Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2023, Том 102, № 3 (Ч. 1)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2023. - № 3 (102), ч. 1. - 264 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Специфіка особистісних властивостей неповнолітніх злочинців із різним рівнем усвідомлення вини
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 244-258, 2023) Греса, Н. В.; Hresa, N. V.; Жданова, І. В.; Zhdanova, I. V.; Марченко, О. Г.; Marchenko , O. H.
  Досліджено психологічні особливості неповнолітніх злочинців у період їхньої адаптації до умов виховної колонії. Доведено, що передумовою ефективної ресоціалізації підлітків є щире каяття, усвідомлення вини. Усвідомлення вини неповнолітнім злочинцем охарактеризовано як психологічне утворення, що містить когнітивну, поведінкову, емоційну складові. У процесі дослідження виявлено групи неповнолітніх злочинців із трьома рівнями усвідомлення вини: високим, середнім і низьким. Особистісні властивості неповнолітніх злочинців із різним рівнем усвідомлення вини визначені за допомогою факторного аналізу. За результатами дослідження сформульовано рекомендації щодо організації диференційованої психолого-корекційної роботи з кожною групою неповнолітніх злочинців залежно від рівня усвідомлення вини.
 • Item
  Дозвілля молоді, що вживає та не вживає наркотичні речовини: взаємозв’язок із п’ятьма факторами особистості
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 228-243, 2023) Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.
  У статті подано дані опитування 4 422 студентів закладів вищої освіти ІІІ–IV рівнів акредитації м. Харкова, з яких 8,1 % вживали наркотичні речовини протягом останнього року. За допомогою валідізованого та адаптованого авторами скринінгового опитувальника BFI-10 для експрес-діагностики п’яти факторів особистості встановлено зв’язок особистісних факторів із вживанням наркотичних речовин протягом 12 місяців перед проведенням дослідження. Шляхом кореляційного та факторного аналізу форм дозвілля студентської молоді м. Харкова визначено їх взаємозв’язок із п’ятьма факторами особистості осіб, що вживали наркотичні речовини протягом останнього року. Ризик вживання наркотиків підвищується в осіб із низьким рівнем особистісного фактору «С» – свідомість (consciousness) та домінуванням у структурі дозвілля роботи та підробітку над головною діяльністю студента – навчанням.
 • Item
  Лінгвістичні аспекти права: проблеми та перспективи
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 218-227, 2023) Гіренко, С. П.; Hirenko, S. P.; Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.
  Статтю присвячено теоретичному аналізу наукового доробку з проблем лінгвістичних особливостей мови права. Розглянуто лінгвістичний аспект законотворчості, зокрема питання впорядкування юридичної термінології, пошуку міжмовних еквівалентів; окреслено необхідність поєднання теоретичних і прикладних методів як запоруку успіху якісної лінгвістичної експертизи юридичних текстів. Приділено увагу питанню наукового рецензування, опрацьовано проблемні підходи до семантико-текстуальної експертизи юридичних текстів, її позитивні й негативні наслідки. На підставі проведеного аналізу виокремлено основні вектори розвитку вітчизняної та зарубіжної юриспруденції з проєкцією на лінгвістику права.
 • Item
  Спеціальний міжнародний трибунал із розслідування злочину агресії росії проти України: правовий аналіз, міжнародна юрисдикція та виклики
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 203-217, 2023) Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.
  Досліджено проблемні питання утворення спеціального міжнародного трибуналу із розслідування злочину агресії росії проти України. Розкрито організаційно-правові зусилля Ради Європи, НАТО, ОБСЄ та ЄС у формуванні міжнародного механізму з притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва рф за агресію проти України. Акцентовано увагу на міжнародно-правовому аналізі моделей майбутнього спеціального трибуналу, розкрито його юрисдикцію. Визначено основні виклики для міжнародного співтовариства щодо створення спеціального міжнародного трибуналу з розслідування злочину агресії росії проти України.
 • Item
  Важливість удосконалення нормативно-правового регулювання поводження з тваринами в контексті запобігання жорстокому поводженню
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 162-171, 2023) Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.
  Предметом цієї статті виступає сукупність нормативно-правових актів в Україні, які регламентують загальний порядок та принципи поводження з тваринами та форми/способи забезпечення їх благополуччя в сучасному світі. Питання охорони та підтримання нормальних умов існування тваринного світу тривалий час перебувало десь «поряд» із необхідністю врегулювання суспільних відносин, хоча всім відомо, що модель поводження з твариною є праобразом поведінкового алгоритму людини в суспільстві. Наведено аргументи та зроблено висновки щодо вдосконалення класифікації тварин у національному законодавстві та систематизації нормативних актів у цій площині, що в кінцевому результаті має забезпечити нормальні умови існування тварин в Україні.
