Наукові публікації (Scientific publications). УДК 00. УДК 93/94(045)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 58
 • Документ
  Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку науки в Україні в умовах війни
  (Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 11-13, 2023) Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; Пономаренко, О. А.; Ponomarenko, O. A.
  Наголошено на важливості виробити стратегію протистояння, захисту, збереження і розвитку України в умовах воєнної загрози, сусідства з агресором. Для України життєво необхідним є усвідомлення важливості, вивчення та імплементація успішних практик у галузі формування людського інноваційного потенціалу, науково-технологічного забезпечення структурної перебудови та розвитку економіки на нових засадах.
 • Документ
  Павло Чубинський (1839-1884) – відомий учений-етнограф, автор українського національного гімну: енергія душі і розуму
  (Питання сучасної науки і права : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Суми, 23 квіт. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 196-199, 2021) Коваленко, Є. О.; Kovalenko, Ye. O.
  Досліджено нариси біографії та наукової творчості Павла Чубинського, який увійшов в українську культуру і науку також і як видатний фольклорист і етнограф. Розглянуто версії написання вірша «Ще не вмерла Україна».
 • Документ
  Поняття та класифікація методів здійснення наукових досліджень
  (Європейські перспективи. - 2023. - № 2. - С. 198-202, 2023) Демиденко, Н. М.; Demydenko , N. M.
  Проаналіовано ключові методи наукових досліджень, надано їм характеристику та здійснено їх класифікацію. Розглянуто сутність поняття «метод», узагальнено наукові думки з приводу тлумачення поняття «метод наукових досліджень». Виокремлено наступні класифікаційні ознаки методів наукових досліджень: емпіричні методи; теоретичні методи; компаративні методи; методи системного аналізу; історичні методи; кількісні методи; квалітативні методи.
 • Документ
  Статистичні методи для цілей науки і практики
  (Наше право. - 2023. - № 2. - С. 192-195, 2023) Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo , S. M.
  Проаналізовано історичний розвиток, сутність та особливості статистики, як науки про кількісні та якісні показники явищ та об’єктів. Визначено зміст статистичних методів в різних сферах наукової та практичної діяльності. Підкреслено переваги застосування статистичних методів для цілей науки та практики. Наведено дефініцію, а також перелік ключових ознак статистичних методів, як узагальненої групи заходів, засобів та способів отримання і вивчення статистичної інформації в різних науково-практичних сферах.
 • Документ
  Проблеми організації партизанського руху у рядах міліції Сумщини на початку радянсько-німецької війни 1941–1945 рр.: неупереджений погляд
  (Сіверщина в історії України. - 2023. - Вип. 16. - С. 142-146, 2023) Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.
  Розглянуто питання організації партизанського руху у рядах працівників правоохоронних структур Сумщини у період радянсько-німецької війни 1941–1945 рр. Проаналізовано причини гальмування організації партизанського супротиву через зраду партійного керівництва на місцях. Висвітлено героїчний вклад окремих міліціонерів у боротьбу з німецькми загарбниками. У дослідженні використано методи джерелознавчого та архівознавчого аналізу. Хронологічні межі дослідження охоплюють роки окупації Сумщини німецьким загарбниками у період Другої світової війни, а саме –1941–1943 рр.
 • Документ
  До характеристики принципів здійснення наукових досліджень
  (Право.ua. - 2023. - № 3. - С. 189-193, 2023) Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.
  З’ясовано, що принципи наукових досліджень являють собою вихідні начала, відправні ідеї, які лежать в основі здійснення науководослідної діяльності. Саме вони визначають вектори та подальші перспективи проведення наукової роботи, незалежно від того, про яку сферу суспільного знання йдеться. Виокремлено та надано характеристику наступним ключовим принципам наукових досліджень: емпіричність, об’єктивність, реплікованість, систематичність, універсальність, системність, обґрунтованість, критичність, етичність. Узагальнено, що принципи наукових досліджень визначають вимоги до наукового методу, етичних стандартів, об’єктивності, достовірності, повторюваності, систематичності та перевірки результатів дослідження. Вони сприяють забезпеченню якісного наукового підходу, розширенню знань, виявленню нових фактів та розумінню явищ у відповідній науковій галузі.
 • Документ
  Участь співробітників органів правопорядку у партизанській боротьбі під час Другої світової війни (на матеріалах Сумської області України)
  (Modern education using the latest technologies: The 2th International scientific and practical conference ( Lisbon, Portugal, January 17 - 20, 2023). - Lisbon, 2023. - P. 90-93, 2023) Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; Муха, Д. І.; Mukha, D. I.
  Проведено історичний аналіз діяльності співробітників міліції у партизанській боротьбі на теренах Сумщини у 1941- 1943 рр., введено до наукового обігу нові документи, які об’єктивно висвітлюють проблеми формування партизанських загонів у Сумській області на перших етапах війни.
