Форум права, 2014, № 2

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. В. Марцеляк. – Харків, 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Система юридичних гарантій забезпечення діяльності судів
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 6–11., 2014) Авдєєнко, Є. В.; Avdeenko, E. V.
  Досліджується зміст гарантій забезпечення діяльності судів. Характеризуються наукові погляди на класифікацію гарантій незалежності суддів. Аналізуються нормативно-правові акти, які закріплюють дані гарантії. Визначається система юридичних гарантій діяльності судів. Надаються пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань закріплення та реалізації таких гарантій.
 • Документ
  Співробітництво органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо протидії молодіжній злочинності
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 22–28., 2014) Бабакін, В. М.; Babakin, V. M.
  На підставі аналізу нормативно-правових актів, наукової літератури та результатів практики окреслено основні напрями імплементації міжнародно-правових актів у національне законодавство, організацію співпраці та апробації форм і методів поліцейської діяльності у практичну діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Система захисту дітей від жорстокого поводження та попередження насильства в сім’ї
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 47–57., 2014) Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587
  Розглядається система захисту дітей від жорстокого поводження та попередження насильства в сім’ї, аналізуються права і обов’язки спеціально уповноважених органів виконавчої влади на захист дітей, вносяться пропозиції по удосконаленню окремих нормативно-правових актів в сфері захисту прав дітей.
 • Документ
  Профілактика адміністративних правопорушень у сільському господарстві: поняття, особливості та види
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 63–68., 2014) Васильєва, Н. С.; Vasilyeva, N. S.
  Проаналізовано погляди науковців на поняття профілактики правопорушень. Визначено поняття та ознаки профілактики адміністративних правопорушень у сільському господарстві. Досліджено особливості вказаної профілактики. З’ясовано види профілактичних заходів у сфері сільськогосподарської діяльності. Проаналізовано повноваження суб’єктів адміністративно-правової протидії правопорушенням у сільському господарстві щодо здійснення профілактичної роботи. Визначено недоліки правового регулювання профілактики адміністративних правопорушень у сільському господарстві та запропоновано шляхи їх подолання.
 • Документ
  Адміністративно-олігархічні суб’єкти підприємництва як тіньовий інструмент монополізації влади і ресурсів підприємництва, розвитку системної корупції
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 115–118., 2014) Дудін, М. М.; Dudin, M. M.
  Розглянуті адміністративно-олігархічні суб’єкти підприємництва як тіньовий інструмент монополізації влади і ресурсів підприємництва, розвитку системної корупції. Центральною категорією теорії підприємницької безпеки в умовах тінізації є використання державою та інтегрованим з нею адміністративно-олігархічним сектором переважно позаправових, тіньових (в значній мірі позаекономічних) тіньових методів перерозподілу власності та влади як способу реалізації адміністративно-олігархічного підприємництва.
 • Документ
  Щодо членства вищого керівництва держави у допоміжних органах Президента України правоохоронного спрямування
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 137–142., 2014) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Показано, що сьогодні доцільним є перегляд чинної практики щодо створення численних допоміжних органів Президента України правоохоронного спрямування та включення до їх складу виключно професіоналів, а не високопосадовців, а також налагодження дієвого контролю за діяльністю цих органів.
 • Документ
  Шляхи вдосконалення категоріального апарату інституту дисципліни праці
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 203–207., 2014) Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016
  Розглянуто окремі теоретичні проблеми інституту дисципліни праці. Визначено особливості дисципліни праці. Обґрунтовано застосування термінологічної конструкції «трудова дисципліна» замість «дисципліна праці». Запропоновано доповнити ст.268 «Забезпечення дотримання трудової дисципліни» проекту Трудового кодексу України наступною нормою: «Трудова дисципліна – обов’язкове для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним відповідно до трудового законодавства, локальних нормативних актів, трудового договору».
 • Документ
  Охорона інтелектуальної власності в Україні
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 258–261., 2014) Мельник, О. М.; Melnik, O. M.
  Розглянуто теоретичні положення інтелектуальної власності та нормативно-правові акти, які її регулюють. Охарактеризовано форми захисту інтелектуальної власності в Україні.
