Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2020, Том 90, № 3

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2020. - № 3 (90). - 280 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2020, Том 90, № 3
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Статті збірника висвітлюють широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології та психології.
 • Документ
  Теоретичні та прикладні питання унормування строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 224-234, 2020) Кузубова, Т.; Kuzubova, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6488-4971
  Досліджено положення КПК України, що встановлюють строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, процесуальний порядок їх продовження, правові наслідки закінчення строку досудового розслідування. Здійснено порівняльний аналіз строків дізнання та досудового слідства до повідомлення особі про підозру. Виокремлено низку прикладних проблемних питань, пов’язаних зі встановленням чітких строків досудового розслідування злочинів. Запропоновано шляхи вирішення практичних проблем з окресленого питання.
 • Документ
  Сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 177-186, 2020) Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4608-3062
  Розкрито зміст поняття «спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції». На основі аналізу чинного адміністративного законодавства України визначено органи державної влади, що підпадають під це поняття. На підставі наявної в адміністративній науці класифікації органів державної влади, що поділяє їх на органи загальної та спеціальної компетенції, надано рекомендації щодо вдосконалення переліку тих державних органів, які мають статус спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
 • Документ
  Відносини щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина як складова предмета адміністративного права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 144-153, 2020) Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Липій, Є. А.; Lypii, Ye. A.
  Проаналізовано відносини, що виникають у діяльності публічної адміністрації з приводу забезпечення прав і свобод людини та громадянина, які визнаються пріоритетною складовою предмета адміністративно-правового регулювання. Визначено сутність поняття «забезпечення» і його елементи. Зроблено висновок про доцільність врахування відносин щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина і його елементів, зокрема охорони та захисту в побудові системи адміністративного права.
 • Документ
  Форми взаємодії національної поліції з громадськістю у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 132-143, 2020) Комзюк, А. В.; Komziuk, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2615-103X
  Проаналізовано значення та правові засади взаємодії громадян з поліцією у сфері забезпечення охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями. Визначено поняття та види форм зазначеної взаємодії. Зроблено висновок про недостатність наукових розробок, присвячених проблемам взаємодії Національної поліції з громадськістю у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, зокрема щодо пошуку нових її форм. Запропоновано для впровадження окремі нові форми взаємодії Національної поліції з громадськістю, використання яких може покращити стан забезпечення правопорядку та боротьби з правопорушеннями.
 • Документ
  Проблемні питання розробки та імплементації Кодексу України про адміністративні проступки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 127-134, 2020) Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175
  Сформульовано й охарактеризовано найбільш проблемні аспекти у процесі розроблення нової редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення та окреслено перспективи ухвалення Кодексу України про адміністративні проступки. Надано пропозиції щодо оновлення розділів чинного КУпАП, особливу увагу приділено перегляду системи адміністративних стягнень. Запропоновано авторське бачення структури нового кодексу та його змісту.
 • Документ
  Актуальні питання удосконалення діяльності поліцейських комісій Національної поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 102-114, 2020) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
  Досліджено сучасний стан нормативно-правової бази з питань діяльності поліцейських комісій. На підставі аналізу базового закону, що регулює діяльність Національної поліції України, а також нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України сформульовано пропозиції, спрямовані на удосконалення порядку діяльності поліцейських комісій.
 • Документ
  Нормативне забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у світлі міжнародного та національного законодавства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 93-101, 2020) Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235
  Здійснено аналіз нормативного забезпечення права на свободу та особисту недоторканність відповідно до міжнародного і національного законодавства. Наголошено на тому, що право на свободу та особисту недоторканність є природним, невід’ємним і фундаментальним правом кожної людини, у зв’язку з чим гарантовано міжнародно-правовими актами та імплементовано в національне законодавство України. Водночас указане право не є абсолютним, з огляду на що в порядку та випадках, передбачених законодавством, може бути обмежено.
 • Документ
  Сутність та зміст конкурентоспроможності працівників Національної поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 85-92, 2020) Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937
  Вивчено теоретичні підходи до змісту понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність». Обґрунтовано, що конкуренція серед конкурентоспроможних працівників поліції під час зайняття тієї чи іншої посади дозволить досягти високого якісного рівня кадрового складу органів поліції. Узагальнено, що конкурентоспроможність працівника органів Національної поліції України – це сукупність його професійних характеристик, які характеризують його здатність до ефективного виконання покладених на нього завдань та обов’язків щодо охорони правопорядку й протидії правопорушенням і реалізації відповідних прав.
 • Документ
  Загальнотеоретична характеристика інституту дисциплінарної відповідальності у трудовому праві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 78-84, 2020) Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978
  На підставі аналізу поглядів учених щодо тлумачення понять «дисципліна» та «дисципліна праці» запропоновано авторське визначення дисциплінарної відповідальності у трудовому праві. Обґрунтовано, що мета дисциплінарної відповідальності має два аспекти: перший полягає у забезпеченні належної дисципліни праці для подальшого забезпечення ефективного функціонування підприємства, другий – у застосуванні до порушника негативних заходів, що, у свою чергу, дозволяє поновлювати порушені трудові (в тому числі й службові) права. Відповідно до мети сформульовано завдання дисциплінарної відповідальності.
