Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2021, Том 93, № 2

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2021. - № 2 (93). - 340 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2021, Том 93, № 2
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Статті збірника висвітлюють широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології та психології.
 • Документ
  Деякі особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування вбивств, учинених у зв'язку із застосуванням домашнього насильства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 324-330, 2021) Шаповал, К. А.; Shapoval, K. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1826-5261
  Розкрито деякі особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування вбивств, учинених у зв’язку із застосуванням домашнього насильства. На підставі вивченої наукової літератури, судової та слідчої практики визначено перелік окремих слідчих (розшукових) дій, які найбільш доцільно проводити під час розслідування вбивств, учинених у зв’язку із застосуванням домашнього насильства, а саме: огляд місця події, допит з використанням відповідних тактичних прийомів, а також деякі особливості їх проведення.
 • Документ
  Міжнародні стандарти здійснення медіації у кримінальному провадженні та стан їх реалізації в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 313-323, 2021) Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673
  Доведено, що нагальною потребою нашої держави є створення нових дієвих альтернатив офіційному кримінальному переслідуванню, зокрема медіації. Визначено міжнародні стандарти здійснення медіації у кримінальному провадженні, охарактеризовано процес розвитку в Україні інституту медіації у кримінальному провадженні, висловлено пропозиції щодо вдосконалення процесуального порядку її здійснення. На підставі аналізу міжнародно-правових актів і проєктів закону України «Про медіацію» та розгляду пілотних проєктів висвітлено сучасні тенденції розвитку медіації у кримінальному провадженні.
 • Документ
  Завдання і зміст процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, учинених групою осіб
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 296-302, 2021) Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767
  Проаналізовано наукові підходи до трактування поняття та значення інституту процесуального керівництва досудовим розслідуванням узагалі, а також з урахуванням специфіки кримінальних правопорушень, учинених групою осіб. Аргументовано, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням є однією з функцій прокурора, спрямованою на забезпечення ефективності кримінального провадження, яка, безперечно, реалізується як процесуальна форма взаємодії з відповідними органами досудового розслідування. Визначено поняття та зміст процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, учинених групою осіб.
 • Документ
  Особливості формування методики розслідування кримінальних проступків проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 266-275, 2021) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573
  Висвітлено особливості формування методики розслідування кримінальних проступків проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності, зокрема визначено структуру методик розслідування кримінальних проступків зазначеного виду. Проаналізовано окремі дискусійні питання їх формування.
 • Документ
  Участь спеціалістів у проведенні огляду місця події під час розслідування вбивств
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 256-265, 2021) Вуйма, А. Г.; Vuima, A. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6215-5361
  Висвітлено актуальні питання участі спеціалістів, а саме інспектора-криміналіста, кінолога зі службовим собакою, судово-медичного експерта й вибухотехніка в огляді місця вчинення вбивства. Визначено нормативні аспекти їх залучення до зазначеної слідчої (розшукової) дії та організаційно-тактичні особливості діяльності на місці події.
 • Документ
  Поняття та класифікація таємного викрадення чужого майна
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 233-241, 2021) Гайдар, О. В.; Haidar, O. V.
  Розглянуто поняття таємного викрадення чужого майна, виділено особливості, характерні для крадіжок. Проаналізовано класифікації таємного викрадення чужого майна за різними критеріями. Досліджено вироки, ухвалені судами України стосовно осіб, які вчинили крадіжки.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 213-220, 2021) Цебинога, В. Ю.; Tsebinoga, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7500-3378
  Досліджено адміністративно-правовий статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Визначено нормативно-правову базу, що регулює зазначений статус. Установлено елементи адміністративно-правового статусу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Наголошено на проблемах реалізації адміністративноправового статусу цієї комісії. The administrative and legal status of Qualification and Disciplinary has been studied commission of prosecutors. The normative-legal base regulating the specified status is defined. Elements of the administrative and legal status of the Qualification and Disciplinary Commission of Prosecutors have been established. The problems of realization of the administrative-legal status of this commission are emphasized. Исследован административно-правовой статус Квалификационно-дисциплинарной Комиссии прокуроров. Определена нормативно-правовая база, регулирующая указанный статус. Установлены элементы административно-правового статуса Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Отмечены проблемы реализации административно-правового статуса этой комиссии.
