Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016, №2 (73)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2016. -№2 (73). - 224 с. - ISSN 1999-5717.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Особливості тактики допиту підозрюваного в умисному вбивстві з хуліганських мотивів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 38-45, 2016) Бічурін, Р. Х.; Bichurin, R. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3601-2658
  На підставі аналізу практики органів досудового слідства, наукової літератури розглянуто основні положення тактики проведення допиту підозрюваного під час розслідування умисних вбивств із хуліганських мотивів. Виокремлено й охарактеризовано типові ситуації допиту підозрюваного у вчиненні цієї категорією злочинів. Запропоновано рекомендації щодо застосування тактичних прийомів допиту в безконфліктній та конфліктній ситуаціях.
 • Документ
  Діяльність Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 45-54, 2016) Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852
  Досліджено особливості діяльності Ради Європи у сфері протидії торгівлі людьми; подано аналіз міжнародно-правової бази Ради Європи у зазначеній сфері; визначено основні пріоритетні завдання для України щодо протидії торгівлі людьми.
 • Документ
  Регулювання дорожнього руху в Україні у 1920-ті роки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 96-102, 2016) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто основні аспекти становлення системи організації регулювання дорожнього руху в добу непу в Україні, показано роль міліції у цьому процесі.
 • Документ
  Формування правової культури працівників Національної поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 189-199, 2016) Дякова, О. О.; Diakova, O. O.
  Розглянуто питання формування правової культури поліцейських. Особливу увагу приділено умовам формування правової культури у складний для України період формування демократичної європейської країни. Проведено порівняльний аналіз процесу формування правової культури поліцейських в Україні та за радянських часів.
 • Документ
  Зміни в судоустрої на українських землях у складі Російської імперії у 1796–1801 рр.
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 23-28, 2016) Ільїн, О. В.; Ilyin, O. V.
  Досліджено трансформацію судової системи на українських землях, що входило до складу Російської імперії в кінці ХVІІІ ст. Показано суперечливість реформаційних зусиль, зроблених у цій сфері за доби правління імператора Павла І.
 • Документ
  Вдосконалення правового регулювання припинення суб’єктивних прав на земельні ділянки внаслідок їх викупу для суспільних потреб
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 170-175, 2016) Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314
  Виконано аналіз окремих елементів механізму примусового викупу земельних ділянок для суспільних потреб. Запропоновано доповнити перелік суспільних потреб, для задоволення яких можливий викуп земельних ділянок, необхідністю виконання державою своїх міжнародних зобов’язань. Акцентовано увагу на необхідності внесення змін до законодавства – зобов’язати власника земельної ділянки, який отримав належним чином оформлене повідомлення про викуп земельної ділянки, повідомити орендаря про викуп відповідної орендованої земельної ділянки.
 • Документ
  Окремі питання юрисдикційної форми захисту прав учасників господарських товариств
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 136-143, 2016) Киричок, А. В.; Kyrychok, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4607-7284
  На основі аналізу норм чинного законодавства та правових позицій наукової спільноти досліджено форми захисту прав учасників господарських товариств. Зосереджено увагу на судовому захисті як на одній з юрисдикційних форм захисту. Розглянуто поняття способів захисту прав учасників господарських товариств і можливість застосування не передбачених законодавством способів, які можуть бути ефективними.
 • Документ
  Переведення засудженого з однієї виправної колонії до іншої. Проблемні питання правового регулювання
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 62-69, 2016) Кревсун, О. М.; Krevsun, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8265-833X
  Розглянуто деякі питання недосконалості правового регулювання субінституту зміни умов тримання засуджених у разі переведення їх з однієї виправної колонії до іншої. Важливість цього субінституту полягає в тому, що засуджені власною поведінкою, ставленням до суспільно корисної праці та навчання мають можливість змінити своє правове становище як у бік зменшення режимних правообмежень, так і в бік їх збільшення. Проілюстровано застосування зазначеної зміни умов тримання засуджених на окремих прикладах.
 • Документ
  Поняття принципу поєднання засад диспозитивності та процесуальної активності суду в цивільному судочинстві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 143-153, 2016) Кройтор, В. А.; Kroitor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721
  Доведено, що диспозитивність проявляється як єдність волі та волевиявлення матеріально заінтересованої особи, здійсненого безпосередньо чи опосередковано через представника, вільно обирати варіанти поведінки, засоби судового захисту через юридичну природу цивільних процесуальних правовідносин. Зазначено, що дотримання цивільної процесуальної форми суб’єктами цивільного процесу та необхідність виконання його завдань визначають наявність публічно-правового інтересу в цивільному процесі – процесуальної активності суду, яка також є невід’ємною умовою розвитку процесу. Таким чином, принцип поєднання засад диспозитивності та процесуальної активності суду – це нормативно закріплена правова вимога, відповідно до якої від вчинення особами, які беруть участь у справі, процесуальних дій та кореспондуючих дискреційних повноважень суду залежить виникнення, зміна та припинення цивільних процесуальних правовідносин, рух цивільної справи.
 • Документ
  Оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 110-116, 2016) Круглова, А. Є.; Kruglova, A. Y.
  Досліджено наукові підходи до визначення мети оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань, розглянуто співвідношення термінів «ефективність», «результативність», «якість» і досягнення мети оцінювання. Надано авторське визначення мети оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань. Наголошено, що оцінювання діяльності державного органу як досить складний і важливий процес має здійснюватися постійно і на всіх етапах реалізації державної політики.
