Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 22

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 44
 • Документ
  Процесуальна самостійність і незалежність слідчого
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 160 - 164, 2003) Каткова, А. Г.; Katkova, A. H.
  Досліджуються актуальні питання щодо забезпечення процесуальної самостійності і незалежності слідчого, особливо в площині організації діяльності слідчих підрозділів на сучасному етапі реформування слідчих підрозділів та кримінально-процесуального законодавства. Исследуются актуальные вопросы обеспечения процессуальной самостоятельности и независимости следователя, особенно в плоскости организации деятельности следственных подразделений на современном этапе реформирования следственных подразделений и уголовно-процессуального законодательства. The topical issues of ensuring the procedural independence and autonomy of the investigator are studied, especially in the field of organization of the activities of investigative units at the current stage of reforming the investigative units and criminal procedure legislation.
 • Документ
  Реформування та вдосконалення інституту примирення у кримінальному процесі України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 156 - 160, 2003) Соловйова, О. Є.; Soloviova, O. Ye.
  Проводиться аналіз чинного кримінально-процесуального законодавства, за умови його реформування, категорії примирення як способу вирішення кримінально-правового конфлікту, яке повинне знайти своє відображення у нових правових нормах, ставши одним з пріоритетних напрямків розбудови національної кримінально-процесуальної політики України. Проводится анализ действующего уголовно-процессуального законодательства, при условии его реформирования, категории примирение как способа решения уголовно-правового конфликта, которое должно найти свое отражение в новых правовых нормах, став одним из приоритетных направлений развития национальной уголовно-процессуальной политики Украины. An analysis of the current criminal procedure legislation, subject to reform, the category of conciliation as a way to resolve the criminal conflict, which should be reflected in the new legal norms, becoming one of the priorities of national criminal procedure policy of Ukraine.
 • Документ
  Криміналістичний аналіз структури технологій злочинної діяльності
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 147 - 152, 2003) Смелік, В.Б.; Smelik, V. B.
  Стаття присвячена питанням криміналістичного аналізу структури комплексу злочинів (технологій злочинної діяльності). Визначення злочинної діяльності у межах окремої її технології, розгляд різних підходів до визначення її структури. Статья посвящена вопросам криминалистического анализа структуры комплекса преступлений (технологий преступной деятельности). Определение преступной деятельности в рамках отдельной ее технологии, рассмотрение различных подходов к определению ее структуры. The article is devoted to the issues of forensic analysis of the structure of a complex of crimes (technologies of criminal activity). Definition of criminal activity within its separate technology, consideration of different approaches to definition of its structure.
 • Документ
  Особливості визначення допустимості доказів, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 144 - 147, 2003) Журова, О. М.; Zhurova, O. M.
  Дослідження проблем допустимості доказів, отриманих у результаті проведення ОРД при провадженні досудового слідства і детально наукового висвітлення. На думку автора, необхідно на основі узагальнення практики використання результатів ОРД при провадженні досудового слідства і аналізу регламентуючої його нормативно-правової бази, розробити відповідні теоретичні положення і практичні рекомендації. Исследование проблем допустимости доказательств, полученных в результате проведения ОРД при производстве предварительного следствия и подробно научного освещения. По мнению автора, необходимо на основе обобщения практики использования результатов ОРД при производстве предварительного следствия и анализа регламентирующей его нормативно-правовой базы, разработать соответствующие теоретические положения и практические рекомендации. Investigation of the problems of admissibility of evidence obtained as a result of the ORD during the pre-trial investigation and detailed scientific coverage. According to the author, it is necessary to develop appropriate theoretical provisions and practical recommendations on the basis of generalization of the practice of using the results of the ORD in the pre-trial investigation and analysis of its regulatory framework.
 • Документ
  Проблема визначення сутності та значення взаємодії в діяльності слідчих правоохоронних відомств
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 138 - 143, 2003) Бондар, Г. Ю.; Bondar, G. Yu.
