Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 21, ч. 1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Межі дії патенту України на пристрій, спосіб
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 179-182, 2003) Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8785-0475
  Зазначено, що територіальна обмеженість дії патентних прав виявляється в тому, що охорона винаходу можлива тільки на території держави, яка видала патент, тому особа, зацікавлена в усуненні конкурентів, що можуть використовувати її винахід за межами країни, повинна клопотатися про видачу патенту і за кордоном. Патент, закріплюючий виключне право, діє протягом визначеною терміну, після закінчення якого винахід стає суспільним надбанням.
 • Документ
  Деякі криміналістичні аспекти процесуального статусу потерпілої особи
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 170-176, 2003) Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581
  Розглянуті деякі криміналістичні аспекти процесуального статусу потерпілої особи. Зазначено, що окремі положення процесуальної характеристики потерпілого, зокрема, наділення його новими правами та обов'язками, будуть виконувати роль підстав при формуванні нових та удосконаленні вже існуючих положень криміналістичної тактики проведення окремих слідчих дій за участю потерпілого. Рассмотрены некоторые криминалистические аспекты процессуального статуса потерпевшего. Отмечено, что отдельные положения процессуальной характеристики потерпевшего, в частности, наделение его новыми правами и обязанностями, будут выполнять роль оснований при формировании новых и совершенствовании уже существующих положений криминалистической тактики проведения отдельных следственных действий с участием потерпевшего. Some forensic aspects of the procedural status of the victim are considered. It is noted that certain provisions of the procedural characteristics of the victim, in particular, giving him new rights and obligations, will serve as the basis for the formation of new and improvement of existing provisions of the criminalistic tactics of conducting individual investigative actions with the participation of the victim.
 • Документ
  Міжнародна правоохоронна діяльність: поняття, цілі, завдання, принципи, функції
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 164-170, 2003) Леженіна, О. І.; Lezhenina, O. I.
  Зазначено, що за своїм змістом міжнародна правоохоронна діяльність є багатофункціональною, а кожна функція призначена виконувати свої специфічні завдання і може реалізовуватися різними національними правоохоронними та судовими органами, а також міжнародними організаціями притаманними саме їм методами. Отмечено, что по своему содержанию международная правоохранительная деятельность является многофункциональной, а каждая функция предназначена выполнять свои специфические задания и может реализовываться различными национальными правоохранительными и судебными органами, а также международными организациями присущими именно им методами. It is noted that in its content, international law enforcement is multifunctional, and each function is designed to fulfill its specific tasks and can be carried out by various national law enforcement and judicial authorities, as well as international organizations using methods specific to them.
 • Документ
  Формування управлінських рішень в органах внутрішніх справ за допомогою кількісних методів
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 160-163, 2003) Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V.
  Розглядається формування управлінських рішень в органах внутрішніх справ за допомогою кількісних методів. Моделювання організаційних структур управління має за мету удосконалення, оптимізацію системи управління силами і засобами органів внутрішніх справ. Воно є необхідним попереднім кроком автоматизації управлінської діяльності, яка вимагає серйозної підготовчої роботи. Рассматривается формирование управленческих решений в органах внутренних дел с помощью количественных методов. Моделирование организационных структур управления имеет цель усовершенствования, оптимизации системы управления силами и средствами органов внутренних дел. Оно является необходимым предварительным шагом автоматизации управленческой деятельности, которая требует серьезной подготовительной работы. The formation of managerial decisions in the internal affairs bodies using quantitative methods is considered. Modeling of organizational management structures has the goal of improving and optimizing the system of controlling the forces and means of internal affairs bodies. It is a necessary preliminary step in the automation of management activities, which requires serious preparatory work.
 • Документ
  Поліграф як засіб криміналістичної техніки
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 157-160, 2003) Єфремов, О. О.; Yefremov, O. O.
  Відмічено, що криміналістична техніка - це сукупність спеціальних засобів і методів , що використовуються для виявлення, фіксації, дослідження, оцінки й використання доказів при розслідуванні злочинів. Криміналістична техніка має свою систему і розподіляється на розділи. Один із розділів - це нетрадиційні засоби і спеціальні знання. До нього відноситься і поліграф. Отмечено, что криминалистическая техника - это совокупность специальных средств и методов, используемых для выявления, фиксации, исследования, оценки и использования доказательств при расследовании преступлений. Криминалистическая техника имеет свою систему и распределяется на разделы. Один из разделов - это нетрадиционные средства и специальные знания. К нему относится и полиграф. It is noted that the forensic technique is a combination of special tools and methods used to identify, record, research, evaluate and use evidence in the investigation of crimes. The forensic technique has its own system and is divided into sections. One of the sections is non-traditional means and special knowledge. The polygraph belongs to it.
 • Документ
  Щодо класифікації причин конфліктів в органах внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 152-157, 2003) Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.
