Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2014, №3 (66)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об’єкт кіберзлочину
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 74-79, 2014) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X
  Досліджено нормативно-правові акти України та практику їх застосування у сфері державних закупівель як об’єкта кіберзлочину. Визначено основні суперечності у законодавстві, що регулює державні закупівлі, які можуть призвести до скоєння кібезлочину у сфері закупівель. За допомогою загальнонаукових та спеціальних методів пізнання виявлено дефекти права в механізмі державних закупівель, внаслідок чого вони стають об’єктом кіберзлочину. Галузь застосування досліджуваної проблематики – цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні правовідносини. Практичне значення роботи полягає у можливості її використання працівниками ОВС під час розслідування економічних злочинів. The normative legal acts of Ukraine and the practice of their application in the sphere of governmental purchases as the object of cybercrime are the subject of the research. The main result of the research is the conclusions regarding the improvement of the legislation in the sphere of governmental purchases consisting in the necessity of preparation of methodical developments for economic crimes investigation in the sphere of governmental purchases. Исследованы нормативно-правовые акты Украины и практика их применения в сфере государственных закупок как объект киберпреступления. Определены основные разногласия в законодательстве, регулирующем государственные закупки, которые могут привести к совершению киберпреступления в сфере закупок. С помощью общенаучных и специальных методов познания выявлены дефекты права в механизме государственных закупок, вследствие чего они становятся легко доступными для совершения киберпреступления. Основным результатом исследования выступают выводы относительно усовершенствования законодательства в сфере государственных закупок. Область применения исследуемой проблематики – гражданские, хозяйственные, административные, уголовные правоотношения. Практическое значение работы состоит в возможности её использования работниками ОВД при расследовании экономических преступлений.
 • Документ
  Право на справедливий суд: проблеми та шляхи розв’язання
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 180-186, 2014) Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627
  З метою дослідження напрямів удосконалення організації та функціонування судової системи, що сприятиме підвищенню ефективності її функціонування, розглянуто існуючі підходи до визначення поняття «справедливий суд», акцентовано увагу на окремих проблемах функціонування судової системи та зроблено відповідні висновки. Акцентовано увагу на недопустимості залежності судової влади від впливу політичних сил та виконавчої влади. Окрему увагу приділено вимогам, які висуваються до кандидатів на посаду суддів, фінансовому забезпеченню суддів та їх відповідальності за винесення завідомо неправомірного рішення. Judicial protection of human and citizen rights is the highest goal of the rule of law state, which assumes responsibilities for guaranteeing fundamental human rights and freedoms, including the system of independent courts. Considerable scientific interest to the problems concerning impartial trials on the one hand contributes its comprehensive analysis, and on the other results in a large number of points of view on this matter, making it difficult to develop a unified approach on the stated problem. Therefore, the objective of this article is to determine the areas of improving the organization and functioning of the judicial system, which will improve the efficiency of its operation. С целью исследования направлений совершенствования организации и функционирования судебной системы, что будет способствовать повышению эффективности её функционирования, рассмотрены существующие подходы к определению понятия «справедливый суд», акцентировано внимание на отдельных проблемах функционирования судебной системы и сделаны соответствующие выводы. Акцентировано внимание на недопустимости зависимости судебной власти от влияния политических сил и от исполнительной власти. Отдельное внимание уделено требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судей, финансовому обеспечению судей и их ответственности за принятие заведомо неправомерного решения.
 • Документ
  Сучасний стан і проблеми вдосконалення законодавства про громадський контроль за використанням та охороною земель
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 174-180, 2014) Швець, В. Д.; Shvets, V. D.
