Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 22

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 44
 • Документ
  Процесуальна самостійність і незалежність слідчого
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 160 - 164, 2003) Каткова, А. Г.; Katkova, A. H.
  Досліджуються актуальні питання щодо забезпечення процесуальної самостійності і незалежності слідчого, особливо в площині організації діяльності слідчих підрозділів на сучасному етапі реформування слідчих підрозділів та кримінально-процесуального законодавства. Исследуются актуальные вопросы обеспечения процессуальной самостоятельности и независимости следователя, особенно в плоскости организации деятельности следственных подразделений на современном этапе реформирования следственных подразделений и уголовно-процессуального законодательства. The topical issues of ensuring the procedural independence and autonomy of the investigator are studied, especially in the field of organization of the activities of investigative units at the current stage of reforming the investigative units and criminal procedure legislation.
 • Документ
  Реформування та вдосконалення інституту примирення у кримінальному процесі України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 156 - 160, 2003) Соловйова, О. Є.; Soloviova, O. Ye.
  Проводиться аналіз чинного кримінально-процесуального законодавства, за умови його реформування, категорії примирення як способу вирішення кримінально-правового конфлікту, яке повинне знайти своє відображення у нових правових нормах, ставши одним з пріоритетних напрямків розбудови національної кримінально-процесуальної політики України. Проводится анализ действующего уголовно-процессуального законодательства, при условии его реформирования, категории примирение как способа решения уголовно-правового конфликта, которое должно найти свое отражение в новых правовых нормах, став одним из приоритетных направлений развития национальной уголовно-процессуальной политики Украины. An analysis of the current criminal procedure legislation, subject to reform, the category of conciliation as a way to resolve the criminal conflict, which should be reflected in the new legal norms, becoming one of the priorities of national criminal procedure policy of Ukraine.
 • Документ
  Криміналістичний аналіз структури технологій злочинної діяльності
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 147 - 152, 2003) Смелік, В.Б.; Smelik, V. B.
  Стаття присвячена питанням криміналістичного аналізу структури комплексу злочинів (технологій злочинної діяльності). Визначення злочинної діяльності у межах окремої її технології, розгляд різних підходів до визначення її структури. Статья посвящена вопросам криминалистического анализа структуры комплекса преступлений (технологий преступной деятельности). Определение преступной деятельности в рамках отдельной ее технологии, рассмотрение различных подходов к определению ее структуры. The article is devoted to the issues of forensic analysis of the structure of a complex of crimes (technologies of criminal activity). Definition of criminal activity within its separate technology, consideration of different approaches to definition of its structure.
 • Документ
  Особливості визначення допустимості доказів, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 144 - 147, 2003) Журова, О. М.; Zhurova, O. M.
  Дослідження проблем допустимості доказів, отриманих у результаті проведення ОРД при провадженні досудового слідства і детально наукового висвітлення. На думку автора, необхідно на основі узагальнення практики використання результатів ОРД при провадженні досудового слідства і аналізу регламентуючої його нормативно-правової бази, розробити відповідні теоретичні положення і практичні рекомендації. Исследование проблем допустимости доказательств, полученных в результате проведения ОРД при производстве предварительного следствия и подробно научного освещения. По мнению автора, необходимо на основе обобщения практики использования результатов ОРД при производстве предварительного следствия и анализа регламентирующей его нормативно-правовой базы, разработать соответствующие теоретические положения и практические рекомендации. Investigation of the problems of admissibility of evidence obtained as a result of the ORD during the pre-trial investigation and detailed scientific coverage. According to the author, it is necessary to develop appropriate theoretical provisions and practical recommendations on the basis of generalization of the practice of using the results of the ORD in the pre-trial investigation and analysis of its regulatory framework.
 • Документ
  Проблема визначення сутності та значення взаємодії в діяльності слідчих правоохоронних відомств
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 138 - 143, 2003) Бондар, Г. Ю.; Bondar, G. Yu.
  Досліджуються актуальні питання: по-перше, чи є необхідною сумісна діяльність (взаємодія) по розслідуванню злочинів слідчих різних правоохоронних відомств (прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Державної податкової адміністрації), і по-друге, чи можна таку їх діяльність назвати взаємодією. Исследуются актуальные вопросы: во-первых, необходимость совместной деятельности (взаимодействие) по расследованию преступлений следователей различных правоохранительных ведомств (прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Государственной налоговой администрации), и во-вторых, можно такую их деятельность назвать взаимодействием. Topical issues are investigated: first, whether joint activity (interaction) is necessary to investigate crimes of investigators of different law enforcement agencies (Prosecutor's Office of Ukraine, Security Service of Ukraine, Ministry of Internal Affairs and State Tax Administration), and secondly, whether such activity is possible call interaction.