Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2014, № 1 (64)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Поняття та система принципів адміністративної діяльності міліції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 1 (64). - С. 121-129, 2014) Крепакова, М. Ю.; Kriepakova, M. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5705-5027
  Визначено поняття принципів адміністративної діяльності міліції, розглянуто систему принципів адміністративної діяльності міліції в контексті сучасного праворозуміння. Наведено класифікацію кожного принципу адміністративної діяльності міліції за конкретними критеріями, приділено окрему увагу значенню принципів адміністративної діяльності міліції.
 • Документ
  Родинний критерій поняття «афілійована особа» (в контексті правового режиму правочинів із заінтересованістю)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 160-171, 2014) Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A.
  З’ясовано зміст родинного критерію поняття «афілійована особа». Афілійовану особу розглянуто як особу, що бере участь у вчиненні правочину акціонерного товариства із заінтересованістю. Родинний критерій досліджено через аналіз норм сімейного, адміністративного, банківського, медичного, трудового та іншого законодавства України. З’ясовано зміст та співвідношення понять «сім’я», «родина», «родичі», «член сім’ї», «близькі родичі» та окремі пов’язані із ними поняття (зокрема шлюб). На основі проведеного аналізу зроблено висновок про те, які саме особи повинні вважатися афілійованими під час учинення правочинів із заінтересованістю. In accordance with corporate legislation of Ukraine in force, foreign countries and corporate law science four criteria of affiliated person are singled out. They include: kindred, property, managing and contractual criteria. This article is devoted to clarify the content of kindred criterion of the concept «affiliated person». Выяснено содержание родственного критерия понятия «аффилированное лицо». Аффилированное лицо рассмотрено как лицо, принимающее участие в совершении сделки акционерного общества с заинтересованностью. Родственный критерий исследован посредством анализа норм семейного, административного, банковского, медицинского, трудового и иного законодательства Украины. Выяснено содержание и соотношение понятий «семья», «родственники», «член семьи», «близкие родственники» и отдельные связанные с ними понятия (в частности брак). На основе проведенного анализа сделаны выводы о том, какие именно лица должны считаться аффилированными при совершении сделок с заинтересованностью.
 • Документ
  Деякі аспекти індивідуалізації покарання при його призначенні (пункт 3 частини 1 статті 65 КК України)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 78-90, 2014) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
  На підставі аналізу доктринальних точок зору, що стосуються індивідуалізації покарання при його призначенні, сформульовано узагальнюючі висновки, що пов’язані з розв’язанням проблеми співвідношення передбачених п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України чинників індивідуалізації покарання. Зазначено, що ступінь впливу на призначення покарання кожного окремого з чинників, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України, сьогодні залежить переважно від суддівського розсуду. З метою подальшої формалізації правил призначення покарання, у КК України пропонується встановити норму, яка б закріплювала правила індивідуалізації покарання при його призначенні. Зазначено, що орієнтиром у цьому можуть стати положення ст. 66 КК Іспанії, ст. 78 КК Республіки Молдова, а також ст. 61 КК Литовської Республіки. Based on an analysis of doctrinal viewpoints concerning individualization of punishment in his appointment, formulate general conclusions related to solution of the problem ratio provided by Paragraph 3 of Part 1 of Article 65 of the Criminal Code of Ukraine factors of individualization of punishment. It is noted that the degree of influence on the appointment of punishment of each individual factors provided by Paragraph 3 of Part 1 of Article 65 of the Criminal Code of Ukraine, today depends mainly on judicial discretion. With the purpose of eventual formalization of the rules of the appointment of punishment in the Criminal Code of Ukraine proposed to establish a norm that enshrines the rule of individualization of punishment in his appointment. It is emphasized that reference point in this may be norms of Article 66 of the Criminal Code of Spain, Article 78 of the Criminal Code of the Republic of Moldova and Article 61 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania. На основании анализа доктринальных точек зрения, касающихся индивидуализации наказания при его назначении, сформулированы обобщающие выводы, связанные с решением проблемы соотношения предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 65 УК Украины факторов индивидуализации наказания. Отмечено, что степень влияния на назначение наказания каждого отдельного из факторов, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 65 УК Украины, сегодня зависит преимущественно от судейского усмотрения. С целью последующей формализации правил назначения наказания предложено в УК Украины установить норму, которая бы закрепляла правила индивидуализации наказания при его назначении. Отмечено, что ориентиром в этом могут стать положения ст. 66 УК Испании, ст. 78 УК Республики Молдова, а также ст. 61 УК Литовской Республики.
