Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2005, Вип. 31

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 60
 • Документ
  Щодо поняття «чуже майно» як предмета злочинів проти власності
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 188-194, 2005) Олійник, П. В.; Oliinyk, P. V.
  З’ясовано поняття «чуже майно» та його ознаки. Підкреслено, що для визнання конкретного майна предметом злочину проти власності необхідно встановити наявність у такого майна всіх чотирьох ознак:фізичної, економічної, соціальної та юридичної. Выяснено понятие «чужое имущество» и его признаки. Подчеркнуто, что для признания конкретного имущества предметом преступления против собственности необходимо установить наличие у такого имущества всех четырех признаков: физической, экономической, социальной и юридической. The concept of “another's property” and its features are clarified. It was emphasized that in order to recognize a particular property as a crime against property, it is necessary to establish the presence of all four attributes of such property: physical, economic, social and legal.
 • Документ
  Реєстраційне провадження: сутність та особливості
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 180-184, 2005) Апанасюк, О. Г.; Apanasiuk, O. H.
  Охарактеризовані складові елементи реєстраційного провадження, сформульовані поняття зазначеного провадження. З’ясовано, що реєстраційне провадження як вид адміністративного провадження – це діяльність органів виконавчої влади щодо розгляду і вирішення індивідуальних адміністративних справ, змістом яких є державна реєстрація різних об’єктів. Охарактеризованы составляющие элементы регистрационного производства, сформулированы понятия указанного производства. Выяснено, что регистрационное производство как вид административного производства - это деятельность органов исполнительной власти по рассмотрению и разрешению индивидуальных административных дел, содержанием которых является государственная регистрация различных объектов. The constituent elements of registration proceedings are characterized, the concepts of the specified proceedings are formulated. It was found out that registration proceedings as a type of administrative proceedings are the activities of executive bodies in the consideration and resolution of individual administrative cases, the content of which is state registration of various objects.
 • Документ
  Підстави адміністративного затримання та терміни тримання осіб Державною прикордонною службою України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 173-180, 2005) Половніков, В. В.; Polovnikov, V. V.
  Визначено, що адміністративне затримання є важливим засобом здійснення правоохоронної функції Державною прикордонною службою. Воно надає можливість своєчасного виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності, забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення та притягнення винних до відповідальності. Определено, что административное задержание является важным средством осуществления правоохранительной функции Государственной пограничной службой. Оно дает возможность своевременного выявления, предупреждения и пресечения противоправной деятельности, обеспечения производства по делам об административных правонарушения и привлечения виновных к ответственности. It was determined that administrative detention is an important means of exercising the law enforcement function of the State Border Service. It enables timely detection, prevention and suppression of unlawful activities, ensuring the proceedings on cases of administrative offenses and bringing the perpetrators to justice.
 • Документ
  До питання про характеристику адміністративно-процесуальної діяльності
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 169-173, 2005) Агєєв, О. В.; Ahieiev, O. V.
  Надана загальна характеристика адміністративно-процесуальної діяльності. Розглянуто, що сфера адміністративного процесу являє собою ту сторону суспільних відносин, що найбільшою мірою забезпечує реальні взаємини особи й держави. Предоставлена общая характеристика административно-процессуальной деятельности. Рассмотрено, что сфера административного процесса представляет собой ту сторону общественных отношений, что в наибольшей степени обеспечивает реальные взаимоотношения личности и государства. The general characteristic of administrative procedure activity is provided. It is considered that the scope of the administrative process is that side of social relations that provides the greatest degree of real relationship between the individual and the state.
