Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 33

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 38
 • Документ
  Харківське українське наукове юридичне товариство в період національного державотворення 1917-1918 рр.
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 140-145, 2006) Коломієць, О. Ю.; Kolomiiets, O. Yu.
  Розглянуто перші кроки діяльності Українського наукового юридичного товариства, створеного в Харкові одразу після Лютневої революції. The first steps of the Ukrainian Scientific Law Society, created in Kharkiv after the February Revolution, are considered. Рассмотрены первые шаги деятельности Украинского научного юридического общества, созданного в Харькове сразу после Февральской революции.
 • Документ
  Забезпечення внутрішньої безпеки держави як вид адміністративно-політичної діяльності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 66-72, 2006) Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O.
  З’ясовано сутність адміністративно-політичної діяльності в Україні, визначено особливості управління нею; охарактеризовано принципи забезпечення внутрішньої безпеки; визначено суб’єктів забезпечення внутрішньої безпеки; проаналізовано перелік об’єктів у цій сфері. The essence of administrative and political activity in Ukraine is determined, the features of its management are determined; the principles of internal security are described; identified internal security entities; the list of objects in this area is analyzed. Выяснена сущность административно-политической деятельности в Украине, определены особенности управления ею; охарактеризованы принципы обеспечения внутренней безопасности; определены субъекты обеспечения внутренней безопасности; проанализирован перечень объектов в этой сфере.
 • Документ
  Ефективність інформаційної взаємодії правоохоронних органів з громадськістю: нормативно-правові засади
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 302-309, 2006) Денисюк, С. Ф.; Denysiuk, S. F.
  Досліджено питання правового забезпечення оптимізації інформаційної взаємодії правоохоронних органів з громадськістю щодо підвищення ефективності правоохоронної практики. The issues of legal support of optimization of information interaction of law enforcement agencies with the public on increase of efficiency of law enforcement practice are investigated. Исследован вопрос правового обеспечения оптимизации информационного взаимодействия правоохранительных органов с общественностью по повышению эффективности правоохранительной практики.
 • Документ
  Поняття та сутність джерел міжнародно-правового регулювання праці
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 78-83, 2006) Велічко, Д. М.; Velichko, D. M.
  Визначено зміст та сутність поняття «джерело права», яке є необхідним для розуміння поняття джерел міжнародно-правового регулювання праці. The content and essence of the concept of "source of law", which is necessary for understanding the concept of sources of international legal regulation of labor, are determined. Определено содержание и сущность понятия «источник права», которое необходимо для понимания понятия источников международно-правового регулирования труда.
 • Документ
  Міжнародно-правові стандарти забезпечення права на реабілітацію жертв зловживання владою
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 58-65, 2006) Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L.
  Досліджено правовий статус осіб, що притягуються до відповідальності, проаналізована регламентація права на реабілітацію в основних міжнародно-правових актах,надано характеристику відповідності національного кримінального-процесуального законодавства стосовно зазначених договорів і рекомендацій щодо усунення певних недоліків. The legal status of the persons being held liable is investigated, the regulation of the right to rehabilitation in the main international legal acts is analyzed, the characteristics of the conformity of the national criminal procedural legislation with respect to the mentioned treaties and recommendations for elimination of certain shortcomings are given. Исследован правовой статус лиц, привлекаемых к ответственности, проанализирована регламентация права на реабилитацию в основных международно-правовых актах, охарактеризованы соответствия национального уголовного-процессуального законодательства в отношении указанных договоров и рекомендаций по устранению определенных недостатков.
 • Документ
  Забезпечення доведеності вини – конституційний принцип кримінального судочинства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 19-25, 2006) Карнаухов, О. В.; Karnaukhov, O. V.
  Проаналізовано особливе значення належної реалізації принципу забезпечення доведеності вини. Запропоновано включити його до діючого кримінально-процесуального закону і визначити його поняття в окремій статті КПК. The special importance of the proper implementation of the principle of proof of guilt is analyzed. It is proposed to include it in the existing criminal procedural law and define its concept in a separate article of the Code. Проанализировано особое значение надлежащей реализации принципа обеспечения доказанности вины. Предложено включить его в действующий уголовно-процессуальный закон и определить его понятие в отдельной статье УПК.
 • Документ
  Організаційна та функціональна структура слідчих підрозділів ОВС України: загально-теоретичний аспект
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 83-88, 2006) Горелов, М. О.; Horelov, M. O.
  Визначено, що в реформуванні органів досудового слідства системи МВС України головним є не тільки удосконалення організаційної та функціональної структури слідчого апарату, а й реформування кримінального судочинства, приведення його у відповідність до потреб суспільства. It is determined that in reforming the bodies of pre-trial investigation of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the main thing is not only to improve the organizational and functional structure of the investigative apparatus, but also to reform the criminal justice system, bringing it in line with the needs of society. Определено, что в реформировании органов досудебного следствия системы МВД Украины главным является не только совершенствование организационной и функциональной структуры следственного аппарата, но и реформирования уголовного судопроизводства, приведение его в соответствие с потребностями общества.
