Навчальні видання (Educational edition). УДК 33(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Безпека життєдіяльності та охорона праці : підручник
  (Харків: ХНУВС, 2021. – 308 с., 2021) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629; Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Внукова, Н. В.; Vnukova, N. V.; ; Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172; Добровінський, А. В.; Dobrovinskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7463-2292; Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Матвеєв, С. П.; Matveiev, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8356-5386; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359; Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O.; ; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.; ; Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990; Сокуренко, В. В. - редактор
  У підручнику визначено теоретичні основи безпеки життєдіяльності та охорони праці, розкрито зміст основних понять і проаналізовано сучасне національне законодавство та міжнародні нормативно-правові акти з організації безпеки життєдіяльності та охорони праці. Підручник поділяється на дві частини, що складаються з одинадцяти тем, у яких досліджено такі види національної безпеки, як громадська безпека, соціально-демографічна, інформаційна, кібербезпека, економічна, екологічна та воєнна безпека. Підручник призначено для курсантів, студентів ЗВО системи МВС України і для всіх, хто цікавиться питаннями організації безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні.
 • Документ
  Стратегічний менеджмент : підручник
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 208 с., 2021) Сумець, О. М.; Sumets, O. M.
  У підручнику викладено теоретико-методологічні питання стратегічного управління сучасним підприємством. Особливу увагу приділено опису концептуальних засад теорії стратегічного управління, етапам розвитку стратегічного управління та його видам. Розглянуто рівні стратегічних рішень та типологію стратегій підприємства, формування стратегічного потенціалу та складання стратегічного балансу підприємства. Підручник призначено для здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньопрофесійною програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Логістика».
 • Документ
  Введення до маркетингу : навчальний посібник
  (Суми: СФ ХНУВС, 2016. – 208 с., 2016) Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0326-9983
  Навчальний посібник з курсу «Введення до маркетингу», підготовлено у відповідності до програми варіативної навчальної дисципліни «Введення до маркетингу» юридичних спеціальностей. Він створює можливість для більш ґрунтовного та системного вивчення теоретичних та методологічних основ маркетингу, методів та підходів організації та здійснення маркетингових досліджень, методики процесу сегментації ринку та вибору цільових сегментів, розробки комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політики, зокрема для застосування цих знань і навичок студентами у майбутній діяльності і підвищення її конкурентоспроможності на ринку юридичних послуг. Матеріали представленого навчального посібника можуть бути корисними для студентів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів, викладачів, слухачів шкіл бізнесу, керівників фірм та спеціалістів.
 • Документ
  Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : курс лекцій
  (Харків: Форт, 2015. – 170 с., 2015) Печенка, О. І.; Pechenka, O. I.; Величко, К. Ю.; Velychko, K. Yu.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2277-2795
  Курс лекцій розкриває методологічні та практичні аспекти організації міжнародних розрахунків, техніку, проблеми підготовки, проведення та особливостей регулювання валютних операцій з урахуванням світового та вітчизняного досвіду, отримання практичних навичок з відкриття та режиму ведення валютних рахунків, визначення основних способів мінімізації валютного ризику.
 • Документ
  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчально-методичний посібник
  (Харків: Монограф, 2015. – 320 с., 2015) Носач, Л. Л.; Nosach, L. L.; Козуб, В. О.; Kozub, V. O.; Гринько, П. Л.; Hrynko, P. L.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2277-2795
  Навчально-методичний посібник підготовлено згідно з програмою вивчення вибіркової дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво». Структура посібника відповідає вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу. У посібнику систематизовано та узагальнено закономірності, умови, принципи, процеси здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств з метою забезпечення більш глибокого розуміння стратегічних та процедурних аспектів зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
 • Документ
  Основи економічної теорії : навчальний посібник для слухачів заочної форми навчання
  (Харків : ХНУВС, 2016. – 150 с., 2016) Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380
  Навчальний посібник містить базові теми, які традиційно розглядаються в дисципліні «Основи економічної теорії». Крім того, в кожній темі розглядаються питання, що мають професійну спрямованість і пов’язані з аналізом тіньової економічної діяльності та економічних злочинів. Наряду з теоретичним матеріалом посібник містить методичну частину (питання для самоконтролю, теми рефератів та контрольних робіт, тестові завдання, словник, список літератури). Для слухачів заочної форми навчання ВНЗ системи МВС, курсантів, студентів юридичних ВНЗ та всіх, хто цікавиться економіко-правовими проблемами.
 • Документ
  Основи економічної теорії : навчальний посібник
  (Харків : ФОП В.П. Тарасенко, 2015. – 310 с., 2015) Ларіна, Т. Ф.; Larina, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3149-8430; Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Прокопенко, В. Ю.; Prokopenko, V. Yu.; ; Ревак, І. О.; Revak, I. O.; ; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185
  Навчальний посібник містить всі основні теми, які традиційно розглядаються в дисципліні «Основи економічної теорії». Крім того, в кожній темі розглядаються питання, що мають професійну спрямованість і пов’язані з аналізом тіньової економічної діяльності та економічних злочинів. Наряду з теоретичним матеріалом посібник містить методичну частину (питання для самоконтролю, теми рефератів, тестові завдання, словник, список літератури). Для курсантів ВНЗ системи МВС, студентів юридичних ВНЗ та всіх, хто цікавиться економіко-правовими проблемами.