 • Документ
  Електронна бібліотека як новий інформаційний ресурс ЗВО
  (Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 15-16 трав. 2008 р.). – Харків : ХНУВС, 2008. – С. 89-90, 2008) Сопалева, С. M.; Sopaleva, S. M.; Музика, О. А.; Muzyka, O. A.
  Описується розв'язання проблеми інформаційного забезпечення навчальних дисциплін необхідною літературою та методичними матеріалами за допомогою створення та використання електронної бібліотеки.
 • Документ
  Політика українізації та її законодавче оформлення
  (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 338-339, 2023) Мазур, В. Р.; Mazur , V. R.
  Відзначено, що українізація – це відгалуження загальносоюзної політики коренізації, проведення якої було ініційоване ВКП(б) у 1920-х рр. Мета українізації полягала у зміцненні радянської влади в УСРР, залученні на свій бік національної інтелігенції та створення позитивного іміджу більшовицького режиму за кордоном. Здійснення цієї політики полягало в українізації системи освіти та апарату державного управління, створенні умов для розвитку національно-культурного життя.
 • Документ
  Війна як лейтмотив сучасної української пісні
  (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 293-295, 2023) Комаров, Р. А.; Komarov , R. A.
  Наголошено, що тема війна проти Росії, що сьогодні широко представлена в масовій культурі, знайшла своє відображення й в українській сучасній пісні. Композиції про війну, що зазвучали в різних стилях і жанрах, стали не тільки важливою частиною духовного життя нашого народу, а й здобули ознаку народних. Вони допомагають пережити складні часи, рятують від депресії, прививають відчуття патріотизму й гордості за нашу державу, викликають люту ненависть до ворогів і дають віру в перемогу.
 • Документ
  ОУН: причини розколу
  (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 281-283, 2023) Козлова, І. О.; Kozlova, I. O.
  Підкреслено, що Організація українських націоналістів (ОУН), утворена у Відні у 1929 р. залишила помітний слід у історії українського державотворення. Досліджено одну з найдраматичніших сторінок у історії цієї організації, а саме розкол ОУН на два проводи у 1940 р. Зазначено, що ситуація яка призвела до розколу ОУН, наглядно демонструє, що невід’ємною складовою для досягнення будь-якої цілі є єдність і цілісність в середині організації.
 • Документ
  Особливості національно-культурної ідентичності в умовах глобалізації
  (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 153-155, 2023) Гладкий, А. Г.; Hladkyi, A. H.
  Наголошено, що глобалізація призводить до плюралізації і навіть формує схильність до трансформації певних виявів національно-культурної ідентичності. Культурні концепти, як домінанта, є автентичними, структуроутворювальними елементами ідентичності. Визначено, що етнічна й національно-культурна ідентичності в українському суспільстві існують паралельно, але етнічна ідентичність так чи інакше поступається місцем національно-культурній або національно-політичній.
 • Документ
  Крим у складі Золотої Орди: історико-правова характеристика
  (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 64-66, 2023) Бацінко, О. А.; Batsinko, O. A.
  Наголошено, що з проголошенням незалежності Кримського улусу від Золотої Орди за Хаджи-Ґірея і перенесенням столиці в м. Бахчисарай, значення Криму занепадає, однак в історії кримсько-татарського народу й України в цілому він має виняткове значення, і не лише як перший політичний центр кримських татар, а й як важливий культурний та науковий центр Східної Європи доби розвиненого та пізнього середньовіччя, врешті, як важливий торговий центр, що відіграв ключову роль не лише в історії Криму та України, а й всього Середземноморського простору.
 • Документ
  Традиційне свято в духовній культурі сучасного суспільства
  (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 62-64, 2023) Бацінко, О. А.; Batsinko, O. A.
  Підкреслено, що свято – це унікальне утворення із традицій і звичаїв (пісенних, танцювальних, фольклорних, ігрових, релігійних), яке дозволяє легко, невимушено, із цікавістю їх вивчати, що важливо в контексті вирішення завдань подальшої трансляції й збереження культурної спадщини, розвитку соціальної активності, патріотизму та моральності в умовах сьогодення.
 • Документ
  Процеси реабілітації доби відлиги України та їх обмеженість
  (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 45-47, 2023) Баглай, Е. С.; Bahlai, E. S.
  Зазначено, що відлига або хрущовська відлига – це період в історії Радянського Союзу, який у широкому розумінні розпочався зі смерті Й. Сталіна та завершився з приходом партійного угруповання на чолі з Л. Брежнєвим. Однією з ознак цього періоду було проведення реабілітації частини жертв сталінських репресій. У середині 1960-х рр. процес реабілітації було фактично припинено. Кількість переглянутих справ щорічно зменшувалася, перевірки проводилися лише за особистою заявою громадян або їхніх родичів. Підкреслено, що незавершеність та певна непослідовність реабілітаційних процесів вкотре свідчила, що справді правова держава не могла існувати в умовах радянського ладу.
