Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 21, ч. 1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 16
 • Документ
  Межі дії патенту України на пристрій, спосіб
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 179-182, 2003) Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8785-0475
  Зазначено, що територіальна обмеженість дії патентних прав виявляється в тому, що охорона винаходу можлива тільки на території держави, яка видала патент, тому особа, зацікавлена в усуненні конкурентів, що можуть використовувати її винахід за межами країни, повинна клопотатися про видачу патенту і за кордоном. Патент, закріплюючий виключне право, діє протягом визначеною терміну, після закінчення якого винахід стає суспільним надбанням.
 • Документ
  Деякі криміналістичні аспекти процесуального статусу потерпілої особи
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 170-176, 2003) Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581
  Розглянуті деякі криміналістичні аспекти процесуального статусу потерпілої особи. Зазначено, що окремі положення процесуальної характеристики потерпілого, зокрема, наділення його новими правами та обов'язками, будуть виконувати роль підстав при формуванні нових та удосконаленні вже існуючих положень криміналістичної тактики проведення окремих слідчих дій за участю потерпілого. Рассмотрены некоторые криминалистические аспекты процессуального статуса потерпевшего. Отмечено, что отдельные положения процессуальной характеристики потерпевшего, в частности, наделение его новыми правами и обязанностями, будут выполнять роль оснований при формировании новых и совершенствовании уже существующих положений криминалистической тактики проведения отдельных следственных действий с участием потерпевшего. Some forensic aspects of the procedural status of the victim are considered. It is noted that certain provisions of the procedural characteristics of the victim, in particular, giving him new rights and obligations, will serve as the basis for the formation of new and improvement of existing provisions of the criminalistic tactics of conducting individual investigative actions with the participation of the victim.
 • Документ
  Міжнародна правоохоронна діяльність: поняття, цілі, завдання, принципи, функції
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 164-170, 2003) Леженіна, О. І.; Lezhenina, O. I.
  Зазначено, що за своїм змістом міжнародна правоохоронна діяльність є багатофункціональною, а кожна функція призначена виконувати свої специфічні завдання і може реалізовуватися різними національними правоохоронними та судовими органами, а також міжнародними організаціями притаманними саме їм методами. Отмечено, что по своему содержанию международная правоохранительная деятельность является многофункциональной, а каждая функция предназначена выполнять свои специфические задания и может реализовываться различными национальными правоохранительными и судебными органами, а также международными организациями присущими именно им методами. It is noted that in its content, international law enforcement is multifunctional, and each function is designed to fulfill its specific tasks and can be carried out by various national law enforcement and judicial authorities, as well as international organizations using methods specific to them.
 • Документ
  Формування управлінських рішень в органах внутрішніх справ за допомогою кількісних методів
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 160-163, 2003) Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V.
  Розглядається формування управлінських рішень в органах внутрішніх справ за допомогою кількісних методів. Моделювання організаційних структур управління має за мету удосконалення, оптимізацію системи управління силами і засобами органів внутрішніх справ. Воно є необхідним попереднім кроком автоматизації управлінської діяльності, яка вимагає серйозної підготовчої роботи. Рассматривается формирование управленческих решений в органах внутренних дел с помощью количественных методов. Моделирование организационных структур управления имеет цель усовершенствования, оптимизации системы управления силами и средствами органов внутренних дел. Оно является необходимым предварительным шагом автоматизации управленческой деятельности, которая требует серьезной подготовительной работы. The formation of managerial decisions in the internal affairs bodies using quantitative methods is considered. Modeling of organizational management structures has the goal of improving and optimizing the system of controlling the forces and means of internal affairs bodies. It is a necessary preliminary step in the automation of management activities, which requires serious preparatory work.
 • Документ
  Поліграф як засіб криміналістичної техніки
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 157-160, 2003) Єфремов, О. О.; Yefremov, O. O.
  Відмічено, що криміналістична техніка - це сукупність спеціальних засобів і методів , що використовуються для виявлення, фіксації, дослідження, оцінки й використання доказів при розслідуванні злочинів. Криміналістична техніка має свою систему і розподіляється на розділи. Один із розділів - це нетрадиційні засоби і спеціальні знання. До нього відноситься і поліграф. Отмечено, что криминалистическая техника - это совокупность специальных средств и методов, используемых для выявления, фиксации, исследования, оценки и использования доказательств при расследовании преступлений. Криминалистическая техника имеет свою систему и распределяется на разделы. Один из разделов - это нетрадиционные средства и специальные знания. К нему относится и полиграф. It is noted that the forensic technique is a combination of special tools and methods used to identify, record, research, evaluate and use evidence in the investigation of crimes. The forensic technique has its own system and is divided into sections. One of the sections is non-traditional means and special knowledge. The polygraph belongs to it.