Форум права, 2011, № 4

Permanent URI for this collection

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. В. Марцеляк. – Харків, 2011. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Концептуальні положення судово-правової реформи та шляхи удосконалення
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 699–703, 2011) Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759
  Розглянуто положення реформування кримінального процесу, кримінально-процесуальних функцій, удосконалення процесуального статусу сторін. Надано аналіз норм чинного КПК України та проекту нового КПК у порівняльному аспекті англосаксонської правової системи. Надано пропозиції щодо внесення змін до КПК України.
 • Item
  Порівняльна характеристика оскарження рішень підрозділів органів, що стежать за безпекою дорожнього руху в Росії та Україні
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 487-492, 2011) Мкртчян, Р. С.; Mkrtchian, R. S.
  На основі аналізу нормативних джерел та думок вчених-адміністративістів зроблено порівняння оскарження рішень підрозділів органів, що стежать за безпекою дорожнього руху в Росії та Україні, та на цій основі запропоноване авторське бачення вирішення проблем для покращення означеного процесу в цих країнах.
 • Item
  Значна шкода законному володільцю або власнику, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони самовільного зайняття земельної ділянки та порядок її відшкодування
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 856-862, 2011) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869
  Розглянуто юридичну природу суспільно-небезпечного наслідку самовільного зайняття земельної ділянки у вигляді завдання значної шкоди законному володільцю або власнику земельної ділянки. Проаналізовано чинне земельне та кримінальне законодавство у частині визначення та встановлення завдання, заподіяння та спричинення негативних наслідків самовільного зайняття земельної ділянки. Встановлено існуючі протиріччя в земельному та кримінальному законодавстві щодо визначення наслідків злочинного самовільного зайняття земельної ділянки. Запропоновано усунути встановлену проблему шляхом внесення змін та доповнень у чинне законодавство.
 • Item
  Попереджувальна робота на об’єктах оперативного обслуговування
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 834-840, 2011) Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223
  Розглянута діяльність оперативних підрозділів ОВС України по отриманню первинної інформації, визначенню об’єкта оперативного обслуговування, його види та інтенсивність, надані пропозиції по оцінці упереджувальної діяльності оперативних підрозділів.
 • Item
  Змішані галузі як результат взаємовпливу приватного і публічного права
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 213–218, 2011) Дронів, Б. М.; Droniv, B. M.
  Акцентовано увагу на поглибленні в сучасному праві комплексного нормативного регулювання. Узагальнено наукові погляди щодо виникнення і розвитку змішаних (комплексних) галузей права. Зроблено висновок про закономірність взаємного проникнення методів приватного і публічного права.
 • Item
  Порівняльно-правовий аналіз регулювання адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні та за кордоном
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 577–582, 2011) Пономарьова, Я. О.; Ponomarova, Ya. O.
  Здійснений аналіз наукових праць, нормативно-правових актів присвячених дослідженню питання щодо порядку здійснення адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні, а також, досліджено особливості здійснення адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в деяких зарубіжних країнах.
 • Item
  Террор и терроризм: соотношение и разграничение
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 107–112, 2011) Глушков, В. А.; Hlushkov, V. A.; Емельянов, В. П.; Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976
  Рассмотрены вопросы определения понятий «террор» и «терроризм» и установлено соотношение между ними как общесоциальным и уголовно-правовым явлениями, которым присуще специфические черты, отличающие их один от другого.
 • Item
  Актуальні питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 372–375, 2011) Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Сергеєва, С. М.; Serheieva, S. M.
  Розглянуто актуальні питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів. Визначенно завдання та умови використання нетрадиційних методів розслідування злочинів. Розроблено загальні рекомендацій щодо використання досліджуваних методів у кримінальному судочинстві.
 • Item
  Юридична природа судового рішення в адміністративному судочинстві
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 681–685, 2011) Синицька, Я. П.; Synytska, Ya. P.
  На підставі звернень до здобутків науки цивільного процесу зроблено спробу визначити юридичну природу судового рішення в адміністративному судочинстві.
 • Item
  Професійна підготовка, юридична відповідальність та правовий захист працівників державної податкової служби
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 588–593, 2011) Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133
  Розроблено рекомендації з вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів для служби в органах державної податкової служби та підвищення їх відповідальності за порушення законодавчих, процесуальних, моральних та етичних норм у співпраці з платниками податків.
