Дисертації (Thesis). УДК 33(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Механізми економічного захисту результатів інвестиційної діяльності суб’єктів агробізнесу: теорія, методологія, практика : дисертація
    (Харків, 2018) Маковоз, О. С.; Makovoz, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500; ResearcherID: J-7269-2016; Мapенич, Т. Г. - науковий консультант
    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 2018. Дисертація присвячена вирішенню наукової проблеми економічної захищеності результатів інвестиційної діяльності суб'єктів агропромислового комплексу. Ідентифікована роль та місце інвестиційної діяльності суб'єктів агропромислового комплексу у системі відтворення. Визначено склад, структуру і особливості інструментарію економічного захисту в управлінні ризиками діяльності аграрних підприємств і об'єднань. Визначено вплив захищеності економічних інтересів інвестора на процес стабілізації розвитку суб'єктів агропромислового комплексу. Обгрунтовано методологічні основи управління витратами і доходами в системі економічного захисту результатів інвестиційної діяльності аграрних підприємств і об'єднань. Визначені методи, прийоми та прийоми оцінки інвестиційної привабливості суб'єктів агробізнесу. Визначені напрямки інтеграції організаційно-економічних та організаційно-правових засобів економічної захисту результатів інвестиційної діяльності. Ідентифіковано структурно-динамічні тенденції залучення інвестицій у розвиток суб'єктів агропромислового комплексу. Вивчені особливості інституційного забезпечення економічної захищеності результатів інвестиційної діяльності в аграрному секторі. Визначено характеристики інвестиційного потенціалу суб'єктів агропромислового комплексу. Обґрунтована архітектура та архітектура механізмів економічної захисту результатів інвестиційної діяльності аграрних підприємств та об'єднань. Визначені особливості захисту економічних інтересів внутрішніх та зовнішніх, індивідуальних та інституційних інвесторів. Ідентифіковано напрямки інституціональної та організаційно-правової підтримки управлінських рішень в інвестиційній діяльності. Визначені принципи та способи побудови систем економічної захисту результатів інвестиційної діяльності на мікрорівні. Обґрунтовано функціональну навантаження системи управління економічним захистом інвестицій суб'єкта агробізнесу. Ідентифіковано шляхи забезпечення ефективної економічної захисту результатів інвестування аграрних підприємств та об'єднань. обгрунтовані концептуальна основи побудова і функціонування механізмів економічна захисту результатів інвестиційної діяльності суб'єктів агробізнес, які передбачають структурування інструментарію економічного захисту на основі виділення страхового, фінансова та інтеграційні інструменти та застосування засобів управління ефективністю (витрати і доходи) аграрні підприємства і об'єднання, з ідентифікацією на цій основі зв'язки, елементного та компонентного складу та структури механізмів економічної захисту ти, формалізація ця стратегія досягнення і підтримання безпечного стан діяльності, а також виділення механізмів економічний захист та механізми управління економічного захисту суб'єктів аграрного бізнесу. Ідентифіковано методологічні основи управління витратами і доходами аграрних підприємств і об'єднань в системі економічного захисту їх інвестиційної діяльності, засновані на пріоритетності використання інструментів, засобів і заходів створення цінових конкурентних переваг і раціоналізації ринкового позиціонування суб'єктів агробізнесу для досягнення і тривалого підтримки безпечного стану основної діяльності, що дозволяє отримати адекватні завданням стабілізації розвитку економічних результатів інвестиційної діяльності. Визначені принципи системності, гнучкості і адитивності та їх імплементації в інтеграційному і структурному способах побудови систем економічного захисту інвестиційної діяльності суб'єктів агробізнесу, що дозволяє раціонально використовувати адаптаційний інструментарій дотримання економічних інтересів суб'єктів реального і фінансового інвестування, а також підтримувати економічну ефективність об'єкта інвестування на рівні, який є адекватним для здійснення розширеного відтворення. Розроблено методичні підходи до комплексної оцінки інвестиційної привабливості суб’єктів аграрного бізнесу внутрішніми та зовнішніми, індивідуальними та інституційними інвесторами при здійсненні реальних та фінансових інвестицій, які ґрунтуються на результатах аналізу галузевої та товарної спеціалізації, розмірів та масштабів виробництва, фінансово-економічної стійкості аграрних підприємств та об'єднань, продуктової та ринкової орієнтації інвестиційних проектів, а також порівняльній оцінці вартості бізнесу до та після реалізації проекту з подальшим співвіднесенням її результатів з обсягом залучених інвестиційних ресурсів. Виконана оцінка структурно-динамічних тенденцій залучення інвестицій в розвиток суб’єктів агробізнесу, які демонструють стабільне зростання обсягів інвестиційних ресурсів, які спрямовуються в проекти розвитку виробництва продукції рослинництва та створення переробних виробництв, що створює відповідні структурні зрушення в товарній та галузевій структурі виробництва в аграрних підприємствах та об’єднаннях, а також не сприяють вирішенню екологічних та соціальних завдань відтворення в сільському господарстві. Розвинуто наукове тлумачення пріоритетності інвестиційної діяльності аграрних підприємств та об’єднань в економічному відтворенні на основі ідентифікації інвестицій та інвестиційного процесу як основного джерела розвитку економічного потенціалу, розширення виробничих та збутових можливостей суб’єктів агробізнесу, а також залучення їх до ефективної участі в процесах агропромислової інтеграції.