  Аналіз служби працівників органів внутрішніх справ свідчить, що конфлікти, які виникають у службовій діяльності, надзвичайно різноманітні за своїм характером, їх можна розрізняти за мотивами (протиборство соціально спрямованого прагнення з егоїстичним), за обсягом, за періодичністю, часом протікання, наслідками для особистості й колективу.
 • Документ
  Гарантії при наданні державної допомоги сім'ям з дітьми
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 146-152, 2003) Кулачок, Л. В.; Kulachok, L. V.
  Зазначено, що гарантіями при наданні державної допомоги сім'ям з дітьми є визнання права на соціальний захист Конституцією України, захист материнства, батьківства та дитинства державою; конкретизація права сім'ї на державну допомогу; законодавчо визначене коло компетентних органів, наділених функцією призначення та виплат сімейних допомог; можливість судового захисту порушеного права на утримання допомоги. Отмечено, что гарантиями при предоставлении государственной помощи семьям с детьми является признание права на социальную защиту Конституцией Украины, защита материнства, отцовства и детства государством; конкретизация права семьи на государственную помощь; законодательно определенный круг компетентных органов, наделенных функцией назначения и выплат семейных пособий; возможность судебной защиты нарушенного права на содержание помощи. It is noted that the guarantees in providing state assistance to families with children are the recognition of the right to social protection by the Constitution of Ukraine, the protection of motherhood, fatherhood and childhood by the state; specification of the right of the family to state aid; a legislatively defined circle of competent authorities with the function of assigning and paying family benefits; the possibility of judicial protection of the violated right to the content of assistance.
 • Документ
  Поняття договору охорони та його місце в системі цивільно-правових зобов'язань
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 141-146, 2003) Староста, В. І.; Starosta, V. I.
  Підкреслено, що найбільш ефективними є засоби попереджувального характеру, направлені на недопущення правопорушень. У цивільному праві засоби попереджувального характеру реалізуються, зокрема, шляхом укладання договору охорони. Подчеркнуто, что наиболее эффективными являются средства предупредительного характера, направленные на недопущение правонарушений. В гражданском праве средства предупредительного характера реализуются, в частности, путем заключения договора охраны. It is emphasized that the most effective are preventive measures aimed at preventing offenses. In civil law, preventive measures are implemented, in particular, by concluding a protection contract.
 • Документ
  Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу в сучасних умовах
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 135-140, 2003) Шильник, В. Ю.; Shylnyk, V. Yu.
  Розглянуто поняття, сутність та особливості адміністративного процесу в сучасних умовах. Адміністративний процес є юридичною діяльністю органів державного управління по вирішенню індивідуально-конкретних справ, яка здійснюється в межах правових відносин, що виникають у процесі цієї діяльності. Рассмотрены понятие, сущность и особенности административного процесса в современных условиях. Административный процесс является юридической деятельностью органов государственного управления по решению индивидуально-конкретных дел, которая осуществляется в рамках правовых отношений, возникающих в процессе этой деятельности. The concept, essence and features of the administrative process in modern conditions are considered. The administrative process is a legal activity of government bodies to solve individually specific cases, which is carried out in the framework of legal relations arising in the process of this activity.
 • Документ
  Загальні та специфічні ознаки правової культури працівників органів внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 125-129, 2003) Зеленко, І. П.; Zelenko, I. P.
  Розглянуті загальні та специфічні ознаки правової культури працівників органів внутрішніх справ. Запропоновано наступний підхід до розуміння досліджуваної категорії: правова культура співробітників органів внутрішніх справ - це система суспільно-правових цінностей, що виражаються у завданнях органів внутрішніх справ та гарантуються свідомою законною та ефективною правозастосовчою діяльністю співробітників. Рассмотрены общие и специфические признаки правовой культуры сотрудников органов внутренних дел. Предложен следующий подход к пониманию исследуемой категории: правовая культура сотрудников органов внутренних дел - это система общественно-правовых ценностей, выражающиеся в задачах органов внутренних дел и гарантируются сознательной законной и эффективной правоприменительной деятельностью сотрудников. The general and specific features of the legal culture of employees of internal affairs bodies are considered. The following approach to understanding the category under study is proposed: the legal culture of employees of law enforcement bodies is a system of social and legal values that are expressed in the tasks of law enforcement bodies and are guaranteed by conscious lawful and effective law enforcement of employees.
 • Документ
  Захисник на досудовому слідстві: адвокат чи фахівець у галузі права?
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 121-125, 2003) Омельченко, Т. В.; Omelchenko, T. V.
  Наголошено на необхідністі детального законодавчого врегулювання процесуального статусу суб'єктів, які надають правову допомогу в кримінальному судочинстві. Питання про суб'єктів надання правової допомоги в кримінальному процесі не втрачає своєї актуальності з моменту відокремлення в суспільстві незалежної організації професійних юристів - адвокатури. Отмечена необходимость детального законодательного урегулирования процессуального статуса субъектов, оказывающих правовую помощь в уголовном судопроизводстве. Вопрос о субъектах оказания помощи в уголовном процессе не теряет своей актуальности с момента отделения в обществе независимой организации профессиональных юристов - адвокатуры. The necessity of a detailed legislative regulation of the procedural status of entities providing legal assistance in criminal proceedings is noted. The issue of the subjects of assistance in the criminal process has not lost its relevance since the separation in the society of an independent organization of professional lawyers - advocates.