  Розглянуто сучасний стан законодавства, що регулює здійснення громадського контролю за використанням та охороною земель. Охарактеризовано негативні наслідки відсутності спеціального нормативно-правового акта, який би врегульовував громадський контроль за використанням та охороною земель. Зазначено доцільність прийняття Типового положення про громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель. The current state of legislation regulating realization of public control over land use and protection is studied. Negative consequences of the lack of specific legal act that would regulate public control over land use and protection are characterized. The expediency of adopting the Model Regulations on public inspectors on controlling land use and protection is noted. Рассмотрено современное состояние законодательства, регулирующего осуществление общественного контроля за использованием и охраной земель. Охарактеризованы негативные последствия отсутствия специального нормативно-правового акта, который бы регулировал общественный контроль за использованием и охраной земель. Отмечена целесообразность принятия Типового положения об общественных инспекторах по контролю за использованием и охраной земель.
 • Документ
  Цивільно-правове регулювання відносин з виховання
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 197-202, 2014) Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760
  Розглянуто цивілістичну проблему щодо можливості кваліфікації відносин з виховання як предмета цивільного права. Зазначено, що де-факто відносини з виховання є елементом змістовної поведінки виконавця (навчального закладу) у договірних зобов’язаннях з надання освітніх послуг. Втім, вони де-юре не зазнали належного законодавчого (цивільно-правового) впорядкування, що визначає актуальність цієї тематики. Критичний аналіз деяких доктринальних положень дозволив зробити висновки про віднесення виховання до предмета цивільно-правового регулювання. The article deals with the civil law problem of the possibility of qualifying relationship on education as a subject of civil law. It states, that the de facto relationship on education, are an element of meaningful behavior of the executive (educational institution) in the contract obligations to provide educational services. However, they are not undergone proper legal (civil law) ordering de jure, that determines the relevance of the subject. Рассмотрена цивилистическая проблема о возможности квалификации отношений по воспитанию в качестве предмета гражданского права. Указано, что де-факто отношения по воспитанию являются элементом содержательного поведения исполнителя (учебного заведения) в договорных обязательствах по оказанию образовательных услуг. Однако они де-юре не претерпели должного законодательного (гражданско-правового) упорядочения, что определяет актуальность данной тематики. Критический анализ некоторых доктринальных положений позволил сделать выводы об отнесении воспитания к предмету гражданско-правового регулирования.
 • Документ
  Правозмінюючі юридичні факти в механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 187-196, 2014) Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152
  У науці визначення кола підстав зміни особистих немайнових правовідносин досить абстрактне та неповне. Подібні абстрактність і неповнота призводять до зниження ефективності правового регулювання особистих немайнових відносин, що вказує на актуальність подібних досліджень. У результаті дослідження зроблено висновок, що правозмінюючі – це такі юридичні факти, які тягнуть за собою зміну цивільних правовідносин, а зміни можуть відбуватися у будь-якому їх елементі (суб’єктному складі, змісті, об’єкті). До правозмінюючих можуть бути віднесені будь-які юридичні факти. Вони можуть породжувати зміни як за життя управомоченої особи, так і в разі її смерті. The definition of the range of the bases of altering of the personal nonproperty legal relationship is quite abstract and incomplete in science. Such abstractness and incompleteness lead to the decrease in efficiency of legal regulation of the personal non-property relationship that indicates the relevance of such researches. В науке определение круга оснований изменения личных неимущественных правоотношений достаточно абстрактное и неполное. Подобные абстрактность и неполнота приводят к снижению эффективности правового регулирования личных неимущественных отношений, что указывает на актуальность подобных исследований. В результате исследования сделаны выводы о том, что правоизменяющие – это такие юридические факты, которые влекут за собой изменение гражданских правоотношений, а изменения могут происходить в любом их элементе (субъектном составе, содержании, объекте). К правоизменяющим могут быть отнесены любые юридические факты. Они могут порождать изменения как при жизни управомоченного лица, так и в случае его смерти.
 • Документ
  Шляхи удосконалення юридичних гарантій дотримання трудових прав
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 203-210, 2014) Бабенко, А. О.; Babenko, A. O.
