Форум права, 2015, № 1

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2015. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Окремі аспекти реформування ОВС України
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 382–387., 2015) Юнін, О. С.; Junin, O. S.
  Досліджено проблемні питання реформування системи органів внутрішніх справ України. Приділено увагу недолікам існуючої системи правоохоронних органів, розглянуто принципи підвищення професіоналізму працівників ОВС та основні засади реформування системи підготовки кадрів для органів внутрішніх справ. Сформульовано власні пропозиції щодо реформування системи ОВС України.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією як одна із підвалин протидії злочинності
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 366–370., 2015) Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223
  На засадах проведеного аналізу фахової літератури, стану та структури злочинності, нормативно-правових актів висвітлено кримінально-правову характеристику сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією. Розглянуто низку правових проблем протидії сутенерству або втягнення особи в заняття проституцією. Запропоновано авторське бачення шляхів вирішення окресленої проблеми в сучасних умовах розвитку України.
 • Документ
  Правове регулювання діяльності суб’єктів землекористування
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 361–365., 2015) Швець, В. Д.; Shvets, V. D.
  Розглядаються принципи правового регулювання діяльності суб’єктів землекористування, аналізується національне законодавство, регулююче діяльність суб’єктів землекористування.
 • Документ
  Теоретичні проблеми відмінності матеріальної відповідальності за трудовим правом від майнової відповідальності за цивільним правом України
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 323–328., 2015) Трофимовська, Ю. В.; Trofimovska, Y. V.
  Аналізуються норми чинного трудового та цивільного законодавства України щодо питань правового регулювання матеріальної та майнової відповідальності, а також досліджуються їх відмінності, визначено недоліки й прогалини правового регулювання матеріальної відповідальності за нормами трудового права. Обґрунтована необхідність вдосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в національному законодавстві України.
 • Документ
  Міжнародні механізми контролю у сфері боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 311–317., 2015) Тітов, Є. Б.; Titov, Ye. B.
  Стаття присвячена проблемі міжнародно-правового регулювання боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження. У статті розглядаються, аналізуються та систематизуються міжнародні механізми контролю у сфері боротьби з катуваннями та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючому гідність поводженням чи покаранням.
 • Документ
  Проблематика участі в цивільному судочинстві народних засідателів
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 295–300., 2015) Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283
  Розглянуто деякі проблеми участі в цивільному процесі, зокрема в справах окремого провадження, народних засідателів. Проаналізовано специфіку вирішення справ, в яких беруть участь народні засідателі, та зроблено висновок про недоцільність залучення вказаних суб’єктів до процесу. Аргументовано необхідність розгляду всіх справ, в тому числі окремого провадження, одноособово професійним суддею.
 • Документ
  Інституційно-правове забезпечення дорожнього будівництва та управління дорогами загального користування в УРСР та незалежній Україні
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 235–244., 2015) Перетятько, А. Ю.; Peretyatko, A. Ju.
  Увага приділена визначення ступеню рівня наступництва у зазначеній сфері та з’ясуванню шляхів вдосконалення інституційно-правового забезпечення управління дорожньою галуззю в умовах здійснення адміністративної реформи. Прикладне значення дослідження полягає в артикуляції сучасної управлінсько-правової парадигми реформування дорожньої галузі, коригуванні адміністративної правосуб’єктності профільного центрального органу виконавчої влади та пошуку оптимальних шляхів організаційно-правового забезпечення модернізації системи управління автомобільними дорогами загального користування.
 • Документ
  Еволюція прав дітей з обмеженими можливостями
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 199–206., 2015) Ніколаєнко, Н. О.; Nikolaenko, N. O.
  Розглядається історико-правовий аспект появи, становлення та розвитку прав дітей з обмеженими можливостями, починаючи від повного несприйняття дітей з вадами розвитку та до визнання їх рівних прав з суспільством. Проведено стислий аналіз письмових свідоцтв та нормативних актів різних країн, які відображають становище у суспільстві дорослих осіб та дітей з обмеженими можливостями.
 • Документ
  Організація ефективної комунікації як ключового елементу підвищення авторитету працівників міліції (поліції) та налагодження взаємодії з населенням
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 178–181., 2015) Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016
  Зроблено висновок, що спілкування є основним інструментом комунікації. Визначено ключові елементи, від яких залежить ефективність комунікації та які впливають на процеси налагодження взаємодії між міліцією і населенням. Надано перелік основних необхідних комунікативних якостей, які повинен мати працівник міліції (поліції).