  Досліджуються актуальні питання: по-перше, чи є необхідною сумісна діяльність (взаємодія) по розслідуванню злочинів слідчих різних правоохоронних відомств (прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Державної податкової адміністрації), і по-друге, чи можна таку їх діяльність назвати взаємодією. Исследуются актуальные вопросы: во-первых, необходимость совместной деятельности (взаимодействие) по расследованию преступлений следователей различных правоохранительных ведомств (прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Государственной налоговой администрации), и во-вторых, можно такую их деятельность назвать взаимодействием. Topical issues are investigated: first, whether joint activity (interaction) is necessary to investigate crimes of investigators of different law enforcement agencies (Prosecutor's Office of Ukraine, Security Service of Ukraine, Ministry of Internal Affairs and State Tax Administration), and secondly, whether such activity is possible call interaction.
 • Документ
  Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті правил
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 126 - 131, 2003) Бабанін, С. В.; Babanin, S. V.
  Досліджуються розбіжності у визначенні форми вини злочинного порушення правил безпеки на транспорті, які не сприяють правильному застосуванню чинного кримінального законодавства, а тому ця проблема потребує подальшого вивчення та відповіді на питання, з якою ж формою вини вчинюються розглядувані злочини; чи існує взагалі така форма вини як змішана. Исследуются различия в определении формы вины преступного нарушения правил безопасности на транспорте, которые не способствуют правильному применению действующего уголовного законодательства, а поэтому эта проблема требует дальнейшего изучения и ответа на вопрос, с какой же формой вины совершаются рассматриваемые преступления; существует ли вообще такая форма вины как смешанная. Differences in determining the form of guilt of a criminal violation of traffic safety rules, which do not contribute to the proper application of current criminal law, and therefore this problem requires further study and answer to the question of what form of guilt are committed crimes; whether there is such a form of guilt as mixed.
 • Документ
  Деякі спірні питання щодо поняття "службова особа" у кримінальному законодавстві України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 121 - 125, 2003) Романов, С. Ю.; Romanov, S. Yu.; Шинкаренко, М. А.; Shinkarenko, М. А.
  Розглянуто деякі спірні питання шодо поняття «службова особа» у кримінальному законодавстві України. Рассмотрены некоторые спорные вопросы о понятие «должностное лицо» в уголовном законодательстве Украины. Some controversial issues concerning the concept of "official" in the criminal legislation of Ukraine are considered.
 • Документ
  Формування і дія кримінально-правових норм у механізмі правового регулювання державних фінансів України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 109 - 116 - 121, 2003) Гуторова, Н. О.; Hutorova, N. O.
  Проведений аналіз стадії формування і дії правових норм механізму правового регулювання державних фінансів . Проведенный анализ стадии формирования и действия правовых норм механизма правового регулирования государственных финансов. The analysis of the stage of formation and action of legal norms of the mechanism of legal regulation of public finances is carried out.
 • Документ
  Деякі проблеми правового регулювання заходів адміністративного припинення спеціального призначення
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 109 - 115, 2003) Шестаков, С. В.; Shestakov, S. V.
  Проаналізовано чинне законодавство, що регулює застосування працівниками міліції заходів адміністративного припинення спеціального призначення, та виробити рекомендації щодо удосконалення мети, підстав, процедур їх застосування з метою наближення їх до потреб правоохоронної діяльності міліції. Проанализировано действующее законодательство, регулирующее применение сотрудниками милиции мер административного пресечения специального назначения и выработать рекомендации по совершенствованию цели, оснований, процедур их применения с целью приближения их к потребностям правоохранительной деятельности милиции. The current legislation regulating the application of special purpose administrative termination measures by police officers is analyzed, and recommendations for improving the purpose, grounds, and procedures for their application in order to bring them closer to the needs of police law enforcement are developed.
 • Документ
  Сучасні питання застосування штрафу на місці
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 99 - 104, 2003) Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Милорадова, Н. Е.; Myloradova, N. E.
