Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2015, №1 (68)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. С. М. Гусаров. - Харків: ХНУВС, 2015. - № 1 (68). - с. - ISSN 1999-5717.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за трудовим законодавством України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 159-166., 2015) Трофимовська, Ю. В.; Trofimovska, Y. V.
  Проведено аналіз чинного законодавства щодо особливостей правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником. Розглянуто дискусійні питання матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Розглянуто сутність інституту матеріальної відповідальності; проаналізовано матеріальну відповідальність як працівника, так і роботодавця. Обґрунтовано необхідність удосконалення норм трудового законодавства України щодо матеріальної відповідальності роботодавця і внесено відповідні пропозиції.
 • Документ
  Розвиток оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернету
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 41-48., 2015) Жицький, Є. О.; Zhitskii, Y. O.
  Проаналізовано становлення оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням інтернету, та визначено основні тенденції розвитку такої діяльності. Виділено два етапи розвитку оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням інтернету: 1) становлення оперативного обслуговування як самостійного інституту оперативно-розшукової діяльності; 2) впровадження у сферу економіки інтернету, який дав поштовх до виникнення нових видів згаданого інституту. За результатами аналізу запропоновано більш широке застосування аналітичної розвідки у рамках здійснення досліджуваного виду оперативного обслуговування.
 • Документ
  Працівники прокуратури як суб’єкти трудового права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 167-173., 2015) Шевченко, Н. Л.; Shevchenko, N. L.
  Розглянуто питання правового статусу працівників прокуратури як суб’єктів трудового права. Порівняно категорії «правовий статус» та «правове становище». Досліджено вимоги до трудової правосуб’єктності працівників прокуратури. Надано пропозиції з удосконалення відповідного законодавства.
 • Документ
  Нормативні засади здійснення регіональними управліннями МВС України адміністративних процедур
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 127-136., 2015) Наумов, І. В.; Naumov, I. V.
  Охарактеризовано напрямки здійснення регіональними управліннями МВС України адміністративних процедур. Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють їх здійснення. Охарактеризовано нормативно-правове регулювання одного з видів цих процедур – реєстраційної роботи. Проаналізовано питання дерегуляції окремих адміністративних процедур, що здійснюються регіональними управліннями МВС України, визначено проблемні питання здійснення цих процедур та можливі шляхи їх вдосконалення.
 • Документ
  Цивільно-правові способи захисту права власності дитини на житло
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 144-153., 2015) Мовчан, О. В.; Movchan, О. V.
  Розглянуто цивільно-правові способи захисту права власності дитини на житло. Виокремлено дві правові категорії у сфері захисту прав дитини: право батьків на захист дитини та право батьків на захист законних прав інтересів дитини. При розгляді способів захисту права власності дитини на житло зазначено, що способи захисту права власності (як і інших речових прав) є складовою частиною способів захисту цивільних прав взагалі. Запропоновано закріпити у ст. 15 Цивільного кодексу України нову правову категорію – «захист прав дитини на власність та житло».
 • Документ
  Міжнародно-правова протидія легалізації доходів, одержаних від правопорушень, пов’язаних із корупцією
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 96-104., 2015) Сироїд, Т. Л.; Гарбазей, Д. О.; Syroid, T. L.; Garbazei, D. O.
  Акцентовано увагу на спільних та відмінних рисах, особливостях міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; проаналізовано склад злочину відмивання коштів й охарактеризовано його основні елементи; запропоновано зміни та доповнення до положень міжнародних актів із метою практичної реалізації ст. 23 Конвенції ООН проти корупції.
 • Документ
  Навчальна практика як чинник професіоналізації студентів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 182-190., 2015) Бутиліна, О. В.; Кудринська, А. І.; Butylina, O. V.; Kudrynska, A. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098
  Розглянуто проблему професіоналізації студентів вищих навчальних закладів через проходження навчальної практики. На підставі даних емпіричного соціологічного дослідження (опитування студентів-правознавців Харківського національного університету внутрішніх справ) зроблено висновок про необхідність детального організування та змістовного наповнення навчальної практики як важливої умови становлення особистості професіонала.
 • Документ
  Про деякі особливості щодо віктимної поведінки жертв корисливо-насильницьких злочинів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 88-95., 2015) Мірошніченко, Т. О.; Miroshnichenko, T. O.
  Проаналізовано окремі наукові підходи до визначення типів поведінки жертв корисливо-насильницьких злочинів. Окреслено гендерні, соціальні, вікові групи потенційних жертв, сформульовано власний погляд на поділ жертв на групи. Визначено окремі причини та обставини індивідуальної віктимності жертви.
