а также вопросы относительно того, какие личные неимущественные права на сегодня могут принадлежать органам внутренних дел как юридическим лицам публичного права.
 • Документ
  Зміни в судочинстві підросійської України в першій половині XIX ст.
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 82-87, 2011) Стецюк, Б. Р.; Stetsiuk, B. R.
  Досліджено основні аспекти реорганізації судочинства в Україні, виділено загальне і особливе, характерне для цього процесу. The main aspects of reorganization of the legal proceeding in Ukraine are researched, the general and special, typical for this process is singled out. Исследованы основные аспекты реорганизации судопроизводства в Украине, выделено общее и особенное, характерное для этого процесса.
 • Документ
  Об’єктивні ознаки посягання на життя працівника правоохоронного органу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 168-175, 2011) Гуренко, Д. Ю.; Gurenko, D. Y.
  Розглянуто питання щодо характеристики об’єктивних ознак, тобто об’єкта і об’єктивної сторони злочину та складу злочину, передбаченого ст. 348 КК України, який встановлює відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу. Some issues concerning the characteristic of objective features, i.e. the object and the objective aspect of a crime and corpus delicti specified in the article 348 of the Criminal Code of Ukraine, which establishes liability for police officer’s life encroachment are considered. Рассмотрены вопросы относительно характеристики объективных признаков, то есть объекта и объективной стороны преступления и состава преступления, предусмотренного ст. 348 УК Украины, который устанавливает ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
 • Документ
  Інвестиційна привабливість України: ґенезис, напрямки розвитку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 285-293, 2011) Носова, О. В.; Nosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5638-6294
  Розглянуто проблему взаємозв’язку припливу іноземного капіталу та рівня розвитку нормативно-правової бази, макроекономічних показників країни. Запропоновані основні напрямки поліпшення інвестиційної привабливості в Україні. The problem of interdependence of foreign capital inflow from the level of the legal base, country’s macroeconomic level development is considered in the article. The main directions of investment attractiveness in Ukraine are suggested. Рассмотрена проблема взаимосвязи притока иностранного капитала и уровня развития нормативно-правовой базы, макроэкономических показателей страны. Предложены основные направления улучшения инвестиционной привлекательности в Украине.
 • Документ
  Відомча нормотворчість МВС у системі законодавства України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 233-240, 2011) Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160
  Розглянуто питання співвідношення законодавчої діяльності та відомчої нормотворчості, визначено поняття нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, проаналізовано їх класифікацію. Some issues of correlation between legislative and departmental rule-making activity are considered; the notion of regulatory and legal acts issued by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is defined; their classification is analyzed. Рассмотрены вопросы соотношения законодательной деятельности и ведомственного нормотворчества, определено понятие нормативно-правовых актов Министерства внутренних дел Украины, проанализирована их классификация.
 • Документ
  Принципи внутрішньовідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 162-168, 2011) Собко, Ю. В.; Sobko, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8854-8537
  Проведено розмежування принципів права та норм-принципів, сформульовано поняття принципів внутрішньовідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ, визначено їх перелік. Differentiation of principles of law and norms-principles is conducted; the notion of principles of interdepartmental coordination of law enforcement activity of internal affairs agencies is formulated; their list is determined. Проведено разграничение принципов права и норм-принципов, сформулировано понятие принципов внутриведомственной координации правоохранительной деятельности органов внутренних дел, определен их перечень.
 • Документ
  Джерела інформації про особу обвинуваченого і способи її отримання
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 199-205, 2011) Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338
  Проведено аналіз поняття даних про особу обвинуваченого. Розглянуто джерела інформації про особу обвинуваченого; методи, засоби, тактичні прийоми і рекомендації, які забезпечують у ході розслідування отримання повної і вірогідної інформації про нього. Analysis of the notion about the suspect identity is carried out. The sources of information about suspect identity are considered; methods, measures, tactical techniques and recommendations that provide reception the full and truthful information about the suspect during the investigation are also considered. Проведён анализ понятия данных о личности обвиняемого. Рассмотрены источники информации о личности обвиняемого; методы, средства, тактические приемы и рекомендации, которые обеспечивают в ходе расследования получение полной и достоверной информации о нём.
 • Документ
  Правова свідомість: поняття та суттєві ознаки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 48-56, 2011) Деменко, О. І.; Demenko, O. I.
  Встановлено та проаналізовано суттєві ознаки правосвідомості. Сформульовано авторське визначення поняття правової свідомості. The essential features of the notion of legal consciousness are defines and analyzes. The nation of legal consciousness is formulated. Установлены и проанализированы существенные признаки правосознания. Сформулировано авторское понятие правового сознания.