 • Документ
  Нормативно-правове регулювання діяльності спеціальних підрозділів міліції
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 162-169, 2005) Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X
  Розглянуто систему правового регулювання. Визначено, що головна особливість правового регулювання діяльності спеціальних підрозділів міліції обумовлена специфікою суб’єкта цієї діяльності, якими є органи внутрішніх справ та сукупністю правових норм, як загального, так і спеціального (відомчі нормативні акти) характеру. Рассмотрена система правового регулирования. Определено, что главная особенность правового регулирования деятельности специальных подразделений милиции обусловлена спецификой субъекта этой деятельности, которыми являются органы внутренних дел и совокупностью правовых норм, как общего, так и специального (ведомственные нормативные акты) характера. The system of legal regulation is considered. It was determined that the main feature of the legal regulation of the activities of special police units is due to the specifics of the subject of this activity, which are the internal affairs bodies and the totality of legal norms, both general and special (departmental regulatory acts) of character.
 • Документ
  Предмет злочинів, пов’язаних з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 149-155, 2005) Агєєв, М. М.; Ahieiev, M. M.
  Розкрито проблемні питання предмета злочинів, пов’язаних з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Раскрыты проблемные вопросы предмета преступлений, связанных с нарушением установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров. The problematic issues of the subject of crimes related to the violation of the established rules for the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors are disclosed.
 • Документ
  Соціальні уявлення про ОВС як фактор співробітництва між міліцією та населенням
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 145-149, 2005) Болотова, В. О.; Bolotova, V. O.; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052
  Проаналізовано співробітництво ОВС та населення, що дозволяє визначити його як поєднання зусиль працівників міліції та певних груп пересічних громадян для досягнення спільної цілі або взаємопов’язаних цілей. Охарактеризована реальна та ідеальна модель працівників міліції, вимоги, що висуває населення до них. Проанализировано сотрудничество ОВД и населения, что позволяет определить его как сочетание усилий работников милиции и определенных групп рядовых граждан для достижения общей цели или взаимосвязанных целей. Охарактеризована реальная и идеальная модель сотрудников милиции, требования, которые выдвигает население к ним. The cooperation between the police department and the population is analyzed, which allows us to define it as a combination of the efforts of police officers and certain groups of ordinary citizens to achieve a common goal or interrelated goals. The real and ideal model of police officers, the requirements that the population makes to them, are characterized.
 • Документ
  Об’єкти та предмет відомчого контролю в органах внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 141-144, 2005) Новіков, В. В.; Novikov, V. V.
  Визначено, що об’єктами відомчого контролю в органах внутрішніх справ є їх структурні елементи, що диференціюються залежно від їх рівня в загальній системі управління. Определено, что объектами ведомственного контроля в органах внутренних дел является их структурные элементы, которые дифференцируются в зависимости от их уровня в общей системе управления. It is determined that the objects of departmental control in the internal affairs bodies are their structural elements, which are differentiated depending on their level in the general management system.
 • Документ
  Національне законодавство держав як впливовий фактор боротьби з захопленням заручників
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 136-141, 2005) Тітов, Є. Б.; Titov, Ye. B.
  Розглянуто роль внутрішньодержавного законодавства у боротьбі з актами захоплення заручників.
 • Документ
  Професійна таємниця як об’єкт кримінально-правової охорони
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 124-128, 2005) Рудик, М. В.; Rudyk, M. V.
  Зважаючи на суспільну цінність масиву інформації досліджено питання можливості встановлення кримінально-правової охорони розголошення відомостей, які становлять об’єкт професійної таємниці. Учитывая общественную ценность массива информации исследован вопрос возможности установления уголовно-правовой охраны за разглашение сведений, составляющих объект профессиональной тайны. Considering the social value of the information massif, the question of the possibility of establishing criminal law protection for the disclosure of information constituting an object of professional secret has been investigated.
 • Документ
  Правове регулювання застосування електронно-цифрового підпису: сучасний світовий та європейський досвід
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 121-124, 2005) Присяжнюк, О. А.; Prysiazhniuk, O. A.
