Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 33(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Організаційно-економічні основи функціонування соціальної сфери села : автореф. дис.
  (Суми, 2005) Бутенко, В. М.; Butenko, V. M.; Мішенін, Є. В. - науковий керівник
  У дисертації досліджено теоретико-методологічні і методичні принципи удосконалення організаційно-економічних основ функціонування соціальної сфери сільської місцевості районів області на основі комплексної оцінки основних факторів, параметрів її розвитку, а також підвищення результативності сільськогосподарського виробництва. У роботі поглиблено поняття сутності соціальної сфери та по новому визначено категорію “соціальний потенціал”, уточнено та конкретизованої їх поняття та зміст.
 • Документ
  Організаційно-економічний механізм розвитку спеціальних (вільних) економічних зон : автореф. дис.
  (Суми, 2005) Васенко, В. К.; Vasenko, V. K.; Макаренко, П. М. - науковий консультант
  Дисертаційна робота присвячена теоретичним, методологічним і прикладним проблемам становлення якісно нової парадигми створення механізму спеціальних (вільних) економічних зон в рамках реалізації концепції сталого розвитку та структурно-інноваційної перебудови економіки України (2004-2015 роки). У роботі розглянуті організаційно-економічний механізм та соціально-економічні й екологічні передумови створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, визначена методологія їх аналізу шляхом структуризації показників соціально-економічного розвитку в сучасних умовах глобалізації, регіоналізації, інтернаціоналізації, інтеграції та міжнародного поділу праці, науково обґрунтованих принципів їх формування. Розроблено теоретичні та прикладні засади забезпечення високої ефективності функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, обґрунтовано необхідність вдосконалення розподільчих відносин та внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємств у ВЕЗ. Обґрунтовано створення нових типів ВЕЗ в Україні – еколого-економічних, аграрно-промислових (продовольчо-сировинних), техніко-технологічних, інноваційних та інтеграційних. Визначена система факторів, що забезпечують високу ефективність функціонування ВЕЗ, сутнісно-змістові положення фінансового забезпечення спеціальної (вільної) економічної зони, економічної безпеки підприємств в умовах високої відкритості їх світовому ринку, підвищення конкурентноздатності, ефективності управління зональними формуваннями.
 • Документ
  Екологічний менеджмент в системі територіального управління : автореф. дис.
  (Суми, 2002) Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; Лукьянихина, Е. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0326-9983; Балацький, О. Ф. - науковий керівник
  Дисертація присвячена розвитку теоретичних та методичних положень щодо вдосконалення системи територіального управління у розрізі впровадження екологічного менеджменту та розробці еколого-економічного механізму узгодження інтересів систем екологічного управління різних ієрархічних рівнів.
 • Документ
  Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис.
  (Харків, 2009) Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500; Краснокутська, Н. С. - науковий керівник
  Дисертація присвячена дослідженню процесу формування й оцінки економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. У дисертаційній роботі уточнено сутність поняття «економічний потенціал підприємства», систематизовано та доповнено класифікацію структурних елементів економічного потенціалу та методи його оцінки. Розкрито сутність понять «оцінка наявності» та «оцінка ефективності використання» потенціалу підприємств галузі. Запропоновано критерії, обґрунтовано та розроблено методичний інструментарій оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. Розроблено методичний інструментарій оцінки організаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. Обґрунтовано пріоритетність графоаналітичного моделювання для визначення рівня використання економічного потенціалу на підприємствах роздрібної торгівлі.
 • Документ
  Розвиток міжбюджетних відносин в Україні : автореф. дис.
  (Харків, 2005) Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X; Глущенко, В. В. - науковий керівник
  Дисертаційна робота присвячена розробці методичних підходів і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесів розвитку міжбюджетних відносин. Розкрито сутність і зміст поняття “міжбюджетні відносини”; дістало подальший розвиток розкриття процесів розвитку міжбюджетних відносин; проаналізовано досвід зарубіжних країн, визначено напрямки його застосування в Україні. Узагальнено факторні зміни напрямків бюджетних відносин між окремими складовими частинами бюджетів різних рівнів; досліджено засади формування, надання та розвитку міжбюджетних трансфертів в Україні. Розглянуто питання визначення джерел фінансової допомоги регіонам, вдосконалення аналітичних розрахунків формульного підходу, оцінки результативності застосування міжбюджетних трансфертів.
 • Документ
  Управління інноваційними процесами в аграрній сфері АПК : автореф. дис.
  (Київ, 2002) Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; Садыков, М. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359; Малік, М. Й. - науковий консультант
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню прогресивних напрямків інноваційного процесу в аграрній сфері АПК й управління ними з метою масового впровадження в практику сільськогосподарського виробництва енерго- і ресурсозберігаючої технології і техніки. Обґрунтовуються методологічні аспекти бізнес-планування та оцінки ризику при інвестиційній діяльності. Аналізуються найбільш ефективні технології вирощування зернових культур з використанням вітчизняної й імпортної сільськогосподарської техніки і машин. Пропонуються раціональні шляхи технічного переозброєння сільського господарства і на цій основі зниження ресурсо- і енергоємності виробництва продукції та сировини. Практичне значення роботи складається з того, що її реалізація визначить довгострокову політику держави в технічному переозброєнні сільського господарства і знизить споживання енергії у вигляді паливно-мастильного матеріалу (ПММ) - на 15-20%, а трудоємісткість виробництва зерна - на 20-25%. Розроблені методологічні положення з прогнозування та планування інвестицій у сфері АПК збагачують теорію та практику економічної науки.