Форум права, 2020, № 2

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2020. - № 2. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2020-n-2.html.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Визначення поняття "майно" у праві ЄС та вітчизняному праві
  (Форум права. – 2020. – № 2 (61). – С. 122–130, 2020) Сліпченко, А. С.; Slipchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2439-4951
  Постановка проблеми. поняття "майно" є одним із самих дискусійних в юридичній літературі. Актуальність обраної тематики підсилюється й євроінтеграційними процесами в Україні та необхідністю рекодифікації цивільного законодавства. Завданнями статті є узагальнення теоретичних підходів щодо визначення поняття майна; аналіз та порівняння результатів його тлумачення національними судами та Європейським Судом з прав людини; визначення меж застосування даного поняття в судовій практиці. Серед методів обрано дедуктивний метод, необхідний для узагальнення існуючих точок зору, судової практики та законодавства. Аналіз та синтез дозволили дослідити структуру розглянутого поняття, а за допомогою порівняльних та діалектичних методів встановлено межі застосування терміна "властивість". У свою чергу, застосування методу порівняльного права дозволило визначити однорідні та різні елементи поняття власності за їх змістом у практиці вітчизняних судів та Європейського суду з прав людини. Результати. Встановлено, що існуюча власність охоплюється у вітчизняному законодавстві концепцією існуючих майнових вигод, а законні очікування фактично збігаються з концепцією майбутніх об’єктів відносин власності. Дослідження обґрунтовує, що слово "власність" було використано у статті 1 Протоколу № 1 для позначення власності. Висновки. У цьому сенсі власністю є будь-які економічні блага, предмети як матеріального, так і нематеріального світу, які перебувають у стані привласнення фізичної чи юридичної особи. Поділ власності на існуючі та законні очікування, що традиційно використовується в прецедентному праві Європейського суду з прав людини, має свій аналог у юридичній доктрині України. Зокрема, наявне майно охоплюється у внутрішньому законодавстві поняттям існуючої власності, а законні очікування фактично збігаються з концепцією майбутніх об’єктів відносин власності.
 • Документ
  Громадянські та політичні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні
  (Форум Права. – 2020. – № 2 (61). – С. 6-22, 2020) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622
  Метою роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень та правових засад встановлення і здійснення гарантій та обмежень громадянських і політичних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, характеристика сутності, переваг і недоліків запроваджених у зв’язку із цим протиепідемічних заходів, а також обґрунтування напрямків удосконалення гарантій та обмежень основних прав людини під час пандемії COVID-19.