 • Item
  Система суб’єктів забезпечення територіальної оборони України та місце органів місцевого самоврядування серед них
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 152-161, 2023) Романський, І. В.; Romanskyi, I. V.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів учених і норм чинного законодавства, виокремлено ключових суб’єктів забезпечення територіальної оборони в Україні. Проаналізовано правовий статус і роль кожного суб’єкта в механізмі забезпечення територіальної оборони, а також запропоновано їх класифікацію. Визначено місце органів місцевого самоврядування в ній. Наголошено на тому, що органи місцевого самоврядування посідають самостійне та незалежне місце в системі суб’єктів забезпечення територіальної оборони України.
 • Item
  Національна поліція України як суб’єкт протидії нелегальній міграції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 111-120, 2023) Крут, К. О.; Krut, K. O.
  Охарактеризовано повноваження такого суб’єкта протидії нелегальній міграції, як Національна поліція України. Наголошено, що нелегальна міграція – це негативне явище, яке потребує вжиття спеціально уповноваженими суб’єктами скоординованого комплексу заходів задля запобігання та протидії цьому процесу. Класифіковано повноваження щодо протидії нелегальній міграції на загальні та спеціальні залежно від структурного підрозділу Національної поліції України, який їх виконує. Визначено, що основним підрозділом, який безпосередньо наділений повноваженнями з реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній міграції, є Департамент (Управління) міграційної поліції, який входить до складу кримінальної поліції. До повноважень цього органу віднесено організаційні, попереджувальні й адміністративно-правові заходи щодо протидії нелегальній міграції.
 • Item
  Фінансово-правові засади соціального захисту військовослужбовців
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 102-110, 2023) Гетманець, О. П.; Hetmanets , O. P.
  На підставі аналізу чинного законодавства щодо фінансування соціальних виплат військовослужбовцям та практики його застосування визначено проблемні питання їх фінансово-правового забезпечення. Наголошено, що реалізація соціальної функції держави щодо задоволення особливих потреб військових залежить від удосконалення бюджетного процесу на стадіях складання проєкту бюджету, розгляду та затвердження закону про Державний бюджет України. Визначено, що фінансово-правовий захист військовослужбовців – це особливий напрям фінансової діяльності держави, спрямований за забезпечення законності, достатності та стабільності отримання соціальних виплат військовослужбовцями.
 • Item
  Належний відбір кадрів до Служби безпеки України як передумова кар’єрного росту її працівників
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 91-101, 2023) Юзишен, М. С.; Yuzyshen , M. S.
  Розглянуто сучасний стан національного законодавства щодо встановлення переліку вимог до кандидатів на службу в органи та підрозділи Служби безпеки України. Вивчено надбання науковців щодо сутності відбору кадрів, кар’єри, трудової правосуб’єктності працівників. Визначено особливості трудової правосуб’єктності працівників Служби безпеки України. Надано пропозиції та рекомендації з удосконалення національного законодавства щодо встановлення переліку вимог до кандидатів на службу в органи та підрозділи Служби безпеки України та кар’єрного росту її працівників.
 • Item
  Єдність і диференціація правового регулювання реалізації права на працю окремих категорій працівників
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 81-90, 2023) Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii , Ye. Yu.
  Наголошено на тому, що належне реформування трудового законодавства, про нагальність якого вже не один рік точаться дискусії у наукових, політичних і професійних спільнотах, неможливе без встановлення чітких та надійних гарантій рівного доступу до праці, ефективного забезпечення захищеності працівників, незалежно від особливостей останніх та специфіки їх трудової діяльності. Саме тому таким важливим і актуальним є продовження наукового дослідження проблематики єдності та диференціації правового регулювання реалізації права на працю окремих категорій працівників, що дасть змогу сформувати якісне теоретичне підґрунтя для ефективного реформування й удосконалення законодавчої регламентації відносин найманої праці за участю означених працівників. Акцентовано увагу, що єдність і диференціація є одним з основних галузевих принципів правового регулювання трудових відносин. Розглянуто сутнісний зміст і значення єдності та диференціації правового регулювання. Звернено увагу на підстави, що зумовлюють застосування диференціації правового регулювання. Розглянуто зміст поняття «окремі категорії працівників». Окреслено роль і значення застосування принципу єдності та диференціації під час правового врегулювання реалізації права на працю окремих категорій найманих працівників
 • Item
  Проблеми юридичних гарантій прав працівників у сфері робочого часу, часу відпочинку й оплати праці в умовах воєнного стану
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 70-80, 2023) Назаренко, І. В.; Nazarenko, I. V.; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.
  Досліджено проблеми юридичних гарантій прав працівників у сфері робочого часу, часу відпочинку та оплати праці в умовах воєнного стану. Удосконалено визначення термінів «юридичні гарантії прав працівника» та «працівник». Дістали подальшого розвитку наукові підходи до розуміння основних особливостей юридичних гарантій у трудовому праві. Надано авторські пропозиції з удосконалення сучасного трудового законодавства у сфері робочого часу, часу відпочинку та оплати праці.
