Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2021, Том 95, № 4

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2021. - № 4 (95). - 312 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2021, Том 95, № 4
  (2021) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Статті збірника висвітлюють широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології та психології.
 • Документ
  Історія виникнення та розвитку інституту оперативного обслуговування підрозділами кримінальної поліції галузей економіки, ліній роботи, закріплених об’єктів і територій
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 276-286, 2021) Чиж, С. А.; Chyzh, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4296-3246
  Досліджено основні етапи становлення та розвитку інституту оперативного обслуговування підрозділами кримінальної поліції галузей економіки, ліній роботи, закріплених об’єктів і територій. Виділено та проаналізовано закономірності формування цього інституту в діяльності оперативних підрозділів через висвітлення нормативної регламентації їхніх повноважень.
 • Документ
  Особливості застосування запобіжного заходу під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 243-256, 2021) Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673
  З урахуванням аналізу міжнародних правових документів, чинного законодавства, практики ЄСПЛ, національної судової практики виокремлено особливості застосування запобіжного заходу під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, що стосуються підстав застосування запобіжних заходів, обставин, що враховуються при їх обранні, порядку обрання обмежувальних заходів. Наведено перелік обставин, що можуть бути з’ясовані під час застосування запобіжного заходу щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, пов’язаного з домашнім насильством, та оцінки ризиків негативної поведінки такої особи під час кримінального провадження. Доведено, що в ході вирішення питання про обрання запобіжного заходу під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері домашнього насильства доречним є застосування саме обмежувальних заходів, передбачених ч. 6 ст. 194 КПК України.
 • Документ
  Теоретичні питання інформаційних джерел формування окремих методик розслідування кримінальних правопорушень
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 199-208, 2021) Голубов, А. Є.; Holubov, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8608-4206
  Наведено характеристику джерел формування окремих криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень як їх інформаційної основи. Уточнено поняття, зміст, значення та систему таких джерел. Зроблено висновок, що системний підхід до формування та науково обґрунтовані аналіз і узагальнення змісту цих джерел є умовою розроблення ефективних сучасних методик розслідування кримінальних правопорушень.
 • Документ
  Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування: міжнародний досвід і шляхи запровадження
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 188-198, 2021) Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213
  Проаналізовано нормативну базу, що слугує підґрунтям для запровадження в державі інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Розглянуто досвід окремих країн світової спільноти, зокрема Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Литовської Республіки, Республіки Казахстан, щодо здійснення кримінального провадження в електронному форматі, вивчення якого безпосередньо впливатиме на можливість втілення його окремих положень до законодавства України. Дослідження правозастосовної діяльності вищевказаних країн із цього питання дозволило зробити обґрунтований висновок про те, що процес переходу фіксування з паперового носія на електронний формат займає досить тривалий час і супроводжується певними труднощами.
 • Документ
  Законність притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП: ретроспективний аналіз
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 179-187, 2021) Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950
  Проаналізовано приписи законодавчих актів, унаслідок яких керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, визнається не адміністративним, а кримінальним проступком. Зроблено висновок, що притягнення до юридичної відповідальності за вказане правопорушення в такому контексті суперечить змісту принципу законності, що може призвести до порушення прав і свобод громадян щодо неправомірного застосування до них заходів примусу та незаконного притягнення до юридичної відповідальності.
 • Документ
  Інституційна роль органів прокуратури в запобіганні та протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України: розмежування повноважень і шляхи вдосконалення правових засад
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 135-145, 2021) Корнієць, П. Ю.; Korniiets, P. Yu.
  На підставі аналізу положень нормативно-правових актів, які визначають сферу компетенції органів прокуратури, зокрема їх завдання та функції, зроблено висновок, що органи прокуратури залежно від змісту поставлених перед ними завдань і здійснюваних функцій по-різному беруть участь у запобіганні та протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України, а зміст такої діяльності має чітко виражений дуалістичний характер. Запропоновано авторську редакцію розділу 3 Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора.
 • Документ
  Сучасний стан і розвиток поліцейського права як підсистеми адміністративного права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 109-117, 2021) Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4637-8490
  Метою статті є вивчення сучасного стану та перспектив розвитку поліцейського права як підсистеми адміністративного права. Вивчення поліцейського права має вкрай важливе значення в умовах реформування поліції як одного із правоохоронних органів України, зокрема переформатування діяльності цього державного органу відповідно до європейських вимог. Зважаючи на те, що діяльність поліції також пов’язана з адміністративними процесами, поліцейське право можна віднести до підсистеми адміністративного права.