 • Документ
  Основні загрози територіальній цілісності України на сучасному етапі державотворення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 29-37, 2016) Надутий, А. В.; Nadutyi, A. V.
  Проаналізовано підходи різних учених до питання щодо загрози територіальній цілісності держави. Наведемо як реальні, так і ймовірні загрози територіальній цілісності, на які слід звернути увагу.
 • Документ
  Особливості обстановки шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 69-75., 2016) Опанасенко, Н. О.; Opanasenko, N. O.
  Проаналізовано обстановку вчинення злочину як важливий елемент криміналістичної характеристики. Розкрито практичне значення дослідження обстановки шахрайства. Виявлено та охарактеризовано особливості обстановки шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва.
 • Документ
  Порядок формування інформаційних пошукових систем у системі МВС
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 75-85, 2016) Перепелиця, М. М.; Володько, К. А.; Perepelytsia, M. M.; Volodko, K. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726; ResearcherID: J-6767-2016
  Розглянуто актуальні питання інформатизації підрозділів ОВС. В умовах останніх тенденцій реформування та модернізації у сфері правоохоронної діяльності наголошено на значущості питання інформатизації підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Проаналізовано відповідне новітнє законодавство, яке було ухвалено в результаті проведених у державі реформ. Охарактеризовано основні інформаційні підсистеми Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України, до яких підрозділи карного розшуку надають та вносять інформацію. На основі проведеного аналізу визначено основні проблеми інформаційного забезпечення оперативних підрозділів.
 • Документ
  Управління у сфері земельних відносин та надрокористування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 116-126, 2016) Райнін, І. Л.; Rainin, I. L.
  Проаналізовано адміністративно-правове забезпечення управління у сфері земельних відносин та надрокористування, розглянуто пропозиції з питань упорядкування компетенції та повноважень суб’єктів землекористування.
 • Документ
  Приватноправова складова в регулюванні освітніх правовідносин
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 153-161, 2016) Резніченко, Л. В.; Reznichenko, L. V.
  Розглянуто правовідносини в галузі вищої освіти, які є предметом правового регулювання норм цивільного права. Проаналізовано теоретичні здобутки щодо характеристики освітніх правовідносин у контексті загальної теорії вчення про правовідносини. Зроблено висновок, що правовідносинам у галузі освіти, як і будь-якій предметно-практичній діяльності суспільства і держави, притаманний комплексний характер, що не є явищем унікальним. Комплексність властива екологічній, медичній, транспортній, будівельній та іншим сферам, де поряд з адміністративним є місце і цивільно-правовому регулюванню. Недосконалість чинного законодавства, прогалини, його суперечливість породжують плюралізм наукової думки: від заперечення цивільно-правової природи договору з надання освітніх послуг до спроб розглядати його виключно з публічно-освітніх позицій.
 • Документ
  Окремі питання правового регулювання міграційної політики Європейського Союзу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 126-135, 2016) Селюков, В. С.; Вуйма, А. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Seliukov, V. S.; Vuima, A.H.
  Розглянуто основні нормативно-правові акти ЄС з питань регламентації міграційних процесів. Визначено основні напрямки еволюції міграційної політики ЄС та сформульовано основні принципи, на яких має ґрунтуватися міграційна політика України в умовах євроінтеграції.
 • Документ
  Державна політика у сфері оборони України: сучасний стан та напрями розвитку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 11-22., 2016) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  Проаналізовано сутність поняття «державна політика у сфері оборони», визначено її мету, завдання та принципи організації. Здійснено відмежування змісту термінів «державна політика у сфері оборони» та «воєнна політика держави». Визначено основні проблеми розбудови сфери оборони України та напрями її удосконалення. Обґрунтовано доцільність розробки та ухвалення Концепції розвитку сфери національної оборони України.
 • Документ
  Висновок експерта у справах про встановлення та оспорювання батьківства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 161-169, 2016) Супрун, Т. С.; Suprun, T. S.
  На підставі аналізу судової практики у справах про визнання та оспорювання батьківства досліджено значення висновку експерта як засобу доказування. Розкрито особливості оцінки висновку експерта судом під час розгляду таких справ. Підсумовано, що хоча висновок експерта не має для суду наперед установленого значення й оцінюється у сукупності з іншими доказами, тут він має вирішальне значення, оскільки предмет доказування у цих справах має біологічну природу, а обставини справи, на які посилаються сторони в обґрунтування своїх позовних вимог, не є очевидними.
 • Документ
  Контракт про проходження служби в Національній поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 176-183, 2016) Худякова, О. В.; Khudiakova, O. V.
  Розглянуто проблеми правового регулювання застосування контракту про проходження служби в Національній поліції України. Визначено відмінність трудового договору від контракту. Вказано, що контракт є видом строкового трудового договору. Подано авторське визначення поняття «контракт про проходження служби в поліції», а також визначено особливості контракту про проходження служби в Національній поліції України. Надано пропозиції щодо вдосконалення відповідного законодавства.
 • Документ
  Державна служба: трудоправовий аспект
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 183-188, 2016) Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I.
  Розглянуто проблеми визначення місця відносин проходження державної служби в системі національного права. Обґрунтовано тезу, що зазначені відносини входять до предмета трудового права. Надано наукові пропозиції щодо вдосконалення закону України «Про державну службу» (від 10 грудня 2015 р.).
Сайт видання: http://visnyk.univd.edu.ua/