 • Документ
  Специфічні риси та функції актів офіційного тлумачення законів
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 99-104, 2003) Михайлович, Д. М.; Mykhailovych, D. M.
  Розглянуто акт тлумачення закону як правовий акт допоміжного характеру, спрямований на розкриття дійсного змісту і порядку застосування нормативних приписів, що містяться у чинному законодавстві, з метою забезпечення їх однакового розуміння і застосування. Рассмотрен акт толкования закона как правовой акт вспомогательного характера, направленный на раскрытие действительного содержания и порядка применения нормативных предписаний, содержащихся в действующем законодательстве, с целью обеспечения их единообразного понимания и применения. The act of interpretation of the law is considered as a legal act of an auxiliary nature, aimed at disclosing the actual content and procedure for applying the regulatory requirements contained in the current legislation in order to ensure their uniform understanding and application.
 • Документ
  Автор як суб'єкт творчості
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 60-65, 2003) Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B.
  Проаналізовані творчі аспекти діяльності автора. Зазначено, що творчість та творчий процес як особливий вид суспільно корисної праці, в якому органічно поєднуються інтереси самого творця та суспільства, є головною ланкою в аналізі особистості автора. Проанализированы творческие аспекты деятельности автора. Отмечено, что творчество и творческий процесс как особый вид общественно полезного труда, в котором органично сочетаются интересы самого создателя и общества, является главным звеном в анализе личности автора. The creative aspects of the author’s activity are analyzed. It is noted that creativity and the creative process as a special type of socially useful work, which organically combines the interests of the creator and society, is the main link in the analysis of the personality of the author.
 • Документ
  Про організаційно-контрольну та наглядову діяльність Прокуратури України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 48-54, 2003) Бородін, І. Л.; Borodin, I. L.
  Розглянута організаційно-контрольна та наглядова діяльність Прокуратури України. Підкреслено, що в умовах перехідного періоду, коли держава знаходиться в соціально-економічній і правовій нестабільності, загально наглядова функція, яка залишена Конституцією України за прокуратурою, до введення в дію законів, що регламентують діяльність державних органів, контролюючих дотримання законів, є однією з найважливіших. Рассмотрена организационно-контрольная и надзорная деятельность прокуратуры Украины. Подчеркнуто, что в условиях переходного периода, когда государство находится в социально-экономической и правовой нестабильности, обще надзорная функция, которая оставлена Конституцией Украины за прокуратурой, до введения в действие законов, регламентирующих деятельность государственных органов, контролирующих соблюдение законов, является одной из важнейших. The organizational and control and supervisory activities of the prosecutor's office of Ukraine are considered. It is emphasized that in a transitional period when the state is in socio-economic and legal instability, the general supervisory function that the Constitution of Ukraine left for the prosecutor's office, before the laws governing the activities of state bodies that monitor compliance with laws, is enacted, is one of the most important.
 • Документ
  Використання технічних засобів у діяльності Державної служби охорони
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 33-37, 2003) Угровецький, О. П.; Uhrovetskyi, O. P.
  Розглянуто використання технічних засобів у діяльності Державної служби охорони. Зроблено висновок, що ефективність діяльності Державної служби охорони значною мірою залежить від забезпечення її сучасними технічними засобами охорони, які повинні відповідати вимогам якості і безпеки для споживача. Рассмотрено использование технических средств в деятельности Государственной службы охраны. Сделан вывод, что эффективность деятельности Государственной службы охраны во многом зависит от обеспечения ее современными техническими средствами охраны, которые должны отвечать требованиям качества и безопасности для потребителя. The use of technical means in the activities of the State Guard Service is considered. It is concluded that the effectiveness of the activities of the State Security Service largely depends on providing it with modern technical means of protection, which must meet the requirements of quality and safety for the consumer.
 • Документ
  Перспективи використання результатів ДНК-аналізу в криміналістиці
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 3-6, 2003) Дідик, М. М.; Didyk, M. M.
  У статті досліджено широке застосування та переваги ДНК-аналізу. Розглянуто історичний аспект індентифікації осіб та використання перевірених тест-систем. Аналізуючи зарубіжну та вітчизняну практику зроблено висновок, що метод ідентифікації широко увійшов у криміналістичну практику. В статье исследовано широкое применение и преимущества ДНК-анализа. Рассмотрены исторический аспект индентификации лиц и использование проверенных тест-систем. Анализируя зарубежную и отечественную практику сделан вывод, что метод идентификации широко вошел в криминалистическую практику. The article examines the wide application and benefits of DNA analysis. The historical aspect of identification of persons and use of the tested test systems is considered. Analyzing foreign and domestic practice, it is concluded that the method of identification has become widely used in forensic practice.