 • Документ
  Сучасні напрямки зміцнення економічної безпеки України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 26-36, 2011) Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071
  Розкрито причини подальшого економічного відставання України від країн-конкурентів, послаблення економічної безпеки країни. Досліджено інноваційні напрямки розвитку економіки, енергетичної безпеки і організаційно- економічні заходи протидії корупції, на підставі яких запропоновано шляхи укріплення економічної безпеки України. Reasons of the further economical lag of Ukraine from the countriescompetitors, weakening economical security of the country are disclosed. Innovation directions of economy and energetic security development are researched. The author also researches organizational and economical measures of counteracting corruption and on their basis suggests the ways of strengthening economical security of Ukraine. Раскрыты причины дальнейшего экономического отставания Украины от стран-конкурентов, ослабления экономической безопасности страны. Исследованы инновационные направления развития экономики, энергетической безопасности и организационно-экономические средства противодействия коррупции, на основании которых предложены пути укрепления экономической безопасности Украины.
 • Документ
  Впровадження органами внутрішніх справ України зарубіжного досвіду охорони громадського порядку у зв’язку з проведенням Євро-2012
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 152-162, 2011) Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143
  З урахуванням зарубіжного досвіду та вітчизняних особливостей визначено запобіжні заходи, які повинні завчасно проводитись працівниками органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку при проведенні в Україні Євро-2012 з футболу. Надано характеристику інституту споттерства та обґрунтовано важливість його використання в Україні. Taking into account the foreign experience and domestic features, the measures, which must be in advance conducted by the bodies of internal affairs in the sphere of keeping public order during the conduction of Euro-2012 in Ukraine are defined. The institution of «spotter» is described; the importance of its usage in Ukraine is grounded. С учетом зарубежного опыта и отечественных особенностей определены меры, которые должны заблаговременно проводиться работниками органов внутренних дел по охране общественного порядка при проведении в Украине Евро-2012 по футболу. Охарактеризован институт «споттерства» и обоснована важность его использования в Украине.
 • Документ
  Роль органів прокуратури в реалізації функцій держави в сучасних умовах державотворення в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 56-64, 2011) Миколенко, В. А.; Mykolenko, V. A.
  Досліджено роль органів прокуратури в реалізації функцій держави в сучасних умовах. Надано рекомендації з удосконалення формування та функціонування прокуратури як правоохоронного органу демократичної, правової держави. The role of the prosecutor’s office in realizing state functions in the modern conditions is researched. Recommendations in developing prosecutor’s office formation and а as one of the law enforcement agency in democratic legal state are offered. Исследована роль органов прокуратуры в реализации функций государства в современных условиях. Предложены рекомендации по усовершенствованию формирования и функционирования прокуратуры как правоохранительного органа демократического, правового государства.
 • Документ
  Національно-визвольна революція в Україні 1989–1991 рр. як продукт соціального руху з багатовекторною мережною структурою
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 64-69, 2011) Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004
  Розглянуто національно-визвольну революцію в Україні 1989–1991 рр. як соціальну зміну, що формується «знизу». Показано, що рушійною силою революції був соціальний багатовекторний рух з мережною структурою. National and liberation revolution in Ukraine during 1989-1991 as a social change made from «the bottom» is considered. It is shown that the leading agent of social changes in this case was social multivectorial movement with a net structure. Рассмотрена национально-освободительная революция в Украине 1989–1991 гг. как социальное изменение, производимое «снизу». Показано, что ведущим агентом социальных изменений в данном случае было социальное многовекторное движение с сетевой структурой.
 • Документ
  Особливості забезпечення громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 143-152, 2011) Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151
  Розглянуто особливості забезпечення реалізації громадянських та політичних прав працівників ОВС як громадян України, пов’язані з їх службовою діяльністю. Peculiarities of guaranteeing and realization civil and political rights of police officers as Ukrainian citizens and connected to their professional activity are considered. Рассмотрены особенности обеспечения и реализации гражданских и политических прав работников ОВД как граждан Украины, связанные с их служебной деятельностью.
 • Документ
  Розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 113-121, 2011) Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036
  Розглянуто окремі напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні, її сучасний стан та проблемні питання правового регулювання й організації цієї діяльності, а також інтеграційні процеси, що відбуваються в науках кримінально-правового циклу. Certain trends of the investigation and search activity theory development in Ukraine during the years of independence, its current state, issues of legal regulation and organization of this activity, as well as integration processes in the criminal law sciences are considered. Рассмотрены некоторые направления развития теории оперативно- розыскной деятельности за годы независимости в Украине, её современное состояние и проблемные вопросы правового регулирования и организации этой деятельности, а также процессы интеграции, происходящие в науках уголовно- правового цикла.
 • Документ
  Поняття та зміст компетенції судової міліції в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 255-263, 2011) Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398
  На основі комплексного дослідження визначено поняття та зміст компетенції судової міліції в Україні, охарактеризовано її структурні елементи та внесено пропозиції щодо систематизації повноважень підрозділу. The concept and content of the competence of the judicial police in Ukraine are defined on the basis of complex research; its structural elements are described; some offers systematizing this division’s authorities are made. На основе комплексного исследования определены понятие и содержание компетенции судебной милиции в Украине, охарактеризованы ее структурные элементы и внесены предложения по систематизации полномочий подразделения.