Форум права, 2016, № 5

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2016. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Порівняльна характеристика військових злочинів в Україні та зарубіжних країнах (на прикладі ст.414 КК України)
  (Форум права. – 2016. – № 5. – С. 103–109, 2016) Кулькіна, Я. С.; Kulkina, Ya. S.
  Розглянуто проблему кримінально-правової охорони системи військових правовідносин. Проаналізовано кримінально-правові акти низки зарубіжних країн та розглянуто наявні в них можливості забезпечення кримінально-правової протидії порушенням правил поводження зі зброєю, а також іншими речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Запропоновано врахування зарубіжного досвіду при вдосконаленні вітчизняного кримінального законодавства.
 • Документ
  Правосвідомість у суспільстві, що трансформується: функціональний аспект
  (Форум права. – 2016. – № 5. – С. 139–143, 2016) Пампура, М. В.; Pampura, M. V.
  Розкрито сутність та зміст поняття «правова свідомість». Розглянуто основні сучасні наукові підходи до визначення та класифікації функцій правової свідомості. Проаналізовано зміст та особливості основних функцій правосвідомості у суспільстві, що трансформується, встановлено їх взаємозв’язок та взаємодію.
 • Документ
  Суб’єкти права комунальної власності в Україні
  (Форум права. – 2016. – № 5. – С. 180–184, 2016) Соловей, Н. С.; Solovei, N. S.
  Визначено поняття територіальної громади. Виділено види територіальних громад. Охарактеризовано правовий статус територіальних громад та основні елементи, що його становлять.
 • Документ
  Відповідальність за порушення права на захист за кримінальним законодавством зарубіжних держав
  (Форум права. – 2016. – № 5. – С. 185–189, 2016) Спірідонов, М. О.; Spiridonov, M. O.
  Розглянуто особливості забезпечення в законодавстві деяких держав Європи та Азії кримінальної відповідальності за грубе порушення права особи на захист. Здійснено порівняння зарубіжного і вітчизняного досвіду охорони цього права кримінально-правовими засобами. Показано можливості оцінки порушення права на захист як злочину проти прав і свобод людини і громадянина, а також як міжнародного злочину.
 • Документ
  Поняття предмета доказування у цивільному судочинстві
  (Форум права. – 2016. – № 5. – С. 190–198, 2016) Супрун, Т. С.; Suprun, T. S.
  Доводиться, що у сучасній процесуальній літературі точиться гостра дискусія щодо визначення самого поняття предмета доказування, котра обумовлена неоднозначним закріпленням легального поняття предмета доказування в ЦПК України. Зроблено висновок, що предмет доказування по цивільних справах – це система обставин об’єктивної реальності як матеріально-правового характеру, так і всіх інших обставин (процесуально-правових, доказових та ін.), які мають юридичне значення для винесення законного і обґрунтованого судового рішення по суті у конкретній цивільній справі.
 • Документ
  Предмет судової експертизи
  (Форум права. – 2016. – № 5. - С. 199–203, 2016) Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311
  Розглянуті точки зору вчених щодо суті предмету судової експертизи як практичної діяльності. Автор показує, що найбільш точним визначенням предмета експертизи є інформація, яка отримується в результаті дослідження окремих властивостей наданих на експертизу об’єктів.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/