 • Документ
  Соціально-культурний простір народної культури
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 296-297, 2021) Перцева, В. А.; Pertseva, V. А.; Остапенко, О. С.; Ostapenko , O. S.
  Визначено, що народні культурні цінності поступово втрачають значення реальних й актуальних ознак національної культури. Вони трансформуються насамперед у певні символічні маркери культурної ідентифікації народу, міфологеми, які зазвичай використовуються в художній літературі, мистецтві й публіцистиці, формуючи простір народної культури.
 • Документ
  Історичні подвиги жінок із України у війнах
  (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Історичні науки. – 2023. – Т. 34 (73), № 1. - С. 62-68, 2023) Кірюхіна, М. В.; Kiriukhina, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2155-8102; Хомяк, О. В.; Khomiak, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9654-6689
  Розглянуто історичні подвиги жінок із України у Другій світовій війні та війні, яку розв’язала Росія проти України у 2014 році, а також затронуто тему повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року. Досліджено як війна змінила жіноче життя, розкрила зовсім нові здібності, які досі були їм не притаманні. Війна навчила їх виживати, коли чоловіки на фронті, підіймати дітей, а багатьом з них довелося брати до рук зброю і йти на фронт захищати рідну країну. Розглянуто, як жінкам через війну довелося стояти на рівні із чоловіками: стріляти, рятувати поранених, тягнучи їх із поля бою на своїх плечах, бути партизанками. З’ясовано, що подвиги жінок внесли і продовжують вносити вагомий внесок в майбутнє України, захищаючи її вільне майбутнє. Описано, як жінки допомагають приблизити перемогу в тилу, виконуючи не менш важливі завдання, ніж на фронті, звернуто увагу на роботу волонтерів, без яких було б не можливо протистояти агресору.
 • Документ
  Климент Квітка (1880-1953) – видатний етнограф, педагог, громадський діяч, "друг ідей" Лесі Українки
  (Історія науки і біографістика. - 2021. - № 4. - C. 56-71, 2021) Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722
  Висвітлено діяльність етнографа, культурно-громадського діяча, педагога Климента Квітки (1880-1953). Акцентовано увагу на вагомих результатах його науково-дослідницької роботи як етнографа, музикознавця-фольклориста, який зібрав і систематизував понад шість тисяч українських, білоруських, російських народних пісень. Записав, активно використовуючи новітні тогочасні технічні засоби, голоси Івана Франка, Лесі Українки, кобзаря Гната Гончаренка й інших українських митців, зберігши їх для наступних поколінь. Разом з Лесею Українкою активно займався вивченням і збереженням самобутньої творчості кобзарів. Климент Квітка написав багато наукових праць з історії та теорії музичного фольклору, створив низку навчальних і методичних посібників. Наукова діяльність Климента Квітки забезпечила піднесення української фольклористики на небачений до того часу високий рівень. Климент Квітка підкреслював, що народознавство має стати державною справою.
 • Документ
  Творча спадщина історика, краєзнавця, етнографа, дисидента Бориса Ткаченка: проблеми минувшини і сьогодення
  (Історія науки і біографістика. - 2022. - № 4. - C. 120-138, 2022) Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722
  Висвітлено діяльність історика, етнографа, культурно-громадського діяча Бориса Івановича Ткаченка, автора 11 книг – оригінальних досліджень з найрезонансніших і найболючіших тем української історії. Констатовано, що перші праці автора – агронома й історика за фахом – присвячені передовим методам господарювання на землі, включаючи екологічні фактори як головні для збереження земельних ресурсів. Акцентовано на вагомих результатах науково-дослідницької роботи Б. Ткаченка про репресії радянської влади в Україні у 30-х рр. ХХ ст. Проаналізовано його книгу «Під чорним тавром», яка стала першою, виданою в Україні, що розкривала злочини Голодомору 1932-1933 рр. як на основі архівних джерел, так і спогадів очевидців. Відзначено вагомий внесок Б. Ткаченка у розвиток краєзнавства та фольклористики. Науковцю вдалося дослідити факти, що стосуються життя і побуду окремих територій України, починаючи від часів її заселення, відтак збагатити збіднене уявлення про явища і події вітчизняної історії.
 • Документ
  Нові реалії повсякденної культури
  (The world of science and innovation: Abstracts of the 1st International scientific and practical conference ( London, United Kingdom,19-21 August , 2020). - London, 2020. - P. 389-391, 2020) Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Боровець, В. А.; Borovets, V. A.
  Надано аналіз повсякденної культури, яка впливає на спосіб людського буття. Досліджено її складові, культурні аналоги та ознаки. Розкрито її людиновимірний характер і вплив на такі сфери загальної культури, як мораль і право.