Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 27

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 62
 • Документ
  Порядок вирішення розбіжностей та підписання колективного договору
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 394-398, 2004) Рибницький, Г. В.; Rybnytskyi, H. V.
  Проаналізовано, що під час проведення колективних переговорів між сторонами можуть виникнути розбіжності або трудові спори щодо структури чи змісту колективного договору. Розглянуто порядок вирішення розбіжностей при підписанні колективного договору. Проанализировано, что во время проведения коллективных переговоров между сторонами могут возникнуть разногласия или трудовые споры по структуре или содержания коллективного договора. Рассмотрен порядок разрешения разногласий при подписании коллективного договора. It is analyzed that during collective bargaining between the parties, disagreements or labor disputes may arise regarding the structure or content of the collective agreement. The procedure for resolving disagreements when signing a collective agreement is considered.
 • Документ
  Поняття небезпеки у професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 391-394, 2004) Городянко, С. В.; Horodianko, S. V.
  Визначено, що безпека працівників органів внутрішніх справ в процесі життєдіяльності об‘єктивно вимагає специфічного, чітко працюючого механізму організаційно-правового забезпечення, здатного здійснювати ефективний вплив на об‘єкт своєї діяльності. Определено, что безопасность работников органов внутренних дел в процессе жизнедеятельности объективно требует специфического, четко работающего механизма организационно-правового обеспечения, способного осуществлять эффективное воздействие на объект своей деятельности. It was determined that the safety of employees of internal affairs bodies in the process of life objectively requires a specific, clearly working mechanism of organizational and legal support, capable of effectively affecting the object of their activities.
 • Документ
  Трудова правосуб’єктність працівника
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 386-391, 2004) Сичов, Д. В.; Sychov, D. V.
  Досліджено, що під трудовою правосуб’єктністю працівника слід розуміти здатність і можливість особи бути суб’єктами трудових правовідносин (абсолютних і відносних) та набувати своїми діями права і обов’язки, пов’язані з вступом у ці правовідносини. Доказано, что под трудовой правосубъектностью работника следует понимать способность и возможность человека быть субъектами трудовых правоотношений (абсолютных и относительных) и приобретать своими действиями права и обязанности, связанные с вступлением в эти правоотношения. It is proved that the legal personality of an employee should be understood as the ability and ability of a person to be subjects of labor legal relations (absolute and relative) and acquire by his actions the rights and obligations associated with entering into these legal relations.
 • Документ
  Проблеми правового захисту дітей від експлуатації
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 126-130, 2004) Колесник, М. О.; Kolesnyk, M. O.
  Наголошено, що проблема забезпечення прав неповнолітніх та їх захист соціальними, адміністративними, цивільними та кримінальними нормами на сьогодні є однією з найактуальніших. Отмечено, что проблема обеспечения прав несовершеннолетних и их защита социальными, административными, гражданскими и уголовными нормами на сегодня является одной из самых актуальных. It is noted that the problem of ensuring the rights of minors and their protection by social, administrative, civil and criminal norms is one of the most urgent today.
 • Документ
  Проблема визначення розмірів компенсації моральної шкоди, завданої внаслідок порушення особистих немайнових прав фізичної особи
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 118-126, 2004) Мальцева, Т. В.; Maltseva, T. V.
  Розглянуті особисті немайнові права, які є найбільш важливою складовою в житті людини, відносяться до моральних цінностей, посідають найбільш високе місце у системі духовних цінностей, відіграють велику роль в житті кожної окремої людини та суспільства в цілому. Рассмотрены личные неимущественные права, которые являются наиболее важной составляющей в жизни человека, относятся к моральным ценностям, занимают наиболее высокое место в системе духовных ценностей, играют большую роль в жизни отдельного человека и общества в целом. Personal non-property rights are considered, which are the most important component in a person’s life, relate to moral values, occupy the highest place in the system of spiritual values, play a large role in the life of an individual person and society as a whole.
 • Документ
  Чи має значення розмір обману покупців та замовників для вирішення питання про відповідальність винного?
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 109-113, 2004) Удіна, О. С.; Udina, O. S.
