Навчальні видання (Educational edition). УДК 33(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 14
 • Документ
  Безпека життєдіяльності та охорона праці : підручник
  (Харків: ХНУВС, 2021. – 308 с., 2021) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629; Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Внукова, Н. В.; Vnukova, N. V.; ; Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172; Добровінський, А. В.; Dobrovinskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7463-2292; Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Матвеєв, С. П.; Matveiev, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8356-5386; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359; Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O.; ; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.; ; Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990; Сокуренко, В. В. - редактор
  У підручнику визначено теоретичні основи безпеки життєдіяльності та охорони праці, розкрито зміст основних понять і проаналізовано сучасне національне законодавство та міжнародні нормативно-правові акти з організації безпеки життєдіяльності та охорони праці. Підручник поділяється на дві частини, що складаються з одинадцяти тем, у яких досліджено такі види національної безпеки, як громадська безпека, соціально-демографічна, інформаційна, кібербезпека, економічна, екологічна та воєнна безпека. Підручник призначено для курсантів, студентів ЗВО системи МВС України і для всіх, хто цікавиться питаннями організації безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні.
 • Документ
  Стратегічний менеджмент : підручник
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 208 с., 2021) Сумець, О. М.; Sumets, O. M.
  У підручнику викладено теоретико-методологічні питання стратегічного управління сучасним підприємством. Особливу увагу приділено опису концептуальних засад теорії стратегічного управління, етапам розвитку стратегічного управління та його видам. Розглянуто рівні стратегічних рішень та типологію стратегій підприємства, формування стратегічного потенціалу та складання стратегічного балансу підприємства. Підручник призначено для здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньопрофесійною програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Логістика».
 • Документ
  Введення до маркетингу : навчальний посібник
  (Суми: СФ ХНУВС, 2016. – 208 с., 2016) Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0326-9983
  Навчальний посібник з курсу «Введення до маркетингу», підготовлено у відповідності до програми варіативної навчальної дисципліни «Введення до маркетингу» юридичних спеціальностей. Він створює можливість для більш ґрунтовного та системного вивчення теоретичних та методологічних основ маркетингу, методів та підходів організації та здійснення маркетингових досліджень, методики процесу сегментації ринку та вибору цільових сегментів, розробки комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політики, зокрема для застосування цих знань і навичок студентами у майбутній діяльності і підвищення її конкурентоспроможності на ринку юридичних послуг. Матеріали представленого навчального посібника можуть бути корисними для студентів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів, викладачів, слухачів шкіл бізнесу, керівників фірм та спеціалістів.
 • Документ
  Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : курс лекцій
  (Харків: Форт, 2015. – 170 с., 2015) Печенка, О. І.; Pechenka, O. I.; Величко, К. Ю.; Velychko, K. Yu.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2277-2795
  Курс лекцій розкриває методологічні та практичні аспекти організації міжнародних розрахунків, техніку, проблеми підготовки, проведення та особливостей регулювання валютних операцій з урахуванням світового та вітчизняного досвіду, отримання практичних навичок з відкриття та режиму ведення валютних рахунків, визначення основних способів мінімізації валютного ризику.
 • Документ
  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчально-методичний посібник
  (Харків: Монограф, 2015. – 320 с., 2015) Носач, Л. Л.; Nosach, L. L.; Козуб, В. О.; Kozub, V. O.; Гринько, П. Л.; Hrynko, P. L.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2277-2795
  Навчально-методичний посібник підготовлено згідно з програмою вивчення вибіркової дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво». Структура посібника відповідає вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу. У посібнику систематизовано та узагальнено закономірності, умови, принципи, процеси здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств з метою забезпечення більш глибокого розуміння стратегічних та процедурних аспектів зовнішньоекономічної діяльності підприємств.