  Розглянуто юридичні гарантії дотримання трудових прав громадян. Відзначено, що сьогодні чинне національне законодавство передбачає доволі місткий перелік трудових прав громадян та гарантій їх захисту. Вказано, що переважна більшість роботодавців порушують вимоги трудового законодавства, про що свідчать результати перевірок, здійснених державними органами і профспілковими організаціями. Обґрунтовано пропозицію щодо проведення заходів, із одного боку, щодо посилення гарантій трудових прав громадян, а з іншого, щодо орієнтування всіх державних органів, у тому числі правоохоронних, на забезпечення реального здійснення наявних гарантій. Legal guarantees of keeping labor rights are considered. It is noted that nowadays the current national legislation, namely the Constitution of Ukraine and the Labor Code of Ukraine provides a rather volumetric list of labor rights and guarantees of their protection. Besides, it is stated that nowadays the vast majority of employers violate labor legislation. Results of inspections carried out by state agencies and trade unions are the evidence of this fact. Рассмотрены юридические гарантии соблюдения трудовых прав граждан. Отмечено, что сегодня действующее национальное законодательство предусматривает достаточно ёмкий перечень трудовых прав граждан и гарантий их защиты. Указано, что подавляющее большинство работодателей нарушают требования трудового законодательства, о чём свидетельствуют результаты проверок, осуществленных государственными органами и профсоюзными организациями. Обосновано предложение относительно проведения мероприятий, с одной стороны, относительно усиления гарантий трудовых прав граждан, а с другой, относительно ориентирования всех государственных органов, в том числе правоохранительных, на обеспечение реального осуществления имеющихся гарантий.
 • Документ
  Порівняльний аналіз оперативного опитування осіб у різних країнах
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 95-102, 2014) Перепелиця, М. М.; Perepelytsia, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726
  З урахуванням чинного та перспективного вітчизняного та зарубіжного законодавства проведено компаративний аналіз оперативного опитування як елемента системи оперативно-розшукової діяльності. Проаналізовано повноваження правоохоронних органів різних країн щодо здійснення цього заходу. Розкрито прийоми та способи, які застосовуються під час його проведення. Окреслено види та характерні риси оперативного опитування. Considering current domestic and foreign legislation the author made a comparative analysis of operative questioning as an element of the system of operative and search activity. Definition of the operative questioning, grounds of its application are presented. С учётом действующего и перспективного отечественного и зарубежного законодательства проведён компаративный анализ оперативного опроса как элемента системы оперативно-розыскной деятельности. Проанализированы полномочия правоохранительных органов разных стран по осуществлению этого мероприятия. Раскрыты приёмы и способы, которые применяются во время его проведения. Очерчены виды и характерные черты оперативного опроса.
 • Документ
  Порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства у сфері боротьби із розповсюдженням дитячої порнографії в мережі Інтернет
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 59-66, 2014) Козленко, О. О.; Kozlenko, O. O.
  Розглянуто проблеми боротьби з дитячою порнографією в мережі Інтернет. Здійснено порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства в цій сфері. Досліджено особливості законодавства США, Великобританії, Японії та Канади щодо боротьби із розповсюдженням дитячої порнографії в мережі Інтернет. The article is devoted to the problem of combating child pornography in the Internet. The comparative and legal analysis of international and national legislation in this area is realized. Рассмотрена проблема борьбы с детской порнографией в сети Интернет. Осуществлено сравнительно-правовой анализ международного и национального законодательства в данной сфере. Исследованы особенности законодательства США, Великобритании, Японии и Канады, в сфере борьбы с распространением детской порнографии в сети Интернет.
 • Документ
  Первинна професійна орієнтація молоді: соціально-технологічний аспект
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 247-256, 2014) Саппа, Г.-М. М.; Sappa, H.-M. M.; Болотова, В. О.; Bolotova, V. O.; Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O.