  Розглянуто те, що стосується спричинення покупцям та замовникам реальної шкоди як суспільно небезпечних наслідків, наявність цієї шкоди не є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього складу злочину. Вчинення особою при обмані покупців та замовників вказаних дій є достатнім для кваліфікації даного злочину. А це свідчить, що розглянутий злочин слід вважати злочином з формальним складом. Рассмотрено то, что касается причинения покупателям и заказчикам реального ущерба как общественно опасных последствий, наличие этого вреда не является обязательным признаком объективной стороны этого состава преступления. Совершение лицом при обмане покупателей и заказчиков указанных действий является достаточным для квалификации данного преступления. А это свидетельствует, что рассматриваемое преступление следует считать преступлением с формальным составом. The article deals with the fact that inflicting real damage to buyers and customers as socially dangerous consequences, the presence of this harm is not a mandatory sign of the objective side of this corpus delicti. When a person deceives purchasers and customers, the indicated actions are sufficient to qualify this crime. And this indicates that the crime in question should be considered a crime with a formal composition.
 • Документ
  Порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 103-108, 2004) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.
  Науково досліджено порядок застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Зазначено, що можливість дострокового звільнення від покарання створює у засуджених прагнення до виправлення. З цією метою законом передбачена можливість застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Научно исследован порядок применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Отмечено, что возможность досрочного освобождения от наказания создает у осужденных стремления к исправлению. С этой целью законом предусмотрена возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. The procedure for the application of parole from serving a sentence has been scientifically investigated. It is noted that the possibility of early release from punishment creates a desire for correction in convicts. To this end, the law provides for the possibility of applying parole from serving a sentence.
 • Документ
  Законність у діяльності адміністративної служби міліції
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 99-103, 2004) Хилько, Ю. Ю.; Khylko, Yu. Yu.
  Розглянуто в двох аспектах значення законності в діяльності адміністративної служби міліції. З одного боку, здійснюючи діяльність по охороні громадського порядку, захисту прав та свобод громадян, адміністративна служба міліції забезпечує законність у державі, з іншого – діяльність підрозділів адміністративна служба міліції повинна базуватися на чіткому дотриманні законності. Рассмотрено в двух аспектах значение законности в деятельности административной службы милиции. С одной стороны, осуществляя деятельность по охране общественного порядка, защиты прав и свобод граждан, административная служба милиции обеспечивает законность в государстве, с другой – в деятельности подразделений административная служба милиции должна базироваться на четком соблюдении законности. The importance of legality in the activities of the administrative police service is examined in two aspects. On the one hand, in carrying out activities to protect public order, protect the rights and freedoms of citizens, the administrative police service ensures the rule of law in the state, and on the other hand, in the activities of the units, the administrative police service must be based on strict observance of the law.
 • Документ
  Особливості застосування спеціальних знань при збиранні та дослідженні слідів злочинів, що вчинені з використанням комп'ютерних технологій
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 87-95, 2004) Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID:, http://orcid.org/0000-0001-8693-3802
  Запорукою успішного розкриття і розслідування комп’ютерних злочинів, судового розгляду справ є, в першу чергу, ефективне використання спеціальних знань. Розглянуто, що спеціальні знання при розслідуванні комп’ютерних злочинів складають відомості з таких галузей знань як: електроніка, електротехніка, інформаційні системи і процеси, радіотехніка і зв'язок, обчислювальна техніка (зокрема програмування) і автоматизація. Залогом успешного раскрытия и расследования компьютерных преступлений, судебного рассмотрения дел является, в первую очередь, эффективное использование специальных знаний. Рассмотрено, что специальные знания при расследовании компьютерных преступлений составляют сведения из таких областей знаний как: электроника, электротехника, информационные системы и процессы, радиотехника и связь, вычислительная техника (в частности программирования) и автоматизация. The key to the successful disclosure and investigation of computer crimes, court cases is, first of all turn, the effective use of specialized knowledge. It is considered that special knowledge in the investigation of computer crimes is information from such areas of knowledge as: electronics, electrical engineering, information systems and processes, radio engineering and communications, computer engineering (in particular programming) and automation.
 • Документ
  Жертві злочину – реальну допомогу
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 79-87, 2004) Лактіонова, Т. В.; Laktionova, T. V.
  Досліджено питання про надання допомоги жертвам злочинів і захисту їх прав. Поновлення прав і нормального стану жертв злочинів є одним з напрямків віктимологічної профілактики, оскільки запобігає вторинній віктимізації. Исследован вопрос об оказании помощи жертвам преступлений и защите их прав. Восстановлениее прав и нормального состояния жертв преступлений является одним из направлений виктимологической профилактики, поскольку предотвращает вторичную виктимизацию. The issue of providing assistance to victims of crime and protecting their rights is investigated. Restoring the rights and normal state of victims of crime is one of the areas of victimological prevention, as it prevents secondary victimization.