 • Документ
  Ревізор та перевіряючий у змагальному кримінальному судочинстві України
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 168–172., 2015) Куриленко, Д. В.; Kurilenko, D. V.
  Показано, що ревізор і перевіряючий як суб’єкти кримінального процесу в кримінальному процесуальному кодексі не зазначені. Для дотримання принципу змагальності кримінального процесу запропоновано ввести норми, які передбачають права, обов’язки й відповідальність перевіряючих осіб, а також права осіб, яких перевіряють.
 • Документ
  Форми діяльності прокурора із здійснення нагляду під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 158–162., 2015) Кравченко, О. Є.; Kravchenko, O. E.
  Досліджується форми діяльності прокурора із здійснення контролю під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Надається авторське визначення прокурорського нагляду за застосуванням негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі. На підставі проведеного аналізу формуються пропозиції щодо зміни чинного законодавства, які необхідні для підвищення ефективності здійснення прокурорського нагляду за застосуванням негласних слідчих (розшукових) дій.
 • Документ
  Оскарження до адміністративного суду застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 152–157., 2015) Комзюк, М. А.; Komziuk, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061
  Охарактеризовано юрисдикцію адміністративних судів. Проаналізовано особливості предметної, територіальної та інстанційної підсудності адміністративних справ. Дос- ліджено особливості звернення громадян до адміністративних судів для оскарження застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян.
 • Документ
  Оптимізація структури МВС України як елемент його реформування
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 115–122., 2015) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Розглянуто деякі нормативно-правові та організаційні заходи, що супроводжують процес оптимізації структури Міністерства внутрішніх справ України та впливають на її досконалість, дієздатність та ефективність його діяльності за результатами реформування.
 • Документ
  Правове забезпечення здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності в Україні
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 61–67., 2015) Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081
  Стаття розкриває основи правового регулювання здійснення державного контролю та нагляду за торговельною діяльністю в Україні. Більш детально проаналізовані закони України, що мають особливе значення в механізмі правового регулювання державного контролю та нагляду за торговельною діяльністю в Україні. Запропоновані певні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у даній сфері.
 • Документ
  Соціальна структура скандинавського суспільства у VIII–XI ст.ст.
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 55-60., 2015) Головко, Б. Г.; Golovko, B. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722
  Ґрунтуючись на головних джерелах скандинавського права, – судебниках та сагах, проаналізовано правовий статус провідних верств скандинавського суспільства часів вікінгів. З’ясовано, що економічним підґрунтям привілейованого становища вільних селян – бондів був одаль – спадкове землеволодіння. Статус вікінгської знаті визначався не економічними показниками, а близькістю до голови держави – конунга.
 • Документ
  Правовий менталітет як складова суспільної правосвідомості
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 42–47., 2015) Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016
  Досліджено наукові підходи до характеристики структури правосвідомості та співвідношення правосвідомості й правового менталітету. Запропоновано авторський погляд щодо місця правового менталітету у структурі правосвідомості. Обґрунтовано колективний, суспільний характер менталітету народу.
 • Документ
  Реалізація принципу «єдиного вікна» у здійсненні контролю за переміщенням окремих видів товарів через митний кордон України
  (Форум права. - 2015. - № 1. - С. 38–41., 2015) Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M.
  Розглянуто зміст поняття «єдине вікно». Окреслено існуючі недоліки діяльності митних органів у реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення контролю за переміщенням окремих видів товарів через митний кордон України. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення процедури реалізації принципу «єдиного вікна» в діяльності митних органів України.
 • Документ
  Повідомлення військовослужбовця про підозру
  (Форум права. – 2015. – № 1. – С. 11–17., 2015) Бабич, А. А.; Babich, A. A.
  Розглянуто проблемні аспекти порядку повідомлення військовослужбовцю про підозру, зокрема: підстави оголошення про підозру, забезпечення права на захист при оголошенні про підозру, спосіб вручення повідомлення про підозру. Запропоновано вважати особу підозрюваною, якщо відносно неї слідчим винесена обґрунтована постанова про залучення її в якості підозрюваної, а не повідомлення, оскільки це рішення, згідно з яким особа набуває певних прав і обов’язків.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/