  Розглянуто поняття первинної та вторинної профорієнтації, які відображають процеси допрофесійної і професійної підготовки. Запропоновано методологічні та методичні засади інтегральної соціальної технології первинної професійної орієнтації. Виділено основні принципи соціальної технології профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. The notions of primary and secondary vocational guidance, which reflect the processes of pre-professional and professional training, are studied in the article. Рассмотрены понятия первичной и вторичной профориентации, которые отображают процессы допрофессиональной и профессиональной подготовки. Предложены методологические и методические основы интегральной социальной технологии первичной профессиональной ориентации. Выделены основные принципы социальной технологии профориентационной работы с учащейся молодёжью.
 • Документ
  Охорона навколишнього природного середовища в Україні: проблеми законодавчого забезпечення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 210-218, 2014) Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167
  Розглянуто існуючу систему законодавчих актів у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні. Здійснено аналіз нормативно- правових актів, які відображають основні тенденції розвитку цього напряму, та звернуто увагу на вдосконалення механізмів їх реалізації у зв’язку з євроінтеграційними процесами. Підкреслено важливість співпраці між Європейським Союзом та Україною у сфері охорони довкілля. Надано конкретні рекомендації стосовно приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС. The article reviews the existing system of legal acts in the field of environmental protection in Ukraine including its general characteristics. There is also given an analysis of scientific works about legal regulation in the field of environmental protection. The author gives definitive recommendations regarding harmonization of the Ukrainian legislation to the EU legislation. Рассмотрена существующая система законодательных актов в сфере охраны окружающей природной среды в Украине. Проанализированы нормативно-правовые акты, отражающие основные тенденции развития этого направления, и обращено внимание на совершенствование механизмов реализации в связи с евроинтеграционными процессами. Подчёркнута важность сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной в сфере охраны окружающей природной среды. Предложены конкретные рекомендации относительно приведения законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС.
 • Документ
  Місце розвідувального опитування в діяльності підрозділів карного розшуку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 67-74, 2014) Лаврик, Ю. В.; Lavryk, Yu. V.; Стащак, М. В.; Stashchak, M. V.
  Досліджено питання використання можливостей розвідувального опитування в практиці діяльності підрозділів карного розшуку. Виділено його особливе місце і виключна роль в загальній системі оперативно-розшукових заходів. The theme of the paper is the place of reconnaissance survey in the activity of criminal investigation divisions. The Objective of the paper is to identify and comprehensively research the place of reconnaissance survey in the system of operative and search measures used by criminal investigation divisions’ officers in the process of operative service of environment functioning; to elaborate on this basis some proposals for optimizing the use of operative and search measure in the practice of criminal investigation divisions. Исследованы вопросы использования возможностей разведывательного опроса в практике деятельности подразделений уголовного розыска. Выделено его особенное место и исключительная роль в общей системе оперативно- розыскных мероприятий.
 • Документ
  Загальний огляд системи повноважень суб’єктів здійснення міграційного контролю в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 129-136, 2014) Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864
  Виконано загальний огляд системи повноважень суб’єктів здійснення міграційного контролю в Україні, акцентовано увагу на Державній міграційній службі України як провідному суб’єкті здійснення міграційного контролю. Сформульовано загальне поняття суб’єктів здійснення міграційного контролю в Україні. Проведено аналіз правового регулювання повноважень суб’єктів здійснення міграційного контролю в Україні, звернуто увагу на його переваги та недоліки, зроблено відповідні висновки. The general examination of the system of powers of migration control’s subjects in Ukraine is realized. These subjects include: public security unit within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the unit of securing state border within the State Border Service of Ukraine, Security Service of Ukraine, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Ministry of Social Policy of Ukraine, Ministry of Health. Special attention is paid to the State Migration Service of Ukraine as a key subject of migration control. Выполнен общий обзор системы полномочий субъектов осуществления миграционного контроля в Украине, акцентировано внимание на Государственной миграционной службе Украины как ведущем субъекте осуществления миграционного контроля. Сформулировано общее понятие субъектов осуществления миграционного контроля в Украине. Проведён анализ правового регулирования полномочий субъектов осуществления миграционного контроля в Украине, обращено внимание на его преимущества и недостатки, сделаны соответствующие выводы.
