Навчальні видання (Educational edition). УДК 8(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Basic Grammar: Reference and Practice: Part II: навчальний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; Бортник, Ю. М.; Bortnyk, Yu. M.; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; Савченко, О. О.; Savchenko, O. O.
  В посібнику зібрана певна кількість граматичного матеріалу, яка складається з теоретичної та практичної частини. Низка різноманітних вправ розташована за головними граматичними темами, які охоплюють систему англійських часів, пасивний стан, модальні дієслова, безособові форми дієслова, порівняльний ступінь прикметників, теперішній досконалий час, минулий довершений час, умовні придаткові речення, тощо. Вправи містять нескладну лексику та матеріал для запам’ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їхнього застосування. Посібник створений для розвитку навичок академічної мови та критичного мислення, що необхідні для успішного навчання в університеті на різних факультетах.
 • Документ
  Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для самостійної роботи курсантів та слухачів ЗВО системи МВС України
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Статівка, О. О.; Stativka, O. O.; Березнева, І. М.; Мудрик, О. В.; Нігаметзянова, К. Р.
  Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для самостійної роботи курсантів та слухачів ЗВО системи МВС України присвячено практичному втіленню складної проблеми з точки зору теорії та організації освітнього процесу, а саме – організації самостійної роботи курсантів. Посібник з граматики англійської мови спрямовано на практичне оволодіння англійською мовою, формуванню мовленнєвих навичок у загальновійськовій сфері діяльності. Навчально-методичний посібник складений відповідно до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» та "Іноземна мова професійного спрямування", складається з 9 тем, які структурно вишикувані в логічну послідовність, що надасть можливість в повній мірі оволодіти зазначеними компетентностями з вивчення основних понять граматики англійської мови, сформувати в майбутніх фахівців обов’язкового в їх професійній діяльності рівня знань, умінь та навичок необхідних для практичного застосування.
 • Документ
  English grammar: verb : навчальний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; Факультет № 6
  Пропонований посібник складено відповідно до Програм навчальних дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців у галузі права та правоохоронної діяльності до застосування англійської мови у професійній сфері. Посібник містить курс граматики за темою «Дієслово» та ряд вправ на закріплення граматики. Для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність.
 • Документ
  English for masters in law enforcement activity : навчальний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; Факультет № 6
  Пропонований посібник складено відповідно до Програми навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців у галузі правоохоронної діяльності до застосування англійської мови у професійній сфері. Посібник містить тексти для читання, термінологічну лексику, вправи на засвоєння лексики, завдання на відтворення усного мовлення, курс граматики та ряд вправ на закріплення граматики. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність.
 • Документ
  Робочий зошит з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» до теми «Конституційне право Великобританії та США» для студентів спеціальності 081 Право : навчальний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Довгополова, Г. Г.; Dovhopolova, H. H.
  Робочий зошит призначений для студентів спеціальності 081 Право, для яких розуміння фахових іншомовних текстів є професійною необхідністю. Робочий зошит містить завдання та рекомендації, що сприятимуть розвитку навичок читання та перекладу, вмінь будувати усне висловлювання за темою «Конституційне право Великобританії та США», передбаченими освітньопрофесійною та робочою програмою, може бути використаний для формування комунікативних компетенцій в усній та письмовій формах.
 • Документ
  Англійська мова для технічних спеціальностей : навчально-методичний посібник : частина 2
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Кондрашова, О. В.; Kondrashova, O. V.; Чижова, Л. І.; Chyzhova, L. I.; Сіора, В. В.; Siora, V. V.; Харківський національний університет внутрішніх справ; Кременчуцький льотний коледж
  Навчально-методичний посібник з англійської мови призначений для роботи як в аудиторії, так і для самостійного опрацювання курсантами технічних cпеціальностей. Посібник укладено згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», він охоплює необхідний базовий лексичний мінімум. Структура посібника відповідає навчальній програмі та послідовності викладання дисципліни у практичному курсі. Він може використовуватися курсантами й працівниками льотного та інженерно-технічного складу Повітряних сил Збройних Сил України.
