Форум права, 2013, № 4

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. В. Марцеляк. – Харків, 2013. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Поняття та ознаки конституційного права громадянина України на соціальний захист
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 17–23, 2013) Бабкова, Т. В.; Babkova, T.V.
  Проведено аналіз нормативно-правового закріплення права громадянина України на соціальний захист. Встановлено та охарактеризовано ознаки цього конституційного права. На підставі визначених ознак запропоновано авторське визначення поняття права громадянина України на соціальний захист.
 • Документ
  Правовідносини в сфері екологічного управління як частина предмету правового регулювання екологічного права
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 31–35, 2013) Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016
  Розглянуто питання розмежування управлінських відносин в адміністративному праві та відносин з приводу екологічного управління в екологічному праві.
 • Документ
  Система гарантій прав підозрюваного під час застосування запобіжних заходів
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 40–46, 2013) Бубир, Ю. В.; Bubyr, Yu. V.
  Визначено систему засобів забезпечення процесуальних прав підозрюваного та характеризуються складові компоненти даної системи: права підозрюваного, що можуть виступати в якості гарантій інших його прав; повноваження слідчого із охорони та захисту прав підозрюваного; діяльність захисника та законного представника по забезпеченню прав підозрюваного; прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за додержанням прав підозрюваного; судовий контроль за дотриманням прав підозрюваного.
 • Документ
  Відшкодування збитків та договірні санкції як форми відповідальності (компенсації) за порушення договірного зобов’язання з надання послуг охорони
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 85–92, 2013) Довбій, С. П.; Dovbii, S. P.
  Досліджується механізм компенсації збитків та інші договірних санкцій, як форм майнової відповідальності за договором охорони майна. Висловлюється думка, що механізм компенсації збитків за договором охорони слід конструювати не за принципом відповідальності за неналежне виконання договору, а за принципом перерозподілу ризиків. В цьому випадку обов’язок компенсувати збитки виникає незалежно від вини виконавця послуги, внаслідок самого факту заподіяння збитків злочинними діями третіх осіб.
 • Документ
  З досвіду античного законодавства про продовольчу безпеку (Самос, ІІ ст. до н.е.): історико-правове дослідження
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 47–52, 2013) Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919
  Досліджено історичні обставини появи та зміст маловідомого джерела античного права – самоського «Хлібного закону», яким визначалися основні напрямки забезпечення продовольчої безпеки полісу. Зроблено висновок, що, незважаючи на римське панування, до його підґрунтя було покладено давньогрецьке право. Адже подібні норми бачимо й в інших нормативно-правових актах еллінських полісів, що збереглися до нашого часу.
 • Документ
  Формування скандинавської державності у VIII–XI століттях
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 64–68, 2013) Головко, Б. Г.; Golovko, B. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722
  Проаналізовано початок формування і взаємодію провідних інститутів державного права скандинавських країн епохи вікінгів. З’ясовані основні правові і літературні джерела вказаного періоду. Appearance of main institutes of state law by Viking’s period is analyzed. Determine the source of law and literature sources this problem. Проанализировано возникновение и взаимодействие основных институтов государственного права эпохи викингов. Определены ключевые правовые и литературные источники указанного периода.
 • Документ
  Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури наркотизації як фонового для злочинності явища
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 258–266, 2013) Назаренко, В. О.; Nazarenko, V. O.
  Досліджено сучасний стан наркотизації. Виявлено високий її рівень, несприятливу динаміку та ускладнену структуру. Наголошено на високому рівні латентності наркотизації. На підставі аналізу динаміки наркотизації та злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів зроблено висновок про наявність ідентичних тенденцій у їх відтворення та засвідчено, таким чином, обумовлюючий зв’язок цих явищ. Проаналізовано показники злочинності осіб з наркозалежністю та осіб, які вчинили злочини у стані наркотичного сп’яніння в результаті чого встановлено, що рівень цих злочинів залишається досить високим, а динаміка – несприятливою.
 • Документ
  Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури факторів призонізації
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 287–294, 2013) Перепелиця, Д. І.; Perepelytsia, D. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726; ResearcherID: J-6767-2016
  Досліджено сучасний стан призонізації. Виявлено високий рівень, несприятливу динаміку та ускладнену структуру її факторів через аналіз показників діяльності виправних колоній та слідчих ізоляторів. Описано та пояснено рівень, динаміку ув’язнення, соціально-демографічну, кримінально-правову, кримінологічну структуру засуджених до позбавлення волі; рівень, динаміку та структуру пенітенціарної злочинності; кількісні показники захворюваності та смертності у виправних колоніях; рівень й динаміку ув’язнених, які перебувають на профілактичних обліках.