 • Документ
  Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 152-162, 2014) Проневич, О. С.; Pronevych, O. S.
  З’ясувано концептуальні та інституційно-правові засади взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації у контексті визначення перспектив удосконалення організаційно-управлінських форм і правового забезпечення соціального партнерства органів публічної влади та громадськості у сфері правоохорони та правозахисту. The article investigates the conceptual and institutional and legal frameworks for interaction prosecutors with the media in the context of determining the prospects of improvement of organizational and managerial forms and legal support of social partnership of the public authorities and the public in the field of law enforcement and human rights protection. Исследованы концептуальные и институционно-правовые основы взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой информации в контексте определения перспектив усовершенствования организационно-управленческих форм и правового обеспечения социального партнёрства органов публичной власти и общественности в сфере правоохраны и правозащиты.
 • Документ
  Поняття і структура адміністративної процесуальної правосуб’єктності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 137-144, 2014) Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027
  Дослідженно категорію адміністративної процесуальної правосуб’єктності, її поняття, структуру, значення та роль в адміністративному судочинстві України. Проаналізовано ряд наукових підходів щодо визначення обсягу категорії «адміністративна процесуальна правосуб’єктність», досліджено її правову природу, висловлено власні погляди щодо її формулювання. The article is devoted to the research of the category of administrative procedural legal personality, its concept, content and structure. The development of legal personality’s theory in various areas of legal science is analyzed; existing views of scientists concerning the definitions of legal capacity and legal ability are researched. Исследована категория административной процессуальной правосубъектности, её понятие, содержание, значение и роль в административном судопроизводстве Украины. Проанализирован ряд научных подходов к определению объёма категории «административная процессуальная правосубъектность», исследована её правовая природа, выражены собственные позиции к её формулировке.
 • Документ
  Окремі аспекти співвідношення норм кримінального процесуального і кримінального права у сучасних умовах застосування положень чинного Кримінального процесуального кодексу України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 111-118, 2014) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Розглянуто актуальність і специфіку співвідношення норм кримінального процесуального і кримінального права в умовах введення у правозастосовну діяльність правоохоронних органів та в досудове розслідування чинного кримінального процесуального законодавства України. Проаналізовано стан наукової розробки цих питань в історичному та в сучасному аспектах. Вказано на наявні та невирішені проблеми в теоретичному і законодавчому напрямах та запропоновано шляхи їх вирішення. The author of the article analyzed the relevance and specificity of the rules of criminal procedure and criminal law according to the new Criminal Procedure Code that is used by law enforcement agencies, including the bodies of pretrial investigation.The author made judgments about the unsolved theoretical, practical and legal aspects of the theme research, as well as concrete ways to address these issues. Also the author summed up, that this direction in science should be studied further. Рассмотрены актуальность и специфика соотношения норм уголовного процессуального и уголовного права в условиях введения в правоприменительную деятельность правоохранительных органов и в досудебное расследование действующего уголовного процессуального законодательства Украины. Проанализировано состояние научной разработки этих вопросов в историческом аспекте и в современном положении. Указано на имеющиеся и нерешённые проблемы в теоретическом и законодательном направлениях и предложены пути их решения.
 • Документ
  Теоретичні підходи до визначення поняття «юридична відповідальність»
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 6-15, 2014) Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937
  Розглянуто існуючі у правознавстві погляди на зміст і сутність поняття «юридична відповідальність», акцентовано увагу на їх перевагах та недоліках, зроблено відповідні висновки. Existing in jurisprudence views on the content and nature of the notion «legal liability» are researched; special attention is focused on their advantages and disadvantages; corresponding conclusions are made. Рассмотрены существующие в правоведении взгляды на содержание и сущность понятия «юридическая ответственность», акцентировано внимание на их преимуществах и недостатках, сделаны соответствующие выводы.