 • Документ
  Риторична культура професійного мовлення : курс лекцій
  (Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, 2023. - 377 с., 2023) Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9167-1130
  У навчальному посібнику висвітлено основоположні поняття і категорії риторичної культури професійного мовлення. Лекційним змістом книга забезпечує ефективну технологію здобування знань, розвиває креативні здібності і навички самостійної роботи відповідно до пріоритетів сучасної системи навчання. Для магістрантів і студентів гуманітарних факультетів закладів вищої освіти, юристів-практиків – усіх, хто прагне ефективної мисленнєво-мовленнєвої діяльності.
 • Документ
  Англійська мова для технічних спеціальностей : навчально-методичний посібник : частина 1
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 192 с., 2022) Кондрашова, О. В.; Kondrashova, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2132-11-32; Чижова, Л. І.; Chyzhova, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4105-1520; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж
  Навчально-методичний посібник з англійської мови призначений як для роботи в аудиторії, так і для самостійної роботи курсантів технічних спеціальностей. Посібник укладено згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», він містить необхідний базовий лексичний мінімум. Посібник може використовуватися курсантами льотного та інженерно-технічного складу Повітряних сил Збройних Сил України.
 • Публікація
  Basic Grammar: Reference and Practice: навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 134 с., 2021) Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.
  Посібник висвітлює низку базових граматичних явищ сучасної англійської мови і пропонує систему вправ, націлену на закріплення теоретичного матеріалу. Для курсантів та всіх, хто вивчає англійську мову.
 • Документ
  Англійська мова майбутнім магістрам : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2019. – 68 с., 2019) Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212; Комар, А. О.; Komar, A. O.; ; Потєхін, Т. В.; Potiekhin, T. V.; ; Орлова, О. О.
  Навчальний посібник націлений на формування навичок і вмінь читати, перекладати, аналізувати структуру і зміст текстів, виконувати граматичні та лексичні завдання самостійно. Тексти на загальну тематику. Посібник може використовуватись для самостійної роботи і на заняттях у закладах вищої освіти.
 • Документ
  English for masters in psychology : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2019. – 77 с., 2019) Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; Факультет № 6
  Пропонований посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців в галузі «Психологія» до застосування англійської мови у професійній та науковій сферах. Посібник містить аутентичні наукові статті зарубіжних психологів, термінологічну лексику, вправи на засвоєння лексики в галузі психології, завдання на відтворення усного мовлення, курс граматики та ряд вправ на закріплення граматики. До посібника входять завдання дослідницького характеру: написання назви наукової праці, ключових слів, описової, інформативної анотацій та наукової статті. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (практичний психолог).
 • Документ
  Українська мова професійного спрямування (мовні норми) : навчальний посібник
  (Харків: ХНУВС, 2019. - 182 с., 2019) Єльнікова, Н. І.; Yelnikova, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5061-8226; Голопич, І. М.; Golopych, I. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752; Полтавська, Д. В.; Poltavska, D. V.; Факультет № 2; Кафедра українознавства
  Навчальний посібник оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє вдосконаленню знань з української мови професійного спрямування й формуванню мовних компетенцій у курсантів і студентів, які навчаються у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Посібник може бути використаний викладачами для організації індивідуальної або групової роботи на практичних або семінарських заняттях, а також для самостійного навчання.
 • Документ
  Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю : навчальний посібник
  (Харків: ХНУВС, 2019. - 272 с., 2019) Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Голопич, І. М.; Golopych, I. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752; Факультет № 2; Кафедра українознавства
  У навчальному посібнику узагальнено й систематизовано всю необхідну інформацію, пов'язану з методикою та організацією наукової діяльності. Окремі розділи приявячено викладенню проблем, що виникають під час написання наукових робіт.