 • Документ
  Виявлення органами досудового розслідування ознак злочинів, пов’язаних із катуванням
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 49-58, 2014) Озар, В. Г.; Ozar, V. H.
  Проаналізовано кримінально-правові норми, які встановлюють відповідальність за катування та інші злочини, пов’язані із катуванням. Розкрито зміст понять «ознаки катування» та «виявлення злочинів». Доведено необхідність розгляду кримінально-правових та криміналістичних ознак катування та розглянуто їх. Висвітлено засоби та методи виявлення ознак злочинів, пов’язаних із катуваннями. Criminal law provisions that establish the responsibility for torture and other crimes related to torture are analyzed in the article. Based on the analysis of literary sources and legislative instruments the content of the concept «elements of torture» is revealed. The necessity of differentiation of criminal law elements and criminalistic elements of torture is proved. Проанализированы уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за пытки и другие преступления, связанные с пытками. Раскрыто содержание понятия «признаки пыток» и «выявление преступлений». Доказана необходимость дифференциации уголовно- правовых и криминалистических признаков пыток. Освещены средства и методы выявления признаков преступлений, связанных с пытками.
 • Документ
  Структура заробітної плати: теоретичні проблеми
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 182-190, 2014) Шевченко, Н. Л.; Shevchenko, N. L.
  Проаналізовано сучасний стан правового забезпечення структури заробітної плати. Досліджено підходи науковців до визначення структурних елементів заробітної плати. Надано авторське визначення категоріям «тарифна ставка», «оклад», «доплата», «надбавка», «гарантійна виплата», «компенсаційна виплата», а також надано пропозиції щодо вдосконалення відповідного законодавства. The current state of legal guaranteeing the structure of wages is analyzed. Approaches of scientists in determining the structural elements of wages are researched. It is noted that the issue of wages structure due to the absence of consensus regarding its elements both in the national legislation and in the science of labor law is of particular interest nowadays. Author’s definition of the categories «wages rate», «salary», «excess fare», «premium», «guarantee payment», «compensation payment» is presented. Проанализировано современное состояние правового обеспечения структуры заработной платы. Исследованы подходы научных работников к определению структурных элементов заработной платы. Представлено авторское определение категориям «тарифная ставка», «оклад», «доплата», «надбавка», «гарантийная выплата», «компенсационная выплата», а также даны предложения по усовершенствованию соответствующего законодательства.
 • Документ
  Предмет злочинного ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків: теоретико-правовий аналіз
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 58-68, 2014) Семеногов, І. В.; Semenohov, I. V.
  Досліджено питання змісту та юридичної, соціальної й фізичної ознак предмета злочинного ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 164, 165 КК України), проаналізовано відповідність таким ознакам матеріалізованого виразу аліментних відносин у випадку посягання на них. Метою роботи є формулювання рекомендацій щодо вдосконалення кримінально-правової характеристики та підстав кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. Основними засобами наукового пізнання, використаними в дослідженні, є діалектичний метод, формально-логічний (догматичний) метод і системно- структурний аналіз. The Content and attributes of the object of criminal evasion of child support payment or funds for disabled parents’ maintenance (Articles 164, 165 of the Criminal Code of Ukraine) are researched in this paper; the problem of correspondence to such attributes of materialized expression of child support’s relations in case of their infringement is analyzed. The objective of the paper is to formulate grounded recommendations for improving criminal and legal characteristics and grounds of criminal liability for evasion of child support payment or funds for disabled parents’ maintenance. The main tools of scientific acknowledgement used in the research are the dialectical method, formal and logical (dogmatic) method and system and structural analysis. Исследованы вопросы содержания, а также юридический, со- циальный, физический признаки предмета преступного уклонения от уплаты алиментов на содержание детей или от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей (ст. 164, 165 УК Украины), проанализировано соответствие таким признакам материализованного выражения алиментных отношений в случае посягательства на них. Целью работы является формулировка рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовой характеристики и оснований уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей или от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей. Основными средствами научного познания, использованными в исследовании, является диалектический метод, формально-логический (догматический) метод и системно-структурный анализ.
 • Документ
  Форми та методи контролю за діяльністю органів прокуратури
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 150-159, 2014) Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L.