 • Документ
  Система адміністративно-правового регулювання статусу Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 203-212, 2021) Тарасенко, В. С.; Tarasenko, V. S.
  Досліджено механізм адміністративно-правового регулювання статусу Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні. Визначено співвідношення понять «адміністративно-правове регулювання» та «механізм адміністративно-правового регулювання». Визначено особливості елементного складу механізму адміністративно-правового регулювання статусу Кабінету Міністрів України у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні.
 • Документ
  Порядок здійснення процедур податкового компромісу та податкової амністії в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 184-193, 2021) Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400
  Досліджено правове регулювання окремих процедур податкового компромісу та податкової амністії. Зазаначено його актуальність, оскільки процедури податкового компромісу та податкової амністії сприяють збалансованості законних інтересів громадян та держави. Висловлено пропозицій щодо розроблення Закону України «Про організаційно-правові засади податкової амністії», який би встановлював умови проведення податкових амністій в Україні. Узагальнено перелік процедур, які здійснюють податкові органи в процесі запровадження податкового компромісу та податкової амністії.
 • Документ
  Еколого-правові проблеми електрифікації автомобільного транспорту
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 121-132, 2021) Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410
  Досліджено державну політику, законодавство та практику його застосування щодо використання в Україні електрифікованих автомобільних транспортних засобів – електромобілів, які працюють на хімічних джерелах струму. Запропоновано зміни до законодавства щодо попередження негативного впливу накопичення непридатних для використання акумуляторів електрифікованих автомобільних транспортних засобів і створення механізму екологічно безпечної їх утилізації.
 • Документ
  Значення суспільних інтересів у патентному праві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 105-120, 2021) Піхурець, О. В.; Pikhurets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7512-951X; Піхурець, А. О.; Pikhurets, A. O.
  Досліджено та з’ясовано юридична природа і зміст суспільних інтересів з погляду їх впливу на систему охорони патентних прав у контексті глобалізаційних світових процесів. Визначено проблеми впливу патентних прав на можливість реалізації особою прав, що їй належать у медичній сфері. Проаналізовано поняття приватного і суспільного інтересів, їх співвідношення, особливості змісту в патентному праві. Приділено увагу питанням розмежування приватних інтересів патентоволодільців та інтересів суспільства. Зроблено висновок, що забезпечення балансу між приватними та суспільними інтересами є актуальним завданням сучасного законодавства в межах правового регулювання патентних відносин. Визначено напрями розвитку правового регулювання патентних відносин у цій сфері з урахуванням вимог міжнародних договорів.
 • Документ
  Основні еволюційні етапи польської демократії
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 68-81, 2021) Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X
  Досліджено процес становлення та еволюції Польщі як сучасної демократичної європейської держави. Визначено основні характеристики стадій її демократичного розвитку аж до періоду сучасності. Наголошено, що особливості сучасної польської державності обумовлюються історичними традиціями польської демократії, ментальністю польського народу, членством в ЄС та інших міжнародних організаціях. Установлено, що результатом демократичного транзиту в Республіці Польща є ліберальна демократія західного типу з певним ухилом у бік демократії соціальної.
 • Документ
  Формальна визначеність у працях учених-юристів дорадянської доби
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 49-57, 2021) Сілантьєва, Е. Є.; Silantieva, E. Ye.