 • Item
  Співучасть зі спеціальним суб’єктом у злочинах проти трудових прав людини
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 529–533, 2011) Павликівський, В. І.; Pavlykivskyi, V. I.
  Розглянуті загальні та спеціальні питання співучасті. Проаналізована система правових норм, що забезпечують охорону трудових прав людини заходами кримінально-правового впливу. На підставі загальних теоретичних положень щодо співучасті у злочинах проаналізовані правові підстави та можливості скоєння злочинних посягань проти трудових прав людини у співучасті. Запропоновані практичні рекомендації щодо кваліфікації злочинних посягань на трудові права людини, скоєних у співучасті зі спеціальним суб’єктом.
 • Item
  Громадський контроль за додержанням законодавства по забезпеченню належних, безпечних і здорових умов праці
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 807–812, 2011) Чудовський, В. І.; Chudovskyi, V. I.
  Досліджено стан громадського контролю за додержанням вимог нормативно- правового забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці.
 • Item
  Шляхи удосконалення практичної діяльності Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 571–576, 2011) Полковніченко, О. М.; Polkovnichenko, O. M.
  Розглянуто шляхи реалізації ефективного реформування практичної діяльності Служби Безпеки України, звертається увага на те, що зовнішньополітичний курс України направлений на інтеграцію у європейські та євроатлантичні структури, підкреслюється, що саме у цьому напрямку і повинно здійснюватися реформування Служби Безпеки України під час реалізації правоохоронної функції держави.
 • Item
  Проблеми та перспективи розвитку місцевої міліції (муніципальної поліції) в умовах реформування територіальної організації публічної влади в Україні
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 154–161, 2011) Гудзь, Т. І.; Hudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136
  Розглядаються проблеми та перспективи розвитку місцевої міліції (муніципальної поліції) в умовах реформування територіальної організації публічної влади в Україні. Робиться висновок, що муніципальна реформа, започаткована в Україні, має обов’язково включати й створення підрозділів місцевої міліції (муніципальної поліції), які здатні забезпечити охорону громадського порядку на території відповідної громади, а також примусове виконання рішень органів місцевого самоврядування.
 • Item
  Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах України
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 361–366, 2011) Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X
  Досліджено період XIV–XVIII ст. в історії становлення місцевого самоврядування України, сутність Магдебурзького права, його виникнення, поширення та особливості в містах України, а також визначено значення Магдебурзького права для розвитку місцевого самоврядування України.
 • Item
  Проблеми грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 461–465, 2011) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; Гоц, В. Я.; Hots, V. Ya.
  Окреслено проблеми у сфері грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ. Запропоновано провести перегляд окладів за спеціальними званнями та удосконалити правову регламентацію надбавок, доплат та премій.
 • Item
  Поняття, зміст та значення підвідомчості справ в адміністративному судочинстві
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 534–539, 2011) Павлова, Л. В.; Pavlova, L. V.
  З’ясовується підвідомчість як правова категорія, що опосередковує сферу відання адміністративного суду і підвідомчість адміністративних справ як правовий засіб розмежування сфер відання адміністративного суду. Визначаються критерії розмежування підвідомчості справ в адміністративному судочинстві, та розкривається їх зміст.
 • Item
  Особливості міжнародного співробітництва при розслідуванні кіберзлочинів
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 27–30, 2011) Бабакін, В. М.; Babakin, V. M.
  Розглянуто особливості транснаціональних кіберзлочинів та труднощі, які виникають при їх розслідуванні. Також проаналізовано ключові положення Конвенції по боротьбі з кіберзлочинністю, як основного документу, що регулює питання міжнародного співробітництва в цій сфері.
 • Item
  Бодинаміка української правової свідомості та культури
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 192–200, 2011) Дмитрієнко, І. В.; Dmytriienko, I. V.; Дмитрієнко, Ю. М.; Dmytriienko, Yu. M.
  Досліджені підходи щодо становлення бодинаміки української правової свідомості як специфічної соціально-правової реальності та методу дослідження останньої. Визначені типові форми (типи) української правової свідомості за періодів її розвитку та становлення у контексті тілесної правової свідомості та її вікових специфік.
 • Item
  Зародження і розвиток науки в Київській Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.)
  (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 607–610, 2011) Процюк, Н. О.; Protsiuk, N. O.
  Досліджено зародження науки, як одного із соціальних інститутів, на сучасній території України. Висвітлено становлення і розвиток науки за часів існування держави – Київської Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.).
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/