  Визначено сутність, види та особливості форм і методів контролю за діяльністю органів прокуратури України. Зазначено, що форми та методи контролю за діяльністю органів прокуратури та їх посадових осіб для забезпечення їх дієвості та ефективності мають обов’язково відповідати вимогам законності; правовому статусу, специфіці та компетенції суб’єкта та об’єкта контролю; цілям, завданням і функціям інституту прокуратури та контролю за її функціонуванням; предмету контролю і загальному стану законності і дисципліни праці в системі органів прокуратури. The nature, types and features of forms and methods of monitoring the activities of the prosecutor’s office of Ukraine. It is reported that examined the form and control the activities of organs and their officials to ensure their efficiency and effectiveness are necessary to meet the requirements of law; legal status, competence and specificity of subject and object control; goals, objectives and functions of the institute prosecution and control of its operation; subject control and overall law and labor discipline in prosecution. Определены сущность, виды и особенности форм и методов контроля за деятельностью органов прокуратуры Украины. Отмечено, что формы и методы контроля за деятельностью органов прокуратуры и их должностных лиц для обеспечения их действенности и эффективности должны обязательно соответствовать требованиям законности; правовому статусу, специфике и компетенции субъекта и объекта контроля; целям, задачам и функциям института прокуратуры и контроля за её функционированием; предмету контроля и общему состоянию законности и дисциплины труда в системе органов прокуратуры.
 • Документ
  Становлення навчальних закладів із підготовки кадрів міліції в Харкові (1943–1990 рр.)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 29-39, 2014) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто основні аспекти створення та функціонування спеціальних навчальних закладів, які займалися підготовкою та перепідготовкою кадрів міліції у Харкові протягом значного історичного періоду. The basic aspects of creation and functioning of different educational establishments, that prepared and engaged in retraining of shots of militia in Kharkiv, are investigated. This problem is unexplored. The training process of staff for police began immediately after the liberation of Kharkiv from the German Nazi occupation in 1943. Special training of police personnel after the war was conducted in three directions: in the system of permanent schools, police courses, through correspondence learning, extracurricular, in the form of commander training. Their distinguishing feature was that they were engaged in vocational study at the level of specific training or retraining. In this area it was accumulated considerable positive experience, trained a large number of police officers, formed a well trained teaching staff. All this has created the foundation for a new step in the development of police education – the creation of the Institute, and then – University of Internal Affairs. Рассмотрены основные аспекты создания и функционирования специальных учебных заведений, которые занимались подготовкой и переподготовкой кадров милиции в Харькове в течение значительного исторического периода.
 • Документ
  Деякі питання діяльності правоохоронних органів закордонних країн, що виконують покарання у вигляді громадських та виправних робіт
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 98-111, 2014) Капустіна, К. О.; Kapustina, К. O.
  Проаналізовано нормативно-правову основу діяльності правоохоронних органів закордонних країн щодо виконання покарань у вигляді виправних та громадських робіт за вчинення правопорушень. Розглянуто діяльність кримінально-виконавчих інспекцій, агенцій виконання покарань та служб пробації країн пострадянського простору та Європи. На підставі проведеного аналізу сформульовано перспективні напрями подальших досліджень щодо вдосконалення діяльності кримінально- виконавчої інспекції України. The object of the research is organization, forms and methods of the activity of foreign countries’ law enforcement agencies that execute sentences in the form of community and correctional work, and usage of this experience in the activity of penal inspection of Ukraine. Normative and legal basis of foreign countries’ law enforcement activity in the sphere of executing sentences in the form of community and correctional work for committing offenses is analyzed. The features of the activity of penal inspections, penal agencies and probation services of the former Soviet Union and Europe are found out. Perspective directions for further research on improving the activity of penal inspection of Ukraine are formulated on the basis of conducted analysis. These perspectives concern the creation of probation institution on the base of penal inspection of Ukraine. Проанализирована нормативно-правовая основа деятельности правоохранительных органов зарубежных стран по исполнению наказаний в виде исправительных и общественных работ за совершение правонарушений. Рассмотрена деятельность уголовно-исполнительных инспекций, агентств исполнения наказаний и служб пробации стран постсоветского пространства и Европы. На основании проведенного анализа сформулированы перспективные направления дальнейших исследований по совершенствованию деятельности уголовно-исполнительной инспекции Украины.
 • Документ
  Проблеми протидії організованій злочинності та удосконалення кримінального і кримінального процесуального законодавства на сучасному етапі розвитку України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 40-49, 2014) Качмар, Б. М.; Kachmar, B. M.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Охарактеризовано існуючі на сучасному етапі розвитку України проблемні питання щодо протидії організованій злочинності оперативними підрозділами органів внутрішніх справ та удосконалення чинного кримінального і кримінального процесуального законодавства та запропоновано шляхи їх вирішення. The article is devoted to the problems of combating organized criminality that exist at the present stage of development of Ukraine. The authors proposed some statements to improve current criminal and criminal procedural legislation. Охарактеризованы существующие на современном этапе развития Украины проблемные вопросы относительно противодействия организованной преступности оперативными подразделениями органов внутренних дел и усовершенствования действующего уголовного и уголовного процессуального законодательства и предложены пути их решения.