  Розглянуто регулювання застосування електронно-цифрового підпису на основі сучасного та європейського досвіду. Досліджена можливість використання в електронному документообігу електронно-цифрового підпису, яка актуалізувала питання про необхідність правового регулювання його застосування. Рассмотрено регулирование применения электронно-цифровой подписи на основе современного и европейского опыта. Исследована возможность использования в электронном документообороте электронно-цифровой подписи, которая актуализировала вопрос о необходимости правового регулирования его применения. The regulation of the use of electronic digital signatures based on modern and European experience is considered. The possibility of using an electronic digital signature in electronic document management has been investigated, which updated the issue of the need for legal regulation of its application.
 • Документ
  Деякі проблеми забезпечення міліцією прав та свобод людини і громадянина при здійсненні адміністративно-наглядової діяльності
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 115-121, 2005) Ярмакі, Х. П.; Yarmaki, H. P.
  Наголошено, що на забезпечення і повну реалізацію прав і свобод людини і громадянина має бути спрямована уся державна діяльність і насамперед діяльність у правоохоронній сфері. Підкреслено, що на забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення спрямована адміністративно-наглядова діяльність міліції України. Отмечено, что на обеспечение и полную реализацию прав и свобод человека и гражданина должна быть направлена вся государственная деятельность и прежде всего деятельность в правоохранительной сфере. Подчеркнуто, что на обеспечение личной безопасности граждан, защита их прав и свобод, законных интересов, предотвращение правонарушений и их пресечение направлена административно-надзорная деятельность милиции Украины. It is noted that all state activities and, above all, activities in the law enforcement sphere should be directed towards ensuring and fully realizing the rights and freedoms of man and citizen. It was emphasized that the administrative and supervisory activities of the police of Ukraine are aimed at ensuring the personal safety of citizens, protecting their rights and freedoms, legitimate interests, preventing offenses and their suppression.
 • Документ
  Історичний огляд нормативно-правового матеріалу з питань оплати праці в Україні
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 398-406, 2005) Лаптій, І. С.; Laptii, I. S.
  Історичний огляд нормативно-правового матеріалу з питань оплати праці дозволяє зробити висновки щодо того, коли й як саме виникли норми, що регулюють оплату праці, яким чином вони розвивалися та змінювалися починаючи з середини XIX ст. до наших днів. Исторический обзор нормативно-правового материала по вопросам оплаты труда позволяет сделать выводы о том, когда и как возникли нормы, регулирующие оплату труда, как они развивались и менялись с середины XIX в. до наших дней. A historical review of the regulatory material on labor remuneration leads to conclusions about when and how the rules governing labor remuneration arose, how they developed and changed from the middle of the 19th century. to the present day.
 • Документ
  До розуміння сутності та особливостей адміністративно-правової охорони тваринного світу
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 392-398, 2005) Книш, В. І.; Knysh, V. I.
  З’ясована сутність та особливості адміністративно-правової охорони тваринного світу, вироблені рекомендації які спрямовані на вдосконалення зазначеного виду діяльності. Выяснена сущность и особенности административно-правовой охраны животного мира, выработаны рекомендации направленные на совершенствование данного вида деятельности. The essence and features of the administrative and legal protection of the animal world are clarified, recommendations are developed aimed at improving this type of activity.
 • Документ
  Юридичний аналіз безгосподарського використання земель
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 386-392, 2005) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869
  Проаналізовано з юридичної точки зору без господарське використання земель. Обгрунтовано, що цей об’єкт природи виступає першоджерелом усіх багатств суспільства, основним засобом виробництва у сільському та лісовому господарстві, просторовою базою розміщення виробничих об’єктів, а також поселень людей тощо. Проанализировано с юридической точки зрения безхозяйственное использование земель. Обосновано, что этот объект природы выступает первоисточником всех богатств общества, основным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, пространственной базой размещения производственных объектов, а также поселений людей и тому подобное. Analyzed from a legal point of view the mismanagement of land. It is proved that this object of nature acts as the primary source of all the wealth of society, the main means of production in agriculture and forestry, the spatial base for the placement of production facilities, as well as human settlements and the like.
