Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 25

Постійне посилання зібрання

Вісник Національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Нац. ун-т внутр. справ; відпов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: НУВС, 2004. - Вип. 25. - _с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 58
 • Документ
  Конституційні та кримінально-правові принципи захисту виборчих прав громадян України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 129-135., 2004) Манюгіна, О. Є.; Maniuhina, O. Ye.
  Розглянуто конституційні та кримінально-правові принципи захисту виборчих прав громадян України. Рассмотрены конституционные и уголовно-правовые принципы защиты избирательных прав граждан Украины. The constitutional and criminal-legal principles of protection of voting rights of citizens of Ukraine are considered.
 • Документ
  Правовий статус приватного детектива та охоронця за законодавством Російської Федерації
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 124-129., 2004) Краснокутський, С. В.; Krasnokutskyi, S. V.
  Проаналізовано законодавство Російської Федерації, що регулює відносини у сфері недержавної правоохоронної діяльності. Виявлено особливості правового статусу співробітника приватнодетективної чи охоронної організації в Російської Федерації. Проанализировано законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере негосударственной правоохранительной деятельности. Выявлены особенности правового статуса сотрудника частно-детективной или охранной организации в Российской Федерации. The legislation of the Russian Federation regulating relations in the field of non-state law enforcement is analyzed. The features of the legal status of an employee of a private detective or security organization in the Russian Federation are revealed.
 • Документ
  Шляхи вдосконалення діяльності експертних підрозділів ОВС на сучасному етапі
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 120-124., 2004) Кислиця, Н. В.; Kyslytsia, N. V.
  Розглянуто шляхи вдосконалення діяльності експертних підрозділів ОВС на сучасному етапі. Рассмотрены пути совершенствования деятельности экспертных подразделений ОВД на современном этапе. Ways to improve the activities of expert units of the police at the present stage are considered.
 • Документ
  Особливості правового регулювання профілактики правопорушень
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 117-119., 2004) Макаренко, О. М.; Makarenko, O. M.
  Розкрито особливості правового регулювання профілактики правопорушень. Раскрыты особенности правового регулирования профилактики правонарушений. Features of legal regulation of crime prevention are revealed.
 • Документ
  Відповідальність слідчих за результати своєї діяльності
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 110-116., 2004) Каткова, А. Г.; Katkova, A. H.; Сивуляк, П. М.; Syvuliak, P. M.
  Розкрито відповідальність слідчих за результати своєї діяльності. Раскрыта ответственность следователей за результаты своей деятельности. The responsibility of investigators for the results of their activities has been revealed.
 • Документ
  Проблеми механізму реалізації цивільного позову у кримінальному процесі
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 100-105., 2004) Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759
  Розкрито проблеми механізму реалізації цивільного позову у кримінальному процесі. Раскрыты проблемы механизма реализации гражданского иска в уголовном процессе. The problems of the mechanism of realization of a civil claim in criminal proceedings are revealed.
 • Документ
  Система суб’єктів адміністративно-правового регулювання правовідносин у транспортній сфері
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 91-100., 2004) Развадовський, В. Й.; Razvadovskyi, V. Y.
  Розглянута система суб’єктів адміністративно-правового регулювання правовідносин у транспортній сфері. Рассмотрена система субъектов административно-правового регулирования правоотношений в транспортной сфере. The system of subjects of administrative and legal regulation of legal relations in the transport sphere is considered.
 • Документ
  Стан, розвиток і перспективи нормування екологічних показників транспортних засобів
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 397-400., 2004) Шаша, І. К.; Shasha, I. K.
  Проаналізовано стан, розвиток і перспективи нормування екологічних показників транспортних засобів. Проанализировано состояние, развитие и перспективы нормирования экологических показателей транспортых средств. The state, development and prospects of standardization of ecological indicators of vehicles are analyzed.елей транспортных средств.
 • Документ
  Порядок оформлення службово-трудових відносин з працівниками органів внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 393-397., 2004) Яценко, Т. П.; Yatsenko, T. P.