 • Item
  Єдність і диференціація тривалості щорічної основної відпустки в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 61-69, 2023) Бортник, С. М.; Bortnyk, S. M.
  Досліджено сучасне правове регулювання тривалості щорічної основної відпустки. Вивчено точки зору науковців щодо змісту категорії «єдність і диференціація у трудовому праві». Надано авторське визначення термінів «єдність тривалості щорічної основної відпустки», «диференціація тривалості щорічної основної відпустки». Дістало подальшого розвитку розуміння сутності єдності та диференціації тривалості щорічної основної відпустки. Запропоновано рекомендації з удосконалення норм сучасного законодавства про працю у сфері регламентації щорічної основної відпустки.
 • Item
  Особливості укладення договору про передання майнових прав на комп’ютерну програму
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 46-60, 2023) Тимошенко, Д. В.; Tymoshenko, D. V.
  Розкрито особливі аспекти укладення договору про передання майнових прав на комп’ютерну програму. Визначено сутність і зміст договору щодо передання (відступлення) виключного (майнового) права на комп’ютерну програму як сукупність суттєвих умов, що належним чином погоджені сторонами договору. Сформульовано істотні умови договору щодо передання (відступлення) виключного (майнового) права на комп’ютерну програму згідно з Цивільним кодексом України та спеціальним законодавством України у сфері авторського права. Наголошено на відмінності предмета й об’єкта договору щодо передання (відступлення) виключного (майнового) права на комп’ютерну програму. Визначено характерні ознаки комп’ютерної програми, що дають змогу ідентифікувати її як таку. Проаналізовано форми об’єктивного вираження комп’ютерної програми. Розкрито умови договору про передання майнових прав на комп’ютерну програму.
 • Item
  Правова охорона аватара як нетипового об’єкта авторського права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 34-45, 2023) Кройтор, В. А.; Kroitor , V. A.
  Розкрито особливості правової охорони аватара як нетипового об’єкта авторського права. Визначено, що, незважаючи на особистий зв’язок певної людини з аватаром, співвідносити його із суб’єктом правовідносин зараз усе ще є недоцільним, він може розглядатися лише як об’єкт права, зокрема як нетиповий об’єкт авторського права. Аватар є особливим цифровим утворенням, яке співвідноситься з певною особою, наприклад: персонаж комп’ютерної гри, прив’язаний до конкретного користувача-гравця; профіль у соцмережах людини; комп’ютерна (електронна, цифрова) копія людини. Запропоновано визначати такі правові ознаки аватара: наявність цифрової об’єктивної форми; оригінальність; унікальність (можливість співвідносити аватар із конкретною людиною, що завжди є неповторною); наявність правомірного доступу до користування аватаром.
 • Item
  Право на житло як складова права на достатній життєвий рівень: проблеми реалізації в умовах знищення житлового фонду України та шляхи їх вирішення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 21-33, 2023) Мальцев, В. В.; Maltsev, V. V.
  Проаналізовано право на житло як неодмінну складову права на достатній життєвий рівень у контексті міжнародних стандартів прав людини та впливу цих стандартів на законодавство України. Наголошено, що національне законодавство спочатку має бути орієнтованим на забезпечення не лише мінімального, але й достойного рівня життя, враховуючи можливість повноцінного соціального функціонування людини. Проаналізовано елементи змістового наповнення права на житло, а також зосереджено увагу на проблемних аспектах його реалізації в умовах знищення житлового фонду України внаслідок російської агресії. Зроблено акцент на необхідності комплексного підходу до питання відновлення пошкодженого житлового фонду та будівництва нового житла замість знищеного. Звернено увагу на необхідність залучення приватного сектора та міжнародної допомоги в процесі післявоєнної відбудови України.
 • Item
  Кадрова проблема в міліції в 1943–1944 рр. та шляхи її вирішення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3 (102), ч. 1. - С. 11-20, 2023) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.
  Розкрито стан кадрового забезпечення міліції в 1943–1944 рр., виявлено його особливості, пов’язані з перебігом німецько-радянської війни. Ситуація з комплектуванням кадрів у ці роки дещо змінилася, якщо порівняти з першим етапом війни. Цей процес став більш керованим і втратив основні елементи хаотичності та ситуативності, властиві початковому періоду війни. Показано, якими шляхами відбувалося комплектування кадрів міліції, недоліки в організації цього процесу, пов’язані як з об’єктивними, так і з суб’єктивними чинниками, зокрема мобілізацією багатьох працівників міліції до лав армії, їхньою загибеллю на фронтах війни, переміщенням з території України у східні райони СРСР, недостатньою кваліфікацією новоприйнятих працівників міліції. Акцентовано увагу на тих організаційних заходах, які проводилися керівництвом НКВС для поліпшення кадрової ситуації в міліції.