  Проаналізовано підходи до вдосконалення науково-теоретичних уявлень про формальну визначеність як одну з головних ознак позитивного права, напрацьовані фахівцями з філософії права, цивілістики й енциклопедії права у дорадянський період розвитку вітчизняної юриспруденції. Уже на тому етапі існувало чітке розуміння того, що юридичні норми покликані достатньо точно фіксувати права та обов’язки і ті чи інші юридичні наслідки, при цьому точність правових норм зумовлює їх зобов’язальний характер, специфіку санкцій тощо. Approaches to the improvement of scientific and theoretical ideas about formal certainty as one of the main features of positive law, developed by specialists in philosophy of law, civil studies and encyclopedia of law in the pre-Soviet period of development of domestic jurisprudence, are analyzed. Already at that stage, there was a clear understanding that legal norms are designed to accurately record the rights and obligations and certain legal consequences, while the accuracy of legal norms determines their binding nature, the specifics of sanctions, and so on. Проанализированы подходы к совершенствованию научно-теоретических представлений о формальной определенности как одного из главных признаков позитивного права, наработанные специалистами по философии права, цивилистики и энциклопедии права в досоветский период развития отечественной юриспруденции. Уже на том этапе было ясное понимание того, что юридические нормы призваны достаточно точно фиксировать права и обязанности и те или иные юридические последствия, при этом точность правовых норм обуславливает их обязательный характер, специфику санкций и т.п.
 • Документ
  Протидія політичному тероризму в Російській імпері на прикладі українських губерній наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 39-48, 2021) Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016; Казанков, Р. Ю.; Kazankov, R. Yu.
  Досліджено особливості боротьби з політичним тероризмом у Російській імперії на прикладі українських губерній протягом зазначеного періоду. Зокрема, проаналізовано історичні умови формування та розвитку різних політичних сил терористичного спрямування, продемонстровано основні заходи з боку органів державної влади і спеціалізованих правоохоронних органів щодо протидії політичному тероризму. На прикладі ґрунтовного аналізу наукової літератури та відповідних законодавчих актів сформульовано власну наукову позицію щодо проблеми, яка досліджується.
 • Документ
  Становлення системи фізичної підготовки в навчальних закладах міліції Харкова у 1920–1930-х рр.
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 15-25, 2021) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Досліджено основні аспекти розвитку професійної підготовки курсантів шкіл міліції Харкова впродовж двадцяти років (з 1921 по 1941 рр.). Показано, як зароджувалася фізична підготовка в навчальних закладах міста, які основні зміни відбувалися в ній у цей період. Сутність цієї еволюції полягала в утвердженні фізичного виховання як одного із засадничих напрямів підготовки міліціонерів, перетворення його на певну систему, збільшення часу на його проведення, урізноманітнення видів фізичної підготовки, підвищення її практичної спрямованості та зв’язку з військовою підготовкою.
 • Документ
  Деякі питання нормативно-правового регулювання обігу зброї в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 146-159, 2021) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
  Досліджено сучасний стан нормативно-правового регулювання обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні. Проаналізовано зміст законопроєктів, внесених на розгляд Верховної Ради України наприкінці 2020 р. «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» (№ 4335), «Про цивільну зброю та боєприпаси» (№ 4335-1), «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї"» (№ 4336) і «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про цивільну зброю та боєприпаси"» (№ 4336-1). Висловлено власну наукову ідею стосовно надання громадянам права на носіння та використання короткоствольної вогнепальної зброї, а також запропоновано шляхи вдосконалення змісту вищевказаних законопроєктів стосовно внормування термінів та визначень, урегулювання порядку надання першої медичної допомоги та проходження відповідних курсів, визначення суб’єкта тримання Єдиного реєстру власників зброї, врегулювання статусу холодної зброї тощо.
 • Документ
  Загальна характеристика адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 2 (93). - С. 194-202, 2021) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; Стрижак, А. О.; Stryzhak, A. O.
  Висвітлено зміст й сутність засобів забезпечення безпеки на дорозі. Акцентовано увагу на великій кількості викликів, які стоять перед суб’єктами забезпечення безпеки дорожнього руху й потребують якнайшвидшого вирішення. Зроблено висновок, що весь комплекс адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху можна розділити на нормативні, організаційні, матеріально-технічні та інформаційні засоби. Запропоновано приділити більше уваги саме інформаційним (пропагандистським) засобам, оскільки їх спрямовано на формування в учасників дорожнього руху свідомого ставлення до вимог безпеки на дорозі, що є ключовим елементом безпеки.