 • Документ
  Протидія мобінгу в трудових правовідносинах
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 70-77, 2020) Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130
  Охарактеризовано мобінг у трудових правовідносинах. Визначено види мобінгу. Запропоновано вважати його формою дискримінації, яка застосовується як психологічний терор із боку всього колективу чи його члена стосовно окремого працівника. Досліджено зарубіжне законодавство з указаного питання. В Україні окремі статті трудового законодавства, які могли б захищати працівників від мобінгу, відсутні. Зауважено, що з метою викоренення мобінгу з трудових правовідносин як антитрудоправової категорії надважливим є запровадження правових інструментів протидії йому.
 • Документ
  Нагляд і контроль, як особлива форма захисту трудових прав працівників, які здійснюють трудову діяльність у роботодавців – фізичних осіб
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 63-69, 2020) Василько, І. В.; Vasylko, I. V.
  На підставі аналізу наукових поглядів надано авторське визначення понять та особливості нагляду і контролю як особливих форм захисту трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб. Наголошено, що нагляд і контроль як особливі форми захисту трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб, забезпечують дотримання законності у сфері праці, дозволяють своєчасно виявити й усунути в ній певні недоліки, а також ужити заходів щодо притягнення до відповідальності роботодавців, які вчинили порушення чинного законодавства про працю.
 • Документ
  Правомірні очікування як об’єкт корпоративних правовідносин
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 50-62, 2020) Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062
  Проведено аналіз законодавства України, судової практики України та Європейського суду з прав людини, а також доктринальних підходів щодо розуміння правомірних очікувань як об’єктів корпоративних правовідносин. Зроблено висновок, що частка (акція), а по суті участь у товаристві, є активом, пов’язаним із виникненням сприятливих майнових наслідків у майбутньому, і має всі ознаки правомірних очікувань. Правомірні очікування, крім регулятивних корпоративних правовідносин, можуть бути визнані й об’єктом охоронних корпоративних зв’язків, що ґрунтується на фактах порушення права мирного володіння таким майном. Це стосується як порушення права на управління корпорацією, так і відмови від викупу акцій в акціонера як здійснення «права на незгоду».
 • Документ
  Догматична конструкція універсального правонаступництва у сфері спадкового права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 40-49, 2020) Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179
  З’ясовано сутність конструкції універсального правонаступництва у сфері спадкового права. Обґрунтовано віднесення універсального правонаступництва до категорії принципів спадкового права, що визначає його специфіку та повною мірою охоплює всі інститути спадкового права. Виявлено сукупність чинників, що забезпечують цілісність конструкції універсального спадкового правонаступництва. Розкрито співвідношення категорій «спадкове правовідношення» та «спадкове правонаступництво».
 • Документ
  Особливості застосування інституту амністії за законодавством Російської імперії (1845–1917 рр.)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 15-22, 2020) Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Заврічко, Д. Г.; Zavrichko, D. H.
  Досліджено особливості застосування інституту амністії за законодавством Російської імперії, зокрема за Уложеннями про покарання кримінальні та виправні 1845, 1885, 1903 років, царськими маніфестами, актом про амністію 1905 р. тощо. Виділено та проаналізовано різні форми амністії, що зустрічалися в тогочасному законодавстві: аболіція, індульгенція, реабілітація. На основі аналізу наукової літератури та відповідних законодавчих актів сформульовано власну наукову позицію щодо проблеми, яка досліджується.
 • Документ
  Виклики реалізації гендерної політики в ЗВО сектору безпеки та оборони
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 23-30, 2020) Цукан, О. М.; Tsukan, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4467-1028; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321
  Розглянуто проблеми забезпечення принципів гендерної рівності в закладах вищої освіти сектору безпеки та оборони. Для формування гендерно нейтрального середовища надзвичайно важливим є забезпечення реалізації принципів гендерної рівності саме у силовому секторі держави. Цього можна досягти лише в разі використання комплексного підходу для рівних можливостей реалізації однакових прав жінками та чоловіками. Аналіз гендерних підходів, що використовуються у ЗВО зі специфічними умовами навчання на наприкладі Харківського національного університету внутрішніх справ, дав змогу рекомендувати для забезпечення комплексного підходу брати за основу кращі практики закордонного досвіду для прискорення темпів і підвищення якості виконання гендерних спрямувань в університеті.
 • Документ
  Європейський Суд з прав людини як частина кримінального процесуального законодавства України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 235-244, 2020) Розумовський, О. С.; Rozumovskyi, O. S.; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911
  Розглянуто питання виникнення та становлення Європейського суду з прав людини. Проаналізовано впровадження рішень Європейського суду з прав людини в кримінальне процесуальне законодавство України. Досліджено проблемні аспекти використання рішень Суду на практиці. Надано пропозиції щодо вирішення окремих ситуацій стосовно реалізації рішень Європейського суду з прав людини в Україні.
 • Документ
  Правові підстави процесуальної діяльності та взаємодії працівників оперативних підрозділів при виконанні доручень дізнавача, слідчого, прокурора з питань проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 255-265, 2020) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Проведено ретроспективний аналіз положень законодавчих актів України, рішень Конституційного суду України і Європейського суду з прав людини та, зокрема, національного кримінального процесуального законодавства і відомчих нормативно-правових актів стосовно правових підстав процесуальної діяльності та взаємодії працівників оперативних підрозділів з виконання доручень дізнавача, слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Установлено, що під час виконання таких доручень оперативні працівники наділені і користуються процесуальними правами слідчого.