 • Документ
  Особливості та класифікація управлінських юрисдикційних процедур у судах
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 330–333, 2013) Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160
  З’ясовано зміст поняття «юрисдикційна процедура», визначено особливості та основні ознаки управлінських юрисдикційних процедур в судах. Під управлінськими юрисдикційними процедурами необхідно розуміти закріплену нормами права певну послідовність дій, щодо вирішення конкретних індивідуальних спорів, які можуть виникати як з зовнішніх, так і з внутрішньо-організаційних відносин в судах та бути підставою прийняття спеціального юрисдикційного акту.
 • Документ
  Фонетическое (звуковое) прайвеси
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 339–346, 2013) Серегин, В. А.; Seryogin, V. O.; Серьогін, В. О.
  Раскрывается сущность и содержание фонетического (звукового) прайвеси как элемента права на неприкосновенность частной жизни, а также его роль и значение в аспекте обеспечения конституционно-правового статуса человека и гражданина. Выделяются компоненты фонетического (звукового) прайвеси в зависимости от его состояний. Определяется взаимосвязь между фонетическим и иными аспектами прайвеси (пространственным, временным и др.).
 • Документ
  До питання про об’єкт злочину, передбаченого ст.365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги)
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 456–460, 2013) Шиндель, Ю. І.; Shyndel, Yu. I.
  Розглянуто проблеми визначення об’єкта злочину, передбаченого ст.365-2 КК України, а також проведений порівняльний аналіз з об’єктивними ознаками аналогічного складу злочину, передбаченого ст.202 КК Російської Федерації; проаналізовано основний, додатковий та факультативні об’єкти зазначених посягань, а також їх вплив на визначення місця цих злочинів в системі Особливої частини кримінального закону; обґрунтовано необхідність удосконалення закону про кримінальну відповідальність в частині встановлення підстав кримінальної відповідальності за зловживання повноваженнями особами, які не є державними службовцями чи посадовими особами органів місцевого самоврядування.
 • Документ
  Господарський договір промислового підприємства
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 381–383, 2013) Сідей, О. В.; Sidei, O. V.
  Виконано аналіз договірних відносин на промисловому підприємстві. Розглянуто основну форму реалізації господарських зобов’язань – господарський договір. Досліджено поняття, принципи укладання та види господарських договорів на промисловому підприємстві.
 • Документ
  Принципи діяльності акціонерно-комерційного банку
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 356–359, 2013) Симов’ян, В. С.; Symovian, V. S.
  Розглянуто принципи діяльності акціонерно-комерційного банку. Досліджено нормативно-правові документи та звернуто увагу на їх окремі положення, визначено основні принципи діяльності акціонерно-комерційного банку.
 • Документ
  Загальні положення здійснення права дитини на сім’ю
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 367–373, 2013) Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V.
  Досліджено правову природу та складові частини права неповнолітньої особи на сім’ю, а також особливості його здійснення на різних стадіях розвитку та умов існування дитини.
 • Документ
  Заходи адміністративного припинення правопорушень у галузі житлово-комунального господарства
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 360–366, 2013) Синельникова, Г. В.; Synelnykova, G. V.
  В межах аналізу заходів адміністративного припинення, як комплексу заходів державного примусу в сфері житлово-комунального господарства, розкрито їх сутність та види. Зроблено акцент на різноманітності повноважень державних органів, які мають право застосовувати вказані заходи в сфері, що досліджується. Звернуто увагу на певні недоліки чинного законодавства.
 • Документ
  Застосування примусового лікування: теоретико-прикладний аспект
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 489–496, 2013) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
  На підставі аналізу положень XIV розділу Загальної частини КК України досліджуються теоретико-прикладні аспекти індивідуалізації примусового лікування в процесі його застосування та окреслюються можливі напрями подальшого удосконалення законодавчої регламентації ст.96 КК України.
 • Документ
  До проблеми охорони міжнародного правопорядку кримінально-правовими засобами (на прикладі правової оцінки знищення або пошкодження майна дипломатичних агентів)
  (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 103–107, 2013) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  Розглянуто проблеми забезпечення охорони міжнародного правопорядку засобами вітчизняного кримінального права. Досліджено відповідність положень ст.444 Кримінального кодексу України міжнародним зобов’язанням держави. Розглянуто особливості кримінально-правової оцінки умисного знищення або пошкодження майна, яке належить дипломатичним агентам. Виявлено деякі неузгодженості норм міжнародного права та норми, передбаченої в ст.444 Кримінального кодексу України. Сформульовано пропозиції щодо її вдосконалення.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/