 • Документ
  До питання про вдосконалення Закону України «Про боротьбу з корупцією»
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 75-79, 2004) Тучак, М. О.; Tuchak, M. O.
  Викладені пропозиції щодо змін в чинному законодавстві будуть сприяти органам, які ведуть боротьбу з корупцією, більш ефективно виявляти такі правопорушення, притягати винних до відповідальності, забезпечувати законність при здійсненні провадження в справах про такі правопорушення. Изложенные предложения по изменениям в действующем законодательстве будут способствовать органам, ведущим борьбу с коррупцией, более эффективно выявлять такие правонарушения, привлекать виновных к ответственности, обеспечивать законность при осуществлении производства по делам о таких правонарушениях. The proposed proposals for amendments to the current legislation will help the bodies fighting corruption to more effectively identify such offenses, hold the perpetrators accountable, and ensure legality in the conduct of proceedings on such offenses.
 • Документ
  Основні засади припинення трудових правовідносин
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 383-386, 2004) Глазько, С. М.; Hlazko, S. M.
  Досліджені основні прояви юридичної свободи праці працівників в сфері трудового права. Припинення трудових правовідносин передбачає свободу вибору варіанта поведінки сторонами трудового договору. Исследованы основные проявления юридической свободы труда работников в сфере трудового права. Прекращение трудовых правоотношений предполагает свободу выбора варианта поведения сторонами трудового договора. The main manifestations of the legal freedom of labor of workers in the field of labor law are investigated. Termination of labor relations implies freedom of choice of a variant of behavior by the parties to the employment contract.
 • Документ
  Соціальний захист – історичний аспект еволюції
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 379-383, 2004) Сердюк, Ю. О.; Serdiuk, Yu. O.
  Досліджено історичні етапи такого явища, як соціальний захист, його еволюція, особливості і тенденції його зародження та становлення. Исследована исторические этапы такого явления, как социальная защита, его эволюция, особенности и тенденции его зарождения и становления. The historical stages of such a phenomenon as social protection, its evolution, features and trends of its origin and formation are investigated.
 • Документ
  Конфіденційна інформація, що є власністю держави, як предмет злочину
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 185-188, 2004) Самойлова, О. С.; Samoilova, O. S.
  Доведено , що інформація може бути визнана предметом злочину, а також розглянуто такий специфічний предмет злочину, як конфіденційна інформація, що є власністю держави. Доказано, что информация может быть признана предметом преступления, а также рассмотрен такой специфический предмет преступления, как конфиденциальная информация, которая является собственностью государства. It is proved that information can be recognized as a crime subject, and also such specific subject of a crime as confidential information, which is the property of the state, is considered.
 • Документ
  Порядок управління акціонерними товариствами
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 180-185, 2004) Волкович, О. Ю.; Volkovych, O. Yu.
  Доведено, що розвиток вітчизняного підприємництва потребує удосконалення цілого ряду законодавчих і нормативних актів із питань діяльності акціонерних товариств та корпоративного управління у цілому. Тому практичне застосування законодавчої бази різними суб’єктами цивільно-правових відносин в умовах її неоднозначного розуміння виявляється не завжди простою справою. Доказано, что развитие отечественного предпринимательства требует усовершенствования целого ряда законодательных и нормативных актов по вопросам деятельности акционерных обществ и корпоративного управления в целом. Поэтому практическое применение законодательной базы различными субъектами гражданско-правовых отношений в условиях ее неоднозначного понимания оказывается не всегда простым делом. It is proved that the development of domestic entrepreneurship requires the improvement of a number of laws and regulations on the activities of joint stock companies and corporate governance in general. Therefore, the practical application of the legislative framework by various subjects of civil law relations in the conditions of its ambiguous understanding is not always a simple matter.
 • Документ
  Зміст та принципи взаємодії податкової служби з громадськістю
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 175-179, 2004) Фесюнін, В. М.; Fesiunin, V. M.