 • Документ
  Методологія дослідження системи негласної роботи правоохоронних органів у протидії злочинності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 81-88., 2015) Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; ResearcherID: J-6761-2016
  Проаналізовано методологію, яка може бути застосована для вивчення системи негласної роботи правоохоронних органів у протидії злочинності. Із дотриманням принципу вертикальної структурованості запропоновано застосовувати філософські, загальнонаукові, окремі та спеціальні методи дослідження. Описано застосування таких методів для вивчення системи негласної роботи правоохоронних органів: діалектичного, загальнологічних (аналізу й синтезу, дедукції та індукції), теоретичних (гіпотетичного, абстрагування та узагальнення, історичного, системного), емпіричних (описового та порівняльного). Окремо розглянуто порівняльно-правовий метод. Систему негласної роботи представлено як множину складових: джерел, суб’єктів, об’єктів, форми, змісту.
 • Документ
  Спеціально-кримінологічні заходи запобігання невиконанню судових рішень
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 71-80., 2015) Лагода, К. О.; Lahoda, K. O.
  Досліджено спеціально-кримінологічні заходи запобігання невиконанню судового рішення. Акцентовано увагу на необхідності усунення криміногенних прогалин у правовому регулюванні строків виконання судових рішень, порядку виконання судових рішень у справах, у яких боржником є держава. Окремо досліджено можливості удосконалення кримінально-правових заходів запобігання невиконанню судових рішень. Надано розгорнуту характеристику кожному з цих заходів.
 • Документ
  Завдання та функції педагога та психолога у кримінальному провадженні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 64-71., 2015) Куриленко, Д. В.; Kurilenko, D. V.
  Розглянуто завдання та функції педагога та психолога у кримінальному провадженні з участю малолітніх та неповнолітніх. Обґрунтовано вибір психолога – фахівця з дитячої, підліткової або юнацької психології.
 • Документ
  Особливості оперативно-розшукової профілактики злочинів, пов’язаних з обігом порнографічних предметів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 57-64., 2015) Козленко, О. О.; Kozlenko, O. O.
  Зроблено спробу дослідити особливості профілактики злочинів, пов’язаних з обігом порнографічних предметів. Визначено основні завдання оперативних підрозділів ОВС під час проведення профілактики злочинів, пов’язаних з обігом порнографічних предметів. Встановлено чинники, які кореляційно пов’язані з наявністю високого рівня обігу порнографічної продукції у суспільстві. Зроблено висновки, що для подолання порноіндустрії необхідні загальнолюдські прагнення, розробка комплексної державної програми щодо зниження рівня обігу порнографії у суспільстві з обов’язковою організацією дієвої співпраці між провідними країнами.
 • Документ
  Адміністративно-правові аспекти підготовки майбутнього поліцейського у ВНЗ системи МВС України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 111-119., 2015) Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X
  На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення адміністративно-правових аспектів підготовки майбутніх поліцейських у ВНЗ МВС України. Встановлено, що з метою підготовки не лише кваліфікованого, але й морально, психологічно та етично підготовленого працівника органів внутрішніх справ необхідно вжити системних заходів щодо всебічно цілеспрямованого розвитку майбутнього поліцейського.
 • Документ
  Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 33-41, 2015) Гузєй, В. М.; Huziei, V. M.
  Визначено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. На основі досліджень попередників та аналізу слідчої практики визначено типові слідчі ситуації, що можуть скластися на початку розслідування зазначених злочинів, та встановлено завдання, що стоять перед слідчим на кожному з етапів.
 • Документ
  Боротьба міліції з проституцією в УСРР у добу непу (1921–1929 рр.)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 22-33., 2015) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто основні аспекти боротьби міліції з проституцією в період нової економічної політики в Україні, причини проституції, її рівень.
 • Документ
  Правове регулювання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 105-111., 2015) Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081
  Розкрито основи правового регулювання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України. Більш детально проаналізовано нормативні акти, які мають особливе значення для організації дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України. Надано певні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері.
 • Документ
  Особливості слідчого експерименту під час розслідування вбивств із хуліганських мотивів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 15-22., 2015) Бічурін, Р. Х.; Bichurin, R. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3601-2658
  На підставі аналізу практики органів досудового слідства, наукової літератури запропоновано деталізацію основних положень тактики проведення слідчого експерименту під час розслідування вбивств із хуліганських мотивів.
 • Документ
  Визначення мотиву у злочинах проти дітей
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 8-15., 2015) Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587
  В рамках розгляду питання мотиву у злочинах проти дітей проаналізовано поняття мотиву та його основні види; розкрито значення мотиву у кримінально-правовій системі зарубіжних країн; наведено методику виявлення мотиву під час дослідження злочинів; обрґунтовано практичне значення цього елемента складу злочину.
 • Документ
  Юридичні гарантії застосування змін трудового договору
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 154-159., 2015) Бабенко, А. О.; Babenko, A. O.
  Розглянуто юридичні гарантії застосування переведень на іншу роботу, переміщень на інше робоче місце та змін істотних умов праці. Виявлено недоліки сучасного національного законодавства у цій сфері. Надано пропозиції до Кодексу законів про працю України з розглянутого питання.
Сайт видання: http://visnyk.univd.edu.ua/