  Розглядаються питання адміністративної відповідальності,а саме, накладення на порушників загальнообов’язкових правил відповідних адміністративних стягнень, що тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального чи особистісного характеру і накладаються уповноваженими на те органами або посадовими особами на підставах і у порядку, встановлених нормами адміністративного права. Рассматриваются вопросы административной ответственности, а именно, наложение на нарушителей общеобязательных правил соответствующих административных взысканий, влекущих для этих лиц обременительные последствия имущественного, морального или личностного характера и налагаются уполномоченными на то органами или должностными лицами по основаниям и в порядке, установленных нормами административного права. Issues of administrative liability are considered, namely, the imposition on violators of mandatory rules of appropriate administrative penalties, which entail for these persons aggravating consequences of property, moral or personal nature and imposed by authorized bodies or officials on the grounds and in the manner prescribed by administrative rights.
 • Документ
  Суб'єкти адміністративної відповідальності: проблеми визначення та правового закріплення системи
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 95 - 99, 2003) Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241
  Розглядається питання визначення системи суб’єктів адміністративного проступку та адміністративної відповідальності, визначення поняття та ознак . Рассматривается вопрос определения системы субъектов административного проступка и административной ответственности, определение понятия и признаков. The question of defining the system of subjects of administrative misconduct and administrative responsibility, definition of the concept and features is considered.
 • Документ
  Наступність поколінь у справі фізичної підготовки військових
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 398 - 402, 2003) Вострокнутов, Л. Д.; Vostroknutov, L. D.
  Розглядаються актуальні питання фізичної підготовки, які є одним із пріоритетних видів підготовки військовослужбовців. Спеціальній фізичній підготовці у вищих навчальних військових закладах, в тому числі і в системі МВС України, як наслідку історичного розвитку минулих поколінь, надається особливе значення і вагомість як одному із основних напрямків професійної підготовки співробітників ОВС, ключовій дисципліні, що викладається в навчальних закладах. Рассматриваются актуальные вопросы физической подготовки, которые являются одним из приоритетных видов подготовки военнослужащих. Специальной физической подготовке в высших учебных военных заведениях, в том числе и в системе МВД Украины, как следствие исторического развития прошлых поколений, придается особое значение и значимость как одному из основных направлений профессиональной подготовки сотрудников ОВД, ключевой дисциплине, преподаваемой в учебных заведениях. Topical issues of physical training, which are one of the priority types of training of servicemen, are considered. Special physical training in higher military educational institutions, including the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, as a consequence of the historical development of past generations, is given special importance and importance as one of the main areas of training of police officers, a key discipline taught in educational institutions.
 • Документ
  Демонстраційний метод навчання як один із способів підвищення та забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії "В" у Національному університеті внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 389 - 393, 2003) Конціялов, О. В.; Kontsiialov, O. V.; Фесенко, Г. І.; Fesenko, G. I.; Сазонов, О. Г.; Sazonov, O. H.
  Розглядається демонстраційний метод навчання як один із способів підвищення та забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» у Національному університеті внутрішніх справ. Рассматривается демонстрационный метод обучения как один из способов повышения и обеспечения безопасности дорожного движения в процессе подготовки водителей транспортных средств категории «В» в Национальном университете внутренних дел. The demonstration method of training is considered as one of the ways to increase and ensure road safety in the process of training drivers of category "B" vehicles at the National University of Internal Affairs.
 • Документ
  Використання методу моделювання психологічних ускладнень на заняттях з фізичної підготовки міліціонерів державної служби охорони
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 386 -389, 2003) Кретчак, О. М.; Kretchak, O. M.
  Процес професійної підготовки міліціонерів, на думку автора, повинен бути тісно пов’язаний з використанням методу моделювання психологічних ускладнень. Процесс профессиональной подготовки милиционеров, по мнению автора, должен быть тесно связан с использованием метода моделирования психологических осложнений. The process of training police officers, according to the author, should be closely related to the use of the method of modeling psychological complications.