 • Документ
  Принципи, стадії та правове регулювання управлінських процедур в органах прокуратури
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 287-295, 2006) Кулинич, С. А.; Kulynych, S. A.
  Досліджено теоретико-правові засади провадження управлінських процедур в органах прокуратури. Вперше здійснено класифікацію принципів управлінських процедур в діяльності органів прокуратури, з’ясовано їх загальні ознаки, сутність та особливості. The theoretical and legal principles of administrative procedures in the prosecution bodies are investigated. For the first time, the principles of management procedures in the activity of the prosecution bodies were classified, their general features, nature and peculiarities were clarified. Исследованы теоретико-правовые основы осуществления управленческих процедур в органах прокуратуры. Впервые осуществлена ​​классификация принципов управленческих процедур в деятельности органов прокуратуры, установлено их общие признаки, сущность и особенности.
 • Документ
  Взаємодія природоохоронних підрозділів прокуратури з іншими державними органами щодо збору та аналізу екологічної інформації
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 378-383, 2006) Таранушич, С. В.; Taranushych, S. V.
  Розглянуто діяльність органів прокуратури у взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадянами щодо збору та аналізу екологічної інформації, на підставі якої здійснюється нагляд за додержання законодавства про охорону довкілля. The activity of public prosecutor's offices in cooperation with public authorities, local self-government bodies and citizens on the collection and analysis of environmental information on the basis of which environmental legislation is supervised. Рассмотрена деятельность органов прокуратуры во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления и гражданами по сбору и анализу экологической информации, на основании которой осуществляется надзор за соблюдением законодательства об охране окружающей среды.
 • Документ
  Проблема співвідношення цілей і засобів у правоохоронній діяльності: соціолого-правовий аналіз
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 8-12, 2006) Погрібний, О. О.; Pohribnyi, O. O.
  Проаналізовано ситуації визначення відповідності цілей правоохоронної діяльності засобам їхнього досягнення. Визначено передбачувані наслідки від використання тих або інших засобів для досягнення тієї або іншої мети. The situations of determining the compliance of the goals of law enforcement activities with the means of their achievement are analyzed. The foreseeable consequences of using these or other means to achieve one or another goal are determined. Проанализированы ситуации определения соответствия целей правоохранительной деятельности средствам их достижения. Определены предполагаемые последствия от использования тех или иных средств для достижения той или иной цели.
 • Документ
  Походження цивільно-правових термінів «торги» і «тендер» та їх сучасне тлумачення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 353-358, 2006) Бондаренко, Д. О.; Bondarenko, D. O.
  З’ясовано етимологія слова "торги(тендер)", встановлено законодавче вживання термінів "торги" і "торги (тендер)" в минулому і сьогоденні, їх доктринальне тлумачення. The etymology of the word "bidding (tender)" has been clarified, the legal use of the terms "bidding" and "bidding (tender)" in the past and present, their doctrinal interpretation has been established. Выяснена этимология слова "торги (тендер)", установлено законодательное употребление терминов "торги" и "торги (тендер)" в прошлом и настоящем, их доктринальное толкование.
 • Документ
  Становлення інституту відшкодування моральної шкоди у справах про захист честі, гідності та ділової репутації
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 344-353, 2006) Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V.
  Досліджено становлення відшкодування моральної шкоди як інституту цивільного права, його сучасного стану, та можливі напрямки вдосконалення при розгляді справ про захист честі, гідності та ділової репутації взагалі та стосовно певних суб’єктів з особливим правовим становищем. Formation of compensation for non-pecuniary damage as an institution of civil law, its present state, and possible directions of improvement in the consideration of cases are investigated the protection of honor, dignity and business reputation in general, and of certain entities with particular legal status. Исследовано становление возмещения морального вреда как института гражданского права, его современного состояния и возможные направления совершенствования при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации вообще и относительно определенных субъектов с особым правовым положением.
 • Документ
  Особливості організаційно-правової форми вищих навчальних закладів приватної форми власності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 338-343, 2006) Нестеренко, П. В.; Nesterenko, P. V.
  На основі чинного законодавства та існуючих доктринальних розробок визначено організаційно-правові форми, у яких можуть створюватися ВНЗ та які є найбільш прийнятними для такого суб’єкта цивільно-правових відносин. On the basis of the current legislation and the existing doctrinal developments, the organizational and legal forms in which universities can be created and which are most appropriate for such a subject of civil legal relations are determined. На основе действующего законодательства и существующих доктринальных разработок определены организационно-правовые формы, в которых могут создаваться ВУЗы и которые являются наиболее приемлемыми для такого субъекта гражданско-правовых отношений.
 • Документ
  Сутність та система професійного навчання персоналу органів прокуратури
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 364-372, 2006) Бурбика, М. М.; Burbyka, M. M.