 • Документ
  Координація слідчої та оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії зайняттю гральним бізнесом в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 102-111, 2014) Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223
  Розглянуто засоби протидії зайняттю гральним бізнесом в Україні. Проаналізовано проблеми координації слідчої та оперативно-розшукової діяльності в зазначеній сфері та їх вплив на стан правопорядку у галузі господарювання. На підставі цього розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності взаємодії слідчого та оперативного працівника у сфері протидії зайняттю гральним бізнесом, зокрема під час кримінального провадження. Means of counteracting gambling business in Ukraine are considered. The problems of coordination between investigative and operative and search activities in this field and their impact on the rule of law in the field of economic management are analyzed. On this basis the author offered some recommendations to improve the efficiency of interaction between the investigator and the operative officer in the sphere of counteracting gambling business in particular during the criminal proceedings. Рассмотрены средства противодействия занятию игорным бизнесом в Украине. Проанализированы проблемы координации следственной и оперативно-розыскной деятельности в указанной сфере и их влияние на состояние правопорядка в области хозяйствования. На этой основе разработаны рекомендации относительно повышения эффективности взаимодействия следователя и оперативного работника в сфере противодействия занятию игорным бизнесом, в частности во время уголовного производства.
 • Документ
  До питання про правовий статус роботодавця як суб’єкта матеріальної відповідальності за трудовим законодавством України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 218 -226, 2014) Трофимовська, Ю. В.; Trofimovska, Y. V.
  Проаналізовано чинне трудове законодавство та наукові підходи сучасників з питань регулювання правового статусу роботодавця як суб’єкта матеріальної відповідальності, визначено недоліки й прогалини його правового регулювання. Обґрунтовано необхідність удосконалення регулювання правового статусу роботодавця в національному законодавстві України. The paper analyzes the domestic law and contemporary scientific approaches to regulate the legal status of the employer as the subject of liability under the labor law of Ukraine. The author tried to identify shortcomings in the existing terminology of such concepts as «employer» and «owner», the appropriateness of their use in labor legislation. Проанализировано действующее трудовое законодательство и научные подходы современников по вопросам регулирования правового статуса работодателя как субъекта материальной ответственности, определены недостатки и пробелы его правового регулирования. Обоснована необходимость совершенствования регулирования правового статуса работодателя в национальном законодательстве Украины.
 • Документ
  Детермінанти злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, як різновиду транснаціональної злочинності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66). - С. 37-43, 2014) Грабазій, І. А.; Hrabazii, I. A.;
  Розглянуто проблеми боротьби з торгівлею людьми як на міжнародному, так і на державному рівнях. Зроблено аналіз міграційних процесів у державі з метою встановлення трафіку «живого товару». Проведено порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства в сфері боротьби з торгівлею людьми. Узагальнено статистичні дані іноземних держав та міжнародних організацій з метою виокремлення основних напрямів цього «бізнесу». Досліджено та сформульовано детермінанти торгівлі людьми як різновиду транснаціональної злочинності.
 • Документ
  Адміністративно-правові відносини у сфері функціонування місцевих загальних судів в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66). - С. 162-173, 2014) Прошутя, І. Д.; Proshutia, I. D.
  Обґрунтовано визначальне значення адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих загальних судів в Україні, що є необхідною передумовою функціонування всієї судової системи України. Визначено основні ознаки адміністративно-правових відносин, сутність та специфіку їх виникнення в місцевих загальних судах України. Надано коротку характеристику основних адміністративно-правових відносин у сфері функціонування судової системи України. Визначено пріоритетні напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення адміністративно-правових відносин у місцевих загальних судах.