  Розглянуто порядок оформлення службово-трудових відносин з працівниками органів внутрішніх справ. Рассмотрен порядок оформления служебно-трудовых отношений с работниками органов внутренних дел. The order of registration of official-labor relations with employees of law-enforcement bodies is considered.
 • Документ
  Трудовий договір як підстава виникнення індивідуальних трудових відносин
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 387-393., 2004) Сичов, Д. В.; Sychov, D. V.
  В статті розглядається трудовий договір як підстава виникнення індивідуальних трудових відносин. В статье рассматривается трудовой договор как основание возникновения индивидуальных трудовых отношений. The article considers the employment contract as the basis for the emergence of individual employment relationships.
 • Документ
  Роль та поняття колективного договору в умовах ринкової економіки
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 382-387., 2004) Рибницький, Г. В.; Rybnytskyi, H. V.
  Розглянута роль та поняття колективного договору в умовах ринкової економіки. Рассмотрена роль и понятие коллективного договора в условиях рыночной экономики. The role and concept of a collective agreement in a market economy are considered.
 • Документ
  Трудовий договір як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 377-381., 2004) Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X
  Розглянуто трудовий договір (контракт) як головний юридичний факт, що призводить до встановлення службово-трудових правовідносин на державній службі. Рассмотрен трудовой договор (контракт) как главный юридический факт, что приводит к установлению служебно-трудовых отношений на государственной службе. The employment agreement (contract) is considered as the main legal fact that leads to the establishment of employment relations in the civil service.
 • Документ
  Міжнародні та національні стандарти в галузі прав жінок
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 204-208., 2004) Лєонтьєва, Л. В.; Lieontieva, L. V.
  Розглянуто міжнародні та національні стандарти в галузі прав жінок. Рассмотрены международные и национальные стандарты в области прав женщин. International and national standards in the field of women's rights are considered.
 • Документ
  Цінні папери як предмет злочину
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 200-204., 2004) Кашкаров, О. О.; Kashkarov, O. O.
  Вивчено цінні папери як предмет злочину. Изучено ценные бумаги как предмет преступления. Securities as a subject of a crime are studied.
 • Документ
  Суб’єкти адміністративного процесу
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 191-194., 2004) Любович, А. О.; Liubovych, A. O.
  Розглянуто суб’єкти адміністративного процесу. Рассмотрены субъекты административного процесса. The subjects of the administrative process are considered.
 • Документ
  Честь та гідність особи як об’єкт кримінально-правової охорони
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 186-191., 2004) Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M.
  Визначено честь та гідность як об’єкт злочину та об’єкт кримінально-правової охорони. Встановлено відмінність між честю та гідністю як етичними категоріями і як об’єктами кримінально-правової охорони. Определено честь и достоинство как объект преступления и объект уголовно-правовой охраны. Установлено различие между честью и достоинством как этическими категориями и как объектами уголовно-правовой охраны. Honor and dignity are defined as the object of the crime and object of criminal protection. The difference between honor and dignity as ethical categories and as objects of criminal law protection.
 • Документ
  До питання про презумпцію осудності в кримінальному праві
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 182-186., 2004) Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.
  Розглянуто питання презумпції осудності в кримінальному праві.
 • Документ
  Адміністративний розсуд: поняття, ознаки та проблема застосування
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 176-181., 2004) Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273
  Досліджено застосування адміністративного розсуду в діяльності посадових осіб, зокрема посадових осіб ОВС. Исследовано применение административного усмотрения в деятельности должностных лиц, в том числе должностных лиц ОВД. The application of administrative discretion in the activities of officials, in particular police officers, has been studied.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус працівника спеціального підрозділу міліції
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 170-176., 2004) Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X
  Розглянуто адміністративно-правовий статус працівників спеціальних підрозділів міліції. Рассмотрен административно-правовой статус работников специальных подразделений милиции. The administrative and legal status of employees of special police units is considered.
 • Документ
  Класифікація злочинів проти миру і безпеки людства
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 166-170, 2004) Миронова, В. О.; Myronova, V. O.
  Визначено необхідність класифікації злочинів проти миру і безпеки людства у міжнародних і національних юридично-правових нормах. Зазначено, що це важливе питання теорії кримінального права потребує подальшого дослідження.