 • Документ
  Атестування поліцейського як професійний стандарт його трудової діяльності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 98-108, 2021) Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990
  Розглянуто актуальні питання атестування працівників поліції. Досліджено підходи вчених щодо визначення таких дефініцій, як «атестація» та «атестування» поліцейських. На основі аналізу правового регулювання процедури атестування поліцейських і наукових поглядів учених визначено й охарактеризовано дефініцію «атестування», досліджено матеріали судової практики оскарження рішень атестаційних комісій органів Національної поліції про звільнення працівників поліції внаслідок непроходження ними атестації в Україні. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання процедури атестування поліцейських в Україні. З’ясовано позитивні та негативні її аспекти.
 • Документ
  Захист давнісного володіння земельною ділянкою: окремі проблемні аспекти
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 90-97, 2021) Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760
  У статті критично оцінено спроможність чинного законодавства України та правозастосовної практики надати дієвий захист інтересів безтитульних добросовісних володільців земельних ділянок. Наголошено на необхідності автономного формулювання в ЦК України положень про захист безтитульного володіння та володіння майном, що спирається на право. Звернено увагу на потребу наукового обґрунтування законодавчого розширення способів захисту давнісного володіння земельними ділянками, зокрема тих, які будуть реагувати на порушення, не пов’язані з позбавленням володіння.
 • Документ
  Краудінвестинг як сучасний напрям реалізації бізнес-ангельського інвестування в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 79-89, 2021) Сітченко, Г. М.; Sitchenko, H. M.
  Статтю присвячено опрацюванню проблематики регулювання бізнес-ангельських інвестицій для реалізації інноваційних проєктів стартапів малими підприємствами на стадії створення. Досліджено специфіку та визначено доцільність застосування краудінвестингу для залучення інвестицій від добровільних індивідуальних венчурних інвесторів через мережу Інтернет. Проаналізовано провідний зарубіжний досвід і визначено особливості та перешкоди застосування краудінвестингу у вітчизняних умовах. Зроблено висновок, що стимулювання індивідуального венчурного інвестування набуває особливої актуальності та поширення у глобальному економічному середовищі, тому краудінвестинг в умовах гострого дефіциту інвестиційних коштів убачається досить перспективним напрямом реалізації бізнес-ангельського інвестування в Україні.
 • Документ
  Методологічні засади наукового дослідження дигіталізації державної влади: теоретико-правові аспекти
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 43-64, 2021) Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M.
  Метою статті є теоретико-правове висвітлення ключових параметрів мeтoдoлoгiчнoгo iнструмeнтарiю в науковому пізнанні дигіталізації державної влади, що запропоновано здійснювати на основі синтезу здобутків загальнотеоретичної юриспруденції, галузевих правових наук, а також суміжних суспільствознавчих дисциплін (соціології, політології, науки державного управління тощо). Запропоновано структурну будову методології дослідження дигіталізації державної влади, яка складається із семи «рівнів», розташованих за принципом ієрархічності й супідрядності: 1) домінуючого світогляду; 2) філософських засад; 3) типу наукового мислення (наукової раціональності); 4) принципів наукового пізнання; 5) наукових парадигм; 6) методологічних підходів; 7) наукових методів пізнання. Надано докладну характеристику кожному зі структурних блоків цієї методології. Обґрунтовано, що домінуючий світогляд, необхідний для побудови оптимальної методології осмислення феномена дигіталізації державної влади, повинен включати в себе елементи сучасної некласичної (посткласичної) філософії, методології пізнання цифрових технологій і конструктивістські елементи сучасної інновативної методології загальнотеоретичної юриспруденції. Доведено, що оптимальним для осмислення процесів дигіталізації державної влади є постнекласичний тип раціональності. З’ясовано, що провідними загальнонауковими парадигмами дослідження дигіталізації державної влади є парадигми інформаційного суспільства та цифровізації (дигіталізації).
 • Документ
  Комплектування кадрів міліції Української РСР у 1945 р.
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 26-42, 2021) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розкрито основні аспекти комплектування міліції УРСР у 1945 р. Основні напрями кадрової роботи були такими: 1) завершення комплектування органів міліції; 2) закріплення кадрів, насамперед керівного складу; 3) створення дієвого резерву висування; 4) організація підготовки кадрів, покращення якості профілактичної та виховної роботи серед особового складу; 5) закінчення збору та розшуку особових справ і приведення їх до ладу, закінчення спеціальної перевірки. Протягом 1945 р. НКВС УРСР з усіх цих питань надавалися вказівки у формі директив, оглядів, письмових зауважень щодо роботи та забезпечувалася практична допомога виїздами на місця.