 • Документ
  Науково-методичні засади кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 262–268., 2014) Миронюк, Д. В.; Myroniuk, D. V.
  Досліджено структуру та методичне забезпечення кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності. Виділено та обґрунтовано чотири його стадії: підготовчу, пошукову, аналітичну й заключну. Надана характеристика цілей та процедур, що провадяться на кожній з них. Визначено оптимальний набір методів пошуку, аналізу й узагальнення кримінологічної моніторингової інформації, серед яких: статистичне та соціологічне спостереження, опитування, збирання експертних оцінок, контент-аналіз, інформаційне моделювання.
 • Документ
  Основні принципи дистанційного навчання в системі підготовки кадрів для ОВС України
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 269–273., 2014) Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016
  Сформульовано та розкрито зміст основних принципів дистанційного навчання, а також відокремлено специфічні принципи дистанційного навчання, характерні для системи підготовки кадрів органів внутрішніх справ України.
 • Документ
  Поняття та види форм цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 296–300., 2014) Науменко, К. С.; Naumenko, K. S.
  Досліджено поняття форм цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття, визначені та охарактеризовані їх основні види, а також запропоновано власну класифікацію вказаних форм.
 • Документ
  Насилие в семье над детьми: причины, последствия и психологическая помощь потерпевшим
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 301– 304., 2014) Николайчук, А. И.; Ніколайчук, А. І.; Nikolaychuk, A. I.
  Рассмотрены отдельные факторы, способствующие насилию в семье над детьми. Уделено внимание проблеме алко- и наркозависимых членов семьи. Рассмотрены вопросы психологической адаптации детей, которые стали жертвами насилия в семье.
 • Документ
  Види, форми та методи аудиторської діяльності
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 334–338., 2014) Оріщенко, М. М.; Orischenko, M. N.
  Проаналізовані теоретичні підходи до визначення видів, форм та методів аудиторської діяльності як форми фінансового контролю, що сприятиме розумінню змісту та сутності аудиторської діяльності, її функцій і перспектив розвитку в системі управління суб’єктами господарської діяльності.
 • Документ
  Функції судової влади в Україні та країнах СНД
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 358–363., 2014) Пєнцов, М. В.; Pentsov, M. V.
  Наведені основні функції судової влади, основні напрямки реалізації мети, завдань та складових її діяльності, розкрито поняття «функції». За результатами порівняльного аналізу автор статті дійшов висновку, що основною функцією судової влади в країнах СНД визнається судовий захист прав і свобод людини і громадянина, а основною формою реалізації судової влади є правосуддя, що побудовано на засадах цивільного, адміністративного, господарського, кримінального та конституційного судочинства.
 • Документ
  Поняття та особливості самоврядного контролю за діяльністю органів прокуратури
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 390–395., 2014) Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L.
  Проаналізовані теоретико-правові підходи до визначення сутності місцевого самоврядування, виокремлено основні його ознаки. Обґрунтовано необхідність здійснення самоврядного контролю за діяльністю органів прокуратури, надане визначення даному поняттю. З’ясовано суб’єкт, об’єкт, предмет та особливості здійснення досліджуваного виду контролю.
 • Документ
  Международные правовые акты, регулирующие противодействие насилию в семье
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 438–441., 2014) Томусякова, И. И.; Томусякова, І. І.; Tomusiakova, I. I.
  Проанализированы отдельные нормативно-правовые документы, которые были приняты международными организациями и направленные на противодействие этому явлению. Предлагается усилить противодействие домашнему насилию путем постоянного контроля за четким выполнением требований уже созданной правозащитной системы и её усовершенствования.
 • Документ
  Деякі особливості звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або коштів на утримання непрацездатних батьків
  (Форум права. – 2014. – № 2. – С. 377–382., 2014) Семеногов, І. В.; Semenohov, I. V.
  Розглянуто теоретичні і практичні проблеми звільнення від кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів, передбачених статтями 164 або 165 КК України. Визначено особливості звільнення таких осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям, із примиренням з потерпілим та із закінченням строків давності.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/