 • Документ
  Сутність міжнародного співробітництва, його принципи, тенденції та напрямки удосконалення
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 312-317, 2005) Гуславський, В. С.; Huslavskyi, V. S.
  Розглянута сутність міжнародного співробітництва. Акцентується увага на тому, що нові реалії вимагають переосмислення теоретико-методологічних засад міжнародного співробітництва з метою вироблення організаційно-правових пропозицій щодо переведення цього співробітництва на якісно новий рівень. Рассмотрена сущность международного сотрудничества. Акцентируется внимание на том, что новые реалии требуют переосмысления теоретико-методологических основ международного сотрудничества с целью выработки организационно-правовых предложений по переводу этого сотрудничества на качественно новый уровень. The essence of international cooperation is considered. Attention is focused on the fact that the new realities require a rethinking of the theoretical and methodological foundations of international cooperation in order to develop organizational and legal proposals to transfer this cooperation to a qualitatively new level.
 • Документ
  Правовий статус кадрових підрозділів органів прокуратури України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 305-312, 2005) Бурбика, М. М.; Burbyka, M. M.
  Досліджені проблемні питання правового статусу кадрових підрозділів органів прокуратури України. Розглянуто міжнародне співробітництво як важлива умова національної інтеграції України та досліджена роль теоретико-методологічних засад управління у становленні цивілізованого співробітництва України з країнами ЄС та СНД. Исследованы проблемные вопросы правового статуса кадровых подразделений органов прокуратуры Украины. Рассмотрено международное сотрудничество как важное условие национальной интеграции Украины и исследована роль теоретико-методологических основ управления в становлении цивилизованного сотрудничества Украины со странами ЕС и СНГ. The problematic issues of the legal status of personnel departments of the prosecution authorities of Ukraine are investigated. International cooperation is considered as an important condition for the national integration of Ukraine, and the role of the theoretical and methodological foundations of management in the development of civilized cooperation of Ukraine with the EU and CIS countries is investigated.
 • Документ
  Поняття та правове регулювання захисту честі та гідності працівників міліції
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 270-278, 2005) Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V.
  Розглянуто особливості цивільно-правового захисту честі та гідності працівників міліції. Наголошено на необхідності подальшого дослідження проблеми правового регулювання особистих немайнових прав працівників міліції. Рассмотрены особенности гражданско-правовой защиты чести и достоинства сотрудников милиции. Отмечена необходимость дальнейшего исследования проблемы правового регулирования личных неимущественных прав работников милиции. The features of civil law protection of honor and dignity of police officers are considered. The need for further study of the problem of legal regulation of personal non-property rights of police officers is noted.
 • Документ
  Історичні витоки звільнення від відбування покарання з випробуванням
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 264-270, 2005) Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464
  З’ясовані історичні корені умовного засудження, що дозволило розв’язати низку практичних питань: підстави його застосування, умови звільнення, можливість покладення на засудженого певних обов’язків та ін. Выяснены исторические корни условного осуждения, что позволило решить ряд практических вопросов: основания его применения, условия освобождения, возможность возложения на осужденного определенных обязанностей и др. The historical roots of the conditional conviction are clarified, which allowed to solve a number of practical issues: the grounds for its application, conditions of release, the possibility of assigning certain duties to the convict, etc.
 • Документ
  Щодо питання термінологічного визначення категорії «право на недоторканність житла» у праві України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 255-263, 2005) Горобець, Н. О.; Gorobets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682
  Досліджено змістовне наповнення терміна «житло» у праві на недоторканність житла шляхом системного підходу до осмислення цієї категорії у праві. Исследовано содержательное наполнение термина «жилище» в праве на неприкосновенность жилища путем системного подхода к осмыслению этой категории в праве. The content of the term “home” in the right to the inviolability of the home is examined through a systematic approach to understanding this category in law.