Форум права, 2018, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2018. - № 3. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2018-n-3.html

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як предмет оскарження у кримінальному провадженні
  (Форум права. - 2018. - № 3. - С. 131–140, 2018) Шестаков, В. І.; Shestakov, V. I.
  З'ясовано, що предметом оскарження є саме рішення, дії або бездіяльність слідчого, прокурора, оскільки вони містять їх владне волевиявлення, становлять процесуальний акт-дію або стосуються невиконання ними процесуального обов’язку, якими безпідставно можуть обмежуватися або порушуватися права учасників провадження. Доведено, що право на оскарження повинно бути надано особі у випадку недотримання її процесуальних, конституційних прав та свобод, порушення вимог засад кримінального провадження або перешкоджання досягненню його завдань. Визначено, надання більш широких прав особі на оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого чи прокурора виступає елементом ефективного засобу юридичного захисту їх прав та свобод.
 • Документ
  Характеристика спеціально-кримінологічних заходів запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність
  (Форум права. - 2018. - № 3. - С. 96–104, 2018) Ситнік, О. М.; Sytnik, O.M.
  Охарактеризовано систему заходів спеціально-кримінологічного запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність. Надано опис та пояснення заходів протидії кримінальній субкультурі, підвищення компетенції, організаційно-структурної та функціональної оптимізації суб’єктів правозастосування у сфері реалізації державної політики щодо захисту прав дитини, правоохоронної та діяльності та правосуддя. Розроблено пропозиції щодо удосконалення норм про кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, підвищення кримінологічної обґрунтованості застосування кримінального закону, забезпечення превентивної спрямованості кримінальної процесуальної діяльності. Сформовано рекомендації щодо кримінологічної тактики обмеження, ускладнення антисуспільного впливу з боку втягувача на неповнолітнього. Наголошено на необхідності поєднання антикриміногенних та віктимологічних заходів.
 • Документ
  Кваліфікація найманства: національний та міжнародно-правовий аспекти
  (Форум права. - 2018. - № 3. - С. 141–148, 2018) Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016
  Висвітлені проблемні питання кваліфікації найманства в сучасних умовах. Окреслено ступінь наукової розробки питання кримінальної відповідальності за найманство та основні міжнародно-правові документи, які криміналізують найманство. Визначено, що на міжнародному рівні не існує чіткого відмежування діяльності найманців від діяльності приватних військових і охоронних компаній в умовах збройних конфліктів. Проаналізовано приклади найманства на території України, починаючи з 2014 р., та визначено основні проблеми їх кваліфікації. Акцентовано увагу на складності відмежування найманства від проявів тероризму та створення чи участі в насильницьких діях не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Аргументовано необхідність перегляду концепції найманства на міжнародному рівні, передбачення чіткого механізму регулювання і моніторингу діяльності приватних військових і охоронних компаній, інтенсифікація міжнародно-правового співробітництва в питаннях протидії участі іноземців у збройних конфліктах інших країн та терористичним загрозам у цілому.
 • Документ
  Генезис законодавства з недопущення порушення права на статеву свободу та статеву недоторканність
  (Форум права. - 2018. - № 3. - С. 122–130, 2018) Шахова, К. В.; Shakhova, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6431-3757
  Виконано аналіз нормативних актів Давніх часів та визначено, що саме з цього періоду бере розвиток досліджуваний вид законодавчого регулювання питання охорони прав особи на статеву свободу та статеву недоторканність особи. Розглянуто законодавство часів Російської імперії та Радянського Союзу та наголошено, що важливість вказаних нормативних актів полягає в започаткованості законодавцем прямої караності порушення права досліджуваного виду. Визначено, що сьогоднішній стан правового забезпечення досліджуваного права особи включає в себе норми міжнародних стандартів та законодавства. Виокремлено, що в загальному вигляді генезис законодавства, пов’язаного із недопущенням порушення права на статеву свободу та статеву недоторканність, доцільно визначити за 6 етапами, кожному із яких притаманні характерні ознаки.