 • Документ
  Основи економічної теорії та судової бухгалтерії : навчальний посібник
  (Харків, 2019. – 328 с., 2019) Ларіна, Т. Ф.; Larina, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3149-8430; Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910
  Навчальний посібник призначається для забезпечення викладання інтегрованого курсу «Основи економічної теорії та судової бухгалтерії» й містить два розділи. У першому подано всі основні теми, які традиційно викладаються в дисципліні «Основи економічної теорії», у другому викладено основи судової бухгалтерії. Поряд з теоретичним матеріалом посібник містить методичну частину (питання для самоконтролю, тестові завдання, теми рефератів, словник, список рекомендованої літератури). Для курсантів і студентів юридичних та економічних закладів вищої освіти.
 • Документ
  Інформаційні системи та технології в економіці : навчальний посібник
  (Харків, 2011) Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Орлов, О. В.; Orlov, O. V.; Серенок, А. О.; Serenok, A. O.
  Розглянуто інформаційні системи та технології автоматизації економічної діяльності організацій України на основі програмних продуктів компаній Галактика, 1С, Парус, Інтелект-Сервіс, а також подано матеріали щодо організації: електронної комерції, взаємодії влади з суспільством та його основними структурами, інфраструктур обміну конфіденційної інформацією та документообігу в Україні. Проведено комплекс моделей і методів управління господарської діяльністю організації на основі взаємозалежних крізних прикладах, що дозволяє розглядати функціонування організацій не з погляду реалізації окремих функцій, а з позицій виконання цілісних бізнес-процесів. Посібник має на меті навчити користувача приймати раціональні рішення щодо способів і методів відображення господарських операцій, управлінських рішень у комп'ютерних системах управління організаціями. Це базовий курс із вивчення інформаційних систем і технологій, що застосовуються в економіці. Для студентів і слухачів навчальних закладів, які вже мають базову економічну підготовку.
 • Документ
  Інформаційні системи в управлінні персоналом : навчальний посібник
  (Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – 260 с., 2013) Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399
  У посібнику розглянуто інформаційні системи управління персоналом організацій і підприємств України на основі програмних продуктів компаній Парус (модулі Персонал та Заробітна плата) і 1С (прикладне рішення Зарплата і управління персоналом). Наведено комплекс моделей і методів управління персоналом організації на основі взаємозалежних прикладів зі створення організаційної структури і штатного розкладу організації, роботи з класифікаторами, ведення особистих карток, відстеження стажу роботи, аналізу довідкових даних співробітників, планування потреб у персоналі й забезпечення підприємства кадрами, автоматизації процесу добору кадрів та оцінка кандидатів, управління компетентностями та атестації співробітників, прийняття кадрових рішень. Для бакалаврів, спеціалістів і магістрів, які навчаються за спеціальностями управління проектами, електронне урядування, державне управління, менеджмент організацій та адміністрування, управління персоналом та економіка праці.
 • Документ
  Економіка підприємства : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2017. – 190 с., 2017) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359; Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500
  Навчальний посібник підготовлено згідно з програмою нормативної дисципліни «Економіка підприємства», яка є фундаментальною для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику розглянуто питання, які повязані з діяльністю підприємства починаючи з моменту винекнення ідеї про його створення, вибору організаційно-правовий форми і реєстрації до організації виробництва і стратегії управління, формування політики ціоноутворення та реалізації продукції, аналізу результатів роботи і вибору напрямів подальшого розвитку. Посібник призначений студентам вищих навчальних закладів України економічного профілю, рекомендовано викладачам, аспірантам, а також працівникам підприємств різних форм власності в їх практичній роботі.
 • Документ
  Основы экономической теории : учебное пособие
  (Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 341 с., 2014) Кравчук, Ю. Б.; Kravchuk, Y. B.
  В учебном пособии раскрыто содержание понятийно-категориального аппарата курса «Основы экономической теории». Структура построена по логической тематической схеме изучения дисциплины, что позволяет студенту глубоко усвоить содержание курса, его логическую последовательность и практическую значимость законов и категорий экономической теории. Оснащен глоссарием, вопросами и заданиями для проверки уровня усвоенных теоретических знаний. Рассчитан на студентов, слушателей магистратуры.
 • Документ
  Економічна історія : навчальний посібник
  (Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 223 с., 2014) Кравчук, Ю. Б.; Kravchuk, Y. B.
  Навчальний посібник містить матеріал, що висвітлює історію економічного розвитку країн світу і зокрема України від первісного суспільства до перших років незалежності. Показано історію господарства України у світовому контексті. Розрахований на студентів економічних спеціальностей.
 • Документ
  История экономических учений : учебное пособие
  (Харьков: ХНУВД, 2014. - 159 с., 2014) Кравчук, Ю. Б.; Kravchuk, Y. B.
  В данном учебном пособии раскрывается история экономических учений с момента их зарождения в древности до настоящего времени. Изложены теоретические положения ряда экономистов, которые внесли наибольший вклад в развитие экономической науки. Структурированная подача материала облегчает восприятие информации. В пособие включены учебные задания и вопросы для самопроверки, тематика рефератов. Издание предназначено для студентов экономических специальностей.