  Розглянуті принципи взаємодії податкової служби з громадськістю. Підкреслено, що працівники органів та підрозділів ДПС України повинні роз’яснювати населенню необхідність цієї взаємодії, тобто громадяни повинні зрозуміти одну просту річ: що працівник Державної податкової служби – це партнер, людина яка стоїть на захисті їх прав і свобод. Рассмотрены принципы взаимодействия налоговой службы с общественностью. Подчеркнуто, что работники органов и подразделений ГНС Украины должны разъяснять населению необходимость этого взаимодействия, то есть граждане должны понять одну простую вещь: что работник Государственной налоговой службы - это партнер, человек, который стоит на защите их прав и свобод. The principles of interaction of the tax service with the public are considered. It is emphasized that the employees of the organs and units of the State Tax Service of Ukraine should explain to the population the need for this interaction, that is, citizens should understand one simple thing: that the employee of the State Tax Service is a partner, a person who stands for the protection of their rights and freedoms.
 • Документ
  Поняття технології злочинної діяльності
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 169-174, 2004) Смелік, В. Б.; Smelik, V. B.
  Дослідження технологій злочинної діяльності повинні бути спрямовані на уточнення змісту цього поняття, визначення природи та кількісне обчислення зв’язків між злочинами. Це дозволить виявити закономірності, що лежать в основі вказаних технологій, і з врахуванням слідчо-судової практики побудувати ефективні методико-криміналістичі рекомендації щодо розслідування технологій організованої злочинної діяльності. Исследование преступной деятельности должны быть направлены на уточнение содержания этого понятия, определения природы и количественное вычисления связей между преступлениями. Это позволит выявить закономерности, лежащие в основе указанных технологий, и с учетом следственно-судебной практики построить эффективные методико-криминалистические рекомендации по расследованию технологий организованной преступной деятельности. Investigation of criminal activity should be aimed at clarifying the content of this concept, determining the nature and quantitative calculation of the links between crimes. This will allow us to identify the patterns underlying these technologies, and taking into account the investigative and judicial practice, build effective methodological and forensic recommendations for investigating technologies of organized criminal activity.
 • Документ
  Особи, які потребують міжнародного захисту, як особливий різновид мігрантів
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 159-164, 2004) Гарна, І. О.; Garna, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864
  Введення додаткових форм захисту – досить важливий та розумний крок вперед України як правової, демократичної, соціальної держави. Але досить важливою залишається економічна складова питання, оскільки Україна самостійно поки не зможе забезпечити права мігрантів, для цього необхідна суттєва міжнародна економічна допомога міжнародних організацій. Введение дополнительных форм защиты - достаточно важный и разумный шаг вперед Украины как правового, демократического, социального государства. Но достаточно важной остается экономическая составляющая вопроса, поскольку Украина самостоятельно пока не сможет обеспечить права мигрантов, для этого необходима существенная международная экономическая помощь международных организаций. The introduction of additional forms of protection is a rather important and reasonable step forward for Ukraine as a legal, democratic, and social state. But the economic component of the issue remains quite important, since Ukraine alone cannot yet ensure the rights of migrants, for this substantial international economic assistance from international organizations is required.
 • Документ
  Історіографічні особливості розбудови кримінально-процесуального законодавства України через призму юридичної техніки
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 154-159, 2004) Луценко, А. А.; Lutsenko, A. A.
  Наголошено на тому,що процес корінного перетворення «радянського права» в «право громадянського суспільства», зміна історичного типу і форм кримінального судочинства потребує ретельного дослідження минулого, аналізу теперішнього і розробки прогнозів розвитку законодавства на перспективу. Отмечено, что процесс коренного преобразования «советского права» в «право гражданского общества», изменение исторического типа и форм уголовного судопроизводства требует тщательного исследования прошлого, анализа настоящего и разработки прогнозов развития законодательства на перспективу. It is noted that the process of radically transforming “Soviet law” into “civil society law”, changing the historical type and forms of criminal proceedings requires a thorough study of the past, analysis of the present and development of forecasts for the development of legislation in the future.
 • Документ
  Визначення власності як об’єкта адміністративного проступку
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 151-154, 2004) Сіроштан, О. А.; Siroshtan, O. A.
  Зроблені висновки, що тільки повне розуміння змісту права власності, урахування всіх його аспектів дозволить обрати адекватні методи і засоби, необхідні для належної охорони відносин власності, що буде сприяти формуванню й розвитку ринкових відносин. Сделаны выводы, что только полное понимание содержания права собственности, учета всех его аспектов позволит выбрать адекватные методы и средства, необходимые для надлежащей охраны отношений собственности, будет способствовать формированию и развитию рыночных отношений. It is concluded that only a complete understanding of the content of the property right, taking into account all its aspects will allow us to choose the appropriate methods and means necessary for the proper protection of property relations, will contribute to the formation and development of market relations.