  Досліджено систему професійного навчання персоналу органів прокуратури. Визначено його мету, вимоги, завдання та перспективні форми. The system of professional training of the staff of the prosecution bodies is investigated. Its purpose, requirements, tasks and promising forms are determined. Исследована система профессионального обучения персонала органов прокуратуры. Определены его цели, требования, задачи и перспективные формы.
 • Документ
  Конструкція способів забезпечення виконання зобовязань у цивільному праві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 330-337, 2006) Проценко, І. О.; Protsenko, I. O.
  Проаналізовано існуючий механізм забезпечення виконання зобов’язань, з’ясовано його найбільш вразливі ланки та розроблені рекомендації щодо посилення мотивації боржників до виконання зобов’язань. The existing mechanism for securing the fulfillment of obligations has been analyzed, its most vulnerable links have been identified and recommendations have been developed to enhance the debtors' motivation to fulfill obligations. Проанализирован существующий механизм обеспечения исполнения обязательств, выяснен его наиболее уязвимые звенья и разработаны рекомендации по усилению мотивации должников к исполнению обязательств.
 • Документ
  Методи і норми міжнародного приватного права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 324-330, 2006) Колісник, Т. В.; Kolisnyk, T. V.
  Досліджено методи і норми міжнародного приватного права. Доведено,що основні погляди на предмет міжнародного приватного права полягають в тому, що відносини, які його складають, є відносинами цивільно-правовими у широкому розумінні слова. Methods and norms of private international law are investigated. It is proved that the main views on private international law are that the relationships that it is constituted by civil-law relations in the broadest sense of the word. Исследованы методы и нормы международного частного права. Доказано, что основные взгляды на предмет международного частного права заключаются в том, что отношения, которые его составляют, являются отношениями гражданско-правовым в широком смысле слова.
 • Документ
  Деякі проблеми визначення функцій ДПА України у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 216-221, 2006) Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.
  Досліджено діяльність Департаменту боротьби з відмиванням доходів, проаналізовано елементи його правового статусу, а саме: завдання, функції та повноваження. Розроблено відповідні зміни до нормативної бази, що будуть сприяти підвищенню ефективності роботи цього департаменту та Державної податкової адміністрації в цілому. The activities of the Department for Combating Anti-Money Laundering were investigated and the elements of its legal status, namely tasks, functions and powers, were analyzed. Appropriate changes to the regulatory framework have been developed that will help to improve the efficiency of this department and the State Tax Administration as a whole. Исследована деятельность Департамента борьбы с отмыванием доходов, проанализированы элементы его правового статуса, а именно: задачи, функции и полномочия. Разработаны соответствующие изменения в нормативную базу, которые будут способствовать повышению эффективности работы этого департамента и Государственной налоговой администрации в целом.
 • Документ
  Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза у вирішенні питання про осудність особи
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 211-216, 2006) Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814
  Досліджено інститут осудності у кримінальному праві. Обґрунтувано необхідність проведення комплексної судової психолого-психіатричної експертизи, яка дає змогу судити про вплив психічних розладів та аномалій на здатність особи усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними під час вчинення злочину. The institute of conviction in criminal law is investigated. The necessity of carrying out complex forensic psycho-psychiatric examination, which makes it possible to judge the impact of mental disorders and anomalies on the ability of a person to become aware of their actions (inactivity) and (or) to manage them during the commission of a crime, is substantiated. Исследован институт вменяемости в уголовном праве. Обоснована необходимость проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая позволяет судить о влиянии психических расстройств и аномалий на способность лица осознавать свои действия (бездействие) и (или) руководить ими во время совершения преступления.
 • Документ
  Сучасний зміст міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 205-211, 2006) Ігнатенко, В. В.; Ihnatenko, V. V.
  Розглянуто зміст та завдання, які виконуються в ході міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю. Зазначено,що вони ширші і охоплюють як завдання міжнародного кримінального права, так і міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства. The contents and tasks that are fulfilled in the course of international cooperation in the field of crime are considered. It is stated that they are wider and cover both the tasks of international criminal law and international cooperation in the field of criminal justice. Рассмотрены содержание и задачи, которые выполняются в ходе международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. Указано, что они шире и охватывают как задачи международного уголовного права, так и международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
 • Документ
  Проблемні питання закриття кримінальної справи суддею у стадії попереднього розгляду
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. –Вип. 33. – С. 201-205, 2006) Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213
  Розглянуто питання закриття провадження у кримінальних справах під час їх попереднього розгляду суддею. Зазначено, що інститут закриття кримінальних справ, в цілому, потребує подальшого теоретичного дослідження та належного вирішення на законодавчому рівні. The issue of closing criminal proceedings during their preliminary consideration by a judge was considered. It was noted that the institution of criminal proceedings as a whole requires further theoretical investigation and proper legislative decision. Рассмотрены вопросы закрытия производства по уголовным делам во время их предварительного рассмотрения судьей. Отмечено, что институт закрытия уголовных дел, в целом, требует дальнейшего теоретического исследования и надлежащего решения на законодательном уровне.