 • Документ
  Гарантії професійної діяльності поліцейських в сучасних умовах
  (Форум права. - 2018. - № 3. - С. 88–95, 2018) Сенчук, І. І.; Senchyk, I.I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143
  Класифіковано гарантії професійної діяльності поліцейського на правові, організаційні, матеріально-технічні, соціально-економічні. Виділено психологічні гарантії, що дозволило запропонувати для підтримання внутрішньої психологічної мотивації поліцейського: переглянути систему PR-менеджменту поліції; запровадити відповідальність за образу поліцейського, як посадової особи поліції; налагодити юридичну підтримку діяльності поліцейських; запровадити заходи психологічної підготовки та психологічної реабілітації поліцейських. Визначені шляхи та способи удосконалення практичного механізму гарантування діяльності поліції, запропоновані зміни до законодавства в цьому напрямкові. Вказано на необхідність: посилити відповідальність за правопорушення у відношенні поліцейських шляхом узгодження санкцій з економічною ситуацією; встановити юридичну відповідальність за образу поліцейського; переглянути зміст і тематику занять із службової підготовки.
 • Документ
  Gender Equality in Ukraine: National and International Perspectives
  (Форум права. - 2018. - № 3. - С. 40–47, 2018) Kachynska, M. О.; Качинська, М. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470
  Виконано аналіз появи гендерного питання у науковій сфері зарубіжних країн та України. Розглянуто норми окремих міжнародних нормативно-правових актів, що закріплюють рівність жінок та чоловіків, а також особливості їх імплементації у національне законодавство в різних країнах світу. Висвітлені найчастіші помилки, що зустрічаються в українському суспільстві при тлумаченні дефініції гендерна рівність, зроблена спроба їх пояснити та аргументувати їхню хибність. Виконано аналіз гендерної рівності кріз призму військового конфлікту та його міжнародно-правове регулювання. Звернута увага на особливості виконання гендерних стандартів в Україні.
 • Документ
  Чи є європейською Національна поліція України?
  (Форум права. - 2018. - № 3. - С. 30–39, 2018) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Розглянуто засади "європеїзації" Національної поліції у чинному законодавстві; визначена практика сприйняття та відображення у засобах масової інформації європейських засад Національної поліції; зроблено аналіз стану самоідентифікації Національної поліції в якості європейської та підтримки Міністерством внутрішніх справ України європейської та євроатлантичної інтеграції як елемента власної "європеїзації". Показано, що термін "європейська українська поліція" було застосовано виключно з іміджевою метою, і він не отримав розповсюдження, рівно як миттєво не з'явилась і висококваліфікована поліція на кшталт поліції європейських країн. Визначено, що вітчизняна поліція потребує на розвиток внутрішніх людських, технічних та інтелектуальних ресурсів задля інтеграції у правове коло поліцейської співдружності європейських країн на рівноправних засадах. Показано, що українська поліція має професійно "самоідентифікуватись" в якості європейської та бути визнана за таку.
 • Документ
  Контроль держави за здійсненням недержавної правоохоронної діяльності
  (Форум права. - 2018. - № 3. - С. 22–29, 2018) Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016
  Державний контроль у сфері правоохорони залежно від моменту здійснення контролю поділено на попередній (превентивний) та подальший контроль. В якості універсальних (загальних) напрямів контролю, що поширюється на всі види недержавних суб’єктів правоохорони, виділено реєстрацію, ліцензування та контроль рівня професійної підготовки цих суб’єктів. Обґрунтовано обов’язкову державну реєстрацію всіх недержавних суб’єктів правоохорони. Розглянуто закордонний досвід ліцензування правоохоронної діяльності. Відзначено, що в Україні ліцензуванню підлягає лише один вид недержавної правоохоронної діяльності – здійснення приватної охорони. Запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правових актів, якими закріплено кваліфікаційні вимоги до суб’єктів приватної охорони.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/