 • Документ
  PR-діяльність ОВС в екстремальних ситуаціях: громадянська непокора (методичні нотатки до викладання теми)
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 382 - 385, 2003) Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004
  Висвітлюючи навчальну тему громадянської непокори як рушійної сили соціальних змін автор відносить, в першу чергу, до проблематики соціології екстремальних ситуацій . Ця тема може також обговорюватися в рамках таких навчальних дисциплін, як соціологія громадських рухів, так і організація зв’язків з громадськістю – PR (паблік рілейшнз). Освещая учебную тему гражданского неповиновения как движущей силы социальных изменений автор относит, в первую очередь, к проблематике социологии экстремальных ситуаций. Эта тема может также обсуждаться в рамках таких учебных дисциплин, как социология общественных движений, так и организация связей с общественностью - PR (паблик рилейшнз). Highlighting the educational topic of civil disobedience as a driving force of social change, the author attributes, first of all, to the problems of sociology of extreme situations. This topic can also be discussed in such disciplines as the sociology of social movements and the organization of public relations - PR (public relations).
 • Документ
  Організаційно-правове забезпечення збалансованості земель сільськогосподарського призначення
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 380 -381, 2003) Затолокіна, Н.В.; Zatolokina, N. V.
  Розглянуте питання організаційно-правового забезпечення збалансованості земель сільськогосподарського призначення та їх захисту. Рассмотрен вопрос организационно-правового обеспечения сбалансированности земель сельскохозяйственного назначения и их защиты. The issue of organizational and legal support of the balance of agricultural lands and their protection is considered.
 • Документ
  Нормативно-правове забезпечення здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 374 - 379, 2003) Попович, Є. М.; Popovych, Ye. M.
  Окреслюється коло нормативно-правових актів в сфері нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства; визначаються поняття й особливості даного різновиду нормативно-правового забезпечення; досліджуються основні підходи вчених до вивчення обраної тематики. Очерчивается круг нормативно-правовых актов в сфере надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства; определяются понятия и особенности данного вида нормативно-правового обеспечения; исследуются основные подходы ученых к изучению выбранной тематики. The range of normative legal acts in the field of supervision and control over observance of labor legislation is outlined; the concepts and features of this kind of normative-legal maintenance are defined; the basic approaches of scientists to studying of the chosen subject are investigated.
 • Документ
  Особливості обмежень, пов'язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 364 - 369, 2003) Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X
  Ефективність функціонування державної служби прямо залежить від кількості, якості та змісту обмежень та заборон, встановлених в сфері діяльності державних службовців. Дослідженню цих питань і присвячена стаття. Эффективность функционирования государственной службы напрямую зависит от количества, качества и содержания ограничений и запретов, установленных в сфере деятельности государственных служащих. Исследованию этих вопросов и посвящена статья. The effectiveness of the civil service directly depends on the number, quality and content of restrictions and prohibitions imposed on the activities of civil servants. The article is devoted to the study of these issues.
 • Документ
  Підвищення соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ - невід'ємна складова збереження їх професійного ядра
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 407 - 411, 2003) Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151
  Розглядається питання підвищення соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ. Правовий статус особистої свободи працівника органів внутрішніх справ суттєво обмежений відсутністю чіткого розмежування службового та позаслужбового часу даного суб’єкта. Рассматривается вопрос повышения социально-правового статуса работников органов внутренних дел. Правовой статус личной свободы работника органов внутренних дел существенно ограничен отсутствием четкого разграничения служебного и внеслужебного времени данного субъекта. The issue of raising the social and legal status of law enforcement officers is being considered. The legal status of personal liberty of a police officer is significantly limited by the lack of a clear distinction between work and non-work time of the subject.
 • Документ
  Поняття змагальності та диспозитивності в теорії права
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 247 - 251, 2003) Парасочкіна, К. В.; Parasochkina, K. V.
  Досліджується ідея реалізації принципу змагальності і диспозитивності в кримінальному судочинстві. Зміст цього принципу складається з двох самостійних, але взаємообумовлених та взаємопов’язаних між собою елементів: диспозитивність та змагальність. Исследуется идея реализации принципа состязательности и диспозитивности в уголовном судопроизводстве. Содержание этого принципа состоит из двух самостоятельных, но взаимообусловленных и взаимосвязанных между собой элементов: диспозитивность и состязательность. The idea of realization of the principle of adversarial proceedings and dispositiveness in criminal proceedings is investigated. The content of this principle consists of two independent, but interdependent and interconnected elements: dispositiveness and competitiveness.