 • Документ
  Розвиток правового регулювання відносин щодо використання права на комерційне (фірмове) найменування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 172-181, 2014) Кузьмінський, О. О.; Kuzminskiy, A. A.
  Проаналізовано тенденції розвитку правового регулювання відносин, які виникають у сфері використання права на комерційне (фірмове) найменування. Зроблено висновок, що комерційне, фірмове найменування індивідуалізує саму юридичну особу, а не її учасника (засновника, акціонера тощо). Це лише зовнішній прояв діяльності юридичної особи. The trends in the development of legal regulation of relations arising from the use the right on commercial (brand) name are analyzed. It is concluded that commercial (brand) name personalizes the only legal entity but not its members (shareholders, etc.). This is only the outward manifestation of the legal entity. Проанализированы тенденции развития правового регулирования отношений, возникающих в сфере использования права на коммерческое (фирменное) наименование. Сделан вывод о том, что коммерческое (фирменное) наименование индивидуализирует само юридическое лицо, а не его участника (учредителя, акционера и т. п.). Это лишь внешнее проявление деятельности юридического лица.
 • Документ
  О. Малиновський про державно-правовий устрій України середньовіччя
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 15-28, 2014) Сворак, С. Д.; Svorak, S. D.
  Розглянуто політико-правові погляди О. Малиновського на ґенезу і трансформацію державно-правового устрою середньовічної України. Охарактеризовано домінуючі традиції народовладдя від віче Київської Русі до традиціоналізму державно-правового ладу Великого Князівства Литовського, нові державні інститути якого не вийшли, на думку О. Малиновського, за рамки загальної тенденції демократизму. Political and legal views of О. Malynovskyi on the genesis and transformation of the state and legal system of Ukraine in the Middle Ages are considered. The author describes the dominant traditions of democracy beginning from Kievan Rus Chamber to the traditionalism of the state and legal system of the Great Lithuania Kingdom, which new state institutions are not beyond the general trends of democracy according to О. Malynovskyi. Рассмотрены политико-правовые взгляды А. Малиновского на генезис и трансформацию государственно-правового устройства средневековой Украины. Охарактеризованы доминирующие традиции народовластия от вече Киевской Руси до традиционализма государственно- правового строя Великого Княжества Литовского, новые государственные институты которого не вышли, по мнению А. Малиновского, за пределы общей тенденции демократизма.
 • Документ
  Деякі аспекти надання адміністративних послуг в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 130-139, 2014) Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467
  Розглянуто поняття, ознаки, класифікація адміністративних послуг та принципи їх надання; сформульовано деякі рекомендації, важливі для забезпечення прав і свобод громадян у процесі надання адміністративних послуг в Україні. Concept, signs, the classification of administrative services and the principles of their assignment are examined; some recommendations are formulated, important for guaranteeing of rights and freedoms of citizens in the process of the assignment of administrative services in Ukraine. Рассмотрены понятия, признаки, классификация административных услуг и принципы их предоставления; сформулированы некоторые рекомендации, важные для обеспечения прав и свобод граждан в процессе предоставления административных услуг в Украине.
 • Документ
  Види адміністративних стягнень за порушення міграційного законодавства, порядок та строки їх застосування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 140-150, 2014) Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160
  Сформульовано поняття адміністративної відповідальності у сфері врегулювання міграційних процесів, визначено основні види адміністративних стягнень, що накладаються за порушення міграційного законодавства. Наголошено, що удосконалення правового регулювання процедури накладення адміністративних стягнень сприятиме подальшому зміцненню законності та забезпеченню захисту прав осіб, щодо яких застосовується адміністративна відповідальність. The paper formulates the concept of administrative responsibility in the settlement immigration, the main types of administrative penalties imposed for violating immigration laws. It is argued that improving regulatory procedures for the application of administrative sanctions will further strengthen the rule of law and protect the rights of persons to whom they apply. Сформулировано понятие административной ответственности в сфере урегулирования миграционных процессов, определены основные виды административных взысканий, которые налагаются за нарушение миграционного законодательства. Утверждается, что совершенствование правового регулирования процедуры применения административных взысканий будет способствовать дальнейшему укреплению законности и обеспечению защиты прав лиц, к которым они применяются.